De koep

burgerbeweging in actie

Vijf Turnhoutse projecten in de running voor ‘Gastvrije gemeente’

foto_vluchtelingen_peters_meters

Vijf Turnhoutse initiatieven maken kans om een prijs weg te kapen in de wedstrijd ‘Gastvrije Gemeente’ van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Zowel het peter- en meterproject van de Stad Turnhout, Kunstenfestival De Schreeuw,  de Okan-antennes van HIVSET, het buurtcomité Turneia als het festival DiverCity van FrisGemixt staan op de lijst. Op 22 maart kiest een jury 21 genomineerden, telkens drie uit de categorieën individuen, scholen, bibliotheken, bedrijven, gemeentebesturen en cultuurhuizen. De winnaar wordt bekend gemaakt op 14 april tijdens de Gastvrije Awardshow. Elke winnaar ontvangt 1000 euro en een Award.
Daarnaast is er ook nog een publieksprijs en daarvoor kunt u nu al stemmen (en dat tot 14 april om 12 uur). Het ‘peter- en meterproject’ van de stad, scoort op dit moment al opmerkelijk goed, maar er is nog een lange weg af te leggen.

De Koep roept alle sympathisanten op om zijn stem uit te brengen voor een Turnhouts initiatief. Let op: u kunt telkens maar één keer stemmen.

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

De Koep in de ‘jungle’ van Calais en Duinkerken

Calais5

(Foto Silke Maes)

Vluchtelingen, dichtbij in onze stad of regio. Maar ook wat verder weg, in Calais en Duinkerken, waar de toestand de afgelopen maanden steeds dramatischer werd, elke structurele hulp uitbleef en alleen vrijwilligers ondanks veel tegenwerking proberen te redden wat er te redden valt. Kersvers bestuurslid van De Koep, Silke Maes en haar kompanen voegden daden bij het denken, bij de verontwaardiging, bij de machteloosheid. Toen ook de winter toesloeg en de toestand in de kampen in Noord-Frankrijk steeds schrijnender werd, deden zij een noodoproep. Met steun van De Koep verzamelden zij goederen en voedsel, stapten in hun laarzen en trokken naar ginder.

Continue reading

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Campina Energie neemt vliegende start

CEfotoMeer dan 375.000 euro van 170 vennoten and counting. Dat is het bedrag dat Campina Energie in amper een week tijd ophaalde bij burgers die willen participeren in groene energie die in de Kempen wordt geproduceerd. Daarmee werd meer dan de helft van het beoogde bedrag opgehaald.

Continue reading

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Verslag gemeenteraad maandag 1 februari 2016

De Turnhoutenaar kon vandaag voor de eerste keer de gemeenteraad volgen vanuit zijn luie zetel, maar toch kwamen er nog heel wat geïnteresseerden luisteren naar de raad. De agenda werd snel afgewerkt en ook de nodige vragen van de raadsleden werden vlot en snel beantwoord.

Openbare zitting

 

1.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de hernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Turnhout en de gemeenten die zijn toegetreden tot het ‘Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties’ (Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Vorselaar, Westerlo). Deze overeenkomst, loopt van 1 januari 2016 tot 31 december 2016.

 

2.

De gemeenteraad wordt tevens gevraagd goedkeuring te hechten aan de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Turnhout en de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone Kempen Noord-Oost (Arendonk, Ravels en Retie). Deze overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2016 en eindigt op 31 december 2016.

 

3.

De federale overheid stelt aan Stad Turnhout voor de periode 1 oktober 2015 t/m 30 september 2016 opnieuw een subsidie ter beschikking voor het begeleiden van de bemiddelingsprocedure. Deze subsidie bedraagt 53 600 euro. De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de voorliggende subsidieovereenkomst.

 

4.

De gemeenteraad wordt gevraagd het Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties GAS2 en GAS3, dat afgesloten wordt door het college van burgemeester en schepenen, met het parket Antwerpen, te bekrachtigen.

 

5.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de oprichting van een deontologische commissie en 7 vertegenwoordigers en plaatsvervangende vertegenwoordigers in deze commissie aan te duiden.

 

6.

Momenteel worden de geluidsopnamen van de gemeenteraad letterlijk uitgetypt als verslag door het secretariaat wat een vrij intensieve arbeid is. Het verslag wordt nadien in pdf-formaat aan de raadsleden bezorgd en na goedkeuring ook op de website geplaatst. Nu is het technisch mogelijk om de geluidsopnames te bewerken waardoor deze via verschillende toegangen eenvoudig digitaal raadpleegbaar worden. Deze werkwijze zal worden toegepast vanaf de gemeenteraad van maandag 1 februari 2016. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dient aangepast te worden conform de nieuwe werking.

 

7.

In een aantal nieuwe projecten is er nieuwe wegenis en infrastructuur aangelegd. Voor deze nieuwe straten moeten er ook nieuwe straatnamen komen. Deze liggen ter voorlopige goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 

Oude Dijk – verkaveling

Op de Oude Dijk, tussen huisnummer 2 en 14 wordt een groot stuk weiland omgevormd tot een verkaveling met tegen de Oude Dijk een appartementsblok die toegang neemt langs een nieuw aan te leggen straat. Deze straat loopt dan verder en krijgt nog een zijstraat, langs welke aan beide kanten een 8-tal woningen zullen voorzien worden. In deze streek is er niet echt een ongebruikt toponiem voorzien welk voor deze straat kan gebruikt worden, maar aangezien de straat vlakbij de Aa zal liggen, is het voorstel van de werkgroep ‘Waterjufferstraat’, een verwant van de libel, een netvleugelig insect dat graag aan het water vertoeft.

Verderop, tussen huisnummer 24 en het bruggetje wordt dit stuk nog verder ontwikkeld en krijgt de verkaveling hierlangs nog een toegangsweg die uitgeeft op een appartementsblok en een parkje, welke de beide delen met elkaar verbindt, maar toch een scheiding vormt voor het autoverkeer. Omdat hier slechts één blok wordt gezet met een klein straatje ervoor, kiest de werkgroep ervoor om dit blok en straatje mee op te nemen onder ‘Oude Dijk’. Met een extra straatnaambord langs de Oude Dijk is de vindbaarheid van het woongebouw gegarandeerd.

 

Rubensstraat – inbreiding

Het inbreidingsproject dat toegang krijgt langs de Rubensstraat, is een tamelijk besloten woonerf waarrond een 40-tal appartemtenten worden voorzien. Er zal een toegangsweg worden aangelegd die ook een nieuwe naam nodig heeft, gezien het hoge aantal wooneenheden. In deze streek werden er namen van bekende schilders gebruikt. De Albert Van Dyckstraat en de Rubensstraat zijn daar mooie voorbeelden van. De werkgroep dacht in eerste instantie aan bijkomende namen van schilders, die regionaal naam en/of faam hebben gemaakt, maar bij nader inzien bleken de meest ons bekende namen van schilders reeds in gebruik bij de omliggende gemeenten. Voor interventies van de hulpdiensten kan dit verwarring opleveren en dat dient absoluut vermeden te worden. Toch wilden we graag in die sfeer verder blijven borduren en stelt de werkgroep de naam ‘Schildershof’ voor. Die naam geeft bovendien een residentiële toets aan het project.

 

Kwakkelstraat – inbreiding

Een inbreidingsproject waarbij 30 appartementen worden gebouwd met een insteekweg die toegang neemt langs de Kwakkelstraat. Uit de toponiemenkaart kwamen twee mogelijkheden naar voren: Kwakkelhoek en Tikkenhaan. Met eenparigheid van stemmen en zonder twijfel verkozen de leden om voor deze straatnaam ‘Tikkenhaan’ voor te stellen. Deze naam is ook algemeen bekend in de volksmond voor deze regio.

 

Kasteelloop – verkaveling

Een inbreidingsproject van enkele honderden woningen met verschillende nieuwe wegen tussen de Patriottenstraat, Rubensstraat, Albert Van Dyckstraat en Kruisbergstraat. In dit project wordt nieuwe wegenis aangelegd, waarvan een weg toegang neemt in de Patriottenstraat, dwars door het project loopt en dan uitgeeft in de Albert Van Dyckstraat. Hier dient nog een straatnaam voor gevonden te worden. Dit is eerder een pad dat slechts toegankelijk is voor fietsers en voetgangers, maar er zullen toch enkele voordeuren op uitkomen waardoor dit hoofpad ook een naam moet krijgen. Verder wordt het bestaande straatje Kasteelloop verlengd, waarbij de werkgroep het wenselijk acht om ook deze verlenging te benoemen als ‘Kasteelloop’. Vanuit de toekomstige hoofdweg door het project komt nog een aftakking van de weg, welke zal uitmonden in de Kruisbergstraat. Voor deze weg opteren we toch weer voor het toponiem dat hier aanwezig is, namelijk ‘Trempt’, welk een karspoor tussen twee akkers is en daardoor uiterst geschikt als straatnaam.

 

Lokerenstraat – inbreiding

Een klein inbreidingsproject waarin een insteekwegje wordt aangelegd dat doodloopt tegen de muur van Campus Blairon. Naar analogie van de naamgeving rond de kazerne werd voor dit wegje gekozen om ‘Rekrutenhof’ voor te stellen vanuit de werkgroep.

 

8.

De gemeenteraad wordt gevraagd de zaak der wegen voor de stedenbouwkundige aanvraag: het bouwen van een appartementsgebouw met 28 appartementen met ondergrondse parking en aanleg wegenis in de Jubileumlaan goed te keuren mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden en lasten.

 

9.

Zaak van de wegen voor het inbreidingsproject aan de Kwakkelstraat, wegenis gelegen achter de huizenrij Kwakkelstraat 120-158. De gemeenteraad wordt gevraagd de zaak van de wegen voor het inbreidingsproject aan de Kwakkelstraat, deel uitmakend van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de inrichting van dit binnengebied in functie van een meergezinswoning en de aanleg van de nodige wegenis gelegen achter de huizenrij Kwakkelstraat 120 tot 158, goed te keuren mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden en lasten.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Wij gaan dit punt niet goedkeuren omdat er een aantal bezwaarschriften ingediend zijn met betrekking tot de servitudeweg. Er is onvoldoende rekening gehouden met andere bezwaren: het grondwaterpeil, parkeren,…’

 

10.

Tenslotte wordt de gemeenteraad gevraagd goedkeuring te hechten aan de zaak der wegen voor de verkavelingsaanvraag voor het verkavelen van gronden in 17 loten met bijhorende wegenis langs Oude Dijk mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden en lasten.

 

11.

De gemeenteraad wordt gevraagd de concessievoorwaarden voor de uitbating van de cafetaria met minigolf aan de stedelijke sporthal, gelegen aan de Steenweg op Zevendonk 18/2 goed te keuren.

 

12.

In de Stationstraat is een laad- en loszone ingericht over een lengte van 25 m voor de huisnummers 54 – 58. Dit is tegenover de parkinginrit voor de speelhal aan het station. Aangezien de eerdere handelszaak er weg is, mag de laad- en loszone ingericht worden als gewone parkeerplaatsen.

Het parkeerverbod voor de huisnummers 60-62 moet behouden blijven omdat hier anders een risico bestaat op aanrijdingen door manoeuvrerende bussen van De Lijn, die afdraaien naar de achterkant van de loods. Dit aanvullend reglement op de politie en het wegverkeer ligt ter goedkeuring voor.

 

13.

De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2015 inzake goedkeuring van budgetwijziging 2 van het exploitatiebudget en liquiditeitenbudget 2015 van het OCMW.

 

14.

De gemeenteraad wordt gevraagd het besluit van de OCMW-raad van 14 januari 2016, waarbij de OCMW-raad beslist over te gaan tot oprichting en deelname aan de publiekrechtelijke vereniging, genaamd “zorggroep Orion” goed te keuren. Daarnaast wordt gevraagd het ontwerp van oprichtingsakte, met inbegrip van de aangepaste ontwerpstatuten en bijhorende bijlagen van Zorggroep Orion, alsook de aangevulde motiveringsnota van Zorggroep Orion, goed te keuren.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘We hebben al eerder bemerkingen gemaakt. We hebben het moeilijk met de samenstelling van de Raad van Bestuur. Er bestaat een mogelijkheid dat een grote oppositiefractie een kleine oppositiefractie kan uitschakelen. Wij stemmen tegen op artikel 15, voor de rest keuren we dit goed.’

 

Een onthouding van de N-VA-fractie. Erwin Brentjens vraagt de hoofdelijke stemming.

Luc Hermans (voorzitter) vraagt de goedkeuring, uitgezonderd artikel 15, waarna de goedkeuring volgt.

 

Aanvullende agendapunten

 

1

Een jaar Diftar: tijd voor een evaluatie op jaarbasis (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 25 januari 2016)

 

Onze partij heeft de invoering van diftar mee goedgekeurd. We zijn dus niet tegen de grote lijnen van het systeem, maar willen wel een grondige evaluatie na één jaar werking. Sinds januari 2015 betalen de burgers van Turnhout voor hun huishoudelijk afval met gedifferentieerde tarieven. Afval moet overeenkomstig de wetgeving zoveel mogelijk gescheiden aangeboden worden. Per huishouden wordt de hoeveelheid aangeboden afval in rekening gebracht. Enkele maanden geleden hebben wij een tussentijdse evaluatie gekregen over 8 maanden werking en werden de cijfers geëxtrapoleerd naar 1 jaar. Wij zouden nu de evaluatie over het ganse jaar 2015 willen bespreken.

– Wat is het effect diftar op het afvalaanbod met name GFT en restafval.

– Werden de beoogde milieudoelstellingen ( afvalpreventie en genegereren van deelstromen) gehaald.

– Welke is de gemiddelde kostprijs per jaar per huishouden.

– Dekt het tarief van diftar de beoogde 75% van de ophaal en verwerkingskost.

– Zijn het aantal ophaalpunten gelijk aan de domicilieringen

– Heeft men een idee hoeveel klachten en vragen bij I.O.K. zijn binnengekomen aangaande het diftar systeem.

– Was de communicatie rond de invoering van diftar voldoende.

Het is positief dat er meer vrijwilligers zijn die het zwerfvuil mee opruimen. Is men bereid om ook jeugdverenigingen mee te betrekken voor het opruimen van zwerfvuil temeer daar minister Joke Schauvliege twee miljoen euro voorziet om burgerinitiatieven – zij denkt daarbij aan scholen, jeugdbewegingen of wijkverenigingen – die opruimacties doen een vergoeding te geven per opgehaalde kilo.

Zoals eerder aangehaald staan wij achter het principe de vervuiler betaald daarom vinden wij het hanteren van het vaste tarief van 4 euro in tegenstrijd met dit principe. Iemand die veel meegeeft betaald per kg minder dan iemand die milieu bewust omgaat met zijn afval.

Daarom vragen wij op basis van de evaluatie te onderzoeken of er een bijsturing mogelijk is namelijk verlagen van het vast recht om milieubewuste mensen te belonen.

 

Hannes Anaf (sp.a): ‘We gaan ons aan de belofte tot evaluatie houden. Het was onmogelijk om alle cijfers nu al voor te leggen. We gaan deze evaluatie zeer grondig maken en we komen hierop terug tijdens de volgende commissie.’

 

John Guedon (N-VA): ‘Wij staan ook achter het principe ‘de vervuiler betaalt’, maar dat is hier niet het geval.’

 

2

Spoorlopen (Pierre Gladiné , De Stadslijst, 25 januari 206)

 

Infrabel besteedt de laatste jaren bijzonder veel aandacht aan het fenomeen ‘spoorlopen’. Schokkende campagnes moeten weggebruikers er attent op maken dat het levensgevaarlijk is om op de sporen te lopen of een overweg over te steken wanneer de slagbomen zijn afgesloten. Toch vallen er jaarlijks nog vele ongevallen te betreuren aan de spoorweg. Het aanpakken van spoorlopen is niet alleen een zaak van Infrabel. Het is in onze stad opvallend dat veel mensen blijkbaar zo gehaast zijn dat ze tussen de slagbomen door glippen om enkele seconden sneller aan de overkant te zijn. Het betreft hier een overtreding van de vierde graad, waarvan de maximumstraffen kunnen oplopen tot maar liefst 3000 euro. Heeft de politie specifiek aandacht voor de problematiek van het spoorlopen? Hoeveel overtredingen werden er in 2015 zo vastgesteld in Turnhout? Zijn er overwegen waar dit opvallend vaker voorkomt? Het is ook opvallend dat sommigen simpelweg niet blijken te beseffen dat op of langs de sporen lopen verboden en gevaarlijk is. In het buitenland is het soms ook gewoon noodzakelijk om over de sporen te lopen om het perron te bereiken. Wordt er specifiek naar nieuwkomers, of de bewoners van het opvangcentrum Turneia gecommuniceerd over de gevaren van spoorlopen?

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘Echt spoorlopen met de richting van het spoor mee hebben we niet, wat er wel is: de situatie dat mensen nog snel oversteken. Daar is inderdaad toezicht op door de politie , ook op vraag van de NMBS. Men houdt daar twee zaken in de gaten: het oversteken en het hangen door fietsers op de slagbomen. Er zijn 5 inbreuken in 2015 vastgesteld. Voor de nieuwe inwoners die onze verkeersregels niet kennen , is er sinds half januari verkeerseducatie. Het correct oversteken van de overwegen hoort hier uiteraard bij.’

 

Pierre Gladiné (De Stadslijst): ‘Sinds ik mijn vraag gesteld heb, heb ik heel wat mails gekregen van treinbestuurders. Zij kunnen met kennis van zaken meepraten. Slechts weinigen zijn niet geconfronteerd met een persoonsongeval. Volgens hen zijn er op het grondgebied Turnhout toch enkele gevaarlijke situaties. Wat zij speciaal aanhalen, is ter hoogte van de Muizenvenstraat: bestuurders zien hier vaak fietsers en joggers oversteken. De problematiek is niet alleen de slagbomen alleen.’

 

3

Deplorabele toestand Gasthuisstraat (Marc Van Damme, N-VA, 26 januari 2016)

 

Er is een ogenblik geweest waarbij zowel de Leopoldstraat als de Gasthuisstraat van Turnhout stonden te pronken op het speelbord van Monopoly, naast de Nieuwstraat in Brussel, de Bondgenotenlaan in Leuven en de Meir van Antwerpen. Die glorie is intussen al wel ver zoek.

Het uitzicht van de Gasthuisstraat is intussen in die mate aangepast ‘ lees verloederd’ dat ik me zou schamen als we nog in het Monopolyspel zouden vernoemd worden. De deplorabele toestand van de voetpaden, het wegdek, het tekort aan fietsstallingen, de gelukkig lichte aanrijdingen tussen voetgangers en fietsers, de leegstand van de gebouwen, het ontbreken van een aangenaam winkelcentrum op Le Bon, … de lijst is zeker niet eindig. Concreet zou ik het college willen vragen wat het plan van aanpak op korte, middellange en lange termijn zal zijn om de Gasthuisstraat terug een ‘winkelwandelstraat’ te maken, die naam waardig ?

Wordt er rekening gehouden met de draagkracht van het wegdek nu er gelede bussen door de straat rijden en het vrachtverkeer als maar zwaarder wordt zonder de esthetische vormgeving noch uit het oog te verliezen, noch te laten primeren ?

Kan er gedacht worden om op zaterdagen en andere koopdagen het fietsverkeer te verbieden, net zoals het openbaar vervoer en de voetgangers absolute prioriteit te geven ?

En als jullie dan toch bezig zijn : misschien dringt een politioneel optreden zich meer op om de fietsers die in de verkeerde richting in de Gasthuisstraat rijden op hun fout te wijzen. Het benieuwd me trouwens om te weten hoeveel pv’s hiervoor in 2015 werden opgemaakt.

 

Luc Debondt (T.I.M): ‘De heraanleg van de Gasthuisstraat dateert van 1992. De intentie was om vorig jaar in augustus het wegdek aan te pakken, maar wegens onderbezetting is dit uitgesteld naar augustus van dit jaar. Het wegdek zal aangepakt worden van aan de Zeshoek tot aan de Grote Markt. Alle verzakkingen zullen aangepakt worden. Op lange termijn moet bekeken worden of een volledige heraanleg nodig is of niet.’

 

Marc Boogers (Groen): ‘Openbaar vervoer verbieden op zaterdagen: op zaterdagen rijden geen bussen door de Gasthuisstraat. Deze bussen worden afgeleid via de Sint-Antoniusstraat. Het fietsverkeer verbieden? Ik ga daar op dit moment liever niet op in. Op bepaalde momenten fietsverkeer verbieden, kan leiden tot verwarring. Op dit ogenblik zijn er geen klachten hier rond. De wegcode voorziet ook dat de fietsers zich moeten aanpassen aan de voetgangers in dit gebied. In 2015 waren er 15 pv’s. Er wordt op dit ogenblik vooral preventief opgetreden.’

 

4.

Juridisch advies kleuterschool De Paddenstoel (Paul Meeus, Vlaams Belang, 27 januari 2016)

 

Op de commissievergadering van dinsdag 19 januari jl. werd door ondergetekende – en hierin gesteund door andere leden van de oppositie – gevraagd om de advocaat te horen die namens het college van burgemeester en schepenen optreedt in de zaak van de problematiek aangaande de kleuterschool De Paddenstoel. De beslissing tot aanstelling van deze advocaat gebeurde op 6 juni 2015 en zijn opdracht bestond er toen o.m. in een juridisch advies te schrijven in dit dossier.

Mijn expliciete vraag op de commissievergadering werd op mijn verzoek formeel genotuleerd. De bevoegde schepen wenste hier niet op te antwoorden en wilde enkel akte nemen van deze vraag.

 1. Wanneer heeft de advocaat zijn juridisch advies afgeleverd?
 2. Wil het schepencollege ingaan op de vraag om deze advocaat te horen aangaande de problematiek van De Paddenstoel en meer bepaald zijn juridisch advies?
 3. Zo neen, kan het schepencollege in deze voorbijgaan aan de vraag van leden van de Inrichtende Macht, die de Gemeenteraad is?
 4. Welke is de visie van het schepencollege, gehoord het juridisch advies van de advocaat?

 

Marc Boogers (Groen): ‘Ik weet dat u het vervelend vindt omdat mijn antwoord hetzelfde is: er is nog altijd een ten gronde onderzoek bezig door het college en door de advocaat. De advocaat is op 23 februari vrij en hij komt graag een toelichting geven tijdens een besloten zitting op de commissie.’

‘Het is een heel complex dossier, een dossier dat een menselijk aspect heeft. Het vergde tijd om dit te onderzoeken. Beide opties, de school sluiten of behouden, behoort voor het college nog tot de opties. Er is nog geen beslissing genomen.’

 

5.

Brandweer (Erwin Brentjens, N-VA, 27 januari 2016)

 

Uit de pers vernamen we dat er enige onrust heerst bij de brandweer. Een motie zou toegelicht moeten worden op de zoneraad. Moeten de inwoners van onze stad vrezen voor acties van onze brandweer? Komt de veiligheid in het gedrang? Kan er een korte toelichting gegeven worden waarrond deze gevoeligheden draaien en welke stappen ondernomen gaan worden om op hun vragen een relevant antwoord te geven?

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘Er is geen enkele aanwijzing dat de veiligheid in het gedrang is. In 2015 zijn er meer dan 3.000 ritten uitgevoerd. Op de eerste zonevergadering van het jaar werd er een nieuwjaarsbrief voorgelezen. Vanuit de zoneraad werd aangegeven dat de elementen die aangegeven werden in de brief onderzocht zullen worden. Het is aangegeven dat de zoneraad overtuigd dat zowel beroeps-als vrijwillige brandweermannen nodig zijn. Het zijn allemaal brandweermannen die ten dienste staan van de bevolking.’

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Ik zal het dossier verder blijven opvolgen. De onvrede bij onze brandweer duurt reeds langer. Men probeert langs alle mogelijke wegen de onvrede duidelijk te maken. Hopelijk is dat signaal doorgekomen.’

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘De brandweerhervorming heeft zich lang aangediend, we zijn gestart op 1 januari 2015. Er zijn verschillende stappen gezet.’

 

6.

Zebrapaden (John Guedon, N-VA, 27 januari 2016)

 

De vijfhoek Watertoren mag tegenwoordig één van de drukste kruispunten van Turnhout genoemd worden.

De groeiende bebouwing en bevolkingsaangroei in het noorden van Turnhout, de invals- en uitvalswegen naar de Noorderkempen, de nabijheid van de school St. Victor, de verzadiging van de Nassaulaan en de grote doorstroming van de bussen van De Lijn maken dit kruispunt extra gevaarlijk. Door het gebrek aan zebrapaden wordt het oversteken van deze kruispunten voor menig voetganger een hachelijke situatie zeker in het gezelschap van kinderen en ouderen die niet zo snel te been zijn.

Mijn vragen

– Hoe komt het dat er op de vijfhoek geen zebrapaden aanwezig zijn?

– Wat is de intentie van de schepen van mobiliteit omtrent deze situatie, kan hier op korte termijn iets aan gedaan worden ?

 

Marc Boogers (Groen): ‘Het betreft een complex kruispunt. Er is hier sprake van een verhoogde inrichting. Mogelijk weet niet iedereen dat de maximum snelheid hier 30 km per uur is. Je herkent de verhoogde inrichting aan de korte en lange witte strepen; het is een uitgerekt verkeersplateau. Hier heb je eigenlijk geen zebrapaden nodig. De Warandestraat is een voorrangsweg. Moesten we daar een overweging maken om zebrapaden aan te maken: dan moet het zebrapad genomen worden. Je mag ergens anders niet oversteken. Voetgangers nemen het ‘recht van oversteken’ met een zebrapad. De bussen en auto’s moeten dan stoppen. Door het vele verkeer kan hierdoor de situatie misschien gevaarlijker worden dan het nu is. Hoe zit het met de ongevallencijfers? Ik heb deze nog niet binnen. Ik stel voor dat ik hierop terugkom tijdens de volgende commissie.’

 

7.

Kwakkelstraat (Willy Van Geirt, N-VA, 27 januari 2016)

 

In één enkel dossier viel mij op dat de uitvoeringstermijn wel heel lang op zich liet wachten. Dossier 044a Kwakkelstraat. Op de volgende vraag kreeg ik reeds schriftelijk antwoord van de bevoegde diensten. Ik citeer even die schriftelijke vraag; Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de Kwakkelstraat naar aanleiding van het invoeren van snelheid beperkende – maatregelen. Alsook en reeds daterend uit het college van 20 11 2014 werd door het college en de GR goedgekeurd dat er diverse maatregelen zouden genomen worden ter hoogte van het kruispunt kwakkelstraat- Hofstraat. Wanneer gaan deze maatregelen worden uitgevoerd? Moet hier méér dan één jaar overheen gaan vooraleer dit wordt uitgevoerd?

Dat was mijn schriftelijke vraag, waarop ik eigenlijk zeer vlug een antwoord op kreeg. Van de dienst stadsbedrijven werd er geantwoord en ik citeer: Deze opdracht hebben wij nog niet doorgekregen.

Wil dit zeggen dat er zo al meerdere beslissingen van de Gemeenteraden niet tijdig werden uitgevoerd? Wil dit zeggen dat er hoogst waarschijnlijk nog dossiers nog steeds niet zijn uitgevoerd?

Sinds einde 2013 tot heden kunnen dat behoorlijk veel dossiers zijn die nog steeds op een werkopdracht liggen te wachten. Kunnen de betrokken schepenen ons duidelijk maken

 1. Hoeveel dossiers zijn zo te laat uitgevoerd?
 2. Kan er een opsomming gebeuren van alle dossiers die door de GR zijn goedgekeurd die nog steeds liggen te wachten op een werkopdracht?

 

Marc Boogers (Groen): ‘Het is zo dat ik ben teruggegaan naar de diensten om duidelijkheid te krijgen.     Het systeem is nu wel verandert. Van november 2013 tot nu nagegaan. Alles is uitgevoerd, behalve inderdaad uw dossier van de Kwakkelstraat. De werkopdracht is intussen verstuurd.’

 

8.

Processierupsen (Stef Breugelmans, CD&V, 27 januari 2016)

 

De laatste jaren merken we een opmars van de processierupsen. De zachte weersomstandigheden van de laatste maanden spelen hierin een belangrijke rol. Ook in Turnhout, waar veel zomereiken staan, zie je dat deze rupsen een echte plaag geworden zijn. De vele klachten van burgers , zijn een referentie voor dit probleem.

Uit de aanpak van de voorbije jaren, merk ik toch dat we mogelijks een tandje bij moeten steken om deze plaag te bestrijden. Preventief werken is een optie die we moeten overwegen om problemen in een later stadium van het proces te voorkomen. De burger in Turnhout zal dit zeker appreciëren.

De periode om deze rupsen te bestrijden is vrij kort. Ook hier spelen de weersomstandigheden een belangrijke rol. Daarom ben ik er van overtuigd dat met een degelijk preventief bestrijdingsplan, vroegtijdig en op het juiste moment kan ingegrepen worden.

 1. Erkent de schepen enerzijds de opmars van deze rupsen en anderzijds het probleem?
 2. Is er op dit ogenblik al een plan van aanpak en wordt er de overweging gemaakt om ook preventieve maatregelen te nemen?

 

Luc Debondt (T.I.M): ‘Dat processierupsen een probleem worden, kunnen we niet ontkennen. Tot 2014 werden de nesten uitgebrand, maar slechts 50 % van de rupsen werd gedood. De nesten worden nu handmatig verwijderd, net zoals de resten. In 2015 werden er 115 eiken door de aannemer onder handen genomen. Wat preventieve maatregelen betreft, vanuit de dienst milieu wordt gezegd dat ook andere organismen hier schade van ondervinden. Zodra de eerste melding binnenkomt, zullen alle zomereiken preventief nagekeken worden.’

 

9.

Timing inzake het Masterplan Schorvoort (Paul Moelans, N-VA, 27 januari 2016)

 

Onlangs werd er door de Vlaamse regering het licht op groen gezet voor het wijzigen van het RUP voor de terreinen rond de voetbal van Technico in Schorvoort. Gezien deze stap nodig was in de verdere ontwikkeling van Schorvoort inzake het masterplan wens ik graag volgende vragen te stellen inzake het masterplan :

 1. Welke planning wordt er nu aangehouden inzake het masterplan Schorvoort ?
 2. Wanneer wordt de klankbordwerkgroep van Schorvoort op de hoogte gebracht van de verdere timing inzake het masterplan?
 3. Wanneer komt het masterplan Schorvoort op de agenda van het college?
 4. Indien het college beslist om het masterplan goed te keuren, komt dit dan eerst ter sprake op een commissie?
 5. Wordt dit masterplan geagendeerd op een agenda van de gemeenteraad ter goedkeuring?

 

Astrid Wittebolle (Groen): ‘Elk van deze dossiers komt nog op commissie.                                             Wordt zeker vervolgd.’

 

10.

Inbrakenplaag in Turnhout (Paul Moelans, N-VA , 27 januari 2016)

 

De laatste tijd wordt Turnhout terug geconfronteerd met vele inbraken en/of inbraakpogingen. De politie doet regelmatig speciale acties om dit te bestrijden, met wisselend succes. Graag had ik de volgende vragen hierover gesteld :

 1. Is er een merkbare stijging vast te stellen voor de periode tussen december 2015 en februari 2016 in vergelijking met de periode tussen dec. 2014 en febr. 2015?
 2. Hoeveel inbraken zijn er tijdens deze periodes geweest?
 3. Hoeveel inbraakpogingen werden er gedurende deze periode geregistreerd?
 4. zijn er bepaalde wijken die meer geviseerd worden?
 5. tijdens welke periode worden de meeste inbraken en/of pogingen gepleegd?
 6. Zijn er na de inbraken meldingen geweest door het B.I.N. en hebben deze resultaten gehad?
 7. Hoe gaat de politie om met een inbraak inzake buurtonderzoek?
 8. Zijn er speciale maatregelen die het stadsbestuur en de politie wil nemen om dit probleem aan te kaarten bij de bevolking?

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘Ik heb me geconcentreerd op de woninginbraken. Er is inderdaad een merkbare stijging, maar dit kan een vertekend beeld geven omdat het over een korte periode is. Als we over het hele jaar kijken zijn de inbraken gedaald tot 122 in 2015. Over de periode december – januari waren er 37 inbraken, inderdaad meer dan dezelfde periode het jaar daarvoor. Maar elke inbraak is er een te veel. De inbraken zijn verspreid over de stad, op diverse plekken, voornamelijk tijdens het weekend in de afgelopen periode. Voornamelijk ochtenden tot 8 uur. Speciale maatregelen?   We maken een brochure voor architecten, aannemers,…gericht op preventieve inbraakmaatregelen. De politie doet ook een aantal grootschalige acties; dat gebeurt heel regelmatig. Ook de federale politie heeft een belangrijke opdracht inzake het opzoeken van rondtrekkende dievenbendes. Na inbraak is er ook nazorg.’

 

11.

Voetbal in het Stadspark of niet ? (Paul Moelans, N-VA, 27 januari 2016)

 

De laatste week zijn er terug verontrustende berichten verschenen inzake het voetbal in Turnhout: met name de toekomst van KFC Turnhout in het stadspark. Zelfs de toekomst van deze club in Turnhout staat volgens sommigen op het spel. In verschillende media wordt er al rekening gehouden met een mogelijk vertrek van de voetbal van KFC Turnhout. We weten dat de tribunes eigendom zijn van een cvba waarin we als Stad Turnhout niets te zeggen hebben, maar toch graag antwoorden op de volgende vragen :

 1. Welke houding gaat het College aannemen in dit dossier als eigenaar van de voetbalvelden?
 2. Gaat het stadsbestuur actief participeren in de gesprekken tussen de verschillende partijen?
 3. Welke financiële gevolgen zou een vertrek van KFC Turnhout hebben voor de Stad Turnhout inzake de verhuur van het voetbalterrein in het stadspark ? En kan dit dan ook consequenties inhouden voor de terreinen en de uitbreidingsplannen van de Leemshoeve indien ze effectief een verhuis naar een locatie buiten Turnhout overwegen?

 

Hannes Anaf ((sp.a): ‘Het gaat om een afbetaling die de club moet doen, geen huur. We hebben vorige week nog samen gezeten met de club. Zij streven naar een goede oplossing. Er zijn geen intenties om Turnhout te verlaten. De uitbreiding van de Leemshoeve is nog steeds aan de orde. Voet bal hoort thuis in het stadion. Wij willen de club met raad en daad bijstaan, maar we zijn geen rechtstreeks betrokken partij.’

 

Besloten zitting

 

15.

Werving en selectie – aanstelling manager Beleving – goedkeuring

 

16.

Verlenging terbeschikkingstelling van een personeelslid naar de Hulpverleningszone Taxandria – goedkeuring

 

IR 12

Dispuut stad Turnhout – Pelckmans nv

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Dringende oproep: voedsel en hulpgoederen voor vluchtelingen in Duinkerke

calais

Op maandag 28 december 2015 vertrekt er een transport vanuit Turnhout naar het vluchtelingenkamp in Duinkerke. Het doel is om daar een collectieve keuken op te richten, zoals er in Calais al een aantal zijn. Een voorbeeld daarvan is ONE SPIRIT ASHRAM KITCHEN (zeker de moeite om even te bekijken). De Koep ondersteunt dit initatief door deze oproep te verspreiden.
Eten is een basisnood, maar er gebeurt zoveel meer in deze keukens. Mensen zijn samen, genieten van een warme maaltijd, helpen bij de bereidingen en ontvluchten zo aan de realiteit, er wordt gelachen en het is een plaats waar ook info kan gedeeld worden. Omdat het ook steeds vroeger donker wordt en het weer slechter wordt, worden deze keukens nog belangrijker. Het wordt immers onmogelijk voor velen om zelf te koken (hout is nat, koken in hun tentjes houdt risico’s in, …)

Er zijn vele algemene noden zoals de nood aan tenten, slaapzakken, matjes, zaklampen, jassen, sokken, mutsen, handschoenen, gasvuurtjes, …
Maar men is met name op zoek naar:

VOEDING
liefst in grote verpakkingen, er wordt namelijk voor honderden mensen tegelijk gekookt
– basmatirijst
– rode linzen
– gedroogde kikkererwten
– kaneelstokjes
– gember
– look
– ajuin
– verse groenten

Voedsel kan afgegeven worden bij Silke Maes, contacteer haar via silkemaes@hotmail.com

GELD
Om eten aan te kopen, gasflessen aan te kopen (in Calais worden zo bv 5 grote gasflessen per week opgebruikt) en heel belangrijk ook keukenmateriaal aan te kopen
We zorgen er persoonlijk voor dat dit geld juist en volledig besteed wordt voor de vluchtelingenkampen.
Geld kan gedoneerd worden. Wilt u daar meer over weten neem dan contact op met Koep-bestuurder Silke Maes (silkemaes@hotmail.com)

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Verslag gemeenteraad 14 december 2015

De raadsleden kwamen nog een laatste keer in 2015 samen. Op de agenda heel wat cijfers: het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd.

 

Openbare zitting

 

 

1.

De gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger met raadgevende stem aan te duiden in de raad van beheer van Audio, in vervanging van de heer Toon Otten.

 

2.

Tevens wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te duiden in de algemene vergadering van AZ Turnhout, in vervanging van de heer Toon Otten.

 

3.

In 2016 verjaart de vaart. Het is de ambitie om een gezamenlijke viering te organiseren bestaande uit een mooie combinatie van lokale en bovenlokale festiviteiten. Om de financiële stromen voor dit project helder en overzichtelijk te houden wordt een intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘De Vaart Verjaart’ opgericht. Hierin worden de 10 gemeenten die langs de vaart liggen, vertegenwoordigd. De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de oprichting van dit intergemeentelijk samenwerkingsverband en goedkeuring te hechten aan de statuten. Tevens wordt gevraagd een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité aan te duiden.

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de deontologische code goed te keuren.

 

5.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de begroting 2016 van het samenwerkingsverband Stadregio Turnhout.

 

Onthouding van Vlaams-Belang en de N-VA-fracties

 

6.

De gemeenteraad wordt gevraagd de dotatie van de hulpverleningszone Taxandria voor het dienstjaar 2016 goed te keuren.

 

7.

Tevens wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de dotatie van de Politie Regio Turnhout voor het dienstjaar 2016.

 

8.

Het AGB Turnhout legt de statutaire jaarrekening 2014 en de BBC jaarrekening 2014, met de bijlagen, ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. In de statutaire rekening wordt er voor het zwembadgebouw een waardevermindering geboekt van 4.177.804,03 euro (restwaarde gebouw is nu 1 euro) omdat het huidige gebouw geen economische waarde meer heeft. Na deze waardevermindering bedraagt het boekhoudkundig resultaat 2014 een verlies van 2.198.988,79 euro. In de BBC jaarrekening is het zwembadgebouw een gemeenschapsgoed dat een dienstverleningspotentieel heeft. Daarom wordt er geen waardevermindering toegepast en is er een positief boekhoudkundig resultaat van 1.978.815,24 euro. De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de statutaire jaarrekening 2014 en aan de BBC jaarrekening 2014 van het AGB Turnhout en verleent kwijting aan de bestuurders. De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur conform het artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en bevestigt het behoud van de continuïteit van het AGB Turnhout.

 

Onthouding N-VA-fracties en Vlaams Belang

 

9.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het gewijzigde meerjarenplan 2014 -2019 van het AGB Turnhout naar aanleiding van de eerste budgetwijziging 2015 en in functie van het budget 2016.

 

Onthouding N-VA-fracties en Vlaams Belang

 

10.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de budgetwijziging 1 voor het begrotingsjaar 2015 voor de begroting van het AGB Turnhout voor het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget.

 

11.

De gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2016 van het AGB Turnhout goed te keuren voor het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget.

 

Vlaams Belang stemt tegen

Onthouding N-VA-fracties

Onthouding De Stadslijst

 

12.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het budget 2016 en de meerjarenplanning 2016-2019 van de vereniging Audio.

 

13 t/m 14.

Twee kerkraden vragen de gemeenteraad goedkeuring te hechten aan de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019.

 

15 t/m 19.

Verschillende kerkraden vragen aan de gemeenteraad goedkeuring te hechten aan de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019.

 

20.

De gemeenteraad wordt gevraagd het tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing goed te keuren.

 

Vlaams Belang stemt tegen

 

21.

De gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement op de aanvullende belasting op de rijksbelasting van de natuurlijke personen te stemmen.

 

Vlaams Belang stemt tegen

 

22.

In 2015 werd de belasting op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten opnieuw ingevorderd via opcentiemen op de heffing van het Vlaams Gewest. Het reglement is geldig voor 2015. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de belasting, met behoud van het tarief van 30 opcentiemen, goed te keuren voor de periode van 2016 tot en met 2019.

 

Vlaams Belang onthoudt zich

 

23.

FOD Binnenlandse Zaken heeft via een brief de jaarlijkse geïndexeerde bedragen meegedeeld voor de tarieven van bepaalde administratieve stukken. Deze aangepaste tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2016. De stad dient het belastingreglement aan te passen aan deze nieuwe tarieven.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing aan het belastingreglement aan de nieuwe tarieven goed te keuren.

 

Vlaams Belang onthoudt zich

 

24.

Het huidige retributiereglement loopt tot einde 2015. Bij de opmaak werd aangenomen dat in 2016 het nieuwe containerpark in gebruik zou zijn, waarbij er tarieven per gewicht worden gehanteerd.

Aangezien het nieuwe containerpark nog niet operationeel is, wordt aan de gemeenteraad gevraagd goedkeuring te hechten aan het verlengen van het huidige retributiereglement voor de periode van 1 jaar, zonder aanpassing van de tarieven.

 

Vlaams Belang onthoudt zich

 

25.

De stad Turnhout neemt diverse initiatieven in verband met handelsondersteunende projecten in het stadscentrum en in de grotere handelszones al dan niet gelegen aan een evenementenplein. Het is de bedoeling dat de inspanningen van de stad Turnhout, om de centrumfunctie te versterken en om de stad meer uitstraling te geven als aantrekkelijke winkelstad, behouden, uitgebreid en meegefinancierd worden. De belasting wordt ingevoerd voor de financiering van initiatieven en activiteiten die worden georganiseerd in functie van de promotie van het handelsgebeuren in de stad Turnhout.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de invoering van de belasting voor de financiering van initiatieven en activiteiten die worden georganiseerd in functie van de promotie van het handelsgebeuren in de stad Turnhout.

 

Luc Hermans (CD&V en voorzitter): ‘Het punt wordt verdaagd. Er is nog onderzoekswerk nodig.’

 

26.

De cijfers van het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 worden voorgelegd aan de gemeenteraad met de vraag het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 goed te keuren.

!cid_image001_png@01D1368C

 

Francis Stijnen (CD&V):

Ondanks de stijgende pensioenkosten, de stijgende verarming, de oplopende ziekenhuisfactuur, de financiële onzekerheden rond de komst van vluchtelingen, de taxshift en andere maatregelen van hogere overheden, leggen wij u een budget en een meerjarenplan in evenwicht voor. Die tonen aan dat de besparingen op kruissnelheid zitten en wij een gezond financieel resultaat kunnen neerleggen nu, en zonder nieuwe lasten, ook op het einde van deze legislatuur.

De stedelijke werkingsuitgaven dalen volgend jaar met 2 miljoen euro. We investeren ongeveer 15 miljoen euro in 2016 en in de meerjarenplanning 3 miljoen meer dan eerst voorzien. De belastingstarieven blijven ongewijzigd. De voorziene leninglast wordt verlaagd, zodat de schuldengraad meer dan aanvaardbaar is.

Het blijft de ambitie om tegen het einde van de legislatuur 54 miljoen te besparen, om ook toekomstige uitdagingen in de volgende legislatuur beter aan te kunnen. We verschuiven extra besparingen op personeel, voorzien vanaf 2017, naar extra input van middelen voor de pensioenlast. Dit omdat we op het besparingsluik voor personeel reeds boven onze targets zitten en een verdere inkrimping de dienstverlening en de druk op het personeel te sterk negatief zou kunnen beïnvloeden. Daarenboven brengt de extra inspanning op het vlak van de pensioenlast ons op lange termijn meer op.

Niettegenstaande de positieve budgettering en het gunstige resultaat van de rekening 2014 blijven de besparingen nodig om investeringsruimte te behouden, en waar mogelijk uit te breiden, maar ook om financiële tegenvallers op te kunnen vangen.

Er zijn immers nog heel wat onduidelijkheden, onder meer over de meerkost van de vluchtelingenproblematiek, de verhoogde veiligheidsmaatregelen door terreurdreiging, de positionering van de Warande, de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage voor het ziekenhuis, de invloed van besparingsmaatregelen door Vlaamse en federale overheid, de herpositionering van de provincie, de timing van de uitvoering van het beleidsplan, onder meer voor wat betreft verkoop van patrimonium, uitvoering en kostprijs van werken, opbrengsten uit retributies en belastingen. En dit lijstje is zeker niet volledig.

Daarenboven willen wij verder zien dan 2019 en een gezonde financiële basis opbouwen, ook voor de jaren die daarna volgen, al weten we allemaal dat de pensionlast en de responsabiliseringsbijdrage tegen 2030 voor de steden en de gemeenten niet meer haal- en draagbaar zal zijn. Daarvoor moeten bovenlokale oplossingen komen.

Tot en met 2019 vertoont het exploitatiebudget telkens een overschot van ongeveer 6 miljoen euro. Hierdoor zullen we tot 2019 ongeveer maar 20 miljoen euro aan nieuwe leningen nodig hebben. Dat is 15 miljoen euro minder dan eerst gepland bij het begin van de legislatuur. Dit is het directe gevolg van de besparingsmaatregelen en het goede financiële resultaat vorig jaar toen er een overschot van 7,1 miljoen werd geboekt .

 Die leningen brengen de financiële situatie van Turnhout zeker niet in gevaar. Dat blijkt uit de meest recente profielschets van Turnhout door de Studiedienst van de Vlaamse Regering die bevestigt dat Turnhout financieel gezond is en een lage schuldgraad heeft. Op de Verenigde Commissie gaven we hierrond reeds enige toelichting. De studiedienst berekende dat in 2013 de schuld per inwoner in Turnhout 575 euro bedroeg. Dat is veel minder dan het Vlaamse gemiddelde van 1 253 euro per inwoner en het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden van 1 684 euro per inwoner.

Ik wens tot slot de financieel beheerder en de financiële dienst te bedanken voor de opmaak van het budget en de aangepaste meerjarenplanning. Mijn collega’s in het college, de secretaris, het managementteam en het personeel van de stad voor de blijvende besparingsinspanningen, de creativiteit die daarbij aan de dag wordt gelegd, om met minder toch meer te doen en de dienstverlening aan de burger prioritair te blijven stellen.’

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang): ‘Naar goede gewoonte spreek ik graag woorden van dank uit naar onze gemeentediensten. Zoals blijkt uit onze eerdere tussenkomsten kan onze fractie zich niet vinden in de gemaakte keuzes. In een aantal dossiers wordt de knoop niet doorgehakt. Onze fractie is de enige die niet gelooft dat de gevonden oplossing voor het zwembad niet de juiste is. Wie herinnert zich nog het debacle van de Paddestoel? Het mobiliteitsthema dat alle verkiezingsdebatten overschaduwde ligt nog steeds op de tafel. Naast het fietsactieplan hoopt onze fractie dat er werk gemaakt wordt van veilige fiets-en voetpaden. De criminaliteit daalt wellicht door het goede werk van de politie, maar dit en het onveiligheidsgevoel is nog niet volledig onder controle. Het is belangrijk dat tegen alle vormen van overlast wordt opgetreden. Wie het bestuursakkoord goed heeft gelezen, weet dat het bol stond van bezorgdheden over economie en tewerkstelling in Turnhout. Werkgelegenheid moet meer dan een prioriteit op papier zijn. Er zijn inmiddels nog maar bitter weinig signalen dat er werkgelegenheid geschept wordt. Waarom voeren jullie geen premie in om jonge gezinnen aan te moedigen zich in Turnhout te vestigen? Het is al langer geweten dat Turnhout armoede importeert en dat rijkdom druppelsgewijs de stad verlaat. Wij leren veel uit armoedecijfers. Deze zijn de voorbije jaren fors gestegen. Er staat ons een zware uitdaging te wachten, een uitdaging die aangegaan moet worden door de meerderheidspartijen. Er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden. Onze diverse tussenkomsten tonen aan dat het Vlaams Belang begaan is met deze problematiek. Turnhout is een sociaal economische ruimte met tal van mogelijkheden. Zoals steeds zullen wij jullie als meerderheid doen herinneren aan de gemaakte beloftes aan de burger. Het is onze opdracht om jullie bij de les te houden. Elk stadsbestuur loopt achter de feiten aan, dat zie je aan het feit dat de armoedecijfers maar blijven stijgen. De socialisten maken inmiddels negen jaar deel uit van de meerderheid, veel hebben we er niet van gemerkt. Die armoede zal alleen maar toenemen. Wie dagelijks de krant openslaat zal opgemerkt hebben dat Europa overspoelt wordt door asielzoekers. Zij brengen armoede met zich mee. We krijgen niet eens onze eigen mensen aan het werk, getuige de werkloosheidscijfers. We blijven maar dweilen met de kraan open. We zullen dit ook in Turnhout voelen. Het Turnhoutse OCMW mag niet opdraaien voor het falende federale asielbeleid. 380 asielzoekers opvangen leidt tot een verhoogde sociale druk. Wij keuren jullie keuzes niet goed.’

 

Pierre Gladiné (De Stadslijst): ‘Er zijn doelstellingen in de nota waar ik me volledig kan achter scharen, bijvoorbeeld de toelage voor het OCMW. Ik stel ook vast dat de doelstellingen niet altijd overeenstemmen met de realiteit. We hebben een stijgende trend van bevolkingsaangroei, 3.8 procent, maar het aantal kansarmen neemt toe. We moeten Turnhout terug aantrekkelijk maken voor tweeverdieners. Wat met de Paddestoel? We weten dat het gras niet sneller groeit door eraan te trekken, maar om doelstellingen te halen zal men acties moeten ondernemen.’

 

Francis Stijnen (CD&V): ‘Van Lommel, u zegt dat we meer geld moeten gaan uitgeven. Voor mij is de kas van de stad de kas van de Turnhoutenaar. Het is belangrijk dat die kas niet leeg is. Ik pleit daarom voor een zekere financiële voorzichtigheid. U zegt dat we gaan lenen. Natuurlijk gaan we lenen, maar er zijn duidelijke afspraken gemaakt. We tonen duidelijk aan dat onze schuldgraad laag blijft en dat we de risico’s laag houden.’

 

Hannes Anaf (sp.a): ‘Van Lommel, u gaf aan dat het zwembaddossier ons 1.2 miljoen euro per jaar kost. Dit klopt niet. Zelf exploiteren of zelf bouwen zou ons veel meer kosten. Dat was onmogelijk. Als u zegt dat we niet de beste en goedkoopste oplossing gekozen hebben, dan bent u verkeerd. We zijn heel tevreden dat we met de werken kunnen starten . Ik heb er alle vertrouwen in dat we binnen een jaar opnieuw kunnen zwemmen in onze stad.’

 

Luc op de Beeck (CD&V): ‘We zetten volop in op leefloners. Bovenop de 40 mensen gaan we 35 extra mensen inzetten. Binnen de stad gaan we ook 10 60-plussers aanstellen. Binnen de Aas en de Troef zijn we gestegen met 70 werknemers. Ik zou niet durven stellen dat asielzoekers gelukzoekers zijn. Tweederde van hun huizen zijn kapot geschoten.’

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘Dankjewel voor de tussenkomsten. Ik apprecieer ook de tussenkomst van De Stadslijst. Voor wat de meerjarenplanning betreft, hebben we met de doorstart van de coalitie een meerjarenplanning voorgelegd met een hele besparingsoefening erin. We zijn van mening dat onze actieplannen op schema zitten. Er wordt volop aan gewerkt. Collega Van Lommel, u blaast koud en warm. De vluchtelingenproblematiek is een probleem van de federale en Vlaamse overheid volgens u. We delen die mening met u, daarom hebben we er in ons huidig budget geen budget voor voorzien. De inspanning van de lokale besturen is groot. Ik deel ook de mening van collega Op de Beeck. Asielzoekers en gelukzoekers in een adem noemen, is geen gepaste reactie. In het kader van de asielprocedure is het aan anderen om te beoordelen wie asiel verdient en wie niet. Economische tegenslagen hebben voor een stuk ook te maken met een globale problematiek. Als u het hebt over criminaliteit: we moeten het inderdaad hebben over het onveiligheidsgevoel, daar wordt aan gewerkt. De gas-boetes: de grootste inkomsten komen uit chauffeurs die door de voetgangerszone op de Grote Markt rijden. Dat willen we vermijden door meer te sensibiliseren.’

 

Luc Debondt (T.I.M.): ‘Over het onderhoud voetpaden: er is ook een jaarlijks budget voorzien voor onderhoud voetpaden. Zowel de budgetten 2014 en 2015 zijn volledig aangewend. Er is een prioriteitenlijst opgesteld.’

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘De komst van asielzoekers had je een jaar geleden niet kunnen voorspellen. Het is koffiedik kijken wat de kosten het komende jaar voor de stad gaan zijn. We weten allemaal hoeveel asielzoekers er in Turnhout zijn. De eerste dossiers van asielzoekers zijn goedgekeurd. Houdt men nu reeds rekening met tewerkstelling van kandidaat-leefloners?’

 

Luc Op de Beeck: ‘Natuurlijk zijn we daar planmatig mee bezig. We zijn nu aan het bekijken hoeveel mensen we extra moeten inzetten. Maar eigenlijk is dit geen opdracht voor de lokale overheid. De federale overheid moet hiervoor geld overhevelen naar de lokale overheden, vinden wij.’

 

Pierre Gladiné: ‘Ik ben wat teleurgesteld. Ik hoor niks zeggen over de bekommernis over onderwijs. Ik zou willen voorstellen om hiervoor een minuut stilte te houden. Zijn er concreet nog gesprekken over de overheveling van de Stedelijke Handelsschool naar een ander onderwijsnet?’

 

Marc Boogers (Groen): ‘Ik begrijp uw vraag ten volle. Het is een complex dossier dat met de nodige omzichtigheid behandelt moet worden. We nemen daarvoor de tijd. Geef ons de tijd om daar kwalitatief antwoord op te geven.’

 

Komen we tot de vaststelling van punt 26. Iedereen stelt dit vast.  Waarna er prompt een persbericht de wereld in gestuurd werd. Lees meer via deze link: Turnhouts budget toont financieel gezond bestuur

 

27.

De cijfers van het budget 2016 worden voorgelegd aan de gemeenteraad met de vraag het budget 2016 goed te keuren.

 

28.

In het strategisch meerjarenplan 2014-2019 wordt specifieke aandacht gevraagd voor drugpreventie en drughulpverlening. Het college van 18 juni 2015 keurde de opmaak van een kwalitatieve Turnhoutse drugmonitor goed. Om de helft van de kosten van de onderzoeksopdracht voor de drugmonitor te recupereren dient deze actie expliciet opgenomen te worden in het strategisch veiligheids- en preventieplan (S.V.P.P) 2015-2017. De gemeenteraad wordt gevraagd om het voorstel van aanpassing van het SVPP goed te keuren.

 

29.

De gemeenteraad wordt gevraagd standpunten in te nemen over de dagorde van de agenda van de algemene vergadering EVA VZW Kinderopvang Turnhout op 15 december 2015.

 

30.

Het toelagebedrag voor buurtwerken bedraagt 25 000 euro. Dit bedrag wordt verdeeld onder de buurtwerken die een geldig dossier indienen en voldoen aan de criteria, besproken op de Buurtraad en goedgekeurd door de Buurtraad. De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het toelagereglement buurt en wijk voor 2016. Het toelagereglement is geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

 

31.

De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van rooilijnplan aanpassing rooilijn Molenberg fase II voorlopig vast te stellen. Daarna kan het openbaar onderzoek gehouden worden.

 

32.

Het bedrijf Proost – Van Gorp NV heeft een aanvraag planologisch attest ingediend. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de aanvraag planologisch attest goed te keuren. Er wordt beslist dat het bedrijf op zijn huidige locatie behouden kan blijven. Hierbij wordt akkoord gegaan met de vragen van het bedrijf op korte termijn, waarvan de twee belangrijkste het verkrijgen van rechtszekerheid door de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan met specifieke stedenbouwkundige voorschriften en het toelaten voor het bouwen van een koelcel en koelruimte voor de verkoop van snijbloemen, zijn. De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de opmaak van een RUP voor het bedrijf Proost – Van Gorp NV.

 

33.

De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan opgemaakt in het kader van de uitbreiding Plamaten voorlopig vast te stellen. Nadien kan het openbaar onderzoek geopend worden.

 

34.

De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp rooilijnplan voor de wegenis industrieterrein Veedijk fase 2 definitief vast te stellen.

 

35.

Op 16 december komt de statutaire algemene vergadering van vzw JeP bijeen. Krachtens het gemeentedecreet dienen de agendapunten die ter goedkeuring worden voorgelegd vooraf door de gemeenteraad te worden goedgekeurd. De agendapunten voor de statutaire vergadering van vzw Jep op 16 december 2015 liggen ter goedkeuring voor.

 

36.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de nieuwe overeenkomst tussen de stad Turnhout en de Kringwinkel S.W. WEB vanaf 1 januari 2016.

 

37.

Vanaf 1/1/2016 wordt er een volledig nieuwe tariefstructuur ingevoerd voor de drie componenten op de waterfactuur: de drinkwatercomponent, de gemeentelijke saneringscomponent en de bovengemeentelijke saneringscomponent. De nieuwe tariefstructuur brengt met zich mee dat de overeenkomst tussen gemeente en Pidpa moet worden aangepast en dat ook de tarieven opnieuw moeten worden vastgelegd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen huishoudens en bedrijven. Gezien de inspanningen die nog voor de riolering geleverd moeten worden, wordt er voorgesteld om de gemeentelijke saneringsbijdrage op het maximumtarief te houden. Er wordt voorgesteld om voor de bedrijven geen onderscheid te maken in functie van het verbruik.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het vaststellen van de gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding op het decretaal maximaal toegelaten tarief van de bijdrage voor de collectieve sanering op gemeentelijk vlak.

 

Een onthouding van Vlaams Belang en De Stadslijst

 

38.

Vanaf 1/1/2016 wordt een volledig nieuwe tariefstructuur ingevoerd voor de drie componenten op de waterfactuur: de drinkwatercomponent, de gemeentelijke saneringscomponent en de bovengemeentelijke saneringscomponent. De nieuwe tariefstructuur brengt met zich dat de overeenkomst tussen gemeente en Pidpa moet worden aangepast. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de toegelichte wijzigingen van het DWMA en het besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 december 2002.

 

Een onthouding van Vlaams Belang en De Stadslijst

 

39.

Op 13 maart 2015 ontvangt de dienst Wegen, Groen en Mobiliteit van Groep Infrabo verrekening 9, met daarin onder meer ‘kosten welke volgen uit werken tegen verlaagd rendement’, ten bedrage van 93.159,67 euro. In eerste instantie werden deze kosten gerelateerd aan de bronbemaling. Ondertussen heeft de aannemer verduidelijkt dat onder andere de opsplitsing van de werken door niet tijdig klaar zijn van de nutsmaatschappijen, de fasering omwille van de bereikbaarheid van de woningen in Winkel, de aanpassingswerken aan de opritten, de problematiek met de taluds van de grachten, maken dat er tegen een verminderd rendement werd gewerkt. De fasering omwille van de bereikbaarheid van de bewoners leidde ook tot een aantal andere aanpassingen naar uitvoering van de werken. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de dading goed te keuren waarin de aannemer aangeeft af te zien van verdere vorderingen tot schadevergoeding voor de werf riolering Zuid.

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de voorgestelde dadingsovereenkomst. De gemeenteraad gaat akkoord met de uitbetaling van de schadevergoeding van 93.159,67 euro.

 

Paul Moelans (N-VA): ‘Een paar bedenkingen. U gaat een dading overeenkomen zonder dat je weet waar het eindigt. Het is duidelijk dat de stad hier geen fout gemaakt heeft. Het is onmogelijk dat dit door de strot van de Turnhoutenaar geramd wordt. Dat kan niet. Er was afgesproken dat wij als raadsleden hierover uitleg zouden krijgen op de commissie. Nu krijgen we hier een hele boterham aan informatie.’

 

Luc Debondt (T.I.M.): ‘We willen voorkomen dat de kosten van het dossier gaan verder lopen. We zoeken naar een oplossing. We moeten vandaag de dading goedkeuren. Doen we dat niet, dan komen we in een gerechtelijke procedure zonder dat we weten dat we hier voordeel uit kunnen halen of niet.’

 

Tom Versmissen (N-VA): ‘Hebt u al een beslissing genomen? Stel dat het overleg met de nutsvoorziening op niets uitdraait, kan het geld dan gerecupereerd worden bij diegene die de fout gemaakt heeft?’ Waarop Debondt antwoord dat er naar een oplossing gezocht wordt.

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Er is een schrijver van een buurtbewoner waarin gesteld wordt dat de werken in de betrokken straat nog niet klaar zijn. Daar zullen ook onkosten zijn. Is er al contact opgenomen met die bewoner?’ ‘Deze vraag is inderdaad doorgespeeld. De zaak wordt onderzocht en daar zullen de nodige maatregelen genomen worden. Maar u moet begrijpen dat dit dossier de prioriteit heeft’, aldus Debondt.

 

N-VA stemt tegen (fractie Moelans en Brentjens)

 

40.

Op 20 november 2015 ontvangt de dienst Wegen, Groen en Mobiliteit verrekening 9, ten bedrage van 22.766,98 EUR excl. btw of 27.548,05 EUR incl. 21% btw. Deze meerwerken omvatten onder meer onderhoud na opbraak van de rijweg, plaatsen van riooldeksels en het plaatsen van blokzoden. De kredieten hiervoor zijn voorzien op de begroting van 2015. De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan verrekening 9 voor de opdracht ‘aanleg riolering zuid’.

 

N-VA fractie rond Erwin Brentjens stemt tegen

 

41.

De huidige flankerende maatregelen bij de concessieovereenkomst voor de exploitatie van de ondergrondse parking de Warande zijn geldig voor het jaar 2015. Het is noodzakelijk dat deze ook omschreven worden voor het jaar 2016. De flankerende maatregelen bij de concessieovereenkomst tussen de stad Turnhout en VinciPark omvatten de financiële compensaties aan VinciPark, zolang de vooropgestelde mediaan van de Warande-parking niet gehaald wordt. De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de verlenging van de concessieovereenkomst tussen de stad en Apcoa met 1 jaar, tot 31 december 2016. Op basis van dit gegeven wordt voorgesteld om de geldende flankerende maatregelen ook nog 1 jaar te laten doorlopen.

 

42.

Het fietsactieplan legt de 7 accenten vast voor het fietsbeleid waar tijdens deze legislatuur (t.e.m. 2018) extra op wordt ingezet. Het bundelt tevens de acties die aan deze 7 accenten gekoppeld zijn. Daarnaast geeft het ter informatie een beknopt overzicht van andere bestaande acties voor deze legislatuur die met fietsen te maken hebben. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het fietsactieplan goed te keuren.

 

Vlaams Belang onthoudt zich

 

Willy Van Geirt (N-VA): ‘Onze gedeelde fractie is blij met dit fietsactieplan. Toch hebben we bedenkingen bij het feit hoe dit alles in zijn werk zal gaan. Op dit moment hebben een we een grote nood aan een plan om meer mensen op de fiets te krijgen. Maar waar gaan we al die fietsen gaan blijven stallen? Ik heb vernomen dat de mensen van de Troef (fietshuizen) van plan zijn om nieuwe fietsen te gaan verkopen. Wat is daar van waar? Het fietshuis op parking Snollaert zou geopend worden op zaterdagen. Is dat nu niet het geval dan?’

 

Luc Op de Beeck (CD&V): ‘Dat er fietsen worden aangekocht door de Troef, dat is mij onbekend. Ik zal dit navragen.’

 

Marc Boogers (Groen): ‘Fietsparkeren moet bekeken worden. Niet alleen in het winkelcentrum. Samen met handelaars willen we dit ook bekijken, omdat fietsen dikwijls voor hun winkels geparkeerd worden. De opening van het fietshuis zal ik checken.’

 

Pierre Gladiné (De Stadslijst): ‘Samen met Leuven, Brugge en Gent zit Turnhout in de top qua fietsen. Turnhout is een van de weinige steden met fietsfiles. De tevredenheid over verkeersveiligheid op de fiets is echter laag. Dit fietsactieplan komt dus op tijd. Plannen is een ding, het mag hier niet bij blijven. Als Turnhout een stap vooruit wil zetten in het fietsbeleid, dan moeten we verder gaan dan bordjes ‘zone 30’ en fietssuggestiestroken. Ook voor de aanleg van nieuwe fietspaden zouden we graag de nodige aandacht vragen. Ook de verlichting van bijvoorbeeld het Bels Lijntje is een aandachtspunt. De goede intenties moeten nu omgezet worden in realisaties, zodat de Turnhoutse fietser zich ook veilig kan voelen.’

 

Mac Boogers (Groen): ‘De heraanleg van straten, is er een meerjarenplan. Alles kan niet op een dag gerealiseerd worden. Wat betreft het financieel aspect: we hebben beperkte financiële middelen. In de loop van de volgende jaren kunnen we desondanks heel wat realiseren. Het fietsactieplan is een eerste aanzet om de komende jaren heel wat realisaties te doen. Dit mag inderdaad niet enkel op papier te zien zijn.’

 

Vlaams Belang onthoudt zich, de overige fracties gaan akkoord.

 

43.

De Duifhuisstraat is een gemeenteweg binnen de bebouwde kom. De bestaande aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg met betrekking tot de Duifhuisstraat worden aangevuld met nieuwe aanvullende reglementen naar aanleiding van de invoering van 3 parkeerverboden verspreid in de straat. De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het invoeren van een parkeerverbod op 3 plaatsen in de Duifhuisstraat zodat er op deze locaties voldoende ruimte is om de bussen te laten kruisen met het verkeer in de andere rijrichting. De 3 parkeerverboden liggen verspreid in de straat en ter hoogte van opritten of garages, zodat het verlies aan parkeerplaatsen beperkt blijft.

 

44.

Provincie Antwerpen stopt de subsidiering van het gebruik van de software Impala (Universiteit Antwerpen). Met die software wordt het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL = aanvragen en leveringen van/aan andere bibliotheken) geregeld. Voortaan worden de kosten voor het gebruik van Impala vanuit de reguliere werkingsgelden van de bibliotheek bekostigd. Om dit vlot te laten verlopen is het aanbevolen dat Stad Turnhout voor de bibliotheek een overeenkomst afsluit met het Departement Bibliotheek van de Universiteit Antwerpen. De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het afsluiten van een overeenkomst met het Departement Bibliotheek van de Universiteit Antwerpen voor aansluiting en gebruik Impala.

 

45.

De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 22 oktober 2015 inzake goedkeuring van budgetwijziging 1 van het exploitatie- en investeringsbudget 2015 van het OCMW. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de beraadslaging van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 22 oktober 2015 houdende goedkeuring van budgetwijziging 1 van het exploitatie- en investeringsbudget 2015.

 

46.

Het college van burgemeester en schepenen gaf op 19/11/2015 positief advies op het ontwerpbudget 2016 van het OCMW. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2016 van het OCMW wat past binnen het meerjarenplan 2014-2019. Het meerjarenplan 2014-2019 blijft ongewijzigd.

 

Aanvullende agendapunten

 

1.

Snelheidsborden (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 8 december 2015)

 

Op 17 juli besliste de Vlaamse Regering om de maximale snelheid op wegen buiten de bebouwde kom zonder middenberm te verlagen van 90 km/u naar 70 km/u tenzij een verkeersbord een hogere snelheid toelaat. Op 2/3e van de gewestwegen geldt momenteel een maximumsnelheid van 70 km/u, waardoor de nieuwe regel vaak een bevestiging is van de huidige situatie. Naar schatting 16.000 snelheidsborden zouden hierdoor op de gewestwegen verwijderd kunnen worden. Deze nieuwe maximale snelheid zal ook op de gemeentewegen buiten de bebouwde kom gelden, waardoor het interessant is om de snelheidsregimes op deze wegen te herbekijken. Zo is op verschillende onverharde wegen de maximumsnelheid nog steeds 90 km/u.

 1. Hoeveel snelheidsborden zouden er op de gemeentewegen verwijderd kunnen worden door middel van deze maatregel? Wat is hiervan de budgettaire impact?
 2. Overweegt het stadsbestuur om op bepaalde gemeentewegen na de snelheidsverlaging naar 70 km/u toch een hogere snelheid toe te laten? Zo ja, waarom?
 3. Is de mogelijkheid al onderzocht om de maximale toegelaten snelheid voor onverharde wegen (zoals bijvoorbeeld in het vennengebied) verder te verlagen door middel van een zonebord of door het plaatsen van een bord F99c (weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters), waardoor de snelheid automatisch tot 30 km/u beperkt wordt?

 

Marc Boogers (Groen): ‘Het gaat om goed en veilig verkeersnieuws. Een verlaging van 90 naar 70 km/uur. Het gaat om 96 borden en palen die staan op gemeentewegen. Wat is de budgettaire impact? Daar ben ik voorzichtig in. De Vlaamse stichting van Verkeerskunde heeft daar gemiddelden op gezet. Ik ben al twee jaar schepen van mobiliteit, en ik heb al heel wat borden moeten bijzetten. Het is een beetje een compenseren denk ik. Zijn er uitzonderingen op die 70 km/uur? Ik denk dat dit niet de bedoeling is van de wetgever. Is de mogelijkheid al onderzocht van vraag 3, nee nog niet maar we gaan dit zeker bekijken.’

 

2.

Monumenten (John Guedon, N-VA , 8 december 2015)

 

Met de 11 november viering ter herdenking van de oorlogsslachtoffers werden er bloemen neergelegd aan het monument op de Zegeplaats. Dit gebeuren werd bijgewoond door een groot aantal prominenten, genodigden en toeschouwers.

Tot mijn grote spijt heb ik moeten vaststellen dat het monument onverzorgd en vuil was. Er lag zelfs opgedroogd braaksel op de plaats waar de prominenten moesten passeren om de bloemen neer te leggen. Hoe komt het dat het monument niet geïnspecteerd en opgekuist werd vooraleer de ceremonie plaatsvond? Zal het bestuur er in de toekomst voor zorgen dat zulke situatie zich niet meer zal voordoen.

 

Luc Debondt (T.I.M.): ‘De aanwezigen onder ons hebben dit ook opgemerkt. De nacht voordien is het hele plein schoongemaakt, maar in de nacht die erop volgde hebben zich deze problemen vermoedelijk voorgedaan. Naar de toekomst toe willen we wel organiseren dat we iemand kunnen oproepen om het plein en de toegang naar het Stadhuis de ochtend zelf nog te inspecteren. Dan kan een probleem ook opgelost worden. In het weekend is dat geen probleem want dan hebben we sowieso een ploeg ’s ochtends die de pleinen schoonmaakt.’

 

3.

Plastiek draagtasjes (Willy Van Geirt, N-VA, 8 december 2015)

 

Plasticvervuiling veroorzaakt een breed maatschappelijk probleem. Deze vervuiling heeft verregaande gevolgen op mens, milieu en economie. Vandaag zien we dat er wereldwijd acties genomen worden om dit probleem aan te pakken. Zo zullen we in Europa tegen 2025 slechts 40 plastic zakjes per persoon mogen verbruiken. Alsook “Plastic zakken kosten ons handenvol geld…”

In een aantal steden, gemeenten in het Brussels gewest zijn er plannen in de maak om alle eenmalig te gebruiken plastiek zakjes(draagtassen) te weren en de handelaars te verplichten om enkel nog herbruikbare of papieren zakjes aan te bieden aan hun klanten.

Zowel de handelaars en marktkramers zouden verplicht worden om deze maatregel toe te passen. Bijvoorbeeld, Jette, Anderlecht, Etterbeek, St. Gilles enz. zijn op dit moment in samenwerking met het VSGB (vereniging van de stad en gemeente van het Brussels hoofdstedelijk gewest) in volle voorbereiding om dit nieuwe initiatief in voege te brengen.

Mijn vraag; is deze meerderheid bereid om te onderzoeken of ook Turnhout dergelijk initiatief zou kunnen opstarten? Eventueel voor de hele stadsregio?

 

Hannes Anaf (sp.a): ‘Ik wil opmerken dat België een van de beste leerlingen is. Wij zitten ver onder het gemiddelde qua gebruik van plastiek draagtasjes. Maar uiteraard is elk zakje er een te veel. Daarom pleit onze fractie voor een totaal verbod. Dat lijkt me ook het beste, een verplichting op Vlaams of federaal niveau. Als stad lijkt me dat heel moeilijk. Ik ga wel navragen hoe dit in Anderlecht concreet is toegepast. In Turnhout is er al heel wat gebeurd in het verleden; het gaat om een gedragsverandering. Zo zijn er in het verleden reeds winkeltassen ontwikkeld van ‘Turnhout van Schoppen’.

 

4.

Stedenbanden (Paul Meeus, Vlaams Belang , 9 december 2015)

 

Rond de stedenbanden met onze Europese zustersteden is het de jongste jaren erg stil geworden, ook al zijn er nog organisaties die met Vinatori in Roemenië, Gödöllõ in Hongarije en Hammelburg in Duitsland contacten onderhouden.

 1. Is het nog een intentie van de stad om nieuw leven te blazen in de culturele samenwerking met onze Europese zustersteden? Zo ja, kan een en ander bijvoorbeeld niet gekaderd worden in de feestelijkheden rond het feest van de Vlaamse Gemeenschap?
 2. Kan er daarbuiten ook op andere vlakken verrijkend samengewerkt worden? We denken bijvoorbeeld aan het uitwisselen van ervaringen uit het sociaal leven, de economie, de aanpak van maatschappelijke vraagstukken e.d.m.

 

Luc Debondt (T.I.M.): ‘De eerste vraag kunnen we positief beantwoorden. Bij de start van deze coalitie hebben we een bezoek gebracht aan onze zustersteden. De laatste jaren is er ook een goede samenwerking tussen de Turnhoutse verenigingen die zich hiermee bezighouden. De samenwerkingen zijn er en leven nog.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Mij gaat het vooral om de dynamiek van deze jumelages over te brengen op de bevolking. De dynamiek is toch wel verdwenen denk ik. Naar de bevolking toe moeten we toch iets meer doen denk ik. Het is inderdaad moeilijk om jongere mensen hierbij te betrekken, maar het meer opentrekken naar de bevolking kan uitnodigend zijn. Kan dit gekaderd worden in de festiviteiten rond de Vlaamse Gemeenschap?’

 

Luc Debondt repliceert: ‘Ik denk dat de verenigingen daar zeker mee bezig zijn. Nieuwe initiatieven die er vorig jaar geweest zijn is bijvoorbeeld de uitwisseling van de voetbalteams Turnhout-Hammelburg. Zo gaat er hier volgend jaar een wedstrijd georganiseerd worden. Er is al een overleg tussen de drie verenigingen. Het is misschien nuttig hen ook eens op een commissie uit te nodigen zodat ze hun verhaal kunnen doen.’

 

Besloten zitting

 

47.

Werving en selectie – vaststelling reserve manager – goedkeuring

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

PERSBERICHT: Turnhouts budget toont financieel gezond bestuur

De Turnhoutse gemeenteraad keurde vanavond het meerjarenplan en het budget voor 2016 goed. Die tonen dat de besparingen op kruissnelheid zitten met een financieel gezonde stad als resultaat. De stedelijke werkingsuitgaven dalen volgend jaar met 2 miljoen euro terwijl het stadsbestuur 15 miljoen euro investeert. De belastingen blijven dezelfde.

Ondanks de stijgende pensioenkosten, de stijgende verarming, de taxshift en andere maatregelen van hogere overheden, legt het Turnhoutse schepencollege opnieuw een budget in evenwicht voor.

!cid_image001_png@01D1368C

Besparingen op kruissnelheid

De werkingsuitgaven van het Turnhoutse stadsbestuur dalen in 2016 met 2 miljoen euro vergeleken met het vorige meerjarenplan. ‘Dat komt vooral doordat de besparingsmaatregelen nu op kruissnelheid zitten. Daarnaast let het stadsbestuur nauwgezetter op de kosten en wordt er nog strikter gebudgetteerd’, verklaart Financiënschepen Francis Stijnen. Het blijft de ambitie om tegen het einde van de legislatuur 54 miljoen euro te besparen. Dit is nodig om een gezond financieel evenwicht te behouden.

Belastingen stijgen niet

Het stadsbestuur verandert niets aan de belastingen. De aanslagvoet voor de personenbelasting of de opcentiemen voor de onroerende voorheffing stijgen dus niet.

15 miljoen euro investeren

Het Turnhoutse stadsbestuur plant volgend jaar 15 miljoen euro aan investeringen. 5 miljoen daarvan gaat naar de bouw van de academies op Turnova. Ongeveer 3,4 miljoen euro gaat naar openbare werken. Zo staat de heraanleg van de Lokerenstraat, de Schoolstraat en de Baron Frans du Fourstraat in 2016 op de planning. Daarnaast starten de voorbereidingen voor de tweede fase van de aanleg van de fietspaden in het industriegebied.

Gezond financieel beleid geeft nieuwe ruimte

Schepen Francis Stijnen is tevreden over het meerjarenplan en het budget dat de gemeenteraad vanavond goedkeurde. ‘Het gezonde financiële beleid dat we als bestuur voeren, geeft de stad nieuwe bijkomende financiële ruimte. Daardoor kunnen we de volgende jaren onder meer 3 miljoen euro extra investeren’, licht schepen Stijnen toe.

Andere gevolgen van het gevoerde beleid zijn dat een bijkomende besparing op personeel vermeden kan worden. En de bijdrage aan de stedelijke pensioenkas wordt vanaf volgend jaar jaarlijks met 1 miljoen euro verhoogd. Dat is noodzakelijk om de stijgende pensioenkosten het hoofd te kunnen bieden.

Tot en met 2019 vertoont het exploitatiebudget telkens een overschot van ongeveer 6 miljoen euro. Als de voorziene planning kan worden uitgevoerd en er geen nieuwe lasten ontstaan voor het stadsbestuur, ziet de financiële toekomst voor het stadsbestuur er dus positief uit.

Schuldgraad is laag, zeer laag

Het stadsbestuur voorziet tot 2019 nog 20 miljoen euro aan nieuwe leningen. Dat is 15 miljoen euro minder dan eerst gepland bij het begin van de legislatuur. Dat is het directe gevolg van het goede financiële resultaat vorig jaar toen er een overschot van 7,1 miljoen werd geboekt en de besparingsmaatregelen.

Die leningen brengen de financiële situatie van Turnhout zeker niet in gevaar. Dat blijkt uit de meest recente profielschets van Turnhout door de Studiedienst van de Vlaamse Regering die bevestigt dat Turnhout financieel gezond is. De studiedienst berekende dat in 2013 de schuld per inwoner in Turnhout 575 euro bedroeg. Dat is veel minder dan het Vlaamse gemiddelde van 1 253 euro per inwoner, het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden van 1 684 euro per inwoner en zelfs het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden zonder de grootsteden Antwerpen en Gent van 1 471 euro.

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest