burgerbeweging in actie

Volksvergadering van De Koep was een groot succes

koep

Een beeld van de volksvergadering van 17 december.

De volksvergadering van De Koep, op 17 december in de Kuub, was een groot succes. Zo’n veertigtal leden en sympathisanten daagden op om mee te praten over drie concrete voorstellen die ons de afgelopen weken bereikten. Het ging over een energiecoöperatie, een mobiliteitsproject (pendelbusje) en een voedselproject.

Er werden werkgroepen opgericht die op eigen houtje, met ondersteuning van De Koep, de projecten gestalte zullen geven. Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen. Geïnteresseerden kunnen zich ook nog altijd opgeven om mee te denken… en te doen. Dat kan via ons mailadres dekoep@gmail.com.

De vergadering kreeg weerklank in de pers. Zo schreef Gazet van Antwerpen een artikel (zie hierboven) en maakte RTV een interview met Wim van Beek, de bedenker van het pendelbus-project. U kunt het interview hier herbekijken.

Hieronder leest u het officiële verslag van de volksvergadering.

DE KOEP
Verslag van de vergadering van 17 december 2013
Warande, De Kuub, Zalen A & B.

Aanwezig:
Koep-leden Jef Van Eyck, Karl van den Broeck, Jack Van Gils, Wout Baert en Koen Aerts en een 35-tal sympathisanten.

Notulen: Lieve Flour

1. De Watertoren
a. is verkocht, maar niet aan De Koep.
b. Wie voor de verkoop intekende kan tot 31 december 2013 te kennen geven wat er met het gestorte bedrag (10 euro of meer) moest worden gedaan:
b.i. Terug naar afzender
b.ii. investeren in andere projecten
c. Er was een bedrag ingezameld van
c.i. 26.000,00 € in totaal
c.ii. 21.100 € is er nog in kas
d. Er wordt niet verwacht/gevreesd dat daar nog veel verandering in zal komen.

2. Waar staat De Koep voor?
a. Een rondvraag naar waar De Koep na de watertoren naartoe moest leverdie drie mogelijke pistes op:
a.i. burgerbeweging
a.ii. potentiële coöperatie
a.iii. platform voor diverse initiatieven.
b. Er werd gepeild naar mogelijke initiatieven waar De Koep zijn schouders zou kunnen onder zetten en een tiental daarvan werden het onderzoeken waard gevonden (zie www.dekoep.be). Daarvan kwamen er drie op de vergadering aan bod:
b.i. een energiecoöperatieve:
b.i.1. de aanschaf van een windmolen
b.i.1.a. onderzoek naar de haalbaarheid van het project
b.i.1.b. inspiratie bij gelijkaardige inititatieven:
b.i.1.b.i. Bronsgroen
b.i.1.b.ii. Ecopower
b.ii. een mobiliteitsproject (busje komt zo)
b.ii.1. om een betere verbinding te maken tussen de drie belangrijkste winkelcentra in en om de stad een pendelbus in het leven roepen die zou bereiken dat:
b.ii.1.a. het verkeer minder door de stad zou rijden
b.ii.1.b. kopers gemakkelijk en zonder zorgen van het ene naar het andere centrum komen zonder parkeerproblemen
b.iii. een project rond alle aspecten van duurzame voeding, van de akker tot op het bord (broeikas)
b.iii.1.  plukboerderij
b.iii.2. imker
b.iii.3. zorgboerderij

3. Indeling in werkgroepen
a. Omdat er voor het mobiliteitsproject slechts twee geïnteresseerden waren, werd besloten slechts twee werkgroepen te laten brainstormen
a.i. energie
a.ii. broeikas

4. Resultaat van de het brainstormen:
a. De energiecoöperatie:
a.i. bekeken wat er in andere regio’s al bestaat
a.ii. de contacten daarmee zijn tot hiertoe louter informeel
a.iii. in hoeverre is er een draagvlak om het te proberen?
a.iv. wijzen op de voor- en nadelen
a.v. belangrijkste aspect is het aan de man brengen van het project (de boer op gaan) om
a.v.1. te inormeren
a.v.2. te sensibiliseren
a.v.3. ook andere argumenten te vinden dan alleen het milieu aspect.
a.vi. worden deelnemers dan ook aandeelhouders van het project?
a.vii. is het misschien interessant om “in te breken” in het proces dat elders al in gang is gezet door bestaande energiecoöperaties?
a.viii. kan er ook niet worden bekeken of er nog andere en wellicht goedkopere duurzame opties zijn om desnoods gedeeltelijk in eigen energie te voorzien?
a.viii.1. Zonnepanelen op het dak van campus Blairon, bijvoorbeeld.
a.viii.2. en geo-energie
a.ix. er werd verwezen naar een opiniestuk in DS i.v.m. Energent en benadrukt dat een belangrijke voorwaarde is dat het om een echte coöperatie gaat.
a.x. vraag : zou De Koep bereid zijn een energiecoöperatie op te richten om hernieuwbare energiebronnen in het leven te roepen?
a.x.1. Het is best duur en er komt heel wat bij kijken
a.x.2. Wanneer er toch geld en middelen bijeengezocht zouden worden:
a.x.2.a. Hoe zeker zijn we dat er een maatschappelijk draagvlak voor is
a.x.2.b. Hoe begin je daar als coöperatie aan?

b. De Broeikas (plukboerderij)
b.i. kunnen we daar zelf ideeën voor leveren?
b.i.1. de vergadering bewees dat er meer ideeën waren dan we konden bijhouden
b.i.2. er wordt een oproep gedaan om deelnemers te vinden die zich op praktisch vlak willen inzetten
b.i.3. er wordt gezocht naar deelnemers die in de stuurgroep willen zitten en meewerken aan het opstellen van een missie, zodat de kansen op succes groter worden bij het indienen van het dossier door de bevriende vzw.

c. Het mobiliteitsproject (busje komt zo)
c.i. Turnhout heeft twee grote randparkings
c.ii. een tijd geleden werd door De Lijn een pendelbus ingelegd, maar reeds na vrij korte tijd weer afgeschaft omdat wegens gering succes.
c.iii. het plan zou zijn om een tweedehandsbus  van ca 30 plaatsen te kopen
c.iii.1. de chauffeur zou komen uit een sociaal tewerkstellingsproject
c.iii.2. er zou publiciteit gevoerd worden om (een deel van) de kosten te dekken
c.iii.3. een kleine bijdrage zou gevraagd worden voor de brandstof
c.iii.4. de bus zou een achtvormig (twee lussen) traject door de stad afleggen en de drie belangrijke shoppinggebieden van de stad bedienen
c.iii.5. er werd geraamd dat:
c.iii.5.a. de kosten ca 50.000,00 € zouden bedragen
c.iii.5.b. de opbrengst ca 60.000,00 € zou kunnen zijn.
c.iii.5.c. het zou dus rendabel kunnen zijn
c.iii.6. mocht later De Lijn het project toch weer inpikken, dan zou De Koep alvast met haar actie de rendabiliteit van het project hebben bewezen.

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest