burgerbeweging in actie

De Koep blikt terug op geslaagd eerste werkjaar

AVmei2014

Algemene Vergadering – mei 2014

De Turnhoutse burgerbeweging De Koep is een jaar oud en maakte op een Algemene Vergadering de balans op van het geleverde werk. Wat begon als een initiatief van een paar vrienden, groeide uit tot een beweging met een groot draagvlak in Turnhout en de Kempen. Acties als Operatie Watertoren raakten een gevoelige snaar. Voor de toekomst heeft De Koep concrete plannen op het vlak van hernieuwbare energie, voedsel, cultuur en democratie.


De Koep werd op 3 juli 2013 opgericht in woning Jozef Schellekens aan de steenweg op Mol in Turnhout, maar eigenlijk was de organisatie toen al enkele maanden actief. “Zo steunde De Koep de acties van Occupy Wollewei. We organiseerden de succesvolle petitie die druk op de ketel moest zetten bij het toenmalige stadsbestuur om de Wollewei niet te verkopen,” zegt voorzitter Koen Aerts.

verkocht2De Koep werd pas echt bekend door Operatie Watertoren, een crowdfunding die moest dienen om de watertoren te kopen. Die werd door de watermaatschappij PIDPA verkocht om budgettaire redenen. “De watertoren was zowat de eerste gemeenschapsvoorziening van de Kempen en wij vonden het waardevol dat de burgers hem in handen zouden kunnen krijgen. De activiteiten in de toren tijdens Turnhout 2012 hadden aangetoond dat er nood is aan zo’n laagdrempelige, socioculturele infrastructuur,” zegt Aerts.

Uiteindelijk kocht een privé-persoon de watertoren en concentreerde De Koep zich op andere dossiers. Die werden gekozen na twee volksvergaderingen waar gepolst werd naar de interesses van de burgers en waar nagedacht werd over de rol die De Koep in Turnhout zou kunnen spelen.


Campina Energie

PVH_9588_kllogo_CE

Een groep enthousiaste Kempenaars droomt ervan om een coöperatieve vennootschap op te richten die duurzame energie zou produceren. Daardoor zou de energie-opbrengst van de zon, wind, waterlopen en de bodem ten goede kunnen komen van iedereen. De Koep werd het platform waarop Campina Energie zichzelf kon lanceren. Leden van De Koep zijn ook actief in Campina Energie.

De organisatie staat al erg ver en zal zichzelf dit jaar nog omvormen tot een coöperatie. De Koep zal daarin ook participeren en tevens de bevolking oproepen om coöperant te worden bij Campina Energie.
We zijn volop bezig om mogelijke projecten in kaart te brengen, verspreid in de Kempen”, zegt Wout Baert (Campina Energie/De Koep). “De coöperatieve principes moeten absoluut een plek krijgen in onze projecten. Gemene goederen, zoals de zon en de wind, zijn van iedereen, vindt Campina Energie. Opbrengsten van hernieuwbare energie moeten ook kunnen terugvloeien naar de burgers. Daarnaast willen wij ook sensibiliseren en de klemtoon leggen op energiebesparing”.
De vertoning van de film The 4th Revolution – Energy Autonomy op Mooov alvast was alvast een groot succes.
Campina Energie heeft ook zijn eigen website.

stadsboerderijDe Stadsboerderij

De Koep is gevraagd door vzw De Troef om mee na te denken over de invulling van de concessie van de stadsboerderij. Die boerderij, in het Noorden van Turnhout, werd door de stad Turnhout gerenoveerd en dient vooral een educatieve en socio-culturele functie. De burgers moeten er nauwer in contact komen met het platteland en de landbouw. De Troef, die de stadsboerderij zal uitbaten, zal samen met het stadsbestuur een stuurgroep installeren waarin ook leden van De Koep zullen zetelen. Zij zullen meedenken over initiatieven die te maken hebben met gezond voedsel. Voorbeelden als zelfoogsttuin, honing etc… kwamen eerder al ter sprake op onze volksvergaderingen. Daarnaast moet er op de stadsboerderij ook plaats zijn voor een reeks culturele initiatieven zoals we die bijvoorbeeld konden meemaken op het Watertorenfestival in 2012.

Gezonde voeding is cruciaal en steeds meer mensen zijn daar actief mee bezig. De stadsboerderij is een unieke plek om met dit thema aan de slag te gaan. Bovendien heeft de stadsboerderij ook heel wat ruimte om kleinschalige socioculturele activiteiten te organiseren. De Koep kan helpen bij de invulling ervan”, zegt Gust Van Gils van vzw De Troef / De Koep)

Het charter van Turnhout

Turnhout was in de jaren zeventig een pionier op het vlak van burgerinspraak. De communicatieraad, buurtvergaderingen en andere – toen nieuwe – methodieken werden hier voor het eerst in Vlaanderen uitgeprobeerd. Nog erg lang kwamen studenten bestuurskunde in Turnhout leren hoe inspraak in een stad het best georganiseerd wordt.
De tijden zijn veranderd en ook de burger is mondiger geworden. We zijn toe aan inspraak 2.0. Daarom moet de relatie tussen burger en overheid herijkt worden.

De Koep ging een kijkje nemen in Kortenberg waar in 2012 een boeiende participatie-oefening succesvol werd afgerond. Het oude Charter van Kortenberg (een van de oudste democratische teksten uit de wereldgeschiedenis, die trouwens ook relevantie heeft voor Turnhout) uit 1212 werd gemoderniseerd na een lange overlegronde.

Jef Van Eyck, bestuurslid bij De Koep en tevens werkzaam bij VormingPlus nam samen met Koep-lid Alain Decorte het voortouw in een traject dat moet leiden tot een ‘Charter van Turnhout’.
Bedoeling is om los van de bestaande adviesraden of andere officiële organen, te komen tot een visie op de toekomst van Turnhout. Die visie moet algemeen zijn en de (politieke) waan van de dag overstijgen,” zegt Jef Van Eyck. “We zouden graag komen tot een soort basistekst waarin we afspreken hoe we met elkaar – burgers onderling en burgers en bestuur – omgaan. Belangrijk is daarbij dat we meer mensen betrekken bij het bestuur van de stad zodat ook het onderlinge vertrouwen groter wordt.”

Gezonde organisatie

De Koep breidde zijn Algemene Vergadering uit zodat de brede verankering in de samenleving gegarandeerd werd. Alle Koep-leden en -bestuurders zijn vrijwilligers. We sloten het jaar ook financieel gezond af. Daardoor is het mogelijk om alle vernoemde initiatieven verder te ondersteunen zonder een beroep te doen op subsidies.
Belangrijk is dat de mensen begrijpen dat De Koep niet alles zelf kan en wil doen. Wij zijn vooral een platform waarop dingen worden gelanceerd. Wij staan mensen en organisaties die iets willen doen met raad en daad bij. Wie een droom heeft en steun zoekt om die te realiseren, kan bij ons komen aankloppen. Wij kunnen zorgen voor advies, steun bij communicatie en fondsenwerving en soms ook voor financiële steun,” zegt Koen Aerts nog. “De projecten moeten wel passen in onze missie: ze moeten leven, wonen en werken in Turnhout en de brede regio zo aangenaam, goedkoop, eerlijk, rechtvaardig en duurzaam mogelijk maken.”

koepkaart_webKoepkaarten

Iedereen die zich voor 5 euro een Koepkaart aanschaft heeft het recht zich ‘een koeper’ te noemen.  Het is een teken van samenhorigheid waaraan verder (nog) geen enkel voordeel gekoppeld is. Wie een kaart koopt, steunt De Koep en helpt ons bij het realiseren van onze (en uw!) projecten.

Meer info: Koen Aerts, voorzitter vzw De Koep (0484 77 25 89). – dekoep@gmail.com

Meer over De Koep op: www.dekoep.be – www.facebook.com/dekoep – @de_koep

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest