De koep

burgerbeweging in actie

De plannen van De Koep – vergader mee op 17 december

koep_omslag3

Iedereen welkom op de vergadering van De Koep, dinsdag 17 december om 19.30 uur in lokalen A en B in de Kuub (Warande)

Nee Koepers, we hebben de afgelopen weken niet stil gezeten. De Watertoren hebben we van ons af moeten schudden, maar andere ideeën lagen te wachten en nieuwe borrelden op. Voor enkele daarvan hebben we een eerste onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid ervan. Die gaan we concreet voorstellen op dinsdag 17 december om 19u30 in lokalen A en B van de Kuub (Warande). Operatie coöperatie neemt een prille start.

Continue reading

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Operatie Watertoren: wat gebeurt er met uw geld en met De Koep?

De Koep

De komende dagen wordt onderstaande brief verstuurd of gemaild naar iedereen die een financiële bijdrage leverde in Operatie Watertoren. Daarin krijgt iedereen tot 1 januari de kans om te beslissen wat er moet gebeuren met zijn of haar gift aan onze actie. Iedereen wordt ook uitgenodigd op een tweede volksvergadering op 17 december om 19.30 uur in vergaderzalen A en B van de Kuub (Warande).

 

Kom naar onze tweede volksvergadering op 17 december en denk mee na over de toekomst van de Koep

Continue reading

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

De Koep op de Volksvergadering

Wat volgt is niet het volledige verslag van de Volksvergadering op 9 november in Barzoen, maar de tekst die de Raad van Bestuur van De Koep daar als inleiding naar voren heeft gebracht. Een vollediger verslag van deze bijeenkomst, met vragen en bemerkingen van de aanwezigen, komt later.

 

1. Uitgangspunt:

De Koep is een verzameling burgers die zelf initiatieven wil nemen om leven, wonen en werken in Turnhout en de brede regio zo aangenaam, goedkoop, eerlijk, rechtvaardig en duurzaam mogelijk te maken.

 

De vereniging laat zich inspireren door de coöperatieve gedachte, voert daarom een transparant beleid en streeft naar maximale betrokkenheid en zelfverantwoordelijkheid van de leden.

Dat was het uitgangspunt voor de 7 mensen die in mei en juni van dit jaar samenkwamen en deze nieuwe vereniging opstartten.

Op 3 juli 2013 volgde de officiële oprichting van de vzw De Koep, in de woning Schellekens aan de Steenweg op Mol. Een inspirerende plek.

2. Achtergronden:

Tijdens het cultuurjaar Turnhout 2012 werd het architectuur project ‘het huis Schellekens’ in zijn volle glorie aan Turnhout voorgesteld en gepresenteerd als een broeiplaats voor nieuwe en frisse ideeën. Logisch dat De Koep er onderdak vond.

De algemene verzuchting om, in opvolging van het zeer geslaagde en gewaardeerde Watertoren festival – een ander Turnhout 2012 project – de Watertoren van Turnhout verder aan te wenden voor gemeenschapsdoeleinden inspireerden de initiatiefnemers van De Koep om dit gebouw als uitvalsbasis te beschouwen voor hun werking. De Watertoren als symbool voor een nieuwe dynamiek in de stad. Zoiets.

Ook het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 speelden een rol in de ontstaansgeschiedenis van De Koep. Niet dat er ook maar enige politieke ambitie of actie voorop werd gesteld, maar met een appel voor meer burgerinitiatief en de coöperatieve gedachte, wil De Koep de krachten versterken die werken aan een positieve en solidaire Turnhoutse samenleving.

Tot slot wil De Koep regionale invulling geven aan de transitie beweging die zich in Vlaanderen (en de omringende landen) aandient in de vorm van burgerinitiatieven, gemeengoed projecten en nieuwe coöperaties.

 

3.  VZW opgericht

Kortom, De Koep wil veel in één keer, is ambitieus en de leden moeten fameus gas geven. Uiteraard moet een startende vereniging zich deftig organiseren: keuzes maken, concrete actieplannen opstellen en een organisatiestructuur uittekenen.

Daarom werd in eerste instantie een vzw-structuur opgezet, later willen we naar één of meerdere coöperaties evolueren. In welke timing en volgorde is nog niet duidelijk.

4. Veel honger en veel hooi op de vork

Heel snel doken de eerste plannen op i.v.m. de oprichting van coöperaties:  ééntje i.v.m. lokale media, ééntje i.v.m. energievoorziening, ééntje i.v.m. bijen en honingproductie,…
Bovendien was de respons op de oprichting van De Koep erg positief en bereikten ons allerlei voorstellen, aanmoedigingen en vragen om projecten  te ondersteunen.

Sinds de zomer van 2013 was De Koep daarom reeds actief op verschillende fronten:

– Solidariteitsactie  jeugdhuis en jeugdcenturm Wollewei: in overleg met de jeugdraad nam De Koep  het initiatief om een solidariteitsactie op te zetten tegen de mogelijke plannen van het nieuwe (ondertussen oude) stadsbestuur om het stedelijk jeugdcentrum Wollewei te verkopen.  Een succesvolle petitie (1500 handtekeningen op enkele dagen tijd) en een ludieke manifestatie op de gemeenteraad i.s.m. de jeugdsector, zorgden voor heel wat dynamiek. Dat die plannen van de baan zijn heeft vele redenen, maar het publieke verzet , mede georganiseerd door burgerinitiatief De Koep, heeft daartoe zeker bijgedragen.

– Operatie Watertoren :  De Koep deed al wat mogelijk was om de Watertoren die door Pidpa te koop werd gesteld ter beschikking te houden van de Turnhoutse bevolking.  We hadden daarover gesprekken en contacten met Pidpa, de stad Turnhout, Kempens Landschap, het provinciebestuur, Eandis,… Bovendien organiseerden we een financiële campagne om geld te verzamelen bij de Turnhoutse bevolking om samen de Watertoren te kopen. Dat dit niet gelukt is, is bijzonder jammer, maar we weigerden mee te gaan in een publiek opbod dat ons financieel vermogen ver overschreed. Nog meer jammer is het feit dat de Watertoren door een alerter stadsbestuur wel nog van de gemeenschap had geweest. Desalniettemin heeft de Operatie Watertoren heel wat volk op  de been gebracht, mensen en organisaties overtuigd van de eigen kracht en De Koep definitief op de Turnhoutse kaart gezet.

– De Koep heeft ook een werkgroep opgericht om een charter over de toekomst van Turnhout op te stellen. Daartoe werden we geïnspireerd door een gelijkaardig initiatief uit het Vlaams-Brabantse Kortenberg. Daar hebben de inwoners eind 2012 hun handtekening geplaatst onder een tekst, waarin een toekomstvisie voor de gemeente staat uitgetekend. We willen ook in Turnhout de inwoners laten meeschrijven aan het toekomstverhaal van onze stad. Zulk een procedure en campagne vergt echter heel wat organisatie en werk.

– Ook leverde De Koep, in beperkte mate,  hand- en spandiensten voor het nieuwe boeiende culturele project De Koek. We willen immers ook culturele projecten ondersteunen die niet beschikken over structurele middelen.  Ook hier duikt een link op met het cultuurjaar  Turnhout 2012. Met het ‘Turnhout 2012 stimuleringsfonds’  werd immers bewezen dat er nood is aan een ondersteunend netwerk voor beginnend artistiek talent. Ook daar ziet De Koep een taak voor zichzelf weggelegd.

5. En nu…

Zelden heeft een nieuwe vereniging op zo’n korte tijd zoveel in beweging gebracht in Turnhout. Tegelijkertijd ligt er nog heel veel werk op de plank, en vooral, moeten er nog veel beslissingen worden genomen. Het succes van de afgelopen periode bewijst het nut en de meerwaarde van een dynamisch burgerinitiatief, maar het verhinderde ons ook om efficiënt door te  werken aan de concrete doelstellingen i.v.m. de oprichting van één of meerdere coöperaties.

En daar willen we het over hebben met de mensen en organisaties die ons tijdens de afgelopen periode steunden, hielpen, hun sympathie toezegden.

We hebben 2 vragen voor hen:

A: We beloofden alle mensen die financieel bijdroegen aan Operatie Watertoren hun centen terug te betalen. We houden natuurlijk ons woord en zijn reeds begonnen met de opvolging van die afspraak.

Maar we willen die mensen en organisaties ook de kans geven om hun bijdrage achter te laten bij de vzw De Koep die daar in de volgende periode mee aan de slag gaat voor de  uitbouw van De Koep en voor verder onderzoek naar de oprichting van één of meer coöperaties. Let wel: dat bedrag kan  niet als een aandeel van een eventuele coöperatie worden beschouwd, we weten immers nog niet welke coöperatie met welke aandelen wordt opgericht. Kortom: we vragen om deze giften als werkingsgeld voor de volgende periode te mogen aanwenden. Uiteraard wordt via onze website en nieuwsbrieven iedere betrokkene geïnformeerd over de vorderingen en toekomende acties van De Koep.

Via een handig document wordt deze vraag geconcretiseerd.

 

B: Verder vragen wij uw mening. We willen immers de mening van geïnteresseerde burgers en sympathisanten van De Koep kennen om onze verdere werking op te oriënteren.

Op dit ogenblik liggen er een aantal projectvoorstellen op tafel i.v.m. de oprichting van coöperaties. Op een rij:

  1. Windenergie;

  2. Collectieve bedeling van winkels en horeca-zaken;

  3. Maand- of kwartaalblad voor de stadsregio;

  4. Stadshoning;

  5. Kinderopvang;

  6. Plukboerderij;

  7. Pop-up-stores;

  8. Sociale Schrijnwerkerij.

  9. Ontmoetingsplaats/Volkskeuken

 

Zelf willen we deze voorstellen onderzoeken en gesprekken voeren met de indieners van de voorstellen. Na een de(r)gelijke studieronde willen we beslissen of we:

a) Mee instappen in één van deze projecten om er een volwaardige coöperatieve onderneming van te maken.

b) Beter een investeringscoöperatie maken die verschillende coöperatieve projecten financieel, organisatorisch mee ondersteunt.

c) Geen coöperatie starten maar ons verder ontwikkelen als burgerbeweging die zowel coöperaties stimuleert en ondersteunt, als maatschappelijke projecten en acties mee opzet.

We willen ons niet halsoverkop  in een avontuur storten en nemen daarom nog enkele maanden de tijd voor dit onderzoek. Zoals gezegd is uw mening  daarbij belangrijk voor ons.

Anderzijds willen we ons ook niet verliezen in een te lange studieronde zonder concrete initiatieven. Daarom organiseren we in de loop van volgende maanden één of twee publieke bijeenkomsten met specialisten ter zake om ons deskundig te adviseren. We houden jullie daarover op de hoogte.

 

 

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Veel interesse voor volksvergadering De Koep

De Koep

De Koep riep vorige zaterdag een volksvergadering samen in Café Barzoen (de foto’ is vager dan de uitleg van Jef Van Eyck) over de afhandeling van Operatie Watertoren. Iedereen die geld gestort heeft krijgt zijn/haar geld terug of kan kiezen het in de vzw te laten als werkingsmiddelen.

Iedereen die geld stortte via de website krijgt een mail. Wie rechtstreeks zijn geld overmaakte op onze rekening, wordt gevraagd om zijn/haar mailadres te sturen naar dekoep@gmail.com. Dan kunnen we oiok hen rechtstreeks bereiken.

Ondertussen onderzoekt De Koep hoe het verder moet: als burgerbeweging, als (koepel)coöperatie of in een mengvorm. Zo zijn er al heel wat projecten die zich aandienen en die de komende maanden zullen worden bestudeerd. Er komen open werkgroepen waarop alle geïnteresseerden welkom zijn.

Hou in elk geval deze website in de gaten. Daar verschijnt eerstdaags het officiële verslag van de volksvergadering.

RTV maakte een ook mooi verslag van de volksvergadering. Dat kun je hier bekijken (vanaf 15’10”).

 

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Volksvergadering op 9 november

De Turnhoutse burgerbeweging De Koep zamelde de afgelopen maanden geld in om de watertoren te kunnen kopen. Misschien was u ook een van de milde schenkers. Ons doel werd echter niet bereikt. Zaterdag 9 november om 14 uur organiseert De Koep in Café Barzoen (Warande) een volksvergadering. Daar worden de toekomstplannen van de vereniging uit de doeken gedaan. Mensen die geld schonken aan Operatie Watertoren zijn speciaal uitgenodigd op deze vergadering. Zij kunnen hun geld terugvragen of beslissen om De Koep te steunen.

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Droge tik van hout op hout

Pok. Een droge tik van hout op hout in het achterzaaltje van café St.Pieter en de Watertoren was verkocht. Maar niet aan De Koep.

Maandenlang Koepers, hebben we onze nikkel afgedraaid om de toren te vrijwaren van commerciële belangen van enkele particulieren. En om hem, met jullie massale steun, een toekomst te garanderen als een monument van samenwerking onder burgers, als pleisterplaats voor nieuwe initiatieven, als aantrekkingspunt voor creativiteit.

Jammer maar

niet  helaas

Jammer, omdat het vorige stadsbestuur een gigantische kans heeft laten schieten.

Een rode draad in de beleidsnota van dat bestuur klonk zo:

“Het stadbestuur maakt de stad niet alleen. Inwoners, verenigingen, bedrijven worden uitgenodigd om mee aan de stad te bouwen.”

De Koep is nu net zo’n burgerbeweging, gesteund door tientallen verenigingen, bedrijven , organisaties. En we hadden een sterk plan met de toren.

Jammer dus – en ook wel frustrerend om niet te zeggen beledigend – was het feit dat dezelfde vertegenwoordigers van het volk in het schepencollege, ons niet geloofden, niet vertrouwden, niet wilden helpen.

Ze dachten, zo beweerden ze, dat we onze verplichtingen bij een erfpacht niet zouden kunnen nakomen.

Hallo?

We boden volledige openheid aan over onze centen en boekhouding.  Geen interesse. We hadden begrip voor de bezuinigingen die de stad nodig heeft, maar we konden garanderen dat onze plannen de stad geen rooie duit zouden kosten. Niks positieve reactie.

En gisteren heeft één van ons tot 180.000 Euro geboden.

Zal ‘t een beetje gaan, ja? Met jullie ‘vertrouwen in de burger’, met jullie ‘uitnodiging om mee aan de stad te bouwen’?

Hoe hol kunnen woorden klinken.

Ach, ga toch vissen aan de vaart, denk ik dan. Waar gelukkig sommigen veel tijd voor gaan krijgen.

Want wat blijft er nog te bedenken als oorzaak van die botheid van het voormalige college dan, jawel, kwade wil? Wat kan het anders zijn? Maar waarom toch? Een groot mysterie ruist in het struikgewas aan de waterkant.

En nu gebleken is dat de stad aan de Watertoren ook nog eens serieus had kunnen verdienen, is nog maar eens bewijs geleverd van kortzichtigheid en onbekwaamheid van sommigen die over de centen van ons allen moeten waken.

Ach, ga grossieren in vrijblijvend gewauwel en beledig ons niet meer.

Jammer allemaal, maar niet helaas, dus.

Want dat blunderende college is intussen grotendeels met pek en veren afgevoerd en een nieuwe ploeg staat klaar. Hoop op een betere samenwerking is gerechtvaardigd.

Helemaal niet helaas omdat jullie steun in woorden, daden en centen geweldig was. Dikke merci daarvoor. En omdat De Koep zich nu ten volle kan concentreren op wat we altijd als ons ultieme doel hebben vooropgesteld: de oprichting van een coöperatie, een handelsvennootschap, waarvan iedereen coöperant, Koeper dus, kan worden. Dat puntje aan de horizon hebben we altijd in de gaten gehouden en komt nu dichterbij.

Over wat we binnen die coöperatie willen of zouden kunnen doen, wordt hard nagedacht. Meerdere ideeën borrelen op, worden op hun haalbaarheid onderzocht, krijgen stilaan vorm.

Het avontuur is nog

maar pas begonnen!

Het zal duidelijk zijn Koepers, dat een benefiet als dusdanig, gepland voor 9 november, geen zin meer heeft. Maar hou die datum rood onderstreept in je agenda, want zoals beloofd: samenkomen doen we dan zeker. Niet om aan een potje groepsbleiten te gaan doen. Daar is geen reden voor en lijkt ons weinig productief.

Wel om in de aangename sfeer van De Barzoen met jullie allen de Operatie Watertoren te evalueren en af te ronden en vooral om al zoveel mogelijk toelichting te geven bij onze nieuwe plannen.

(Terzijde. Ik durf niet meer als De Poek te ondertekenen. Het blijkt een troetelnaam te zijn tussen twee van onze gewaardeerde stichtende Koepers. Daar wil ik geenszins in verstrengeld geraken, zul je begrijpen.)

Jakoep

 

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Operatie Watertoren is voorbij, De Koep begint pas

verkocht2

De vzw De Koep heeft de Turnhoutse watertoren niet kunnen kopen. Een particulier had er het enorme bedrag van 220.000 euro voor over en dat was het tienvoudige van wat de vzw konden bieden. Operatie Watertoren is dus voorbij. Maar De Koep begint nog maar pas. “Met steun van de Turnhoutse burgers willen wij proberen de stad zo aangenaam, goedkoop, eerlijk, rechtvaardig en duurzaam mogelijk te maken. De komende maanden zullen concrete projecten worden uitgewerkt,” zegt voorzitter Koen Aerts.

“We trokken dinsdagnamiddag niet zonder hoop naar de openbare verkoop van de watertoren,” zegt Koen Aerts van De Koep. “We hadden zelf 26.000 euro ingezameld, maar we kregen ook de steun van Daniël Le Bon die de toren voor ons wou kopen, waarna wij hem in erfpacht konden nemen om er laagdrempelige socioculturele activiteiten te organiseren.”

De verkoop zelf leek wel op een thriller met verschillende kandidaat-kopers die tegen elkaar opboden. Een grote delegatie van De Koep en nog een even grote groep sympathisanten applaudisseerde toen Daniël Le Bon zijn eerste bod uitbracht. De Koep had dan al afgehaakt.
Na ruim een uur bleek dat er een koper was die maar liefst 220.000 euro veil had voor de toren. Dat was een onverantwoord hoog bedrag, gezien de schattingsprijs van 64.000 euro.

Continue reading

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest