burgerbeweging in actie

Gemeenteraad

Verslag gemeenteraad maandag 1 februari 2016

De Turnhoutenaar kon vandaag voor de eerste keer de gemeenteraad volgen vanuit zijn luie zetel, maar toch kwamen er nog heel wat geïnteresseerden luisteren naar de raad. De agenda werd snel afgewerkt en ook de nodige vragen van de raadsleden werden vlot en snel beantwoord.

Openbare zitting

 

1.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de hernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Turnhout en de gemeenten die zijn toegetreden tot het ‘Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties’ (Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Vorselaar, Westerlo). Deze overeenkomst, loopt van 1 januari 2016 tot 31 december 2016.

 

2.

De gemeenteraad wordt tevens gevraagd goedkeuring te hechten aan de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Turnhout en de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone Kempen Noord-Oost (Arendonk, Ravels en Retie). Deze overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2016 en eindigt op 31 december 2016.

 

3.

De federale overheid stelt aan Stad Turnhout voor de periode 1 oktober 2015 t/m 30 september 2016 opnieuw een subsidie ter beschikking voor het begeleiden van de bemiddelingsprocedure. Deze subsidie bedraagt 53 600 euro. De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de voorliggende subsidieovereenkomst.

 

4.

De gemeenteraad wordt gevraagd het Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties GAS2 en GAS3, dat afgesloten wordt door het college van burgemeester en schepenen, met het parket Antwerpen, te bekrachtigen.

 

5.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de oprichting van een deontologische commissie en 7 vertegenwoordigers en plaatsvervangende vertegenwoordigers in deze commissie aan te duiden.

 

6.

Momenteel worden de geluidsopnamen van de gemeenteraad letterlijk uitgetypt als verslag door het secretariaat wat een vrij intensieve arbeid is. Het verslag wordt nadien in pdf-formaat aan de raadsleden bezorgd en na goedkeuring ook op de website geplaatst. Nu is het technisch mogelijk om de geluidsopnames te bewerken waardoor deze via verschillende toegangen eenvoudig digitaal raadpleegbaar worden. Deze werkwijze zal worden toegepast vanaf de gemeenteraad van maandag 1 februari 2016. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dient aangepast te worden conform de nieuwe werking.

 

7.

In een aantal nieuwe projecten is er nieuwe wegenis en infrastructuur aangelegd. Voor deze nieuwe straten moeten er ook nieuwe straatnamen komen. Deze liggen ter voorlopige goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 

Oude Dijk – verkaveling

Op de Oude Dijk, tussen huisnummer 2 en 14 wordt een groot stuk weiland omgevormd tot een verkaveling met tegen de Oude Dijk een appartementsblok die toegang neemt langs een nieuw aan te leggen straat. Deze straat loopt dan verder en krijgt nog een zijstraat, langs welke aan beide kanten een 8-tal woningen zullen voorzien worden. In deze streek is er niet echt een ongebruikt toponiem voorzien welk voor deze straat kan gebruikt worden, maar aangezien de straat vlakbij de Aa zal liggen, is het voorstel van de werkgroep ‘Waterjufferstraat’, een verwant van de libel, een netvleugelig insect dat graag aan het water vertoeft.

Verderop, tussen huisnummer 24 en het bruggetje wordt dit stuk nog verder ontwikkeld en krijgt de verkaveling hierlangs nog een toegangsweg die uitgeeft op een appartementsblok en een parkje, welke de beide delen met elkaar verbindt, maar toch een scheiding vormt voor het autoverkeer. Omdat hier slechts één blok wordt gezet met een klein straatje ervoor, kiest de werkgroep ervoor om dit blok en straatje mee op te nemen onder ‘Oude Dijk’. Met een extra straatnaambord langs de Oude Dijk is de vindbaarheid van het woongebouw gegarandeerd.

 

Rubensstraat – inbreiding

Het inbreidingsproject dat toegang krijgt langs de Rubensstraat, is een tamelijk besloten woonerf waarrond een 40-tal appartemtenten worden voorzien. Er zal een toegangsweg worden aangelegd die ook een nieuwe naam nodig heeft, gezien het hoge aantal wooneenheden. In deze streek werden er namen van bekende schilders gebruikt. De Albert Van Dyckstraat en de Rubensstraat zijn daar mooie voorbeelden van. De werkgroep dacht in eerste instantie aan bijkomende namen van schilders, die regionaal naam en/of faam hebben gemaakt, maar bij nader inzien bleken de meest ons bekende namen van schilders reeds in gebruik bij de omliggende gemeenten. Voor interventies van de hulpdiensten kan dit verwarring opleveren en dat dient absoluut vermeden te worden. Toch wilden we graag in die sfeer verder blijven borduren en stelt de werkgroep de naam ‘Schildershof’ voor. Die naam geeft bovendien een residentiële toets aan het project.

 

Kwakkelstraat – inbreiding

Een inbreidingsproject waarbij 30 appartementen worden gebouwd met een insteekweg die toegang neemt langs de Kwakkelstraat. Uit de toponiemenkaart kwamen twee mogelijkheden naar voren: Kwakkelhoek en Tikkenhaan. Met eenparigheid van stemmen en zonder twijfel verkozen de leden om voor deze straatnaam ‘Tikkenhaan’ voor te stellen. Deze naam is ook algemeen bekend in de volksmond voor deze regio.

 

Kasteelloop – verkaveling

Een inbreidingsproject van enkele honderden woningen met verschillende nieuwe wegen tussen de Patriottenstraat, Rubensstraat, Albert Van Dyckstraat en Kruisbergstraat. In dit project wordt nieuwe wegenis aangelegd, waarvan een weg toegang neemt in de Patriottenstraat, dwars door het project loopt en dan uitgeeft in de Albert Van Dyckstraat. Hier dient nog een straatnaam voor gevonden te worden. Dit is eerder een pad dat slechts toegankelijk is voor fietsers en voetgangers, maar er zullen toch enkele voordeuren op uitkomen waardoor dit hoofpad ook een naam moet krijgen. Verder wordt het bestaande straatje Kasteelloop verlengd, waarbij de werkgroep het wenselijk acht om ook deze verlenging te benoemen als ‘Kasteelloop’. Vanuit de toekomstige hoofdweg door het project komt nog een aftakking van de weg, welke zal uitmonden in de Kruisbergstraat. Voor deze weg opteren we toch weer voor het toponiem dat hier aanwezig is, namelijk ‘Trempt’, welk een karspoor tussen twee akkers is en daardoor uiterst geschikt als straatnaam.

 

Lokerenstraat – inbreiding

Een klein inbreidingsproject waarin een insteekwegje wordt aangelegd dat doodloopt tegen de muur van Campus Blairon. Naar analogie van de naamgeving rond de kazerne werd voor dit wegje gekozen om ‘Rekrutenhof’ voor te stellen vanuit de werkgroep.

 

8.

De gemeenteraad wordt gevraagd de zaak der wegen voor de stedenbouwkundige aanvraag: het bouwen van een appartementsgebouw met 28 appartementen met ondergrondse parking en aanleg wegenis in de Jubileumlaan goed te keuren mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden en lasten.

 

9.

Zaak van de wegen voor het inbreidingsproject aan de Kwakkelstraat, wegenis gelegen achter de huizenrij Kwakkelstraat 120-158. De gemeenteraad wordt gevraagd de zaak van de wegen voor het inbreidingsproject aan de Kwakkelstraat, deel uitmakend van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de inrichting van dit binnengebied in functie van een meergezinswoning en de aanleg van de nodige wegenis gelegen achter de huizenrij Kwakkelstraat 120 tot 158, goed te keuren mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden en lasten.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Wij gaan dit punt niet goedkeuren omdat er een aantal bezwaarschriften ingediend zijn met betrekking tot de servitudeweg. Er is onvoldoende rekening gehouden met andere bezwaren: het grondwaterpeil, parkeren,…’

 

10.

Tenslotte wordt de gemeenteraad gevraagd goedkeuring te hechten aan de zaak der wegen voor de verkavelingsaanvraag voor het verkavelen van gronden in 17 loten met bijhorende wegenis langs Oude Dijk mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden en lasten.

 

11.

De gemeenteraad wordt gevraagd de concessievoorwaarden voor de uitbating van de cafetaria met minigolf aan de stedelijke sporthal, gelegen aan de Steenweg op Zevendonk 18/2 goed te keuren.

 

12.

In de Stationstraat is een laad- en loszone ingericht over een lengte van 25 m voor de huisnummers 54 – 58. Dit is tegenover de parkinginrit voor de speelhal aan het station. Aangezien de eerdere handelszaak er weg is, mag de laad- en loszone ingericht worden als gewone parkeerplaatsen.

Het parkeerverbod voor de huisnummers 60-62 moet behouden blijven omdat hier anders een risico bestaat op aanrijdingen door manoeuvrerende bussen van De Lijn, die afdraaien naar de achterkant van de loods. Dit aanvullend reglement op de politie en het wegverkeer ligt ter goedkeuring voor.

 

13.

De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2015 inzake goedkeuring van budgetwijziging 2 van het exploitatiebudget en liquiditeitenbudget 2015 van het OCMW.

 

14.

De gemeenteraad wordt gevraagd het besluit van de OCMW-raad van 14 januari 2016, waarbij de OCMW-raad beslist over te gaan tot oprichting en deelname aan de publiekrechtelijke vereniging, genaamd “zorggroep Orion” goed te keuren. Daarnaast wordt gevraagd het ontwerp van oprichtingsakte, met inbegrip van de aangepaste ontwerpstatuten en bijhorende bijlagen van Zorggroep Orion, alsook de aangevulde motiveringsnota van Zorggroep Orion, goed te keuren.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘We hebben al eerder bemerkingen gemaakt. We hebben het moeilijk met de samenstelling van de Raad van Bestuur. Er bestaat een mogelijkheid dat een grote oppositiefractie een kleine oppositiefractie kan uitschakelen. Wij stemmen tegen op artikel 15, voor de rest keuren we dit goed.’

 

Een onthouding van de N-VA-fractie. Erwin Brentjens vraagt de hoofdelijke stemming.

Luc Hermans (voorzitter) vraagt de goedkeuring, uitgezonderd artikel 15, waarna de goedkeuring volgt.

 

Aanvullende agendapunten

 

1

Een jaar Diftar: tijd voor een evaluatie op jaarbasis (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 25 januari 2016)

 

Onze partij heeft de invoering van diftar mee goedgekeurd. We zijn dus niet tegen de grote lijnen van het systeem, maar willen wel een grondige evaluatie na één jaar werking. Sinds januari 2015 betalen de burgers van Turnhout voor hun huishoudelijk afval met gedifferentieerde tarieven. Afval moet overeenkomstig de wetgeving zoveel mogelijk gescheiden aangeboden worden. Per huishouden wordt de hoeveelheid aangeboden afval in rekening gebracht. Enkele maanden geleden hebben wij een tussentijdse evaluatie gekregen over 8 maanden werking en werden de cijfers geëxtrapoleerd naar 1 jaar. Wij zouden nu de evaluatie over het ganse jaar 2015 willen bespreken.

– Wat is het effect diftar op het afvalaanbod met name GFT en restafval.

– Werden de beoogde milieudoelstellingen ( afvalpreventie en genegereren van deelstromen) gehaald.

– Welke is de gemiddelde kostprijs per jaar per huishouden.

– Dekt het tarief van diftar de beoogde 75% van de ophaal en verwerkingskost.

– Zijn het aantal ophaalpunten gelijk aan de domicilieringen

– Heeft men een idee hoeveel klachten en vragen bij I.O.K. zijn binnengekomen aangaande het diftar systeem.

– Was de communicatie rond de invoering van diftar voldoende.

Het is positief dat er meer vrijwilligers zijn die het zwerfvuil mee opruimen. Is men bereid om ook jeugdverenigingen mee te betrekken voor het opruimen van zwerfvuil temeer daar minister Joke Schauvliege twee miljoen euro voorziet om burgerinitiatieven – zij denkt daarbij aan scholen, jeugdbewegingen of wijkverenigingen – die opruimacties doen een vergoeding te geven per opgehaalde kilo.

Zoals eerder aangehaald staan wij achter het principe de vervuiler betaald daarom vinden wij het hanteren van het vaste tarief van 4 euro in tegenstrijd met dit principe. Iemand die veel meegeeft betaald per kg minder dan iemand die milieu bewust omgaat met zijn afval.

Daarom vragen wij op basis van de evaluatie te onderzoeken of er een bijsturing mogelijk is namelijk verlagen van het vast recht om milieubewuste mensen te belonen.

 

Hannes Anaf (sp.a): ‘We gaan ons aan de belofte tot evaluatie houden. Het was onmogelijk om alle cijfers nu al voor te leggen. We gaan deze evaluatie zeer grondig maken en we komen hierop terug tijdens de volgende commissie.’

 

John Guedon (N-VA): ‘Wij staan ook achter het principe ‘de vervuiler betaalt’, maar dat is hier niet het geval.’

 

2

Spoorlopen (Pierre Gladiné , De Stadslijst, 25 januari 206)

 

Infrabel besteedt de laatste jaren bijzonder veel aandacht aan het fenomeen ‘spoorlopen’. Schokkende campagnes moeten weggebruikers er attent op maken dat het levensgevaarlijk is om op de sporen te lopen of een overweg over te steken wanneer de slagbomen zijn afgesloten. Toch vallen er jaarlijks nog vele ongevallen te betreuren aan de spoorweg. Het aanpakken van spoorlopen is niet alleen een zaak van Infrabel. Het is in onze stad opvallend dat veel mensen blijkbaar zo gehaast zijn dat ze tussen de slagbomen door glippen om enkele seconden sneller aan de overkant te zijn. Het betreft hier een overtreding van de vierde graad, waarvan de maximumstraffen kunnen oplopen tot maar liefst 3000 euro. Heeft de politie specifiek aandacht voor de problematiek van het spoorlopen? Hoeveel overtredingen werden er in 2015 zo vastgesteld in Turnhout? Zijn er overwegen waar dit opvallend vaker voorkomt? Het is ook opvallend dat sommigen simpelweg niet blijken te beseffen dat op of langs de sporen lopen verboden en gevaarlijk is. In het buitenland is het soms ook gewoon noodzakelijk om over de sporen te lopen om het perron te bereiken. Wordt er specifiek naar nieuwkomers, of de bewoners van het opvangcentrum Turneia gecommuniceerd over de gevaren van spoorlopen?

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘Echt spoorlopen met de richting van het spoor mee hebben we niet, wat er wel is: de situatie dat mensen nog snel oversteken. Daar is inderdaad toezicht op door de politie , ook op vraag van de NMBS. Men houdt daar twee zaken in de gaten: het oversteken en het hangen door fietsers op de slagbomen. Er zijn 5 inbreuken in 2015 vastgesteld. Voor de nieuwe inwoners die onze verkeersregels niet kennen , is er sinds half januari verkeerseducatie. Het correct oversteken van de overwegen hoort hier uiteraard bij.’

 

Pierre Gladiné (De Stadslijst): ‘Sinds ik mijn vraag gesteld heb, heb ik heel wat mails gekregen van treinbestuurders. Zij kunnen met kennis van zaken meepraten. Slechts weinigen zijn niet geconfronteerd met een persoonsongeval. Volgens hen zijn er op het grondgebied Turnhout toch enkele gevaarlijke situaties. Wat zij speciaal aanhalen, is ter hoogte van de Muizenvenstraat: bestuurders zien hier vaak fietsers en joggers oversteken. De problematiek is niet alleen de slagbomen alleen.’

 

3

Deplorabele toestand Gasthuisstraat (Marc Van Damme, N-VA, 26 januari 2016)

 

Er is een ogenblik geweest waarbij zowel de Leopoldstraat als de Gasthuisstraat van Turnhout stonden te pronken op het speelbord van Monopoly, naast de Nieuwstraat in Brussel, de Bondgenotenlaan in Leuven en de Meir van Antwerpen. Die glorie is intussen al wel ver zoek.

Het uitzicht van de Gasthuisstraat is intussen in die mate aangepast ‘ lees verloederd’ dat ik me zou schamen als we nog in het Monopolyspel zouden vernoemd worden. De deplorabele toestand van de voetpaden, het wegdek, het tekort aan fietsstallingen, de gelukkig lichte aanrijdingen tussen voetgangers en fietsers, de leegstand van de gebouwen, het ontbreken van een aangenaam winkelcentrum op Le Bon, … de lijst is zeker niet eindig. Concreet zou ik het college willen vragen wat het plan van aanpak op korte, middellange en lange termijn zal zijn om de Gasthuisstraat terug een ‘winkelwandelstraat’ te maken, die naam waardig ?

Wordt er rekening gehouden met de draagkracht van het wegdek nu er gelede bussen door de straat rijden en het vrachtverkeer als maar zwaarder wordt zonder de esthetische vormgeving noch uit het oog te verliezen, noch te laten primeren ?

Kan er gedacht worden om op zaterdagen en andere koopdagen het fietsverkeer te verbieden, net zoals het openbaar vervoer en de voetgangers absolute prioriteit te geven ?

En als jullie dan toch bezig zijn : misschien dringt een politioneel optreden zich meer op om de fietsers die in de verkeerde richting in de Gasthuisstraat rijden op hun fout te wijzen. Het benieuwd me trouwens om te weten hoeveel pv’s hiervoor in 2015 werden opgemaakt.

 

Luc Debondt (T.I.M): ‘De heraanleg van de Gasthuisstraat dateert van 1992. De intentie was om vorig jaar in augustus het wegdek aan te pakken, maar wegens onderbezetting is dit uitgesteld naar augustus van dit jaar. Het wegdek zal aangepakt worden van aan de Zeshoek tot aan de Grote Markt. Alle verzakkingen zullen aangepakt worden. Op lange termijn moet bekeken worden of een volledige heraanleg nodig is of niet.’

 

Marc Boogers (Groen): ‘Openbaar vervoer verbieden op zaterdagen: op zaterdagen rijden geen bussen door de Gasthuisstraat. Deze bussen worden afgeleid via de Sint-Antoniusstraat. Het fietsverkeer verbieden? Ik ga daar op dit moment liever niet op in. Op bepaalde momenten fietsverkeer verbieden, kan leiden tot verwarring. Op dit ogenblik zijn er geen klachten hier rond. De wegcode voorziet ook dat de fietsers zich moeten aanpassen aan de voetgangers in dit gebied. In 2015 waren er 15 pv’s. Er wordt op dit ogenblik vooral preventief opgetreden.’

 

4.

Juridisch advies kleuterschool De Paddenstoel (Paul Meeus, Vlaams Belang, 27 januari 2016)

 

Op de commissievergadering van dinsdag 19 januari jl. werd door ondergetekende – en hierin gesteund door andere leden van de oppositie – gevraagd om de advocaat te horen die namens het college van burgemeester en schepenen optreedt in de zaak van de problematiek aangaande de kleuterschool De Paddenstoel. De beslissing tot aanstelling van deze advocaat gebeurde op 6 juni 2015 en zijn opdracht bestond er toen o.m. in een juridisch advies te schrijven in dit dossier.

Mijn expliciete vraag op de commissievergadering werd op mijn verzoek formeel genotuleerd. De bevoegde schepen wenste hier niet op te antwoorden en wilde enkel akte nemen van deze vraag.

 1. Wanneer heeft de advocaat zijn juridisch advies afgeleverd?
 2. Wil het schepencollege ingaan op de vraag om deze advocaat te horen aangaande de problematiek van De Paddenstoel en meer bepaald zijn juridisch advies?
 3. Zo neen, kan het schepencollege in deze voorbijgaan aan de vraag van leden van de Inrichtende Macht, die de Gemeenteraad is?
 4. Welke is de visie van het schepencollege, gehoord het juridisch advies van de advocaat?

 

Marc Boogers (Groen): ‘Ik weet dat u het vervelend vindt omdat mijn antwoord hetzelfde is: er is nog altijd een ten gronde onderzoek bezig door het college en door de advocaat. De advocaat is op 23 februari vrij en hij komt graag een toelichting geven tijdens een besloten zitting op de commissie.’

‘Het is een heel complex dossier, een dossier dat een menselijk aspect heeft. Het vergde tijd om dit te onderzoeken. Beide opties, de school sluiten of behouden, behoort voor het college nog tot de opties. Er is nog geen beslissing genomen.’

 

5.

Brandweer (Erwin Brentjens, N-VA, 27 januari 2016)

 

Uit de pers vernamen we dat er enige onrust heerst bij de brandweer. Een motie zou toegelicht moeten worden op de zoneraad. Moeten de inwoners van onze stad vrezen voor acties van onze brandweer? Komt de veiligheid in het gedrang? Kan er een korte toelichting gegeven worden waarrond deze gevoeligheden draaien en welke stappen ondernomen gaan worden om op hun vragen een relevant antwoord te geven?

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘Er is geen enkele aanwijzing dat de veiligheid in het gedrang is. In 2015 zijn er meer dan 3.000 ritten uitgevoerd. Op de eerste zonevergadering van het jaar werd er een nieuwjaarsbrief voorgelezen. Vanuit de zoneraad werd aangegeven dat de elementen die aangegeven werden in de brief onderzocht zullen worden. Het is aangegeven dat de zoneraad overtuigd dat zowel beroeps-als vrijwillige brandweermannen nodig zijn. Het zijn allemaal brandweermannen die ten dienste staan van de bevolking.’

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Ik zal het dossier verder blijven opvolgen. De onvrede bij onze brandweer duurt reeds langer. Men probeert langs alle mogelijke wegen de onvrede duidelijk te maken. Hopelijk is dat signaal doorgekomen.’

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘De brandweerhervorming heeft zich lang aangediend, we zijn gestart op 1 januari 2015. Er zijn verschillende stappen gezet.’

 

6.

Zebrapaden (John Guedon, N-VA, 27 januari 2016)

 

De vijfhoek Watertoren mag tegenwoordig één van de drukste kruispunten van Turnhout genoemd worden.

De groeiende bebouwing en bevolkingsaangroei in het noorden van Turnhout, de invals- en uitvalswegen naar de Noorderkempen, de nabijheid van de school St. Victor, de verzadiging van de Nassaulaan en de grote doorstroming van de bussen van De Lijn maken dit kruispunt extra gevaarlijk. Door het gebrek aan zebrapaden wordt het oversteken van deze kruispunten voor menig voetganger een hachelijke situatie zeker in het gezelschap van kinderen en ouderen die niet zo snel te been zijn.

Mijn vragen

– Hoe komt het dat er op de vijfhoek geen zebrapaden aanwezig zijn?

– Wat is de intentie van de schepen van mobiliteit omtrent deze situatie, kan hier op korte termijn iets aan gedaan worden ?

 

Marc Boogers (Groen): ‘Het betreft een complex kruispunt. Er is hier sprake van een verhoogde inrichting. Mogelijk weet niet iedereen dat de maximum snelheid hier 30 km per uur is. Je herkent de verhoogde inrichting aan de korte en lange witte strepen; het is een uitgerekt verkeersplateau. Hier heb je eigenlijk geen zebrapaden nodig. De Warandestraat is een voorrangsweg. Moesten we daar een overweging maken om zebrapaden aan te maken: dan moet het zebrapad genomen worden. Je mag ergens anders niet oversteken. Voetgangers nemen het ‘recht van oversteken’ met een zebrapad. De bussen en auto’s moeten dan stoppen. Door het vele verkeer kan hierdoor de situatie misschien gevaarlijker worden dan het nu is. Hoe zit het met de ongevallencijfers? Ik heb deze nog niet binnen. Ik stel voor dat ik hierop terugkom tijdens de volgende commissie.’

 

7.

Kwakkelstraat (Willy Van Geirt, N-VA, 27 januari 2016)

 

In één enkel dossier viel mij op dat de uitvoeringstermijn wel heel lang op zich liet wachten. Dossier 044a Kwakkelstraat. Op de volgende vraag kreeg ik reeds schriftelijk antwoord van de bevoegde diensten. Ik citeer even die schriftelijke vraag; Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de Kwakkelstraat naar aanleiding van het invoeren van snelheid beperkende – maatregelen. Alsook en reeds daterend uit het college van 20 11 2014 werd door het college en de GR goedgekeurd dat er diverse maatregelen zouden genomen worden ter hoogte van het kruispunt kwakkelstraat- Hofstraat. Wanneer gaan deze maatregelen worden uitgevoerd? Moet hier méér dan één jaar overheen gaan vooraleer dit wordt uitgevoerd?

Dat was mijn schriftelijke vraag, waarop ik eigenlijk zeer vlug een antwoord op kreeg. Van de dienst stadsbedrijven werd er geantwoord en ik citeer: Deze opdracht hebben wij nog niet doorgekregen.

Wil dit zeggen dat er zo al meerdere beslissingen van de Gemeenteraden niet tijdig werden uitgevoerd? Wil dit zeggen dat er hoogst waarschijnlijk nog dossiers nog steeds niet zijn uitgevoerd?

Sinds einde 2013 tot heden kunnen dat behoorlijk veel dossiers zijn die nog steeds op een werkopdracht liggen te wachten. Kunnen de betrokken schepenen ons duidelijk maken

 1. Hoeveel dossiers zijn zo te laat uitgevoerd?
 2. Kan er een opsomming gebeuren van alle dossiers die door de GR zijn goedgekeurd die nog steeds liggen te wachten op een werkopdracht?

 

Marc Boogers (Groen): ‘Het is zo dat ik ben teruggegaan naar de diensten om duidelijkheid te krijgen.     Het systeem is nu wel verandert. Van november 2013 tot nu nagegaan. Alles is uitgevoerd, behalve inderdaad uw dossier van de Kwakkelstraat. De werkopdracht is intussen verstuurd.’

 

8.

Processierupsen (Stef Breugelmans, CD&V, 27 januari 2016)

 

De laatste jaren merken we een opmars van de processierupsen. De zachte weersomstandigheden van de laatste maanden spelen hierin een belangrijke rol. Ook in Turnhout, waar veel zomereiken staan, zie je dat deze rupsen een echte plaag geworden zijn. De vele klachten van burgers , zijn een referentie voor dit probleem.

Uit de aanpak van de voorbije jaren, merk ik toch dat we mogelijks een tandje bij moeten steken om deze plaag te bestrijden. Preventief werken is een optie die we moeten overwegen om problemen in een later stadium van het proces te voorkomen. De burger in Turnhout zal dit zeker appreciëren.

De periode om deze rupsen te bestrijden is vrij kort. Ook hier spelen de weersomstandigheden een belangrijke rol. Daarom ben ik er van overtuigd dat met een degelijk preventief bestrijdingsplan, vroegtijdig en op het juiste moment kan ingegrepen worden.

 1. Erkent de schepen enerzijds de opmars van deze rupsen en anderzijds het probleem?
 2. Is er op dit ogenblik al een plan van aanpak en wordt er de overweging gemaakt om ook preventieve maatregelen te nemen?

 

Luc Debondt (T.I.M): ‘Dat processierupsen een probleem worden, kunnen we niet ontkennen. Tot 2014 werden de nesten uitgebrand, maar slechts 50 % van de rupsen werd gedood. De nesten worden nu handmatig verwijderd, net zoals de resten. In 2015 werden er 115 eiken door de aannemer onder handen genomen. Wat preventieve maatregelen betreft, vanuit de dienst milieu wordt gezegd dat ook andere organismen hier schade van ondervinden. Zodra de eerste melding binnenkomt, zullen alle zomereiken preventief nagekeken worden.’

 

9.

Timing inzake het Masterplan Schorvoort (Paul Moelans, N-VA, 27 januari 2016)

 

Onlangs werd er door de Vlaamse regering het licht op groen gezet voor het wijzigen van het RUP voor de terreinen rond de voetbal van Technico in Schorvoort. Gezien deze stap nodig was in de verdere ontwikkeling van Schorvoort inzake het masterplan wens ik graag volgende vragen te stellen inzake het masterplan :

 1. Welke planning wordt er nu aangehouden inzake het masterplan Schorvoort ?
 2. Wanneer wordt de klankbordwerkgroep van Schorvoort op de hoogte gebracht van de verdere timing inzake het masterplan?
 3. Wanneer komt het masterplan Schorvoort op de agenda van het college?
 4. Indien het college beslist om het masterplan goed te keuren, komt dit dan eerst ter sprake op een commissie?
 5. Wordt dit masterplan geagendeerd op een agenda van de gemeenteraad ter goedkeuring?

 

Astrid Wittebolle (Groen): ‘Elk van deze dossiers komt nog op commissie.                                             Wordt zeker vervolgd.’

 

10.

Inbrakenplaag in Turnhout (Paul Moelans, N-VA , 27 januari 2016)

 

De laatste tijd wordt Turnhout terug geconfronteerd met vele inbraken en/of inbraakpogingen. De politie doet regelmatig speciale acties om dit te bestrijden, met wisselend succes. Graag had ik de volgende vragen hierover gesteld :

 1. Is er een merkbare stijging vast te stellen voor de periode tussen december 2015 en februari 2016 in vergelijking met de periode tussen dec. 2014 en febr. 2015?
 2. Hoeveel inbraken zijn er tijdens deze periodes geweest?
 3. Hoeveel inbraakpogingen werden er gedurende deze periode geregistreerd?
 4. zijn er bepaalde wijken die meer geviseerd worden?
 5. tijdens welke periode worden de meeste inbraken en/of pogingen gepleegd?
 6. Zijn er na de inbraken meldingen geweest door het B.I.N. en hebben deze resultaten gehad?
 7. Hoe gaat de politie om met een inbraak inzake buurtonderzoek?
 8. Zijn er speciale maatregelen die het stadsbestuur en de politie wil nemen om dit probleem aan te kaarten bij de bevolking?

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘Ik heb me geconcentreerd op de woninginbraken. Er is inderdaad een merkbare stijging, maar dit kan een vertekend beeld geven omdat het over een korte periode is. Als we over het hele jaar kijken zijn de inbraken gedaald tot 122 in 2015. Over de periode december – januari waren er 37 inbraken, inderdaad meer dan dezelfde periode het jaar daarvoor. Maar elke inbraak is er een te veel. De inbraken zijn verspreid over de stad, op diverse plekken, voornamelijk tijdens het weekend in de afgelopen periode. Voornamelijk ochtenden tot 8 uur. Speciale maatregelen?   We maken een brochure voor architecten, aannemers,…gericht op preventieve inbraakmaatregelen. De politie doet ook een aantal grootschalige acties; dat gebeurt heel regelmatig. Ook de federale politie heeft een belangrijke opdracht inzake het opzoeken van rondtrekkende dievenbendes. Na inbraak is er ook nazorg.’

 

11.

Voetbal in het Stadspark of niet ? (Paul Moelans, N-VA, 27 januari 2016)

 

De laatste week zijn er terug verontrustende berichten verschenen inzake het voetbal in Turnhout: met name de toekomst van KFC Turnhout in het stadspark. Zelfs de toekomst van deze club in Turnhout staat volgens sommigen op het spel. In verschillende media wordt er al rekening gehouden met een mogelijk vertrek van de voetbal van KFC Turnhout. We weten dat de tribunes eigendom zijn van een cvba waarin we als Stad Turnhout niets te zeggen hebben, maar toch graag antwoorden op de volgende vragen :

 1. Welke houding gaat het College aannemen in dit dossier als eigenaar van de voetbalvelden?
 2. Gaat het stadsbestuur actief participeren in de gesprekken tussen de verschillende partijen?
 3. Welke financiële gevolgen zou een vertrek van KFC Turnhout hebben voor de Stad Turnhout inzake de verhuur van het voetbalterrein in het stadspark ? En kan dit dan ook consequenties inhouden voor de terreinen en de uitbreidingsplannen van de Leemshoeve indien ze effectief een verhuis naar een locatie buiten Turnhout overwegen?

 

Hannes Anaf ((sp.a): ‘Het gaat om een afbetaling die de club moet doen, geen huur. We hebben vorige week nog samen gezeten met de club. Zij streven naar een goede oplossing. Er zijn geen intenties om Turnhout te verlaten. De uitbreiding van de Leemshoeve is nog steeds aan de orde. Voet bal hoort thuis in het stadion. Wij willen de club met raad en daad bijstaan, maar we zijn geen rechtstreeks betrokken partij.’

 

Besloten zitting

 

15.

Werving en selectie – aanstelling manager Beleving – goedkeuring

 

16.

Verlenging terbeschikkingstelling van een personeelslid naar de Hulpverleningszone Taxandria – goedkeuring

 

IR 12

Dispuut stad Turnhout – Pelckmans nv

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Verslag gemeenteraad 9 november 2015

Ook deze maand kwamen de gemeenteraadsleden samen. Maar liefst 47 agendapunten en 10 vragen van raadsleden werden behandeld.

Openbare zitting

DSC_0481 DSC_0482 

Zijn verontschuldigd: Erwin Brentjens en Toon Otten. De vragen van Brentjens worden overgenomen door Paul Moelans.

 

1 t/m 7.

Verschillende intercommunale verenigingen organiseren een algemene vergadering. Zij vragen telkens om inname van standpunten over de dagorde en de vaststelling van het mandaat van de volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager.

 

8.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de aanvraag voor de voorlopige erkenning van stad Turnhout als Onroerend Erfgoedgemeente. Er wordt voorgesteld om principieel akkoord te gaan met het voorbereiden van een dossier voor definitieve erkenning in 2017 door de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Erfgoed Noorderkempen. Daarnaast wordt gevraagd om akkoord te gaan met de oprichting van een intergemeentelijke adviesraad onroerend erfgoed en de voorgestelde samenstelling. De definitieve vaststelling van de leden zal gebeuren via een aparte gemeenteraadsbeslissing.

 

 1. t/m 17.

Verschillende kerkraden leggen hun budget 2016 ter kennisname voor aan de gemeenteraad.

 

18.

De gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging 2 vast te stellen voor het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget 2015.

 

19.

Het convenant met Projectencentrum VZW ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Voor de uitwerking van een aantal beleidsdoelstellingen, doet het stadsbestuur een beroep op partners uit het welzijnsveld. De convenantpartners zijn actief betrokken bij acties die door de stad worden opgezet en tijdens overlegmomenten wordt de samenwerking bijgestuurd en geoptimaliseerd. De convenant met Projectencentrum liep af eind 2014. Daarna werden onderhandelingen opgestart om de inhoud en omschrijving van de opdracht te actualiseren.

 

20.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het actieprogramma sociale huisvesting. Het BSO is het bindend sociaal objectief dat elke gemeente overeenkomstig de bepalingen van het decreet grond- en pandenbeleid op zijn of haar grondgebied dient te realiseren. De Vlaamse overheid poogt op deze manier en het aanbod aan sociale woningen te laten toenemen, én een grotere spreiding te realiseren. Een van de tools die de gemeenten verplicht dienen in te zetten om dit BSO te bereiken, is de opmaak van een inventaris van onbebouwde gronden van Vlaamse besturen (waaronder stad en OCMW Turnhout) en semi-publieke rechtspersonen. Bovendien wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een actieprogramma op te maken zodat ten minste 25% van deze gronden kan geactiveerd worden met het oog op het bereiken van het gemeentelijk BSO.

 

21.

Voor de inschrijving en de toewijzing van de sociale woningen van de stad Turnhout in de Vredestraat en de Wouwerstraat beschikt de stad over een intern huurreglement. Het is aangewezen dit intern huurreglement te actualiseren. De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het geactualiseerde intern huurreglement. Het is aangewezen het intern huurreglement te actualiseren en aan te passen aan gewijzigde bepalingen van het sociale huurbesluit. In het genoemde MB wordt o.m. het puntensysteem gewijzigd. Gelet op de hogergenoemde actualisatie wordt ook voorgesteld de rationele bezetting te actualiseren. De rationele bezetting is de passende bezetting van een woning, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal slaapkamers en de grootte ervan en met het aantal personen. Tot op heden kon een 1 slaapkamerwoning bewoond worden door een alleenstaande of 2 samenwonenden. Voorstel dit te behouden (mits herformulering naar minimaal 1, maximaal 2 personen). Een woning met 2 slaapkamers kon momenteel slechts verhuurd worden aan een gezin met 3 personen. Voorstel dit te verruimen, en verhuur mogelijk te maken voor een gezin van minimaal 2, maximaal 3 personen. Dit moet mogelijk maken dat een 2 slaapkamerwoning ook kan verhuurd worden aan bv een alleenstaande ouder met 1 kind, of 2 samenwonenden.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘We hebben geen probleem met de actualisatie. Maar we hebben hier in de gemeenteraad al gesprekken gehad over de taalvereisten en de controle hierop. Er is al heel wat geëvolueerd, maar wij vinden dat er toch nog heel wat uitzonderingen zijn om af te wijken van die taalvereisten. Daarom onthouden wij ons.’

 

22.

Op basis van het kaderbesluit sociale huur kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen mits bepaalde voorwaarden een woning versneld toewijzen aan daklozen, personen met geestelijke gezondheidsproblemen en jongeren die begeleid zelfstandig wonen. In overleg met de betrokkenen werd een praktische werkwijze uitgewerkt voor de versnelde toewijzing, hetgeen resulteerde in het protocolakkoord dat ter goedkeuring voorligt.

 

Willy Van Geirt ( N-VA): ‘Over hoeveel woningen met voorrang gaat het eigenlijk? Wanneer is het maximum aantal woningen voor Turnhout vastgesteld? We willen een vergelijking maken met de huidige toestand in Turnhout.’

 

Peter Segers (sp.a): ‘Het heeft geen zin om een vergelijking te maken, want voorrang bestaat niet meer. Er wordt gewerkt met protocollen. Het gaat om een toewijzing per voorrang en het zijn geen woningen die voorbehouden worden. De exacte cijfers moet ik opvragen bij De Ark. Wij kunnen enkel zeggen hoeveel toezeggingen per voorrang er gebeurd zijn per categorie , dat zijn naakte cijfers maar welk dossier erachter zit, dat is privacy. Ik ben best bereid om daar verder meer uitleg over te geven in de commissie.’

 

Luc Hermans (CD&V): ‘Gezien de complexiteit van de vragen, en er zijn ook wat technische vragen bij , stel ik voor dat u de vagen voorlegt aan de commissie.’

 

Willy Van Geirt (N-VA): ‘Hoe kunnen wij nu iets goedkeuren als we geen antwoord krijgen op onze vragen?’

 

Peter Segers (sp.a): ‘Ik denk niet dat concrete cijfers iets veranderen aan het protocol.’

 

Onthouding N-VA-fractie; Paul Moelans vraagt de hoofdelijke stemming.

 

23.

Het gewijzigde huishoudelijk reglement van de Gecoro ligt ter goedkeuring voor.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Onze fractie gaat zich onthouden om, ik durf het bijna zeggen, historische redenen.’

 

24.

De gemeenteraad wordt gevraagd de bestaande rooilijn Rustoordstraat op te heffen en het ontwerp rooilijnplan voor het inbreidingsproject Kasteelloop gelegen tussen Rubensstraat, Patriottenstraat, Kruisbergstraat en Albert Van Dyckstraat voorlopige vast te stellen. Het projectgebied omvat de terreinen tussen de Rubensstraat, Patriottenstraat, Kruisbergstraat en Albert Van Dyckstraat. Voor het projectgebied werd een masterplan opgemaakt in 2013. Op de terreinen is reeds het rooilijnplan ‘Rustoordstraat’ goedgekeurd. Deze werd niet gerealiseerd. Op 1 oktober 2015 werd een aanvraag tot verkavelen ingediend voor dit binnengebied. De aanvraag omvat het verkavelen van gronden voor grondgebonden woningen, meergezinswoningen, de uitbreiding van het OCMW, de aanleg van een park en bijhorende wegenis. Centraal in het binnengebied wenst men openbaar domein te voorzien. Door het ontwerp en het voorzien van een grote ondergrondse parking zal het openbaar domein binnen het project een zeer autoluw karakter hebben. Met de ontwikkeling van het binnengebied dient de bestaande rooilijn bijgevolg opgeheven te worden. Deze werd immers nooit gerealiseerd en past niet meer in het voorstel tot ontwikkeling van het gebied.

 

25.

Op 6 juli 2015 werd een aanvraag een verkavelingsaanvraag (ref. 123/472.1) ingediend voor het verkavelen van een deel van het binnengebied tussen de Hoveniersstraat, de Varenstraat en de Maastraat. De verkaveling omvat ook een uitbreiding van de Schupstraat. Concreet betreft de aanvraag het verkavelen van gronden in 10 loten, waarvan 8 voor ééngezinswoningen en 2 voor meergezinswoningen en het aanleggen van wegenis. De gemeenteraad wordt voorgesteld de zaak der wegen goed te keuren mits een aantal voorwaarden worden opgelegd.

 

26.

De gemeenteraad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan om een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid af te sluiten in het kader van een subsidiëring als erkend Onroerend Erfgoeddepot (OED).

 

27.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de samenwerkingsovereenkomst over het beheer van onbevaarbare waterlopen opgemaakt door het provinciebestuur. Op 27 november 2014 heeft de bestendige deputatie de nieuwe waterlopenkaart goedgekeurd. De aanpassing is doorgevoerd in het kader van de interne staatshervorming. In praktijk zijn alle onbevaarbare waterlopen categorie 2 geworden, waardoor ze onder beheer van de provincie vallen.

Om dit beheer te optimaliseren heeft het provinciebestuur een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen de verschillende betrokken partijen: het provinciebestuur, de Watering ‘De Oostelijke Mark’ en het stadsbestuur.

 

28.

De gemeenteraad wordt gevraagd een gunstig advies te geven voor het tweede plan van de nieuwe en af te schaffen wegen, afwateringen en kunstwerken binnen de ruilverkaveling Zondereigen mits volgende bemerking:’De inrichting van de site waar vroeger een oude hoeve heeft gestaan als rustplaats, picknickplaats, parking zou een meerwaarde betekenen voor het gebied’.

Binnen de ruilverkaveling Zondereigen zijn de terreininrichtingswerken uitgevoerd. Het ruilverkavelingscomité heeft een tweede plan van de nieuwe en af te schaffen wegen, afwateringen en kunstenwerken opgemaakt.

 

29.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het aangaan van een tijdelijk zakelijk recht ten algemeen nut met De Lijn, met als doel het inrichten van een speelterrein met omnisportveld op een deel van het terrein aan de Merodelei.

 

30.

De gemeenteraad wordt met de onderhandse aankoop voor algemeen nut van het pand gelegen aan de Herentalsstraat 53. Het betreft een strategische aankoop om de kinderopvang er verder te bestendigen en uit te breiden.

 

Paul Moelans (N-VA): ‘Ik was redelijk verrast. Het lijkt mij beter dit punt nog eens te behandelen op de commissie; zo had ik het ook begrepen op de vorige commissie. Nu zie ik het toch geagendeerd. Ik vraag me af waarom we in tijden van besparingen een investering moeten doen. Nu ga je terug een oud pand opkopen van 1 miljoen euro, met 200 à 300.000 euro renovatiekosten. Ik vind dat we hier meer duidelijkheid over moeten krijgen. Wat moet eraan gebeuren? Wat is de financiële draagkracht? Wat zijn de exacte kosten? Ik sta ervan versteld dat dit geagendeerd wordt.’

 

Er volgt wat discussie over een mail die verstuurd is over een plaatsbezoek (Moelans ontkent dat er een antwoord op de vraag voor een plaatsbezoek is gekomen. Dit wordt ontkend door het schepencollege en de andere fracties).

 

Gladiné (Open Vld): ‘In de commissie was er wel een engagement om meer uitleg over de kosten toe te lichten tijdens een volgende commissie.’Deze stelling wordt bijgetreden door Reccino Van Lommel (Vlaams Belang)

 

Peter Segers (sp.a): ‘Wij huren dit pand sinds januari 2008. Dat komt omdat we in het vorige pand opgezegd zijn (Druivenstraat). We hebben gekeken naar een ander pand is in die omgeving. Een pand voor kinderopvang, kan niet zomaar een pand zijn: het moet voldoen aan  de vereisten kinderopvang, voldoen aan brandveiligheid, binnen de 400 meter aan een school als het gaat om een buitenschoolse kinderopvang,…In de Druivenstraat bedienden we 4 scholen. Deze scholen bedienen we met dit huidige pand ook. Zoeken naar een alternatief hebben we toen gedaan, we hebben toen echt alles ondersteboven gedraaid. Dat bleek geen haalbare kaart. Toen kwamen we bij dit pand uit, dat stond op dat moment leeg. Dit was een pand met voldoende buiten-en binnenruimte om hier buitenschoolse kinderopvang in te organiseren. We hebben alles naar dit pand overgebracht. Er werd toen ook onderhandeld om dit pand te kopen. Dat was toen zeer onrealistisch; maar het was altijd al de bedoeling om dat pand te kopen. Dat kon toen niet, omdat de vraagprijs boven de schattingsprijs lag. De ouderdom van een gebouw zegt niet alles over de staat van een gebouw. Er is al redelijk wat geïnvesteerd in het pand. Waarom komen we nu terug uit bij de koop? Eind 2016 eindigt ons huurcontract. We hadden voorzien dat we dan kunnen onderhandelen over de verkoopprijs. We hebben deze mogelijkheid gewoon benut. Kopen is één. Als we kopen halen we de huurprijs eruit op iets meer dan 12 jaar. We hebben geen enkel alternatief in de omgeving. Dat is de reden voor de aankoop. Het Lindeken daarin onderbrengen, dat is een opportuniteit. Dat is niet de reden van de aankoop. Deze eigendom grenst aan andere stadseigendommen (parking en Speelkaartenmuseum). Dit is op zich ook een strategische aankoop. Dit pand blijft zijn waarde, ook al is het grondwaarde, altijd behouden. Het Lindeken zit nu in de Wollewei, ook als het daar blijft zal er geïnvesteerd moeten worden in het Lindeken. We hebben nu gezegd dat, als we dit pand kopen, dan gaan we kijken of we er geld in steken om het Lindeken over te brengen. In de begroting hebben we hiervoor geld voorzien. Nu wordt ons dat verweten? Het staat in de meerjarenplanning. In 2016 is er 100.000 euro opgenomen om een ontwerp op te stellen, in 2017 is er een raming gedaan van 300.000 euro voor de uitvoering. Hoeveel gaat het in detail kosten? Dat kan ik nu niet zeggen. We gaan dat alleen investeren als het ons eigen pand is. Het Lindeken laten zitten is nog steeds een optie. Maar ook dan moeten we investeren in het Lindeken. Als we een maand uitstellen, dan hebben we hier net dezelfde discussie. Onze dienst Facility raamt de renovatiekosten op 300.000 euro. Is dat exact? Dat kan niemand zeggen , ook niet in de volgende commissie. We zitten nu nog onder het bedrag van het schattingsverslag (50.000 euro onder de vraagprijs). Deze kritiek vind ik daarom echt onterecht.’

 

Er volgt nog een discussie:

 

Marc Van Damme (N-VA): ‘Ik had de indruk dat dit in onze maag wordt geduwd. We krijgen nu heel wat informatie, maar we weten het echte kostenplaatje nog altijd niet. Wat ons betreft, wij wensen ons toch zeker te onthouden gezien de onduidelijkheid.’

 

Paul Moelans (N-VA): ‘Schepen, bedankt voor je antwoord maar ik ben er niet veel mee. Als je op een commissie een plan komt presenteren om een pand te kopen, puur financieel moet je weten waar je instapt. Met uw antwoord ben ik vanavond niets. Over het Lindeken heb ik nooit iets gezegd. Centralisatie van de kinderopvang, daar heb ik geen problemen mee. Maar ik wil de invulling van het pand zien.’

 

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang): ‘Ik ben echt niet akkoord met de werkwijze die hier gehanteerd wordt. We horen hier schepen Boogers niet, simpelweg omdat hij het dossier niet kent. Dat vind ik heel spijtig.’

 

Gladiné (Open Vld): ‘Welke kosten gaan er later nog komen? Dit hebben we gevraagd in de vorige commissie en toen is ons gezegd dat we hierop een antwoord zouden krijgen in de volgende commissie. Ik heb dus het gevoel dat we op het verkeerde been zijn gezet. Al kan ik het antwoord van schepen Segers wel begrijpen.’

 

Marc Boogers (Groen): ‘Dit is een heel goed dossier dat goed behartigd is.’

 

Francis Stijnen (CD&V): ‘We hebben hier uit financieel oogpunt ook positief op gereageerd. We hadden inderdaad al van in het begin het plan om dit pand te verwerven. Financieel is dit pand kopen de beste optie. Dat staat nu op de agenda: de verwerving van het pand. De invulling ervan niet. De aankoop op zich is interessant. Bovendien levert het pand een strategische waarde op.’

 

Tom Versmissen (N-VA): ‘We twijfelen niet aan de goede intenties. Is er een probleem als dit dossier volgende maand opnieuw geagendeerd wordt? De dienst levert goed werk en men kan een raming geven. Ik wil wel graag weten waar we gaan uitkomen, financieel gezien. Dan kunnen we bekijken of het effectief interessant is.’

 

Luc Hermans (CD&V): ‘ Voor alle duidelijkheid: er is 100.000 en 300.000 euro ingeschreven.’

 

Paul Moelans (N-VA): ‘Waarom is dit hoogdringend? De uitleg van schepen Segers, heel goed, maar ik wil dit van de schepen van Patrimonium horen.’

 

Er volgt nog meer discussie…

 

Conclusie: een hoofdelijke stemming , waarna het punt wordt goedgekeurd. Het inhoudelijke luik wordt verder behandeld in de commissie.

 

31.

De gemeenteraad wordt gevraagd de kosteloze grondafstand voor algemeen nut te aanvaarden, samen vormende delen van de Jacobsmarkt.

 

 1. t/m 45.

Enkele aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg liggen ter goedkeuring voor:

– De Taeymanslaan

– Maria Van Hongarijestraat

– De Voorzorgstraat

– De Brugstraat

– De Steenweg op Oosthoven

– De Catharina Beersmansstraat

– De Rivierstraat

– De Amalia Van Solmstraat

– De Maria Van Zimmerenstraat

– De Albert Van Dijckstraat

– De Ieperstraat

– De Rerum Novarumlaan

– De Fonteinstraat

– De Korte Mermansstraat

 

Gladiné (Open Vld): ‘Een algemene bemerking: kan er een oplossing komen voor het beurtelings parkeren (aan de zijden waar geparkeerd wordt , wordt niet gekeerd)

 

46.

De Stedelijke Handelsschool Turnhout wenst haar naam te wijzigen in Sport- en Handelsschool Turnhout. Dit ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 

Reccino van Lommel (Vlaams Belang): ‘We betreuren het dat het stedelijke karakter is verdwenen, althans uit de schoolnaam.

 

Marc Boogers (Groen): ‘Ik denk dat ik de naamswijziging duidelijk genoeg gemotiveerd heb en ik heb ook gezegd dat in het logo het stedelijke zal blijven.

 

47.

De jaarrekening 2014 van het OCMW ligt ter kennisname voor.

 

Aanvullende agendapunten

 

1.

Economische achteruitgang in Turnhout (Tom Versmissen, N-VA, 31 oktober 2015)

 

De laatste weken was Turnhout niet uit het nieuws weg te slaan. De ene na de andere handelszaak in de Gasthuisstraat sluit de deuren. Op 22 mei 2015 hebben de handelaars van deze straat overleg gehad met de burgemeester en schepen Hermans van Lokale Economie. Daar werd uitvoerig gesproken over de bezorgdheid die deze handelaars hebben over de achteruitgang van de historische winkelstraat in Turnhout. Er werd ook een petitie overhandigd met meer dan 170 handtekeningen van lokale winkeliers om de bezorgdheid duidelijk te maken aan het huidige beleid en te vragen dat men op korte termijn een daadkrachtig actieplan kon opmaken voor het centrum van Turnhout.

Tot op heden hebben de handelaars zelfs nog geen reactie hierop mogen ontvangen van dit bestuur.

Daarom de volgende vragen voor de bevoegde schepen en burgemeester:

 

– Waarom werd er geen respons gegeven op de bezorgdheid en de petitie van de handelaars?

– Is het actieplan momenteel in opmaak? Zo ja, kan de schepen dit hier toelichten?

– Op welke termijn zal het actieplan in uitvoering komen?

– Hoe gaat de schepen voorkomen dat andere handelszaken in de Gasthuisstraat hun deuren ook zullen sluiten en wat is zijn plan van aanpak hieromtrent?

 

Luc Hermans (CD&V): ‘We mogen niet ontkennen dat er ook goed nieuws te rapen is, kijk maar naar de Patersstraat. We zien ook duidelijk dat er in de kern goed gewerkt wordt. Er zijn heel wat nieuwe zaken recent geopend in het winkelcentrum: Merodelei, Herentalsstraat, Leopoldstraat,…In de toekomst moeten we meer onze focus leggen op de Gasthuisstraat. We hebben inderdaad de handelaars ontvangen in mei. We hebben hen aangespoord om zichzelf te engageren. Dit traject is nog aan de gang. In eerste instantie hebben we de studie laten toelichten. Verder hebben we verschillende ontwikkelingstrajecten afgelopen in het kader van ruimtelijke ordening, mobiliteit en city marketing. Een terugkoppeling moet nog gebeuren naar de werkgroep toe, want een aantal zaken moeten nog afgetoetst worden naar realiseerbaarheid. Het actieplan zal voortvloeien uit heel dit traject dat we aan het wandelen zijn. Dit zal een verder zetting zijn om meerdere fronten: parkeren, bewegwijzering, beleving van het centrum, verfraaiing van het openbaar domein, uitbouw belevingspleintjes,…Het gaat om meerdere factoren. De eigenaars en ondernemers kunnen hier ook hun verantwoordelijkheid in nemen. We zien dat er een goede opvolging is. Hoe voorkomen we leegloop? Dit is niet alleen de taak van de schepen en zijn medewerkers. Alleen kan je niet veel, dat heb ik al meer gezegd. Om iets te bereiken moet je samenwerken. Het is belangrijk om de krachten te bundelen. We moeten er met zijn allen aan werken om de Gasthuisstraat terug op een goed spoor te krijgen. De reden dat handelaars vertrokken zijn uit de straat, heeft niet enkel te maken met Turnhout of met de Gasthuisstraat. Op hoofdbureaus van grote merken worden beslissingen genomen en die hebben veel te maken met bedrijfsresultaten. We gaan dit zeker verder bespreken in de commissie . Wanneer we dit actieplan concreet hebben, dan lichten we het toe. Het zal alleszins een actieplan zijn dat continu in evolutie zal zijn.’

 

Tom Versmissen (N-VA): ‘Dankjewel voor uw uitleg. E wordt inderdaad al heel wat gedaan, maar mijn vraag ging vooral over de Gasthuisstraat waar zo’n 80 procent grote ondernemingen zijn. Ik ben zeker van oordeel dat je dit samen moet doen, maar ik wil toch waarschuwen dat een pop-up store niet te vergelijken valt met een grote keten. Het is heel goed dat de kleine winkelstraten diversiteit bieden, maar grote trekkers heb je wel nodig om bezoekers naar Turnhout te lokken. Duidelijkheid over de projecten die in aantocht zijn, zal ook nodig zijn.’

 

Luc Hemans (CD&V): ‘De pop-up stores laten mensen ervaring opdoen en zorgen ervoor dat panden terug in beeld komen. Dit is een goede zaak. Het is een instrument om uw centrum in de kijker te zetten. Wat de grote trekkers betreft, we horen dat er zeker nog mogelijkheden zijn naar de toekomst toe. Zowel stad als eigenaars moeten hier realistisch mee omgaan. De tijd dat de Gasthuisstraat in de top tien van de verkoopsresultaten stond, is voorbij. Maar ik blijf erbij dat er mogelijkheden zijn.’

 

2.

Winkelen inTurnova (Tom Versmissen, N-VA, 3 november 2015)

 

Reeds vorig jaar en ook nogmaals 4 maanden geleden heb ik de vraag gesteld of dit college bereid is om de gemaakte gentlemen’s agreement tussen het stadsbestuur en de private ontwikkelaar van het Turnova project, die mondeling werden gemaakt tijdens vorige legislatuur door dit college, juridisch op papier vast te leggen. De afspraak bestond er in dat de private ontwikkelaar geen initiatieven zou ondernemen om bestaande handelszaken en grote retailers te contacteren om hen te herlokaliseren in het nieuwe Turnova project. De bevoegde schepen heeft tijdens de gemeenteraad van juni 2015 gemeld dat dit nog steeds niet het geval is en dat hij hier werk van zou maken. Is deze afspraak omtrent het zich onthouden van het contacteren van bestaande handelszaken en grote retailers om hen te herlokaliseren in het nieuwe Turnova project nu concreet op papier gezet of niet?

 

 • Hoever staat de private ontwikkelaar nu met de concrete invulling van het handelsgedeelte van Turnova?
 • Welke kandidaat-uitbaters hebben zich nu definitief geëngageerd om een winkel te openen in Turnova? De eerste grote trekker was zogezegd Peeters Govers, een retailer die ondertussen wel beslist heeft zijn vestiging in Turnhout te sluiten om te verhuizen naar een andere gemeente.

Graag had ik de stand van zaken vernomen in dit dossier van de bevoegde schepen.

 

Luc Hermans (CD&V): ‘Wat de invulling betreft, we hebben altijd gezegd en dat blijft zo: wij zijn verantwoordelijk voor de academies en openbaar domein. Wat betreft de invulling van het private gedeelte: dat is voor de private partner om erover te communiceren. Ik heb begrepen dat dit kortelings zal gebeuren. Ik heb er nog altijd alle vertrouwen in dat zij de afspraken nakomen. Wat het juridisch vastleggen betreft, dit werkt in twee richtingen. We gaan er nog altijd van uit dat dit nagekomen wordt.’

 

Tom Versmissen (N-VA): ‘Ik maak hieruit op dat er niets op papier gezet wordt? Ik ben ook ondernemer en ik was in het begin ook zo naïef. Die vraag zal ik alleszins niet meer stellen.’

 

Astrid Wittebolle (Groen): ‘Volgens mij zijn ze al een tijdje geleden begonnen met de werken. Voor mij is dit signaal duidelijk genoeg.’

 

3.

Turnhout X: Bouwt nv bpost een nieuw postsorteercentrum aan de Steenweg op Tielen 68A? (Erwin Brentjens, N-VA, 3 november 2015)

 

Tijdens de vakantiemaanden keurde het CBS een aanvraag goed uitgaande van de nv bpost, Muntcentrum Brussel, voor de bouw van een nieuw postsorteercentrum aan de Steenweg op Tielen. Het centrum zou de postbedeling verzorgen van tal van Kempense gemeenten en steden. De toelevering zou gebeuren vanuit de overige sorteercentra Brussel, Gent, Antwerpen, Charleroi en Luik. Grote hoeveelheden postzendingen zouden in dit centrum verwerkt worden. Tevens wordt er een parking/garage voorzien van 100 bedrijfsvoertuigen. De vergunning zou verleend worden voor 20 jaar met een termijn van ingebruikname van 3 jaar. Het openbaar onderzoek leverde geen bezwaren op.

 

Blijft het huidige postkantoor aan de Nieuwe Kaai in functie?

Verdwijnt het postcentrum aan de Elisabethlei?

Hoeveel personeelsleden gaan hier tewerkgesteld worden?

Moeten er nieuwe aanwervingen gebeuren?

Kan de vestiging van dit nieuwe postsorteercentrum als hefboom dienen om Turnhout bij de NMBS meer op de spoorwegkaart te zetten? (Vervoer van postpakketten via het spoor,..)

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘Op 11 juli is er een vergunningsaanvraag toegekomen en deze is behandeld op 15 oktober. Elisabethlei zal verhuizen naar de Steenweg op Tielen en de activiteiten zullen hetzelfde zijn. Wat het huidige pand betreft, dat is aan bpost om de opties hiervan te bekijken. We hebben met hen een afspraak nog deze maand. Uw vragen zijn eerder gericht aan bpost dan aan het schepencollege. De grootste trigger om de aanvraag te doen, was de beperkte oppervlakte van de parking aan de Elisabethlei en men ziet ook voordelen naar mobiliteit toe. We komen hier zeker later op terug.’
4.

Werken aan gebouwen,….:(Erwin Brentjens, N-VA, 3 november 2015)

 

Worden er in de vergunningen onderrichtingen aan aannemers vermeld om bij inname van het openbaar domein (bv. voet-,fietspad) veiligheidsvoorzieningen te treffen voor de zwakke weggebruiker (voetgangers,fietsers,rolstoelgebruikers,moeders met kinderwagens,…) en worden die gecontroleerd? Op 21 september stuurde ik de burgemeester een schrijven over een hoogst onveilige situatie aan het stationsgebouw. De voor- en zijgevel van dit gebouw werd op dat ogenblik gereinigd. Een stelling nam vrijwel het ganse voetpad in beslag op de hoek rondpunt Stationsstraat-De Merodelei. Het doorgaand verkeer (gelede bussen,auto’s,vrachtwagens,..) scheert hier rakelings naast of over het voetpad. Voetgangers kunnen haast niet anders dan de rijweg gebruiken. Er werden geen signalisaties aangetroffen die de zwakke weggebruiker op een veilige manier voorbij deze werken kan loodsen. Ik heb geen antwoord op mijn brief ontvangen. Een soortgelijke situatie doet zich voor aan het drukke rondpunt Elisabethlei/Steenweg op Oosthoven waar een nieuw gebouw geplaatst wordt. Elders in de stad (Grote Markt) doen zich nog soortgelijke situaties voor.

Maanden geleden voerde N-VA reeds actie in het stadscentrum rond deze knelpunten.

 

Marc Boogers (Groen): ‘Bij de inname van het openbaar domein , moeten richtlijnen in acht genomen worden ter bescherming van de zwakke weggebruikers. Dat staat vrij gedetailleerd in de veiligheidsvoorschriften. In de Stationsstraat werd dit in eerste instantie inderdaad niet nageleefd maar dat is nu in orde. Alle vergunningen worden aan de politie bezorgd. De werven worden niet dagelijks gecontroleerd. Wel treedt de politie op aan de hand van vaststellingen, of wordt er opgetreden na een melding. Onze dienst krijgt ook vragen of klachten binnen. Gebeurt er niets, dan wordt de politie verwittigd.’

 

5.

Roekeloos rijgedrag huis-aan-huis leveranciers (Erwin Brentjens, N-VA, 3 november 2015)

 

Wanneer onderneemt de stad Turnhout zichtbare actie tegen het cowboygedrag en het roekeloos rijden van pizzakoeriers en andere huis-aan-huis leveranciers in het stadscentrum? Nogal wat inwoners ergeren zich terecht aan de onaangepaste snelheid, het negeren van verkeersborden en het rijden over voetpaden van de betrokken koeriers. De roep naar gerichte technische controles klinkt alsmaar luider. Kan er rond deze problematiek een deels preventief deels repressief actieplan opgesteld worden? Kan er aan de betrokken handelaars een engagementsverklaring ter ondertekening voorgelegd worden waarin ze aangespoord worden om zeer bewust om te gaan met de problematiek en hun personeel hierover aan te spreken?

 

Eric Vos (T.I.M): ‘We hebben dit nagevraagd en er zijn geen meldingen rond deze problematiek binnen gekomen, niet bij de politie en niet bij onze diensten. Er wordt wel toezicht opgehouden. Er worden regelmatig controles gehouden, gefocust op een bepaalde periode. Tijdens een vorige actie (juni tot augustus) werden er 16 bromfietsen in beslag genomen. Het lijkt ons nu niet opportuun om bepaalde sectoren te viseren. Het is aan iedereen om het verkeersreglement te volgen.’

 

6.

Erfgoed (Paul Meeus, Vlaams Belang , 4 november 2015)

 

Op de gemeenteraad van 27 januari 2014 kwam ik terug op een eerder gestelde vraag op 6 mei 2013 aangaande de oplijsting en conservatie van voornamelijk heiligenbeelden die te vinden zijn aan talrijke huisgevels in de stad. Ik verwijs naar deze laatst genoemde gemeenteraad voor de juiste context. In de notulen van de vergadering van 27 januari 2014 kunnen wij lezen dat schepen Debondt toen op mijn vraag naar een stand van zaken antwoordde: “Voor zo ver ik weet zou het nog niet opgestart zijn, maar wij gaan dat zeker terug ter hand nemen.” Nu wij bijna twee jaar verder zijn vernam ik dan ook graag een antwoord op volgende vragen:

 

 1. Is een en ander al ‘ter hand genomen’? Zo ja, welke zijn de resultaten?
 2. Zo neen, waarom niet?

– Is het in dit geval niet dringend nodig een en ander spoedig te doen, gelet op het risico dat anders cultureel erfgoed verloren gaat wegens afbraak- en bouwwerken?

– Wanneer mogen we hieromtrent eindelijk actie van het bestuur verwachten?

 

Luc Debondt (T.I.M): ‘Op 27 oktober hebben we van de Turnhoutse stadsgidsenvereniging vernomen dat er een inventaris is opgemaakt van alle heiligenbeeldjes. We hebben deze inventaris nog niet gekregen. We gaan zo snel mogelijk samen zitten om te bekijken hoe we deze beelden kunnen beschermen. De bedoeling is om daar deze maand rond samen te zitten. De lijst zelf heb ik nog niet ontvangen , maar die maak ik over. De bedoeling is om deze inderdaad te beschermen zodat we die ook in de toekomst veilig kunnen stellen.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘ Bedankt, ik kijk uit naar verder nieuws.’
7.

Huurwoningen De Ark ouderen (Paul Meeus, Vlaams Belang, 4 november 2015)

 

Het gemeentebestuur van Turnhout is in de naamloze vennootschap met sociaal oogmerk DE ARK vertegenwoordigd. Men mag er dus van uit gaan dat wij er in de beleidsorganen aldaar vertegenwoordigd worden en dat er de stem van Turnhout vertolkt wordt. Momenteel voert De Ark een beleid waarbij bij de renovatie van huurwoningen de betrokken bewoners tijdelijk hun woning dienen te verlaten en waarbij hun inboedel elders ondergebracht wordt. Na de renovatiewerken worden bepaalde huurders echter niet meer terug toegelaten in hun oorspronkelijke woning, maar krijgen zij elders een huurhuis of -appartement toegewezen. Naar verluidt heeft deze wijze van werken alles te maken met de grootte van de huizen en het aantal bewoners dat er op het ogenblik van de renovatie in verblijft. Deze manier van werken roept bij tal van huurders heel wat weerstand op, meer in het bijzonder bij ouderen die al vaak decennia in hun huurhuis woonden. Blijkbaar heeft De Ark geen oren naar hun argumenten om toch terug te keren naar ‘hun huis’. Ouderen die in een vertrouwde buurt wonen waarvan zij de woon- en leefgemeenschap mee opgebouwd hebben, er vaste leefgewoonten hebben, participeren aan het gemeenschapsleven, … worden letterlijk ‘verkast’ naar andere buurten waarmee zijn geen enkele band hebben en waar zij zich als vreemden voelen, met vaak vereenzaming tot gevolg.

 

 1. Keuren wij als gemeenteraad deze werkwijze goed, die toch flagrant indruist tegen de letter en de geest van het bestuursakkoord?
 2. Zo neen, willen wij een signaal via onze vertegenwoordiger geven dat wij dit beleid niet steunen ten aanzien van mensen die reeds decennia huurder zijn van een woning van De Ark?

 

Peter Segers (sp.a): ‘Eerst en vooral, ik heb deze vragen ook gekregen. Waarover handelt dit? De renovaties zijn een verplichting van de Vlaamse overheid: tegen 2020 moet het huurpatrimonium aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor De Ark gaat het om 100 miljoen euro investering. Sinds 2010 werd de renovatie van buurten opgestart. Oorspronkelijk was het de bedoeling van De Ark om de bewoners na de renovatie terug naar hun woning te laten terugkeren. In een kaderbesluit van de Vlaamse regering van oktober 2013 staat echter dat de huurder verplicht naar de woning moet terugkeren na renovatie op voorwaarde dat hij het rationeel kan bezetten. Indien niet, dan verhuist de verhuurder naar een andere woning van de huurder. De huurder moet dus kiezen voor een woning met rationele bezetting. Als er geen rationele bezetting is, kunnen ze niet terug naar hun oorspronkelijke woning. Dat vinden wij ook spijtig, maar daar kunnen we niets aan doen. Waar het schoentje wel wringt: senioren begrijpen wel dat hun woning te groot is. Ze willen wel naar een kleinere woning, maar dan wel in dezelfde buurt. En dat is dikwijls moeilijk. Het gaat niet om een lokale keuze. Ook in de beleidsbrief van minister Homans staat dit zo vermeldt. Als de brief naar wetgeving omgezet wordt, dan zou het er op neer komen dat senioren soms nog sneller naar een kleinere woning moeten verhuizen, ook zonder renovatie. Wat kunnen wij als stad doen? We zijn in overleg met de Ark: misschien kunnen we zorgen voor bijkomende seniorenwoningen in bepaalde wijken. In Stokt zijn er bijvoorbeeld geen seniorenwoningen. Menselijk vinden wij het ook pijnlijk dat dikwijls heel oude mensen nog moeten verhuizen. We bekijken daarom de mogelijkheden. Het zwaard snijdt langs twee zijden. Er zijn ook gezinnen met kinderen die blij zijn dat er een grotere woning vrijkomt. Wat niet wegneemt dat we als stad ook wel bezorgd zijn.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Als we spreken over sociale huisvesting, dan moet het ook sociaal zijn. Dit is een asociale maatregel. We kennen allemaal het spreekwoord: een oude boom verplant men niet. Ik neem er akte van dat u deze problematiek gaat onderstrepen bij De Ark. Het zou al helpen als de mensen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Als stad moeten we hier een signaal kunnen geven. Je moet de wet volgen , maar we leven in een democratie waar we ook een signaal van onder naar boven kunnen geven. We kunnen toch als centrumstad een signaal naar de Vlaamse regering geven ?’

 

Luc Op de Beeck (OMW-voorzitter): ‘We betreuren dit inderdaad. Die woningen moesten sowieso gerenoveerd worden. In andere gemeenten is de situatie nog veel schrijnender, omdat wij nog redelijk veel seniorenwoningen hebben.’

 

8.

Effecten taxshift op stedelijke begroting (Reccino Van Lommel, Vlaams Belang, 4 november 2015)

 

De FOD Financiën becijferde dat de taxshift de gemeenten tegen 2021 samen 264 miljoen euro zal kosten. De beslissingen van de federale overheid aangaande de taxshift zullen in de komende jaren steeds een grotere impact hebben op ons stedelijk budget. De maatregelen hebben effect op de personenbelasting en dus ook de aanvullende personenbelasting. De eerste impact zou reeds voelbaar zijn in 2017.

 

 1. Houdt het college rekening met de impact van de taxshift op de meerjarenplanning?
 2. Zijn er bijkomende inspanningen nodig van de stad om eventuele minderopbrengsten te compenseren?

 

Francis Stijnen (CD&V): ‘We houden hier uiteraard rekening mee. We gaan er voor ijveren dat er geen bijkomende inspanningen nodig zijn. We zitten redelijk goed in ons besparingsplan. Laten we vandaag zeker nog niet vooruitlopen. Het FOD Financiën gaat doorgeven wat het effect per gemeente zal zijn. Vandaag weten we dit nog niet, dit zou over enkele weken bekend zijn. Er is een algemeen cijfer genoemd, maar daar zijn we niet veel mee. Er zijn ook positieve effecten naar tewerkstelling toe. Dat heeft invloed op de stedelijke inkomsten ook. We zijn alleszins voorzichtig met de beraming van de inkomsten uit de personenbelasting. We zetten dus op voorhand al vraagtekens bij de cijfers die we zullen krijgen voor Turnhout. Van zodra we gedetailleerde cijfers hebben, lichten we dit toe op de commissie.’

 

9.

Digitalisering van bouwaanvragen (Reccino Van Lommel, Vlaams Belang , 4 november 2015)

 

Steeds meer gemeenten stappen in het systeem van digitale bouwaanvragen (DBA). Binnenkort wordt de milieu- en stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Het uitvoeringsbesluit zal op korte termijn worden goedgekeurd. Vast staat dat omgevingsvergunningen digitaal afgehandeld moeten worden. Minister Joke Schauvliege roept steden en gemeenten dan ook op niet te wachten op de digitale omgevingsvergunning en reeds in te stappen in de digitale bouwaanvraag.

 1. We lazen in diverse beleidsdocumenten dat het college streeft naar meer efficiëntie. Werd de mogelijkheid tot digitalisering van bouwaanvragen reeds besproken binnen het college?
 2. Is het college van mening dat deze digitalisering zal bijdragen tot efficiëntiewinsten en modernisering van de stedelijke dienstverlening?
 3. Binnen welke termijnen worden volgende zaken verwacht:
 4. De beslissing en het stappenplan
 5. De effectieve implementatie
 6. De ingebruikname en communicatie naar de burger

 

Astrid Wittebolle (Groen!): ‘Als we er morgen mee kunnen beginnen, dan zouden we dat meteen doen. Maar…we willen dit niet overhaast doen. Er zit toch nog wat ruis op het verhaal van de omgevingsvergunningen, vooral op het juridische vlak. Er zijn wel wat redenen die ons nu nog even weerhouden om daar meteen mee aan de slag te gaan. Wat niet betekent dat we daar zo snel mogelijk, als er uitsluitsel komt, hierop terugkomen en een stappenplan zullen opstellen.’
10.

NMBS-varkensneuzen: Komt van uitstel,afstel? (Erwin Brentjens, N-VA, 4 november 2015)

 

Tijdens de jongste commissie werd er een brief voorgelezen uitgaande van de NMBS waarin vermeld werd dat de komst van de gerenoveerde varkensneuzen met vier maanden uitgesteld werd.

Werd er vanuit het College een brief geschreven waarin alsnog aangedrongen wordt voor het snel inzetten van deze gerenoveerde treinstellen?

Werd er door het College in datzelfde schrijven op aangedrongen om voor de reizigers van en naar Turnhout een compensatie te voorzien nu ze nog vier maanden langer in rammelende rijtuigen met stinkende toiletten en versleten zitplaatsen moeten reizen?

Heeft het College in deze brief nogmaals de kans waargenomen om andere spoorwegdossiers (opwaardering station Turnhout, ontdubbeling spoor Herentals-Turnhout,..) aan te kaarten?

Worden de plaatsvervangende Desiro’s ingezet op beide lijnen Turnhout-Binche en Turnhout-Antwerpen?

 

Marc Boogers (Groen!): ‘We hebben besloten om ditmaal geen brief te sturen. Er zijn wel positieve signalen. We willen momenteel in goede samenwerking verdergaan. Binnen 4 maanden moeten de gerenoveerde varkensneuzen in Turnhout zijn. Is dat niet, dan is actie op zijn plaats.’

 

Gladiné (Open Vld): ‘Ligt het probleem bij de veiligheidsattesten? Eerst attesten en dan pas rijden he!’

 

Dit was het einde van de openbare zitting.

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Verslag gemeenteraad 7 september 2015

Na twee maanden verdiende rust, kwam de Turnhoutse gemeenteraad deze avond weer samen. Het was een lange agenda, die toch relatief snel afgehandeld werd. Op de agenda stond ondermeer de vluchtelingenproblematiek en de jaarrekening 2014.

DSC_0411

Openbare zitting

 

De heer Nic Van Heupen en Danny-Spock Vermeijen nemen ontslag als gemeenteraadslid. Twee nieuwe raadsleden zullen gevraagd worden de eed af te leggen:

– Mevrouw Annick De Smet in vervanging van de heer Nic Van Heupen

– De heer Jan Boulliard in vervanging van de heer Danny-Spock Vermeijen

DSC_0409

 

2.

Door het ontslag van 2 raadsleden zullen de comissies opnieuw worden samengesteld.

 

Erwin Brentjens (N-VA) had een vraag over de voordrachtsakte getekend door zeven personen; een ervan was geen raadslid meer.

Luc Hermans (CD&V): ‘Op het moment van de ondertekening was iedereen nog raadslid.’

 

3.

Ook de voorzitter van commissie 3 moet opnieuw worden aangesteld.

 

 1. + 5. + 6. + 7. + 8.

Ook in verschillende bestuursorganen moeten nieuwe vertegenwoordigers worden aangeduid:

– 1 kandidaat-bestuurder in adviescomité van Cipal

– 1 effectieve volmachtdrager in de algemene vergadering van IKA

– 2 afgevaardigden in de algemene vegadering van EVA vzw Jeugdprogrammatie

– 1 kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van EVA Kinderopvang Turnhout

– 1 lid uit categorie B in de algemene vergadering van EVA vzw Centrummanagement

 

9.

Door het ontslag van een lid in het Beheersorgaan voor de Sport moet hier een nieuw vertegenwoordiger worden aangeduid.

 

10.

Mits goedkeuring door de gemeenteraad, worden 2 functies van manager vacant verklaard.

 

11.

Naar aanleiding van het opmaken van de jaarrekening 2014 werden de saldi van de thesaurieën gecontroleerd. Na controle is er een overeenstemming vastgesteld tussen de totalen van de saldi per thesaurie op het rapport ‘lijst thesaurietotalen’ met de totalen van de saldi per thesaurie op het rapport ‘grootboek thesaurie’ en de totalen van de klasse 5 op de proef- en saldibalans. De totalen stemmen overeen met de totalen vermeld op de rekeninguittreksels en het totaal van geldspeciën in de kas.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de controle van de saldi van de thesaurieën.

 

Onthouding van N-VA

 

12.

De gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2014 van de stad Turnhout vast te stellen.

 

Francis Stijnen (CD&V):

‘De jaarrekening 2014 en de eerste budgetwijziging 2015 met het aangepast meerjarenplan, opgemaakt volgens de nieuwe werkwijze van de BBC, ligt op deze gemeenteraad voor.

Vooreerst wens ik de financieel beheerder en de medewerkers van de financiële dienst te bedanken voor het vele werk dat zij moesten verzetten in het kluwen rond de overgang van de Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding (NGB) naar de Beleids- en Beheerscyclus(BBC). Dit was geen sinecure. Niettegenstaande er toch een periode aan vooraf gegaan was waarin een aantal gemeenten als piloot fungeerden, doken nog heel wat vragen, onduidelijkheden, wijzigingen en informaticaproblemen op, bij de effectieve start die in gans Vlaanderen vorig jaar en dit jaar werd uitgerold.

Dit is dan ook de reden waarom wij niet eind juni, maar wel begin september onze jaarrekening in de raad brengen. We zijn hiermee in Vlaanderen geen uitzondering, en heel wat gemeenten staan zelfs nog niet zo ver.

Verder wens ik mijn collega’s uit het schepencollege en de raad, de secretaris, het ocmw, het managementteam en alle medewerkers van de stad te bedanken voor de wijze waarop zij met deze omschakeling en de start van de besparingsoefening zijn omgegaan. Het resultaat dat wij voor 2014 voorleggen en de gecorrigeerde budgetten 2015 met meerjarenplanning, zijn enkel mogelijk door het feit dat de ganse organisatie zich bewust is van de noodzaak van de besparingsoperatie en dat deze tot op heden ook met verantwoordelijkheidszin werd uitgevoerd. De volgende jaren zullen wij deze inspanning en dit engagement moeten volhouden, maar een goede start is een goed begin.

Is er vandaag reden om de teugels te vieren, om victorie te kraaien, om maatregelen terug te schroeven ? Laat ons met de twee voeten op de grond blijven staan. Een eerste zwaluw maakt de lente niet.

Een aantal zaken nopen ons tot enige voorzichtigheid.

Ten eerste is het moeilijk vergelijken met het verleden. De opbouw van het resultaat volgens de NGB gebeurt anders dan in de BBC. We hebben in de verenigde commissie getracht daar enige tendensen in uit te zetten, maar dit blijft met het nodige voorbehoud en voorzichtigheid.

Ten tweede is het resultaat ook sterk beïnvloed door de andere werkwijze rond vastlegging van kredieten en boekhoudkundige verrekening van inkomsten en uitgaven. Dit heeft een gedeeltelijk éénmalig positief effect, ten gevolge van de overgang van NGB naar BBC van 2013 naar 2014. Ook voor de diensten heeft het enige tijd gevergd om deze andere werkwijze onder de knie te krijgen en dit mee in te calculeren bij de budgetplanning voor het lopende jaar.

Ten derde is een groot deel van de meerkost te situeren in de toekomst en dit met betrekking tot de toename van de pensioenlast van stadspersoneel en ziekenhuis. Het probleem is niet dat onze stad vandaag financieel ongezond is, het probleem stelt zich, dat onze stad financieel ongezond kan worden als wij vandaag en morgen niet de nodige maatregelen nemen om ons te wapenen. Deze inspanning moeten wij bewust blijven verder zetten. Ook dit is duurzaam besturen.

Ten vierde en ten slotte is er het voordeel van het gunstig financieel klimaat met lage rentestanden, maar ook de voorzichtigheid die we aan de dag moeten leggen bij een tendens van verarming van onze bevolking, wat zijn weerslag zal hebben op de evolutie van onze inkomsten.

Toch kunnen wij tevreden terugblikken op het resultaat 2014. Immers niettegenstaande de verscheidene ingrepen in de organisatie om de kosten te drukken, kan het exploitatiebudget met een positief saldo van 6,4 miljoen worden afgesloten. Dit is nog meer dan 4 miljoen meer dan oorspronkelijk voorzien in het meerjarenplan 2014-2019. Positief hierin is ook dat dit gerealiseerd is door een vermindering van de uitgaven en niet door een verhoging van de inkomsten. Het is dus voornamelijk door de eigen inspanningen en niet door het verhogen van de last voor de Turnhoutse inwoners, dat dit resultaat werd gehaald.

Met een positief resultaat op kasbasis van 7,1 miljoen, met een uiterst lage lening- en schuldenlast en een autofinancieringsmarge van 3,5 miljoen eind 2014, wat 4,1 miljoen meer is dan oorspronkelijk geraamd, brengt de rekening 2014 een verbetering van het budget 2015 en de meerjarenplanning 2014-2019. Zo kan er bij ongewijzigd beleid 8 miljoen minder geleend worden en blijft de autofinancieringsmarge ruim positief.

De eerste budgetwijziging 2015 bevat geen grote lastenverhoging, waardoor het zich voorlopig laat uitschijnen dat de positieve tendens zich ook in 2015 doortrekt.

We kunnen dus stellen dat de besparingsoefening op kruissnelheid zit en dat de noodzakelijke ruimte voor investeringen, zoals ze in het meerjarenplan voorzien waren, niet in het gedrang komen.

Als college zullen wij bij het opmaken van het budget 2016 de vinger aan de financiële pols houden, met oog voor de behoeften van vandaag, maar zonder de noden voor de toekomst uit het oog te verliezen.

In volgende commissies 2 zullen wij nog dieper trachten een aantal zaken te analyseren. Onder meer een meer gedetailleerd toetsing aan het besparingsplan, een diepere analyse van de resultaten aangaande het personeel en de toekomstige pensioenlast, de duiding van de algemene rekening 2014.

Tot slot wil ik aangeven dat wij ons politiek hebben geëngageerd om een besparing door te voeren om onze stad financieel gezond te houden en wij uit de resultaten van de rekening 2014 en de daaruit voortvloeiende budgetwijziging en meerjarenplanning, aantonen dat wij ook woord houden.

Ik besef dat wij met onze besparingsoefening niet alleen inspanningen vragen van onze medewerkers, maar ook van vele organisaties, verenigingen en burgers in onze stad. Ook hen wil ik van harte danken voor het begrip, de inspanning en de inzet waarmee ze mee aan de toekomst van onze stad werken, en meer in het bijzonder voor de huidige inwoners die het wat moeilijker hebben, voor onze kinderen en kleinkinderen.

Dat is niet altijd makkelijk. Ja mogen zeggen is voor iedereen prettiger dan neen. Dank aan iedereen die initiatief blijft nemen en zich in 2014 als vrijwilliger of professioneel heeft geëngageerd voor onze stad. Het resultaat van de rekening is er ook dankzij de manier waarop we ‘samen stad maken’. ‘

 

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang):

Zoals in de voorbije jaren wil ik ook nu woorden van dank uitspreken die uitgaan naar de stadsambtenaren voor de opstelling en technische juistheid van de rekening van de stad Turnhoud voor het boekjaar 2014. Ongetwijfeld moet het een moeilijke oefening geweest zijn om alles voor de eerste keer te verwerken in het systeem van de nieuwe Beheers- en beleidscyclus. In de toelichtende nota wordt overigens ook vaker gewezen op tekortkomingen en het onvoldoende vertrouwd zijn binnen het nieuwe systeem. Zo denken we daarbij aan de budgettering op basis van transactiekredieten, waarbij de uitgaven en ontvangsten ten laste worden genomen naarmate de prestaties effectief geleverd worden, terwijl men vroeger binnen de NGB de nodige kredieten reeds vastlegde bij de bestelling en niet gebruikte kredieten werden overgedragen naar het volgende boekjaar. Dit betekent dat een hele hoop projecten of uitgaven die niet afgerond werden in 2014 integraal worden doorgeschoven naar het budget van 2015 zonder dat deze in de jaarrekening worden opgenomen. Hierdoor wordt een en ander rooskleuriger voorgesteld dan wat werkelijkheid is. Ik noteerde alvast dat schepen Stijnen mijn bezorgdheid deelde en dit alvast zal overmaken aan de hogere overheden.

U herinnert zich ongetwijfeld nog mijn tussenkomst met betrekking tot het budget van 2014. Het budget dat uitblonk in vaagheid, omdat men het budget van 2013 als uitgangspunt nam en daar de eventuele besparingen van heeft afgetrokken. Uit het financieel kader dat daaruit kwam, kon niet worden afgeleid binnen welke focus de stad in de komende jaren zou worden bestuurd. De goedgekeurde begroting bevatte nota’s met exploitatiebudgetten die zeer vaag waren en de investeringsenveloppe werd uitgedrukt in totale bedragen omdat alles nog ingevuld en uitgesplitst diende worden. Dit alles toont aan dat het budget voor 2014 wat knip- en plakwerk was om in de loop van het jaar alles naar eigen goeddunken in te vullen. Er werden ook heel wat zaken vooruit geschoven. De meerjarenplanning die toen werd goedgekeurd werd, bevatte een thema-excel die nog verder moest uitgewerkt worden, aangezien niet alle bedragen waren ingevuld. Geen concretisering, geen uitleg hoe de doelen bereikt zouden worden,… Neen, helemaal niets. Ook later bleef ik op mijn honger zitten toen het bestuursakkoord werd voorgesteld en er –na maandenlang gepalaver- prioritaire doelstellingen werden bepaald. Het mag dan ook gezegd zijn dat de beleidsploeg maar weinig bruist van ambitie. Het eerste wapenfeit van de nieuwe ploeg was immers het verhogen van allerhande belastingen en retributies, want we konden vaststellen dat een hele hoop belastingen werden verhoogd en uitgevonden. Aandachtige collega’s in deze zaal zullen zich ook nog mijn grote vraagtekens herinneren die ik plaatste bij de besparingsoefening van 50 miljoen euro en vooral de manier waarop deze oefening gebeurde. Door gewoon 20% als uitgangspunt en target te nemen die alle diensten lineair moeten besparen, wordt naar onze mening helemaal niet naar prioritering gekeken. Het toont alleen maar aan hoe in deze stad aan politiek wordt gedaan.

In tegenstelling tot de meerderheidspartijen die tot voordien nog op de oppositie zaten, blijven wij wel consequent elk bestuur met meer dan kritische argusogen volgen. Wij stoelden ons toen op heel wat argumenten om het budget en de meerjarenplanning niet goed te keuren. Deze allemaal opnieuw opsommen zou ons vandaag te ver leiden, maar wij blijven achter onze standpunten van toen staan. Ook zijn wij het allesbehalve eens met de beleidskeuzes die in deze stad werden gemaakt. Het lijkt ons dan ook niet meer dan logisch dat wij deze jaarrekening niet zullen goedkeuren.’

13.

Naar aanleiding van budgetwijziging 1 wordt het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 ter goedkeuring voorgelegd.

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Onze fractie zal zich onthouden.’

Ook De Stadslijst onthoudt zich.

Vlaams Belang onthoudt zich.

 

14.

Budgetwijziging 1 van het exploitatiebudget, het investeringsbudget en de investeringsenveloppen en het liquiditeitenbudget 2015 ligt ter goedkeuring voor.

 

Onthouding voor Vlaams Belang, N-VA-fractie en De Stadslijst.

 

15.

Het Toerisme & UiTloket ondersteunt organisatoren van evenementen of voorstellingen inzake ticketverkoop en communicatie. Het is wenselijk om voor deze service een vergoeding te vragen

Tot nu zijn er geen kosten voor de organisator verbonden aan het gebruik van deze ticketservice. Omwille van de beleidskeuze om een billijke vergoeding te voorzien voor prestaties van dienstverlening aan de burger, hebben wij dit voor de UiTdienstverlening ook gedeeltelijk doorgetrokken.

Het retributiereglement terzake ligt ter goedkeuring voor.

 

16.

Naast de opdracht om de diversiteit aan vrijetijdsactiviteiten kenbaar te maken aan het grote publiek, heeft Toerisme & UiT ook een opdracht inzake de ondersteuning van organisatoren op het vlak van communicatie en ticketing, dit naast de bestaande uitgebreide ondersteuning vanuit het evenementenloket op het vlak van vergunningen. Deze ondersteuning bestaat oa uit een ticketingservice en een communicatieve ondersteuning via diverse communicatiekanalen. Dit gaat voor alle duidelijkheid over een aanvullende communicatie. De organisator blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de communicatie van zijn eigen activiteit. Stad Turnhout vindt het belangrijk de samenwerking met organisatoren te intensifiëren en wederzijdse afspraken te verstevigen.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan deze ondersteuning.

 

17.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het toekennen van een investeringstoelage van 425.000 euro vanuit het stadsvernieuwingsfonds aan SLIM Turnhout NV in het kader van de realisatie van een warmtenet in het project. Sinds de zomer van 2014 onderhandelt SLIM Turnhout NV met verschillende partijen over de aanleg van een autonome collectieve warmteproductie in het project, welk systeem verwarming en warm water kan leveren, maar gefaseerd kan worden aangelegd. Dankzij zo’n collectief systeem kan gemakkelijk ingepikt worden op toekomstige stadsregionale ontwikkelingen in warmteproductie en -verdeling. De aanleg van een warmtenet past binnen de doelstellingen van het project, alsook binnen de wens van de stad om in te zetten op de mogelijkheden van onder meer geothermie en warmtenetten.

 

18.

De gemeenteraad stelt het ontwerp van rooilijnplan opgemaakt in het kader van het project wegenis regionaal bedrijventerrein Veedijk fase 2 voorlopig vast. Nadien kan het openbaar onderzoek geopend worden.

Vooraleer er gestart kan worden met de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Veedijk fase 2 moet er nog weginfrastructuur worden aangelegd. Hiervoor is het ook nodig dat er een rooilijnplan wordt opgemaakt.

 

19.

De gemeenteraad wordt gevraagd de zaak der wegen voor het inbreidingsproject aan de Lokerenstraat goed te keuren. Het projectgebied omvat de terreinen tussen de Lokerenstraat nrs. 137-141 en de muur rondom de voormalige legerkazerne Campus Blairon.

In april 2015 werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor dit binnengebied. De aanvraag beoogt – naast de oprichting van gebouwen – de aanleg van het nieuwe openbaar domein alsook de heraanleg en aanpassingen in de Lokerenstraat (ter hoogte van de toegang tot het project).

Hierdoor moet de gemeenteraad een beslissing nemen over de zaak van de wegen alvorens het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag.

 

20.

De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van rooilijnplan voor het inbreidingsproject aan de Lokerenstraat definitief vast te stellen.

 

21.

Vanaf 8 september 2015 wil het Stadsarchief zijn openingsuren wijzigen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan vragen van klanten om ook een avondopening te voorzien. Tegelijkertijd maakt de online beschikbaarheid van informatie de vermindering van de openingsuren tijdens de kantooruren mogelijk.

De wijziging van het bezoekersreglement in die zin wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

22.

De Sportregio Noorderkempen ILV is een samenwerkingsoverkeenkomst tussen 12 gemeenten. Via de gebruikovereenkomst is bepaald dat de gemeenteraad het werkingsverslag en jaarrekening moet goedkeuren.

 

23.

Vanaf 1 juli 2015 wordt de milieuheffing door het Vlaams Gewest aanzienlijk verhoogd. IOK Afvalbeheer is sinds 2015 in principe onderworpen aan de vennootschapsbelasting en de milieuheffing is niet aftrekbaar. Gemeenten zijn niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Gemeenten kunnen zelf optreden als heffingsplichtige voor de door haar ingezamelde restafval en kan de intercommunale mandateren voor de administratieve afhandeling. Het financiële effect voor de gemeenten kan afgezwakt worden door de heffingsplicht over te dragen aan de gemeenten.

De gemeenteraad wordt gevraagd om zelf op te treden als heffingsplichtige voor de milieuheffing op het in Turnhout ingezamelde huisvuil en grof vuil en mandateert IOK Afvalbeheer er voor om in te staan voor de administratieve afhandeling van de aangifte en de betaling van de heffing.

 

24.

Op 1 januari 2014 ging de beleidsadviseur riolen met pensioen. Deze werd vervangen door een consulent riolering. De consequentie daarvan was dat een aantal taken zullen worden overgenomen door een externe partner. Het rioolbeleid en -beheer werd in zijn totaliteit bekeken naar taken die best door een externe partij worden uitgevoerd en welke zaken de stad zelf zal blijven uitvoeren.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het uitschrijven van een concessie van openbare dienst inzake ondersteuning en beheer van de rioolwaterinfrastructuur te Turnhout.

 

25.

De lastenvoorwaarden en de kostenraming van 500 296,25 euro l voor de opdracht “Betonherstellingen 2015-2019 liggen ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Deze opdracht kan gegund worden bij wijze van de open aanbesteding.

 

26.

Voor de Stedelijke Basisschool Turnhout wordt het convenant, afgesloten voor vervangingen van korte afwezigheden tijdens het schooljaar 2015-2016, ter goedkeuring voorgelegd.

 

27.

Het gewijzigde schoolreglement voor de Stedelijke Basisschool Turnhout ligt ter goedkeuring voor.

 

28.

Tenslotte wordt gevraagd om voor het schooljaar 2015-2016 voor de Stedelijke Basisschool Turnhout de omkadering vast te stellen en aan te wenden.

 

29.

De gemeenteraad wordt gevraagd de gewijzigde overdrachtsakte voor aanvaarding en kosteloze grondafstand voor algemeen nu aan de Tieblokkenlaan voor aaleg van een buffer- en infiltratiebekken in de Bosseloop god te keuren. Er worden twee clausules toegevoegd.

 

Vragen van raadsleden

 

30 a) Communicatie de Lijn (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 1 september 2015)

 

In de Stadskrant van juli en augustus staat een heel artikel over hoe de bussen zullen rijden vanaf 1 augustus tot 24 augustus. Er staat ook : “Uitgebreide informatie staat op www.delijn.be. U kunt ook navraag doen in de lijnwinkel in het Stadhuis.” Begin augustus wilden mensen, woonachtig in de Kwakkelstraat, naar de Nieuwe Kaai. Zij zochten informatie op www.delijn.be. De informatie die ze daar vonden heeft er toe geleid dat ze tevergeefs aan een bushalte stonden in de Otterstraat. Nadien deden ze navraag in de lijnwinkel op het Stadhuis. Maar ook daar deelde men mede dat ze nog niet op de hoogte waren van de aangepaste routes. Zij hebben dan een buschauffeur aangesproken, maar ook hij wist zijn nieuw schema nog niet.

Zijn hier nog meerdere klachten over binnengekomen? Hoe komt het dat De Lijn niet op de hoogte was van de aangepaste routes? Kan de communicatie van de Stad naar De Lijn geëvalueerd worden?

 

Astrid Wittebolle (Groen): ‘We hebben dit nagevraagd. Bij opmaak Stadskrant krijgen externe partners een kopie van de tekst. De Lijn ging akkoord met de tekst die gepubliceerd zou worden in de Stadskrant.’

 

Marc Boogers (Groen): ‘Volgens De Lijn is de communicatie correct gebeurd. Hun informatie was correct op de website en ook de info aan de haltes zou volgens De Lijn kloppen. De Lijn zegt correct gehandeld te hebben.’

 

30 b) Bevlagging 11 juli (Paul Meeus, Vlaams Belang, 1 september 2015)

 

Op 11 juli stelden collega-raadsleden vast dat de stad niet volgens de bepalingen van de wet bevlagd was, want tal van officiële gebouwen waren gewoonweg niet bevlagd. Het is niet de eerste keer dat wij het stadsbestuur hierop attent moeten maken.

– Is de regelgeving ter zake niet bekend bij het stadsbestuur?

– Indien ja, waarom wordt deze regelgeving dan niet strikt opgevolgd?

– Welke initiatieven zullen genomen worden opdat volgend jaar op 11 juli de stads- en andere officiële gebouwen correct zullen bevlagd zijn?

– Gelet op de festiviteiten op de markt naar aanleiding van deze feestdag, is het misschien wenselijk om op de markt en de onmiddellijke omgeving extra bevlagging met vlaggen van de Vlaamse gemeenschap te voorzien. Wenst het stadsbestuur deze piste te volgen?

– Kan overwogen worden om in de stadskrant van juni volgend jaar een oproep of suggestie te voorzien voor de burgers om ook hun huizen te bevlaggen?

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘Wat de bevlagging betreft, op 11 juli is er ons gesignaliseerd dat er onvoldoende bevlagd was op officiële gebouwen. Nadien bleek dat in 2013 en 2014 enkel het Stadskantoor en Stadskantoor bevlagd was. In 2015 hebben we dit wat uitgebreid. Wat betreft initiatieven naar volgend jaar: een gemeente heeft veel gebouwen die niet een publieke functie hebben, vandaar dat er contact is geweest met Brussel. Er blijkt veel vragen rond dit thema toe te komen. Hun advies is te kijken naar de functies van het gebouw: is er een fundamentele stedelijke werking? Het is overduidelijk dat de plaatsen die we bevlaggen, zeker voldoen. Het zou een piste kunnen zijn dat de plaatsen waar nu vlaggenmasten staan, die ook te bevlaggen. We zullen die oefening doen. Festiviteiten op de markt waren er dit jaar. We kunnen de burgers zeker raadplegen, niet alleen voor deze feestdag maar ook voor de nationale feestdag. Dit bekijken we best dan.’

 

Paul Meeus: ‘Dank u voor het antwoord. Ik wil wel duidelijk stellen dat mijn vraag ging over 11 juli en niet over een andere feestdag. Sommige openbare gebouwen met een culturele functie, zoals het Begijnhof of het Taxandriamuseum, kan toch bevlagd worden? Misschien is het goed om eens een lijst op te maken van gebouwen die zeker bevlagd moeten worden,zodat we het zelf ook kunnen opvolgen. Ik dank bij voorbaat voor alle initiatieven die u zult nemen.’

 

30 c) Sluiting de Paddenstoel (Paul Meeus, Vlaams Belang, 1 september 2015)

 

Het besluit tot sluiting van kleuterschool de Paddenstoel werd op 29 juni jl. ingetrokken door de gemeenteraad. In kringen van de meerderheidspartijen wordt gezegd dat een nieuw voorstel tot sluiting op de gemeenteraad van december dit jaar zal voorgelegd worden ter stemming.

– Klopt dit?

– Zo niet, voor wanneer wordt dit dan wel voorzien?

 

Marc Boogers (Groen): ‘Zowel de berichten van december als een eventuele sluiting moet ik tegenspreken. In september zien wij de advocaat aan wie wij het dossier toegestuurd hebben. Met hem zullen we door het dossier gaan en bekijken we zijn bevindingen. Het dossier zal dan eerst in het college besproken worden.’

 

Marc Van Damme (N-VA): ‘Is er al een overleg met de school geweest, zoals beloofd?

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Ik begrijp wel dat dit eerst doorgepraat moet worden met een advocaat, maar zijn jullie van plan om dit opnieuw ter stemming op de gemeenteraad te brengen? Klopt dat?’

 

Marc Boogers: ‘Een antwoord kan ik nu niet geven, want binnen het college is nog geen beslissing genomen. Het dossier terug indienen of niet, beiden zijn nog mogelijk. We willen eerst onze advocaat zien voor we spreken met het actiecomité. Elke uitspraak nu kan verdraaid worden en tegen ons gebruikt worden.’

 

Wordt vervolgd.

 

30 d) Fusieplannen Turnhout (Paul Meeus, Vlaams Belang, 1 september 2015)

 

De Vlaamse regering pakt uit met haar voorstellen om de fusies van gemeenten in de hand te werken. Tegen einde 2016 moeten de Vlaamse gemeenten laten weten of zij de stap zullen zetten. Als tegemoetkoming stelt de regering een overname van 500 euro schuld per inwoner daar tegenover. Dat gaat alleen al voor Turnhout over maar liefst meer dan 20 miljoen euro.

In Turnhout is dit al jaren een onderwerp van gesprek, op alle niveaus en tussen burgers en politici. Velen, over de partijgrenzen heen, spreken van de ‘gemiste’ fusie in 1976 met een of meer omliggende gemeenten. De denktank Vives van de KULeuven werkte recent een fusieplan uit en suggereert daarin een fusie van Turnhout met Oud-Turnhout en Vosselaar.

– Welke is de visie van het huidige stadsbestuur ter zake? M.a.w. welke pro’s en contra’s onderscheidt het stadsbestuur?

– Welke initiatieven zal het stadsbestuur nemen om met de omliggende gemeenten uit de stadsregio hierover structureel overleg te plegen?

– Weet men momenteel reeds hoe de omliggende gemeenten denken over deze aangelegenheid?

 

Eric Vos (T.I.M): ‘De studie dateert van vorig jaar en houdt een voorstel in tot fusie van gemeenten op basis van een aantal elementen: de pendelstroom en de bevolking die woont en werkt in de gemeente zelf. Gemeenten van meer dan 15.000 inwoners. In onze regio: Beerse wordt niet gesuggereerd om te clusteren met Turnhout, want Beerse heeft meer dan 15.000 inwoners. Volgens de studie kan er een clustering Beerse met Merksplas. De belangrijkste bedenking bij die studie is dat de pendelstroom en werkplek slechts een manier is om te zoeken naar samenhang. Er zijn natuurlijk nog andere invalshoeken, zoals e ruimtelijke samenhang, de draagkracht bij de gemeentebesturen en bevolking, bestaande samenwerkingsverbanden (de Stadsregio). De studie kan aanzetten tot denken. De conceptnota Homans (N-VA): men gaat ervan uit dat er een schaalvergroting nodig is. Blijvend inzetten op bestuurskracht lokale besturen. Er zijn een aantal voordelen aan de schaalvergroting. In dat kader zetten we stadsregionaal stappen, om onze gezamenlijke bestuurskracht te vergroten. We vinden het van belang om toch al een aantal dingen te kunnen neerzetten, dat heeft te maken met de wil om samen dingen te realiseren. We werken aan tien hefbomen. We werken aan een gezamenlijk strategisch plan, we bepalen een aantal strategische projecten. We willen de Stadsregio uitbouwen tot een Stadsregio met beslissingsbevoegdheid.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Ik had concrete vragen over de fusieplannen. In de Stadsregio wil men wel samenwerken, maar de lusten en lasten niet delen. Is het echt niet mogelijk om structureel overleg te plegen met de gemeenten, gewoon maar om te weten ‘wil men het, of wil men het niet?’ Wat zijn de pro’s van het stadsbestuur?

 

Eric Vos (T.I.M): ‘In de Stadsregio zetten we echt wel belangwekkende stappen, ik deel uw mening dus niet. De conceptnota Homans is ook nog niet besproken in de Stadsregio. Samen met de collega’s uit de stadsregio zullen we verder bespreken hoe er in de toekomst verder samengewerkt kan worden.’

 

30 e) Spookrijders in de binnenstad (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 2 september 2015)

 

Verschillende straten in de binnenstad krijgen regelmatig te maken met spookrijders, bestuurders die al dan niet bewust in de verkeerde richting door straten met eenrichtingsverkeer rijden. Vooral de Herentalsstraat blijkt zeer gevoelig aan dit probleem. Verschillende bestuurders rijden in de tegenrichting tussen de Pieter De Nefstraat en de Deken Adamsstraat, of zelfs door de bocht richting de Graatakker. Dit is niet enkel een verkeersovertreding van de derde graad, maar ook een reëel gevaar voor andere weggebruikers en zeker voor fietsers in de tegenrichting.

Vraag

Graag had ik dan ook geweten hoeveel vaststellingen er dit jaar reeds werden gedaan van bestuurders die in de tegenrichting door een enkelrichtingstraat reden. Hoeveel van deze vaststellingen werden in de Herentalsstraat gedaan? Worden er concrete maatregelen voorzien om deze asociale, maar vooral zeer gevaarlijke praktijk aan te pakken.

 

Eric Vos (T.I.M): ‘Er zijn in totaal een 15-tal pv’s opgemaakt voor spookrijden in het centrum van Turnhout. In de Herentalsstraat is er geen enkele gesignaleerd. Enkel tijdens de kermisperiode waren er wat feiten, maar toen was er ook een andere verkeerssituatie. Er wordt wel redelijk vermanend opgetreden. Bij de politie is het niet doorgekomen als een acuut probleem. Het zal wel nagekeken worden.’

 

30 f) Vragen over kermis (Willy Van Geirt, N-VA, 2 september 2015)

 

Wat zijn de kosten gemaakt voor het wegnemen van 10 fietsrekken (nietjes) op de Grote Markt ter hoogte van nummers 56 en 58, alsook van het terugplaatsen ervan? En wat is de opbrengst van die ene foorkraam geweest? Alsook stond er een tweede grijp kraam waarvan op de commissie bij de voorstelling van het foorplan niet is gesproken. Dus zal deze ook toch iets hebben opgebracht?

 

Luc Debondt (T.I.M): ‘Er is bewust gekozen voor deze oplossing. Qua werkuren zitten we in totaal op 8 werkuren, inclusief plaatsing: een 200 euro. Het voordeel van deze oplossing is dat de fietsrekken gemakkelijk teruggeplaatst kan worden.’

 

Francis Stijnen (CD&V): ‘Er is uiteindelijk een tweede kraam bijgekomen, deze kraam had ergens anders moeten staan in het oorspronkelijke plan. Voor de grootste kraam is er een opbrengst van 960 euro, voor de kleine kraam een opbrengst van 480 euro.’

 

30 g) Turnhoutse flitspalen (Paul Moelans, N-VA, 2 september 2015)

 

Onlangs werd er gemeld dat een overgroot deel van de vaste flitscamera’s niet in orde zou zijn met de privacy-wetgeving. Elke instantie die gebruik maakt van persoonsgegevens moet dit melden aan de privacycommissie.

– Zijn alle camera’s op het Turnhoutse grondgebied in orde volgens de privacy-wetgeving? Indien dit niet het geval zou zijn, zijn hiervoor de nodige stappen reeds ondernomen? Hoeveel camera’s zijn niet in orde ?

– Heeft dit reeds consequenties gehad of zou dit consequenties kunnen hebben voor de flitsboetes vermits de rechter zelf kan oordelen of hij gebruik maakt van de foto of niet?

 

Eric Vos (T.I.M): ‘Er is recent een uitspraak van het Hof van Cassatie. Dit heeft geen consequenties voor de overtreders.

 

30 h) Opvang van de tsunami aan vluchtelingen (Paul Moelans, N-VA, 2 september 2015)

 

Europa wordt al wekenlang geconfronteerd met het alom gekende schrijnend vluchtelingenprobleem. Staatssecretaris Francken heeft hiervoor al veel werk verricht en hoopt veel opvangplaatsen bij te kunnen creëren bij alle gemeenten en steden. Hij verwacht van elke stad en gemeente op zijn minst een opvangplaats extra. Sommige steden hebben al laten weten dat zij dit helemaal niet zien zitten omdat zij vandaag de dag al ruimschoots geconfronteerd worden met een alsmaar groter wordend probleem inzake de opvang en de ondersteuning zowel op logistiek als op financieel vlak van asielzoekers, vluchtelingen,…

Ook een stad als Turnhout wordt met deze problematiek geconfronteerd. Daarom de volgende vragen aan de schepen van sociale zaken:

– Ligt er een draaiboek klaar om verdere inspanningen te leveren inzake de opvang van de huidige en de toekomstige golf van vluchtelingen?

– Of is Turnhout alsnog bereid om net zoals enkele andere steden aan te tonen, dat het zijn maximum inzake opvang bereikt heeft ? Of is het college van mening dat men nog meer inspanningen moet leveren om opvang te regelen voor deze onfortuinlijke mensen?

– Wat zal de houding van Turnhout in de toekomst zijn wanneer de randgemeenten de erkend vluchtelingen blijven doorverwijzen naar Turnhout en dat ze zich hier blijven aanmelden bij het Turnhoutse OCMW? Meestal worden deze personen namelijk na hun erkenning als erkend vluchteling doorverwezen naar een OCMW. Op dit moment valt er namelijk een subsidie weg voor de gemeente die de eerste opvang heeft verzorgd en zal het OCMW verder instaan voor deze personen. Hierdoor komen deze mensen vaak in Turnhout terecht! Hoe gaat Turnhout hier in de toekomst mee omgaan ? Hoe gaat Turnhout zich wapenen hierin?

– Is er binnen Turnhout nog ruimte om deze vluchtelingen op te vangen? En waar ziet Turnhout deze ruimte ? Wat kan Turnhout nog doen ?

 

30 j) Mogelijke impact vluchtelingencrisis op Turnhout (Willy Van Geirt, N-VA, 2 september 2015)

 

Gelet op de huidige vluchtelingencrisis en de mogelijke impact ervan op Turnhout, leg ik graag volgende vragen voor:

– Werden er vanuit de federale overheid reeds concrete vragen aan Turnhout gesteld? Zijn de recente uitspraken van de ocmw-voorzitter in de pers het standpunt van het voltallige college?

– Hoeveel vluchtelingen zijn intussen in Turnhout reeds opgevangen en waar vinden ze een onderkomen?

– Heeft Turnhout nog extra capaciteit of wordt een en ander met de gemeenten van de stadsregio bekeken?

– Zijn er nog vrije mogelijkheden waar we eventueel vluchtelingen kunnen opvangen of zijn er gekende vluchtelingen waar we geen onderkomen voor vrij hebben kunnen maken?

– Wordt het LOI opnieuw of verder geactiveerd?

– Zijn er binnen de stadskas voldoende middelen om deze extra kost te financieren?

– Heeft het college kennis van privé initiatieven ter ondersteuning van de vluchtelingen problematiek?

– Er van uit gaande dat het verblijf van vele vluchtelingen mogelijk slechts van korte duur zou zijn, heeft men extra initiatievengenomen, of heeft men de intentie om initiatieven te nemen om deze mensen enig inzicht bij te brengen hoe onze samenleving, onze zogenaamde rijkdom tot stand komt?

 

Peter Segers (sp.a): ‘De cijfers zijn gepresenteerd op de commissie, ik ga daar niet op beantwoorden. Turnhout heeft de vraag gekregen voor extra plaatsen, drie dagen geleden. Daar is nog geen standpunt over ingenomen. De vraag ligt ter overweging binnen de organen van het OCMW en het college. Vorig jaar 55 plaatsen, nu 31 plaatsen. Kunnen wij 24 plaatsen extra creëren? Er zijn nog 3 plaatsen vrij. Het gaat over asielzoekers,mensen die nog in procedure zijn en nog niet erkend zijn. We hebben wettelijk geen enkel instrument om mensen te weigeren in te schrijven. Zijn er voldoende middelen? Heeft het college kennis van privé-initiatieven? We hebben daar geen oplijsting van. Als we dat in kaart willen brengen, dan kan dat. Tijdens de mondiale raad zal het thema ook aan bod komen. Zijn er nog mogelijkheden? Buiten die drie plaatsen die snel vrijkomen, zijn er geen mogelijkheden. Moeten we extra mensen opvangen, dan moeten wij op zoek naar extra opvangplaatsen. De 24 plaatsen die weggevallen zijn, zouden eventueel terug opengesteld kunnen worden. Als mensen erkend zijn, is het een ander verhaal. Dan is er ook een andere procedure. Dit is een algemeen antwoord. Ik ga er nu geen uitspraken over doen. We gaan dit in alle rust bekijken en we gaan kijken wat we kunnen en moeten doen. Het is logisch dat ook de Federale en Vlaamse overheid hierin hun verantwoordelijkheid nemen en het niet afschuiven op de lokale overheden.’

 

Peter Segers (sp.a): ‘Het enige dat wij kunnen doen, is dat de gemeenten ondersteund worden door de Vlaamse en Federale overheid. Sociale zekerheid wordt gedragen door alle werknemers. In de armoedeproblematiek zeggen we dan dat dit de verantwoordelijkheid is van de gemeente. De armoedecijfers zijn niet rooskleurig, het is niet dat we daar niets aan proberen te doen. Toch willen we solidair zijn en kijken wat we kunnen doen in de opvang van deze vluchtelingen. Het is inderdaad een vluchtelingenstroom. De enige manier om daar uit te komen, is daar met iedereen aan werken. België heeft de Conventie van Genève mee ondertekend, een internationaal bindend document. Dan kan je niet zeggen: wij doen niet mee. Ik heb een jaar met vluchtelingen gewerkt in het OCMW van Ravels. Elke vluchteling heeft een eigen verhaal en dan merk je dat er genuanceerd moet worden.’

 

Luc Hermans (CD&V): ‘Het is niet alleen een Europees probleem. Het moet ook daar ter plaatse opgelost worden.’

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Schepen, u heeft verwezen naar de federale overheid. Laat men de discussie daar voeren. Het gaat over Turnhout. U vertelt dat er plaatsen weggenomen zijn, er was ook geen volk om dit te vullen, nu wel.’

 

30 i) Projectsubsidie 1 euro maaltijden aan kinderen in armoede (Erwin Brentjens, N-VA, 2 september 2015)

 

Is het stadsbestuur bereid om een projectsubsidie in te dienen of te ondersteunen voor het aanbieden van “1 euro maaltijden” aan kinderen in armoede tot en met 12 jaar?

Begin augustus lanceerde Vlaams Minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans een projectoproep naar alle Vlaamse steden en gemeenten inzake het aanbieden van gezonde en betaalbare maaltijden aan kinderen in armoede en dit te koppelen aan integrale gezinsondersteuning.

Een projectvoorstel dient ten laatste op 30 september 2015 ingediend te worden en bij goedkeuring bedraagt de maximale subsidie 60 000 euro.

 

Peter Segers (sp.a): ‘We hebben al een project in ’t Antwoord in samenwerking met het Web en de Leeuweric. We zorgen voor ondersteuning. We bieden daar al maaltijden aan tegen 1 euro. In de komende weken is er een overleg. De kans dat we dit indienen is groot. Als we die aanvraag doen, dan proberen we het stadsregionaal aan te pakken. Ook in het licht van de stadsregionale samenwerking.’

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Verslag gemeenteraad maandag 1 juni 2015

De gemeenteraad van 1 juni begon met een mededeling van enkele ouders van basisschool De Paddestoel. Het oudercomité is het niet eens met de aangekondigde sluiting van de school en roept de gemeenteraadsleden vlak voor de stemming op om ‘met hun hart te stemmen’. Het mocht niet baten, de gemeenteraad keurde de sluiting goed. Maar dat was niet alles wat er op deze gemeenteraad beslist werd.

GR 3

Openbare zitting

 

Paul Meeus merkt een verschuiving van de fracties op in de gemeenteraad.

 

Het verslag van mei werd goedgekeurd.

 

1.

Er werd een voorstel van burgers ingediend over de intentie van het stadsbestuur om de kleuterschool De Paddenstoel te sluiten. Zij verzamelden hiervoor voldoende handtekeningen en worden dus uitgenodigd om dit te komen toelichten op de gemeenteraad. De gemeenteraad nam kennis van dit voorstel van burgers.

 

Woordvoerster oudercomité De Paddestoel Tamara Abkoude:

 

‘Eind april hebben jullie bekend gemaakt dat jullie de intentie hebben om De Paddestoel te sluiten. Dit heeft heel wat ophef veroorzaakt. Wij staan hier uit naam van 550 mensen die onze petitie ondertekenden en uit naam van 40 kleutertjes die hier niet kunnen spreken. Zij verdienen ook hun plaatsje hier in Turnhout. Ze verdienen het niet om nu van plaats veranderd te worden. We zijn geen opstandige ouders. Jullie hadden misschien geen protest verwacht? Als jullie hier eerder geweest waren, hadden jullie kunnen weten dat deze beslissing protest zou opleveren. Als we uitleg vroeger aan schepen Boogers, kregen we het antwoord ‘dat zien we wel’. Multiculturaliteit is belangrijk; kinderen leren van elkaar door met elkaar te spelen,…Kinderen zijn zo sneller geïntegreerd in de stad. Jullie halen alternatieven aan: het Stadspark of de Parkwijk. 1900 meter tussen de Parkwijk en de Paddestoel, dat is de afstand tussen beide scholen. Dat valt op zich nog mee, maar als je op en af rijdt is dat 8 km per dag voor de kindjes. Dat is wel veel.

 

Jullie zeiden dat er een begeleiding zou komen voor onze kinderen? Wat houdt die begeleiding precies in? Moesten we de routes volgen die schepen Boogers voorstelt, dan is dat geen veilig alternatief. De vergunning voor de prefab gebouwen zijn verlopen. Nu krijgen we te horen dat die gebouwen er zonder vergunning staan, terwijl ze al die jaren wel gedoogd werden. Als jullie dit tien jaar geleden hadden aangepakt, dan zaten we hier nu niet. Voor ons is dit slordigheid. Er is toen ook een belofte gedaan aan de school: als het leerlingenaantal stijgt, dan mag het schooltje blijven. Voor ons was deze aankondiging dan ook een bom. We hadden dit totaal niet verwacht, omdat het een schooltje in volle groei is. Er zijn genoeg andere alternatieven.

 

De stad Turnhout heeft nooit onze school gepromoot. Ik woon in deze wijk en ik heb bijvoorbeeld van de stad nooit een foldertje gekregen over De Paddestoel. Zelfs op het moment dat de school een absoluut dieptepunt kende, nam de stad geen initiatief. Maar toch heeft iemand binnen de school de school gemaakt tot wat het nu is. Er wordt nu van alles georganiseerd, we hebben een team enthousiaste leerkrachten. Gisteren was er een schoolfeest, jammer genoeg was er niemand van de politieke meerderheid. We hadden toch verwacht dat jullie op zijn minst een kwartiertje langs zouden komen om de kleutertjes in de ogen te kijken. Want het is over hun toekomst dat jullie vandaag gaan beslissen.

 

We hopen dat niemand van ons lid moet worden van OVK. We hopen dat onze kinderen niets zal overkomen. We blijven naast actievoerders, zeker bewoners van Turnhout. We willen jullie niet afkraken, maar wel onze teleurstelling laten merken. Er wordt gesproken over eerlijke communicatie. Dat is niet het geval. Er zijn momenteel geen kinderen die de overstap gaan maken naar De Parkwijk of het Stadspark. Voor ons stopt het hier niet. Wij gaan door tot de Raad van State. Ik hoop dat iedereen hier stemt met het hart.’

 

2.

De gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanduiding van een nieuwe voorzitter voor commissie 4.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Wat is de aanleiding hiertoe? Bij mijn weten waren de problemen uitgeklaard?’

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘U heeft gezien wat er zich afgespeeld heeft op de gemeenteraad van maart. Voormalig voorzitter van commissie 4 was geacht aanwezig te zijn op de raad, maar hij is niet de hele avond geweest. Het leek ons best om een voorzitter te hebben die ook gedragen wordt door de gemeenteraad. Vandaar deze beslissing.’

 

3.

De financieringsvereniging IKA houdt in opdracht van de gemeenten in haar werkingsgebied verschillende strategische participaties aan. IKA biedt aan de stad Turnhout de mogelijkheid om in te tekenen op maximaal 4.023 aandelen met waarde per aandeel van 50 euro. Het maximaal bedrag van 201.150 euro kan gefinancierd worden met de middelen die beschikbaar zijn op de rekening courant bij IKA. De gemeenteraad wordt gevraagd hierop in te tekenen.

 

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang): ‘We keuren zowel punt 3 als 4 goed, alhoewel we toch onze bedenkingen hebben.’

 

Paul Moelans (N-VA): ‘Ons lijkt het opportuner om een groot deel te investeren in voetpaden, of in De Paddestoel. Het is jullie keuze om te gaan voor eventuele winsten uit aandelen, maar die zijn nooit zeker. We willen ons daarom onthouden voor dit punt en voor punt 4.’

 

Francis Stijnen (CD&V): ‘We kunnen dit geld niet rechtstreeks aanwenden voor investeringen, maar wel voor vervroegde schuldaflossingen. Waardoor er iets meer ruimte blijft voor investeringen. We gebruiken zeker een stuk voor een vervroegde afbetaling.’

 

Een onthouding van N-VA

 

4.

Via brief van 15 april 2015 van IKA wordt aan de stad Turnhout de mogelijkheid aangeboeden om in te tekenen op aandelen Publi-T te financieren met middelen op de rekening courant bij IKA.

De gemeenteraad wordt gevraagd hierop in te tekenen.

 

Een onthouding van N-VA

 

 1. + 6. + 7. + 8. + 9.

Verschillende intercommunale verenigingen organiseren een algemene vergadering in juni. Gevraagd wordt om standpunten in te nemen over de dagorde en vaststelling van het mandaat van volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager.

– Cipal op 12 juni

– Pidpa op 15 juni

– Iveka op 16 juni

– IKA op 16 juni

– Pontes op 17 juni

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Onze fractie gaat zich onthouden’.

 

10.

Op vraag van organisatoren van evenementen kan in de toekomst de stedelijke podiumwagen ook ontleend worden. Hiervoor worden tarieven en voorwaarden toegevoegd in het retributiereglement. De reeds bestaande tarieven en voorwaarden werden niet aangepast.

De gemeenteraad wordt gevraagd het aangepaste retributiereglement op de tijdelijke inname van het openbaar domein, het ontlenen van materialen en het verlenen van toelatingen bij evenementen, goed te keuren.

GR 1

 

11.

Er wordt een maximaal bedrag voor de nieuwe betalingsuitnodigingen ingevoerd omdat de op het reële verbruik berekende betalingsuitnodiging voor sommige gezinnen veel te hoog is om in één keer te kunnen betalen. Het gewijzigde reglement ligt ter goedkeuring voor.

 

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang): ‘In welke mate zijn deze maatregelen voldoende om de armoedeproblematiek in onze stad aan te pakken? In feite voert men een asociaal beleid. Toen ik vroeg om extra sociale correcties, werd dit geweigerd door de bevoegde schepen. Er zijn maar twee sociale correcties: gezinnen met kinderen en mensen met een incontinentieprobleem. We vinden dit veel te weinig. We zijn niet van plan om dit punt goed te keuren.’

 

Pierre Gladiné (De Stadslijst): ‘Wij zijn toch content dat het bestuur is ingegaan op onze vraag om facturen per schijf van 75 euro te betalen. Toch blijven wij van mening dat de tarieven in Turnhout nog te hoog zijn in vergelijking met buurgemeenten en dit hele gebeuren komt niet ten goede van het milieu, maar van de stadskas.’

 

Hannes Anaf (sp.a): ‘Ik ga niet de hele discussie opnieuw voeren. We hebben de vrijstelling uitgebreid. U zegt dat er maar twee sociale correcties zijn? U vergeet te vermelden dat er ook een dubbele sociale correctie geldt voor ouders van kinderen die van een verhoogde tegemoetkoming genieten.’ (nvdr: zij krijgen 40 euro in jaar 1 en 2 en 20 euro in jaar 3 in plaats van 20-20-10.)’

 

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang): ‘Ik heb niet gezegd dat wij tegen het feit zijn dat er kleinere facturen komen. Ik heb gezegd dat jullie hiermee de perceptie willen ophangen dat jullie een sociaal beleid voeren, en dat klopt volgens ons niet.’

 

Hannes Anaf (sp.a): ‘Ik wil u geen woorden in de mond leggen, ik stel alleen uw stemgedrag vast.’

 

Francis Stijnen (CD&V): ‘Wij voeren een beleid die op vele zaken zorgt dat er in sociaal beleid heel wat initiatieven genomen worden. Dit speelt op verschillende domeinen.’

 

12.

De gemeenteraad wordt gevraagd advies te verlenen over de jaarrekeningen van verschillende kerkraden.

 

13.

De gemeenteraad neemt standpunten in over de dagorde van de agenda van de algemene vergadering EVA Kinderopvang Turnhout.

 

14.

De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp rooilijnplan voor het inbreidingsproject aan de Lokerenstraat voorlopig vast te stellen. Het projectgebied omvat de terreinen tussen de Lokerenstraat nrs. 137-141 en de muur rondom de voormalige legerkazerne Campus Blairon. Op 13 juni 2013 werd reeds een positief stedenbouwkundig attest afgeleverd voor de ontwikkeling van een woonproject op deze terreinen.

 

15.

Om de doelstellingen van het burgemeestersconvenant te behalen en om een breed draagvlak onder de bevolking te creëren, kent de stad Turnhout een subsidie voor duurzame klimaatprojecten toe.

Het subsidietoelagereglement duurzame klimaatprojecten ligt ter goedkeuring voor.

 

16.

In de Stedelijke Handelsschool Turnhout kan voor het schooljaar 2015-2016 een betrekking in het ambt van adjunct-directeur in stand worden gehouden. Voor de invulling van een betrekking van adjunct-directeur in de Stedelijke Handelsschool Turnhout is het aangewezen een algemeen kader vast te stellen.

 

17.

De woning Kruishuisstraat is opgenomen in de lijst van de te verkopen stadseigendommen, volgens meerjarenplanning in 2014.

Omdat de woning verhuurd is en een huuropzeg zonder vergoeding momenteel niet mogelijk is, aangezien de eerste termijn reeds verstreken is, werd eerst bekeken of er een mogelijkheid was om de bewoner, een gepensioneerde pastoor, te herhuisvesten. Dit zou de verkoopbaarheid van de woning sterk verhogen.

Er werd een woning aangeboden in het Begijnhof, maar deze wenste daar niet op in te gaan. Het huis zal dus verkocht worden, bezwaard met het huurcontract.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de openbare verkoop van dit pand.

 

18.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de kosteloze overdracht voor algemeen nut van de grond, 3/3 infrastructuurwerken en wegenis, gelegen Kasteelloop.

 

19.

Na de opmaak van het strategisch meerjarenplan en naar aanleiding van de besparingsbesprekingen, werd een lijst opgemaakt met alle gronden en patrimonium die de stad te koop wil aanbieden deze legislatuur. In de meerjarenplanning werden de inkomsten door de verkoop van de gronden gelegen aan de Jozef Simonslaan 16 opgenomen voor het jaar 2016. Het perceelheeft een oppervlakte van 2 590m². Op het perceel bevinden zich een (conciërge)woning en een aantal klascontainers. De site kan als projectgrond verkocht worden of overgedragen naar het AGB indien de ontwikkeling in eigen hand wordt gedaan. Afhankelijk van het ontwerp en de randvoorwaarden (onder meer de realisatie van groen, eventueel ook een wijkvoorziening), kunnen er zo’n 7 à 9 kavels worden gerealiseerd; alleszins is er geen hoogbouw mogelijk. De locatie Paddenstoel in de Jozef Simonslaan zal hierdoor moeten sluiten na het schooljaar 2015-2016.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de intentie tot herstructurering van deze locatie.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang):

 

‘Ik heb vastgesteld dat de actiegroep correct gehandeld heeft, maar niet zo behandeld is geweest. De actiegroep werd geregeld van het kastje naar de muur gestuurd, kreeg verkeerde informatie,…Er is een slechte communicatie gevoerd tot op de dag van vandaag. Er zijn heel wat drogredenen aangevoerd, bijvoorbeeld over de toestand van de gebouwen. De stad voert argumenten aan die geen argumenten zijn, of er niet toe doen. De gebouwen zijn bijvoorbeeld niet afgekeurd door de inspectie. Ik wil een aantal politieke bedenkingen doen. Wat me stoort is dat politiek fatsoen ontbreekt. Hier wordt een actiegroep gehoord omdat dit wettelijk voorzien is. De actiegroep stelt vragen, maar krijgt geen tijd om alles ten gronde te bespreken. Er is geen tijd voor antwoorden en reflectie. Je zou kunnen denken dat, als je goed bestuur voert, dat je die mensen hoort en uit beleefdheid de definitieve stemming uitstelt naar een volgende vergadering. Zodat je op zijn minst de schijn kunt opwerpen dat er geluisterd wordt. Maar dat is niet het geval. De beslissing wordt gewoon doorgedrukt. Ik gebruik ‘doorgedrukt’, omdat heel wat leden van de meerderheid achter de schermen zeggen dat ze ‘moeten’ goedkeuren. Jullie zijn op gesprek geweest bij de mensen van de actiegroep. Jullie hebben vastgesteld dat het een bloeiende school is. In brede kringen wordt deze beslissing in twijfel getrokken. De meerderheid wordt gedwongen door het college om deze beslissing te nemen.

 

Jan Van Otten, u komt op voor de belangen van de individuele burger. U neemt het op voor de gewone burger die iets tekort komt. En nu gaat u met uw fractie achter deze beslissing staan. Het sociaal imago heeft een ferme deuk gekregen.

Schepen Anaf, u heeft hier maanden geleden een pleidooi gehouden voor een kindvriendelijke stad. Door hier nu een kleuterschool te sluiten die gedragen wordt door een volledige buurt, slaat u het glas van uw eigen kindvriendelijke stad stuk. Als deze beslissing negatief uitslaat voor De Paddestoel, dan steunen wij u niet meer.

Collega’s van Groen, mevrouw De Wilde, u staat zelf in het onderwijs. U gaat er elke dag voor. U gaat nu achter het besluit van dit college staan?

Collega’s van TIM: Turnhout Iedereen Mee, behalve de kleuters van De Paddestoel. U hebt alle buurten rond gereisd met een caravan; u bent begaan met de burger. Nu vraag ik me af: gaat u ook met de caravan naar De Paddestoel? Wat is de volgende buurt dat u in de steek gaat laten?

Collega’s van CD&V, mevrouw De Kinderen: ik kan me niet voorstellen dat u dit voorstel steunt, niet in uw hart. U bent de onderwijspartij bij uitstek. De partij van het gezin en van onderwijs steunt het standpunt van het college. Een standpunt dat alleen maar rond geld draait.

 

Ik heb meteen gevraagd of er al een potentiële koper is. Ik heb vernomen van collega’s dat mensen uit de RvB van een sociale woonmaatschappij de vraag hebben gesteld; ze zijn geïnteresseerd. Dat wijst op een verborgen agenda. Of gaat het om het definitief afwenden van het stedelijk onderwijs? In 2013 hebben we hier een stormloop gehad van de jongeren van de Wollewei die bezorgd waren. Partijen die nu in de meerderheid zitten, gingen toen hevig tekeer omdat je niet op kinderen mag besparen. Die partijen zitten nu aan de andere kant. Hoe anders is het verhaal van De Paddestoel?

 

Mijn vraag aan schepen Boogers: Durf de burger in de ogen blijven kijken. De geloofwaardigheid van je bestuursakkoord komt zo onder druk te staan. We zullen niet nalaten u voortaan op elke zin van het bestuursakkoord te wijzen. U kunt de zaak ook uitstellen, minstens een jaar. Om zo tot een goede dialoog te komen met de mensen van het actiecomité. Als zij naar de Raad van State stappen, dan maken ze een goede kans. We weten allemaal dat het niet de eerste keer is dat de stad daar in het zand moet bijten. Keer op uw beslissing terug! Of stel de zaak even uit. Dit is een slechte beslissing die genomen gaat worden.’

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Ik hoef vanuit mijn partij niet veel meer toe te voegen aan wat collega Meeus gezegd heeft. De formulering waarover gestemd moet worden, is onjuist. Dit klopt niet met de wetgeving en de juridische omkadering van de school. Een vestiging kan niet herstructureren. Het is de school die kan herstructureren. De school is niet De Paddestoel, maar de Stedelijke Basisschool. ‘Herstructureren’ wil zeggen dat de school een vestigingsplaats bij creëert of afstoot. Ik zou dus zeer goed bedenken waarover u stemt en wat de juridische gevolgen ervan kunnen zijn. In navolging van mijn collega, kan ik dit zeggen. We worden geconfronteerd met een koud bestuur die een warm engagement van een buurt naar een school toe in flarden schiet. De Paddestoel is een open stoel gericht met het vizier op de wijk, waar geen drempels zijn en waar iedereen welkom is om toe te treden tot de gemeenschap. Deze beslissing kan een bom leggen onder het stedelijk basisonderwijs. Als er toch dient gestemd te worden, dan eis ik de hoofdelijke stemming.

 

Pierre Gladiné (De Stadslijst): ‘Het stedelijk onderwijs wordt beperkt in haar ontwikkelingsmogelijkheden. We zijn vragende partij om het stedelijk onderwijs tegen het licht te houden. In het dossier De Paddestoel is weinig overleg geweest. Is de overname door een ander onderwijsnet overwogen? Het had zover niet moeten komen, als de meerderheid de moed had gehad om het stedelijk onderwijs naar een ander net over te hevelen. De school kan nog jaren meegaan. Ik pleit om de weg van de dialoog te voeren met de ouders van De Paddestoel.’

 

Marc Van Damme (Vlaams Belang): ‘Ik kan me alleen maar aansluiten bij de collega’s. Ik begrijp dat je een gebouw wil verkopen om er kapitaal uit te halen. Mijn begrip stopt echter als er in een gebouw menselijk kapitaal zit. Zij zijn de toekomst. Heb de moed om jullie eigen beslissing te nemen en volg de meerderheid niet.’

GR 2

 

Marc Boogers (Groen):

‘Wij hebben altijd veel belang gehecht aan de communicatie met jullie in dit dossier. We hebben ruim op voorhand bekend gemaakt wat er gaat gebeuren, meer dan een jaar op voorhand. Het past in het transparante beleid dat jullie hier jullie standpunt konden toelichten. We begrijpen dat het zwaar valt om de school te verlaten. Wij voelen ook mee met de kinderen die afscheid moeten nemen van hun vertrouwde omgeving. De beslissing zelf gaat niet op jullie goedkeuring kunnen rekenen, we begrijpen dat. Voor jullie is dit niet de gewenste keuze. Desondanks blijven wij ervan overtuigd dat dit de goede beslissing is. We willen de kinderen niet in de steek laten. Voor elk kind is er een plaats is in een andere Turnhoutse school. We willen een veilig traject uitzoeken voor de kinderen. We willen benadrukken dat we een grote betrokkenheid willen bij de buurt. De bewoners maken zich zorgen over de nieuwe invulling van het domein. Wij wensen met hen ook in dialoog te gaan.’

 

Woordvoerster actiecomité Tamara Abkoude: ‘Dit hebben we al tien keer gehoord. Een open communicatie betekent niet dat ons een beslissing opgedrongen wordt. Je moet de mensen de kans geven om hierover in gesprek te gaan en dat hebben we de voorbije maanden echt gemist. Jullie gaan het onderzoeken? Is dat hetzelfde als ‘We gaan het bekijken?’ Wanneer dan? Er is absoluut niets concreet? U verwacht van ons dat wij akkoord gaan? Ik hoop dat iedereen in zijn hart kijkt en een goede beslissing neemt. Meer vragen we niet.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): Boogers, ik vind het bizar dat u nu aankondigt dat er een aantal plannen zijn en dat u daar met de bewoners over gaat praten. Dit had perfect in een groot pakket gekund. Ik vraag om dit dossier uit te stellen.’

 

Marc Van Damme (N-VA): ‘Nu zijn er ineens plannen?’

 

Eric Vos (T.I.M): ‘Er zijn geen plannen. De schepen drukte enkel zijn intentie uit om in de toekomst met de buurt in dialoog te gaan.’

 

Marc Boogers, op de vraag over de juridische onjuistheid van de formulering: ‘Dit is de standaardzin, gebruikt door het OVSG.’

 

De gemeenteraad ging over tot de stemming; de sluiting wordt goedgekeurd.

 

Vragen van raadsleden

 

20 a) Asbestcement in waterleidingen (Johan Guedon, N-VA, 29 april 2015)

 

In de media hebben wij vernomen dat er gevaarlijke asbestvezels zitten in ons drinkwater. 30 procent van onze waterleidingen bestaat uit asbestcement en die vezels kunnen loskomen en in ons kraantjeswater belanden.

– Heeft het gemeentebestuur kennis of er buizen voor het leidingwater in Turnhout bestaan uit asbestcement.

– Wat zijn de intenties van het stadsbestuur omtrent deze problematiek.

 

Wannes Starckx (Groen): 108 km asbestleidingen in Turnhout, wat volgens Pidpa relatief weinig is (in heel Vlaanderen een 19.000 km asbestleidingen). Er is een bepaald traject dat Pipda volgt om deze leidingen te verwijderen. Bij werkzaamheden worden de leidingen verwijderd. Verder hebben deze leidingen voorrang bij het preventief onderhoud. Er is geen timing opgelegd om deze leidingen te vervangen. Dat is wel zo het geval bij waterleidingen. Op dit moment gaat men ervan uit dat minimale hoeveelheden asbest geen gevaar betekenen voor de volksgezondheid.’

 

Koppeling van de vragen 20b en 20f:

 

20 b) Bekommernissen handelaars Gasthuisstraat en omgeving (Paul Meeus, Vlaams Belang, 27 mei 2015)

 

De burgemeester en schepen Hermans hebben op 22 mei een onderhoud gehad met een delegatie van de Handelaars uit de Gasthuisstraat en de onmiddellijke omgeving. De handelaars vragen dringend naar zuurstof in hun winkelgebied. Daartoe vragen zij onder meer om het project Victoriehof alle kansen te geven en de leegstand dringend aan te pakken.

Naar verluidt zou de burgemeester de bekommernissen van de handelaars delen.

 1. In welke mate gaat het stadsbestuur tegemoet komen aan de bekommernissen aangaande de leegstand in de Gasthuisstraat?
 2. Blijft het schepencollege zich mordicus verzetten tegen de ontwikkeling van het project Victoriehof?
 3. Recent werd een infobrochure over het Turnova-project in alle bussen van de stad bedeeld, waarin de meerderheidspartijen uitdrukkelijk aan bod kwamen. Hierdoor wordt de perceptie verder gevoed dat het schepencollege ten aanzien van andere nieuwe winkelprojecten zich minder soepel en terughoudend opstelt. Realiseert het college zich dit?

 

20 f) Grieven Turnhoutse handelaars (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 27 mei 2015)

 

Afgelopen week bezorgde een delegatie van Turnhoutse handelaars een open brief aan het schepencollege waarin ze hun grieven duidelijk kenbaar maakten. Wat ze vragen is weinig opzienbarend, namelijk een positieve visie van het stadsbestuur op de ontwikkelingen in het stadscentrum, en een degelijk beleid van het schepencollege hierover. Dat ze dit moeten vragen is daarentegen wel opzienbarend, aangezien het schepencollege de voorbije jaren al vaak lippendienst heeft bewezen aan een kernversterkend beleid. In de praktijk blijkt echter vaak het tegenovergestelde, zoals in het dossier Victoriehof opnieuw te merken valt.

Daarom had ik graag geweten op welke manier het schepencollege zal reageren op de vragen van deze handelaars. Krijgen ze voor 20 juni echte antwoorden op hun vragen of wordt het weer hetzelfde liedje van de voorbije jaren? Veel blabla, maar weinig …

 

Luc Hermans (CD&V): ‘het klopt inderdaad dat we een delegatie mochten ontvangen en dat we naar hun grieven geluisterd hebben. We hebben een opsomming gemaakt van de initiatieven die we als stad organiseren in functie van het aantrekkelijk maken van het stadscentrum. We hebben duidelijk aangehaald dat we actief gesprekken voeren met eigenaars, het herinvullen van panden en contacten leggen tussen eigenaars-handelaars. Verder bekijken we binnen het collega wat er gerealiseerd kan worden. We verbeteren de bewegwijzering naar de parkings. We pleiten voor gefaseerde ontwikkelingen aan weerskanten van de Grote Markt. Wat het Turnova-magazine betreft, dat is een onderdeel van het communicatietraject.

 

20 c) Vragen over vzw organisatiecomité Stadsparkfeesten (Paul Meeus, Vlaams Belang, 27 mei 2015)

 

In mei 2006 werd de vzw Organisatiecomité Stadsparkfeesten opgericht, waarvan Eric Vos, toen schepen en nu burgemeester, als een van de drie bestuurders werd aangesteld.

“Om zijn doelstellingen te bereiken werkt de vereniging nauw samen met het stadsbestuur van Turnhout, de Turnhoutse stedelijke adviesraden en kan zij beroep doen op of samenwerken met private partners.” (citaat uit de statuten) Bovendien heeft de vzw haar maatschappelijke zetel op de Campus Blairon 200. Een en ander doet derhalve vermoeden dat deze vzw een vereniging is die onder de vleugels van het stadsbestuur opereert.

 1. Is de vereniging momenteel nog operationeel en bestuurlijk reglementair samengesteld?
 2. Wanneer vonden sinds de oprichting de algemene vergaderingen en de raden van bestuur plaats?
 3. Zijn de rekeningen en de begrotingenconform de bepalingen in art. 15 van de statuten neergelegd?
 4. In welke mate heeft er sinds de oprichting een ‘nauwe samenwerking’ met hiervoor genoemde partners plaatsgevonden?
 5. Welke financiële transacties zijn er in de voorbije jaren gebeurd tussen het stadsbestuur van Turnhout en de vzw?
 6. Is een dergelijke vzw nog nuttig? Zo ja, binnen welke context?

 

Hannes Anaf (sp.a): ‘Ik ben geen voorzitter van vzw. We zijn volop aan het zoeken naar nieuwe mensen om zich aan te sluiten bij de vzw. In welke mate is er een nauwe samenwerking met partners? Oorspronkelijk de sportraad en de cultuurraad, nu vooral de sportraad. Er zijn wel andere partners, zoals de atletiekvereniging, de schaakkring,…De financiële transacties, dat gaat over een jaarlijks bedrag van 750 euro. De vzw is nuttig om de Stadsparkfeesten elk jaar tot een succes te maken.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Het is mij nog onduidelijk tot wat die vzw precies dient.’

 

Hannes Anaf: ‘De coördinatie van de inzet van personeel gebeurd door de sportdienst.’

 

 

20 d) Organisatie festival voor rockabillyfans (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 27 mei 2015)

 

De organisatoren van Rockin’ Around Turnhout hebben beslist dat de 20e editie de laatste was. De grote financiële verantwoordelijkheid en in het bijzonder de kostprijs van de Warande wogen zwaar op de organisatie. Vanuit de Warande dringt men aan op een gesprek met de organisatie en het stadsbestuur om dit bijzonder succesvolle festival niet te laten verdwijnen.

Graag hadden we dan ook vernomen welke initiatieven het stadsbestuur zal nemen om ervoor te zorgen dat de rockabillyfans ook volgend jaar hun weg naar Turnhout zullen vinden.

 

Astrid Wittebolle (Groen): ‘We hebben de organisator gevraagd of hij een gesprek wil hebben. We gaan dit gesprek ook hebben. Het feit dat de man toch in gesprek wil gaan, stemt ons iets positiever. We gaan ons best doen om dit festival boven water te houden. We houden u op de hoogte via de commissie.’

 

Koppeling van de vragen 20e, 20g en 20h:

20 e) Acties tegen stopzetting fietspunt in station door NMBS (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 27 mei 2015)

 

De NMBS kondigde recent aan de ondersteuning van de fietspunten in verschillende ‘kleinere’ stations stop te zetten. Ook het station van Turnhout is slachtoffer van deze maatregel. Het gemeentebestuur van Mol kondigde alvast aan om samen met de andere getroffen Kempense gemeenten (Herentals, Geel en Turnhout) te overleggen en te proberen de NMBS op andere gedachten te brengen.

Welke acties zal het stadsbestuur in dit kader ondernemen?

 

20 g) Onderhoud Kempische burgemeesters met NMBS (Erwin Brentjens, N-VA, 27 mei 2015)

 

Welke punten werden er besproken tijdens het onderhoud dat enkele Kempense burgemeesters gehad hebben met de NMBS? Werden er beloften gemaakt? Hoe en met wie werd dit onderhoud voorbereid en welke prioriteiten tijdens het onderhoud bepaald werden?

Op vrijdag 22 mei had een delegatie van Kempense burgemeesters een onderhoud met de NMBS.

 

20 h) Stopzetting plannen NMBS nieuw station (Erwin Brentjens, N-VA, 27 mei 2015)

 

Heeft de stad een officieel bericht van de NMBS ontvangen dat de plannen voor een nieuw station in de koelkast gestopt werden? Heeft de stad dit gegeven ter sprake gebracht tijdens het gesprek op 22 mei? Wat heeft de stad ondertussen ondernomen om het belang van dit masterplan te onderstrepen? Welke stappen werden hiervoor in het verleden gezet?

De NMBS-top heeft de masterplannen voor de stations van Herentals en Turnhout in de wachtkamer gezet.

 

Marc Boogers (Groen): ‘We zijn inderdaad op 22 mei naar Brussel getrokken. We hebben de algemeen directeur transport gezien, de general manager transport hebben we gezien samen met het hoofd externe communicatie. We hebben een dossier afgegeven wat inhield de resultaten van de enquête, 25 artikels die in de kranten verschenen, foto’s van hoe het station er bijligt en briefmateriaal om alles te illustreren. We hebben de resultaten van de enquête gedetailleerd overlopen. Ze hadden die overigens zelf al heel aandachtig bekeken. We zijn door de 25 artikels gegaan die we samen overlopen hebben om te bewijzen hoezeer dit Turnhout en de pers beroert. We hadden fotomateriaal bijgevoegd met name foto’s van de betontegels van perron 2 en daarnaast foto’s van de omheining aan de kant van perron 1 (waar bussen de Lijn rijden), een omheining die al geruime tijd stuk gereden is en waar nu linten hangen. De brokstukken liggen er nog de grond.

 

Het antwoord van de NMBS op dit ogenblik:

 • De renovatie AN75 (varkensneus): we zijn in ons opzet geslaagd. We hebben een toezegging over het tijdstip van renovatie. Men is dit in snelheid aan het renoveren. Het eerste treinstel zou klaar zijn in november en dit zou naar Turnhout komen. Er is een verdere renovatie voorzien. De verdere gerenoveerde toestellen zouden ingezet worden op de lijn Turnhout. We krijgen zo maximaal mogelijk nieuwer materiaal totdat de gerenoveerde toestellen ingezet kunnen worden. Het begin is gemaakt.
 • Stiptheid: de cijfers zijn beter dan de inloopperiode in januari. Na de inloopperiode is alles beter. De stiptheid gaat verder verbeteren bij de gerenoveerde AN75. De huidige toestellen AN75 zorgden in het verleden voor extra pannes.
 • Investeringen: we hebben twee keer schriftelijke bevestiging gehad. Perron 2 zou aangepakt worden door Infrabel. Op 22 mei hebben we gemeld dat dit maar voor de helft is aangelegd: we hebben graag dat dit afgewerkt wordt. Een tweede investering betrof de fietsenstalling. De NMBS wil bij voorkeur investeren in wat de klant direct aanbeland. De investering van die overdekte fietsenstalling gaat door. Die zal in 2015 gerealiseerd worden. Ik heb dat gecheckt. De goedkeuring ligt bij onze dienst Ruimtelijke Ordening. We gaan dit plan toelichten in de commissie. Wat gaat er dan niet door? Alles wat de klant niet direct aanbeland. Dat gaat dan over de investering aan ons stationsgebouw. Het ging om een optimalisatie van veiligheidsaanpassingen. Dat is op dit moment niet de prioriteit van de NMBS. Vandaar dat dit ‘on hold’ staat. Instappen trein: er zijn drie hoogtes van perrons in België. De ruwbouw om perrons te verhogen zit bij Infrabel, de afwerking bij de NMBS. Het nieuwe investeringsplan komt er in het najaar aan. Wat we duidelijk voelen: het gaat door als het de klant aanbeland.
 • De prijszetting abonnees: de 260 euro versus de 200 beloofde euro. De NMBS heeft zich verontschuldigd. Ze hebben dan verkeerd gecommuniceerd. De NMBS zegt dat ze duidelijke redenen geven om op die 260 euro te blijven (vergelijking met andere partners), ze zeggen dat we als stad tussen kunnen komen in de prijs. De NMBS investeert in een extra overdekte fietsenstalling. Ze hopen dat dit een aantal mensen over de streep trekt om met de fiets naar het station te komen.
 • Fietspunt: het klopt dat er een aankondiging is geweest van een sluiting in de kleinere stations. We hebben gezegd dat we tegen de sluiting van een fietspunt zijn. De top van de NMBS heeft met verbazing gekeken naar diverse artikels die in de pers hierover verschenen zijn. De sluiting van de 15 fietspunten staan opnieuw op de agenda van het directiecomité van de NMBS. Ik hoop dus op positieve feedback. Begin juli is er een bijeenkomst van fietsberaad en daar zal overleg zijn over de 45 fietspunten heen. Dit is uiteindelijk zonder lokaal overleg zomaar plots gecommuniceerd.
 • Het aanbod: in het weekend alleen naar Antwerpen. Een bijkomende trein is financieel niet haalbaar. Over de weggevallen trein: de bezetting van die trein was te laag. Het enkel spoor dat we hebben beperkt het treinverkeer en toekomstige treinmogelijkheden. Hieraan iets doen is voor de NMBS prioriteit. Er komt een extra trein Mol-Herentals, waarop Turnhout aansluiting heeft.
 • De aansluitingen: de minder stipte cijfers hebben ervoor gezorgd dat de aansluitingen moeilijk zijn. Er is nu beterschap.
 • Aanbod: men heeft ons aangeboden om op 3 juli samen naar Mechelen te gaan om te gaan kijken naar een gerenoveerde varkensneus. Ik heb afgesproken met de voorzitter van de gemeenteraad om binnen de fracties te bekijken wie mee wil gaan.’

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Bedankt voor de uitleg. Hopelijk kunnen de reizigers genoegen nemen met de beloften die gemaakt zijn.’

 

20 i) Organisatie ‘Week van de anderstalige Klant’ (Erwin Brentjens, N-VA, 27 mei 2015)

 

Verklaart de stad zich bereid om de intentie te hebben in de toekomst een “Week van de anderstalige Klant ” te organiseren?

De N-VA stelt voor om samen met het Centrum voor Volwassenenonderwijs en eventuele andere partners een Week voor de Anderstalige klant te organiseren. Tijdens deze week krijgen cursisten Nederlands de kans om de taal te oefenen en het lokale handelsaanbod beter te leren kennen.

“Een taal leer je het best door deze ook buiten de klas te gebruiken.” In het basisonderwijs gebruiken leerkrachten de uren ANTK om samen met hun leerlingen o.m. een bezoek te brengen aan een buurtwinkel, een grootwarenhuis.

Met dit initiatief krijgen de anderstaligen de kans om in een praktische situatie Nederlands te oefenen en tegelijk kennis maken met de lokale handelaars.

Met het project kunnen cursisten via een uitgestippelde route vragen stellen aan lokale handelaars. Deze vragen hebben de cursisten zelf voorbereid in de klas. De deelnemende handelaars krijgen een korte vorming waarin hen wordt aangeleerd hoe ze in eenvoudige taal het nodige kunnen duidelijk maken.

 

Peter Segers (sp.a): ‘Ik ben bereid om te bekijken wat we kunnen doen. Het is ook de vraag of handelaars hierop zitten te wachten, dat zullen we moeten aftoetsen. Misschien is het interessant om te bekijken hoe ze omgaan met onze bestaande projecten. Het lijkt me interessant om te bekijken of we nieuwkomers in contact kunnen brengen met handelaars.’

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Ook Unizo heeft hieronder de schouders gezet.’

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Verslag gemeenteraad 4 mei 2015

gemeenteraad

De gemeenteraad van 4 mei kreeg bezoek van een delegatie van de wijk Schorvoort die voldoende handtekeningen verzamelde om de gemeenteraadsleden toe te spreken. Maar er stond nog veel meer op de gevulde agenda. Het werd dan ook een zitting die tot in de late uurtjes duurde.

Openbare zitting

1.

De heer Nic Van Heupen is omwille van medische redenen tot en met 17 juli 2015 verhinderd om de vergaderingen van de gemeenteraad bij te wonen. De gemeenteraad wordt gevraagd hiervan akte te nemen.

 

2.

In vervanging van de heer Nic Van Heupen zal mevrouw Annick De Smet gevraagd worden de eed af te leggen als gemeenteraadslid voor de fractie sp.a.

 

3.

Met aangetekende brief van 9 april 2015 vraagt het wijkcomité van Schorvoort om hun bezorgdheden en verwachtingen met betrekking tot de ingrijpende woonuitbreidingsplannen in de wijk aan de voltallige gemeenteraad te mogen toelichten. Zij verzamelden hiervoor voldoende handtekeningen en worden dus uitgenodigd om dit te komen toelichten op de gemeenteraad.

De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit voorstel van burgers.

 

Roel Truyen:

Ik spreek ook uit naam van de meer dan 1.000 burgers die onze standpunten expliciet ondersteunen en met hun handtekening ons het mandaat hebben gegeven om dit punt op de gemeenteraad te brengen. De bedoeling vandaag is om jullie duidelijk te informeren over de

bezorgdheden en aandachtspunten die bij de inwoners van Schorvoort leven. Wij vragen dat jullie met deze punten rekening houden en het Masterplan en de 14 richtlijnen voor de verdere ontwikkeling van Schorvoort bijsturen voordat het hier of in de commissie ter stemming komt. De afgelopen 3 jaar hebben we diverse contactmomenten gehad met de stad, onder andere in de klankbordgroep. Tijdens die bijeenkomsten hebben we de bezorgdheden en verwachtingen van de wijk duidelijk kenbaar gemaakt aan de stad, Ark en OCMW. Samengevat zijn dat: de dorpse, menselijke schaal; een goede mobiliteit; respect voor water, natuur en open ruimte; en behoud van het levendige sociaal weefsel.

 Tot echte dialoog of inspraak is het echter niet gekomen. De stad heeft ons weinig informatie gegeven over de concrete plannen en heeft tot op heden weinig of geen rekening gehouden met onze bezorgdheden en verwachtingen. We hebben ons ongenoegen over dit gebrek aan inspraak duidelijk met de stad gecommuniceerd in onze evaluatie van de klankbordgroep en in onze reactie naar de Vlaamse bouwmeester vorig jaar: “De bewoners geven dit Masterplan een onvoldoende. Dit is niet de manier waarop in 2014 dient te worden omgegaan met stadsontwikkeling en inspraak.” Een project met dergelijke omvang, uitstraling en impact vereist een ernstige uitwerking, doordachte tijdslijn en grondig overleg met de buurtbewoners. We geloven dat de wijk kan verbeteren door goed overwogen ingrepen, maar alleen als dit gedragen wordt door de lokale bevolking. We vragen aan jullie raadsleden dat het wijkcomité echt inspraak krijgt en zich mag uitspreken over het masterplan en de 14 richtlijnen voor de verdere ontwikkeling van Schorvoort voordat deze op de gemeenteraad wordt gestemd.

 

Het Masterplan besteedt aandacht aan de trage verbindingen binnen de wijk en dat juichen we absoluut toe. Het is erg belangrijk dat onze kinderen – maar ook volwassenen en senioren – zich op een veilige manier binnen de wijk kunnen verplaatsen. Het Masterplan biedt echter geen oplossingen voor het in- en uitgaande verkeer. Dat is vandaag al een ernstig probleem, en zal door de geplande assale uitbreiding nog toenemen. Dat wordt ook duidelijk onderkend in de studie van de KU Leuven die de stad heeft goedgekeurd: ”Een mobiliteitsonderzoek moet tijdens het ontwerp van het ontwikkelingsplan van Schorvoort uitwijzen of de voorgestelde maatregelen uit de Streefbeeldstudie 13 en het Mobiliteitsplan 2010 kunnen aangehouden worden.”

Zoals we ook aan de Vlaamse Bouwmeester hebben laten weten begrijpen we niet hoe een Masterplan met dergelijke omvang en met zo’n groot experimenteel karakter kan worden opgesteld zonder concreet mobiliteitsplan. We vragen aan jullie raadsleden om de ontwikkeling van de wijk geleidelijk mee te laten evolueren met de oplossing van het mobiliteitsprobleem. Concreet betekent dit dat het finale masterplan een degelijk extern mobiliteitsplan moet bevatten en dat het gelijktijdig met de woonuitbreiding moet worden uitgevoerd, niet achteraf. De stad heeft de middelen in handen om dit af te dwingen via het al dan niet verlenen van bouwvergunningen.

 

 Zowel in de 10 punten van de stad als de thema’s die de wijk belangrijk vindt is “een dorpse, menselijke schaal” een hoofdthema. De woonuitbreiding zoals nu gepland zal onherroepelijk leiden tot volledige verstedelijking van onze wijk. Een dichtheid tot van 30 tot 40 woningen per hectare en wooncomplexen tot 4 à 5 bouwlagen horen niet thuis in onze dorpse omgeving! We stellen ons ook vragen over de noodzaak van deze woonuitbreiding; in de studies over de verwachte demografische evolutie in Turnhout in de komende decennia blijkt die behoefte zeer duidelijk niet, zeker als we ook rekening houden met alle huidige en recente woonontwikkelingen. We vrezen dat deze woonuitbreiding uitsluitend gedreven is vanuit economische motieven, en onvoldoende mikt op de verbetering van de wijk. We vrezen ook dat ons bloeiend sociaal en verenigingsleven en aangenaam dorps karakter van de wijk ernstig zullen worden aangetast door te sterke verstedelijking. We vragen jullie raadsleden om ernstig na te denken of zo’n massale woonuitbreiding wel echt nodig is in Schorvoort. We vragen ook aan jullie dat er meer rekening wordt gehouden met de leefbaarheid van de buurt. Concreet vragen we voor elk van de drie projectgebieden in Schorvoort: een maximale woondichtheid van 25 woningen per ha en geen hoogbouw (maximaal 2 bouwlagen plus zadeldak). Voor het hele project vragen we een geleidelijke groei (maximaal 10% nieuwe woningen per decennium).

 Tenslotte tonen de laatste plannen een erg zware bebouwing van de Aa-vallei. Er is sprake van 4 tot wel 5 bouwlagen, en een woondichtheid van 40 woningen per hectare. Dat is 3x de huidige dichtheid in de wijk en ruim boven het vereiste minimum in stedelijk gebied (25 woningen per hectare). Dat is sterk in tegenspraak met de uitgangspunten die door de stad zijn opgesteld: “Er zijn meer woningen nodig, maar dat mag de dorpse menselijke schaal niet verdringen.” en “Langs de Aa moet een groot deel van de groenruimte bewaard blijven als buurtpark.” Wij vrezen ook dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de overstromingsgevoeligheid van het gebied. Daarenboven zal het voorstel een belangrijk stuk landelijk gebied in Schorvoort onherroepelijk teniet doen. De huidige plannen zijn ook in tegenspraak met de studie van Leuven, het Ruimtelijk Structuurplan en het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan: “Gezien het ‘onbebouwbaar karakter’ van dit gebied werd in deze zone een ‘structurerend groengebied Aa-beek’ aangeduid. Hoewel het Bekkenbeheerplan Netebekken aandacht vraagt voor retentiecapaciteit, hermeandering en overstromingscapaciteit rond de Aa in het Turnhoutse werd de natuurlijk overstroombare Aa-vallei in Schorvoort toch herbestemd tot ’stedelijk woongebied’. Er wordt in de begeleidende nota wel gewezen op het onbebouwbaar karakter van het gebied.

SchorvoortVerenigingUit voorgaande delen blijkt dat het aangewezen is om de Aa-vallei in Schorvoort grotendeels te vrijwaren van bebouwing. Niet als smal groen lint, maar als volwaardige vochtige hooiland-vallei.” Het is dan ook volstrekt onbegrijpelijk dat de Aa-vallei zo intens zal ontwikkeld worden, en dit in tegenspraak met de studie van Leuven en de punten van de stad. Zelfs in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan is er sprake van 175 woningen in de Aa-vallei, niet van het huidige geplande 300+ woningen. We vragen de stad om eerder gemaakte principes na te komen, ruimte te voorzien voor een toegankelijk groengebied en als overstromingsbuffer, en het overgebleven deel te bebouwen met een dichtheid van 25 woningen per hectare. De studie van Leuven (figuur 58) geeft een duidelijke schets van wat er bedoeld wordt met een ‘ruimer stadspark’.

 We vragen de voltallige gemeenteraad, over de partijgrenzen heen, om het ontwerp van het masterplan en de 14 richtlijnen grondig te bestuderen en aan te passen aan de bezorgdheden van de wijk Schorvoort alvorens ze goed te keuren. En tenslotte dit: in plaats van deze belangrijke ontwikkeling even terloops via een Masterplan te regelen en goed te keuren, vragen we dat deze ontwikkeling ondersteund wordt door een volwaardig Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Dat zal ervoor zorgen dat de juiste inspraak kan gebeuren via een openbaar onderzoek, en zal de grondeigenaars en ontwikkelaars voldoende rechtszekerheid geven om hiermee verder te gaan.

 Astrid Wittebolle (Groen):

Beste mensen van Schorvoort, vooreerst, welkom op de gemeenteraad. Vanuit de oppositie heeft – onder andere mijn partij – er hard voor gevochten om burgers hier spreekrecht te geven. Het is goed dat dat vandaag kan en het is niet omdat wij nu in de meerderheid zitten dat we dat nu minder waardevol vinden. Dit gezegd zijnde. U onderschat deze raad. Onze gemeenteraadsleden zijn terdege vertrouwd met dit dossier. Ze keurden vier jaar geleden het 10-puntenplan voor Schorvoort goed en werden op 24 maart jongstleden nog in commissie 4 geïnformeerd over het masterplan. Jullie waren er ook bij toen, overigens.

Voor de petite histoire: de stad Turnhout heeft zijn plannen rond de toekomst van Schorvoort de afgelopen vier jaar altijd ‘eerst’ gedeeld met de wijk. Er werd een klankbordgroep samengesteld waarmee we nauw hebben samengewerkt. De primeur van alle plannen was altijd voor die groep. En dat is vrij uitzonderlijk. We hebben er onze agenda eens bijgehaald. We zien in totaal tien bijeenkomsten op Schorvoort, inclusief een wandeling door de wijk. Alles kan altijd beter, maar we denken dat er in Vlaanderen weinig projecten zijn waarbij burgers zo nauw worden betrokken bij de voorbereiding. Dat Schorvoort er binnen pakweg dertig jaar anders zal uitzien dan nu, is duidelijk. Er moeten in stedelijk gebied meer woningen komen om de open ruimte te vrijwaren en de bevolkingsaangroei op te vangen. Dat is beslist in Vlaanderen en Turnhout ondersteunt die beslissing. In de stadsregio Turnhout is Schorvoort een van de gebieden die voor woonuitbreiding in aanmerking komen.

Dat zal gebeuren. Ooit. Later. Niet onmiddellijk.

Om de toekomst voor te bereiden werken we aan een masterplan. Dat plan is vooral een procesbenadering. We zetten er de lijnen uit en geven een aanzet voor komende projecten. De kans dat de wijk er anders zal uitzien dan we nu uittekenen, is trouwens groot. Dat hangt namelijk niet van ons af, maar van de plannen van eigenaars en ontwikkelaars. Wij trekken echter nu al de krijtlijnen waarbinnen die eigenaars en ontwikkelaars zullen moeten werken. Zodat ze niet zomaar hun ‘goesting’ kunnen doen. Ik hoor en lees dat jullie bang zijn dat Schorvoort zal volgebouwd worden met appartementen. Dat klopt niet. We beperken precies het aantal wooneenheden in het hele gebied tot 25 per hectare. Door op enkele plaatsen appartementen met vijf verdiepingen toe te staan, kunnen we net het groene karakter van de hele wijk vrijwaren. Die maatvoering is trouwens geen verplichting. In het overgrote deel van de wijk zullen er maar twee à drie bouwlagen mogen komen.

Ik hoor en lees dat wij de natuurwaarden van de Aa-vallei willen aantasten. Het plan is net dat we de Aa-vallei terug in beeld willen brengen en het groene gebied toegankelijk willen maken, voor iedereen. De overstromingsproblematiek wordt hierbij uiteraard aangepakt.

 Ik hoor en lees dat jullie bang zijn dat het ‘dorpse’ karakter van Schorvoort zal verdwijnen. Het is precies door dit Masterplan dat we het onmogelijk maken dat er – binnen vijftien, twintig of dertig jaar ongebreideld hoogbouw kan worden neergepoot. Als we nu niks doen, als we als stad hier deze regierol niet oppakken, is zowat alles mogelijk. Zonder kader doet iedereen wat hij of zij wil. Dat geldt zo voor Turnhout, dat geldt voor elke plek in Vlaanderen waar men geen mastervisie ontwikkelt.

En er is meer. We hebben, in constructieve samenspraak met de club, een oplossing voorhanden voor White Star – dat is een belofte. We maken die waar. Er komt een dienstencentrum, centraal in Schorvoort. Iets wat vele Turnhoutse wijken jullie zullen benijden. Zeker nu er een huisartsentekort dreigt. En neen, er komen géén extra sociale huurwoningen in Schorvoort. Er komt wel een co-housingproject dat uniek is in Vlaanderen en dat maakt dat jong en oud er in de wijk kunnen (blijven) wonen.

We willen ons niet verschuilen achter autoriteitsargumenten, maar het project Schorvoort is door Team Vlaams Bouwmeester erkend als pilootproject voor heel Vlaanderen. Het traject werd in juli 2013 nog door de vorige ploeg geïnitieerd. Het is iets waarvoor we als stad in de rest van Vlaanderen applaus krijgen. Een eer voor Turnhout. Wij zijn Calimero niet. De ‘grondcoalitie’ waarbij eigenaars, de stad, het OCMW en de Ark hun gronden in één ‘pool’ hebben gestopt om zo te komen tot een globale visie, bestaat nergens anders. Private- en algemene belangen worden zo verzoend.

Laat ons toe even te citeren uit het rapport van Team Vlaams Bouwmeester: “Schorvoort is een enclave die door de weginfrastructuur afgesneden is van de stad. De bevolking veroudert, maar er zijn weinig of geen voorzieningen, zorgaanbod of aangepaste woningen om de vergrijzing op te vangen. Velen vrezen dat ze hun vertrouwde wijk zullen moeten verlaten wanneer ze niet meer goed te been zullen zijn. Er is nog heel wat groene, open ruimte, maar die is vaak ontoegankelijk voor de bewoners. De Aa is niet enkel weggestopt in ondergrondse kokers, de vroegere levensader van het gehucht is ook verdwenen uit het collectieve geheugen van de bewoners. Het Pilootproject moet niet van nul beginnen. De stad Turnhout is reeds ettelijke jaren bezig met een denk- en planningsproces dat een nieuwe toekomst uittekent voor de wijk.’ Einde citaat.

Team Vlaams Bouwmeester heeft lof voor Turnhout omdat we resoluut kiezen voor de zachte aanpak. En dan de mobiliteit. Het masterplan voorziet voor de interne afwikkeling een netwerk van zachte verbindingen om de doorwaadbaarheid van de wijk te voet en met de fiets te optimaliseren. Dit komt de leefkwaliteit zeker ten goede. De ontsluiting van de wijk is een aandachtspunt, zeer zeker, maar dat geldt voor elke wijk in de stad. Hiervoor zijn onze diensten dagelijks aan het werk en in gesprek met de Vlaamse administratie om het mobiliteitsplan in zijn totaliteit gerealiseerd te krijgen. Maar we hebben nog tijd. Er is op dit moment geen enkel privaat woonproject gepland in Schorvoort. En aangezien er nog tal van andere woonprojecten op til staan in Turnhout, is de kans klein dat die er snel zullen komen. Nieuwe woonontwikkelingen zullen zich moeten inpassen in de mastervisie. En daarin staat de leefbaarheid van Schorvoort centraal. Ook dàt is een belofte. Bij elk project zal opnieuw een inspraakronde worden opgestart. Als wij binnenkort met het masterplan naar de gemeenteraad gaan, dan vragen wij de raad dus niet om een blanco cheque te tekenen.

 En er is meer. Precies omdat we bekommerd zijn over de twijfels die er nog zijn over dit toekomstproject, gaan we straks naar de wijk. Om het nogmaals duidelijk uit te leggen. We plannen op korte termijn drie bijkomende vergaderingen. Voor de hele wijk, niet alleen voor de klankbordgroep. Graag geven we u nog een bedenking mee. We hoorden op vergaderingen van de klankbordgroep en in de wijk dat er mensen zijn die liever hebben dat we géén masterplan voor Schorvoort maken. Dat we het gevaar van een ongebreidelde ontwikkeling van de wijk als ‘dreiging’ gebruiken. Dat we dus alles maar moeten laten zoals het nu is. Dat is een erg gevaarlijke redenering. De ontwikkeling van Schorvoort is niet tegen te houden. Of we dat nu prettig vinden of niet. Er ligt nu eenmaal bouwgrond. Mensen en eigenaars hebben er rechten en zullen er ooit willen bouwen. Ze mogen dat ook.

Als wij nu niet samen het kader vastleggen, als we er nu niet over waken dat dat proces ordentelijk gebeurt, dan zullen de toekomstige bewoners van Schorvoort daar de dupe van zijn. En misschien staan zij hier dan ooit, binnen vijftien, twintig of dertig jaar om de gemeenteraad te verwijten dat de stad in 2015 niets gedaan heeft om de toekomst voor te bereiden. Wij zullen op dat moment misschien niet meer in de gemeenteraad zitten, maar we beschouwen het als onze taak om vandaag – samen met jullie – te werken aan een visie voor morgen. De toekomstige bewoners van Schorvoort, en bij uitbreiding van Turnhout, kunnen vandaag niet meepraten over ‘hun’ wijk. Het is onze plicht om ook aan hun belangen te denken.

Roel Truyen:

Bedankt voor deze bemoedigende woorden. Ik neem aan dat jullie openstaan voor onze vragen en we kijken uit naar onze volgende bijeenkomst.

 

 1. + 5.

De gemeenteraad wordt gevraagd een nieuwe volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager aan te duiden in de algemene vergaderingen van IOK en IOK Afvalbeheer.

 

 1. + 7.

IOK en IOK Afvalbeheer organiseren een algemene vergadering op 19 mei 2015. Zij vragen om inname van standpunten over de dagorde en vaststelling van het mandaat van de volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): Naar gewoonte zullen we ons onthouden voor punt 6 en 7.

Voor de fractie N-VA eveneens een onthouding voor beide punten.

Ook De Stadslijst onthoudt zich.

 

8.

Ingevolge de aanstelling van een nieuw gemeenteraadslid wordt gevraagd de gemeenteraadscommissies opnieuw samen te stellen.

 

9.

De heer Nic Van Heupen was voorzitter van commissie 3. Door zijn verhindering wegens medische redenen is het nodig een nieuwe voorzitter voor commissie 3 aan te stellen.

 

10.

De gewijzigde statuten van het AGB Turnhout liggen ter goedkeuring voor.

 

11.

De stad Turnhout wil met enkele Turnhoutse culturele spelers een convenant afsluiten. Deze convenanten liggen ter goedkeuring voor.

 

12.

De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van rooilijnplan dat werd opgemaakt in het kader van het geplande inbreidingsproject welk de verbinding maakt van de Hoveniersstraat naar de Varenstraat (Schupstraat fase 2) voorlopig vast te stellen. In 2013 stelde de gemeenteraad het ontwerp van rooilijnplan van het geplande inbreidingsproject gelegen aan de Maasstraat-Varenstraat definitief vast. Het betrof de eerste fase van de Schupstraat, waar op de niet-bebouwde gronden gelegen tussen Maasstraat en Varenstraat een verkaveling wordt voorzien voor 23 loten voor halfopen en gesloten ééngezinswoningen en een lot met 4 sociale wooneenheden. Op het gedeelte van de grond die nog niet verkaveld is, worden momenteel ook plannen voor ontwikkeling opgemaakt. Het gaat om een uitbreiding van de Schupstraat, met hetzelfde profiel als het eerste gedeelte waarlangs enkele ééngezinswoningen worden voorzien en 2 appartementsgebouwen. Voor het overige wordt er langs de kant van de Hovenierstraat bijkomend openbaar domein voorzien dat de voornoemde appartementgebouwen voor autoverkeer ontsluit. Hier worden bezoekersparkeerplaatsen, een buurtparkje en een doorsteek voor fietsers en voetgangers voorzien van de Varenstraat en Maasstraat naar de Hoveniersstraat.

 

13.

De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van rooilijnplan van de inbreiding aan de Schorvoortstraat, definitief vast te stellen. De voorziene rooilijn laat toe om volgende aanleg van openbaar domein te voorzien. De minimale breedte binnen de rooilijn is 8 m. Deze breedte zorgt er voor dat de ruimte binnen de rooilijn gebruikt kan worden als toekomstige ontsluiting voor ontwikkelingen in het achterliggende binnengebied door autoverkeer en veiligheidsdiensten. Vermoedelijk zal de ruimte ontworpen worden als woonerf waarbij de inrichting zoveel mogelijk op fietsers en voetgangers zal worden afgestemd.

 

14.

Enkele gewijzigde toelagereglementen ter ondersteuning van Turnhoutse sportverenigingen liggen ter goedkeuring voor.

 

15.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het voorstel rond de locatiekeuze van de nieuwe organisatie Stad en OCMW. Alle ondersteunende diensten van de nieuwe organisatie (Stad en OCMW) worden fysiek samengebracht op campus Blairon eind 2017. Deze datum is gekoppeld aan de verhuis van de directie sociale zaken van het OCMW naar de Stationsstraat.

 

16.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het vestigen van een erfdienstbaarheid van doorgang over de percelen vormende de personeelsparking en dit ten behoeve van voetgangers en fietsers binnen een bouwproject van DE ARK, gelegen aan de Steenweg op Gierle 96. De percelen waarover de erfdienstbaarheid zal worden gevestigd zijn eigendom van Stad Turnhout en vormen de personeelsparking. Het perceel dat het recht verkrijgt, is gelegen langs de Steenweg op Gierle 96 en bestaat uit een winkel, een magazijn en bovenliggend appartement. DE ARK heeft het eigendom aan de Steenweg op Gierle 96 aangekocht met de bedoeling om het te verbouwen tot een appartement, kantoren en magazijnen. Het magazijn zal gebruikt worden als magazijn/werkruimte voor de werkmannen van woningmaatschappij. Van hen kwam de vraag om een toegang te voorzien aan de achterzijde van het bouwproject dat zij willen verwezenlijken op het perceel dat zij aangekocht hebben. Het gaat om twee deuren van elk 1 meter breed en 2 meter hoog, die in de achtergevel van het gebouw zullen worden geplaatst. De toegang betreft een doorgang voor voetgangers en fietsers, een garagepoort is niet toegestaan. Omdat voor alle andere woningen die uitgeven op de personeelsparking reeds eerder een doorgang werd toegestaan, is het logisch dat ook voor deze woning een gelijkaardig recht wordt toegekend. Uiteraard wordt dit recht volledig analoog uitgeschreven, onder dezelfde voorwaarden die in de eerdere akte met de andere woningen werden opgenomen.

 

17.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de grondverwerving voor algemeen nut in het kader van de aanleg van een fietspad aan de Zierenbosstraat. Het betreft de percelen in eigendom van Philips Belgium met een totale oppervlakte van 1 303 m², zoals ze voorkomen op het plan. De totale waarde van deze deelpercelen wordt geschat aan 70 euro/m², bedraagt 91 210 euro.

De stad zorgt voor de sloop van de conciërgegebouwen gelegen aan de Zierenbosstraat 1-3. De sloopkosten hiervoor bedragen 8 409 euro incl BTW. Deze kost wordt in mindering gebracht op het aan de eigenaar te betalen bedrag voor de grondverwerving. Eveneens zal de stad zorgen voor het verwijderen van bestaande opstallen als hekken, beplanting, opritten, verplaatsen van verlichtingspalen, opbreken van parkeerplaatsen etc., die nodig zijn voor de aanleg van de fietspaden. Er dient ook nog een groenaanplanting te worden voorzien door de stad die de verwijderde afsluitingen zal vervangen. Eventuele kosten voor bodemsanering van de te verwerven deelpercelen vallen ten laste van de verkoper.

 

Punt ter hoogdringendheid

Hannes Anaf (sp.a) : De tennis had normaal gisteren moeten open gaan, maar dit is niet gelukt. We hebben lang gezocht naar oplossingen. We willen voorstellen om het retributiereglement in die zin aan te passen zodat we de tennisvelden in het Stadspark gratis ter beschikking stellen mits reservering bij de sporthal waar een systeem gemaakt kan worden (papier opgehangen aan de tennisvelden zodat er geen discussie kan komen over reserveringen). Het dagelijks onderhoud zal nog door de stadsdiensten gebeuren. Hopelijk kunnen we naar volgende zomer voor een definitieve oplossing zoeken. We hopen dat de Turnhoutenaar op deze manier terug kan tennissen in het Stadspark.

 

Het punt wordt goedgekeurd.

 

Vragen van raadsleden

 

Volgende vragen worden gekoppeld: d-i en e-r.

 

18 a) Armoedeproblematiek in Turnhout (Paul Meeus, Vlaams Belang, 24 april 2015)

 

Op de vergadering van commissie 3 dd. 22 april 2015 werd ons een voortreffelijke wetenschappelijke analyse gebracht van de armoedeproblematiek in Turnhout. Dit cijfermateriaal was verontrustend inzake de onophoudende en snel groeiende hoge armoedegraad en – bij uitbreiding – de (jeugd)werkloosheidsgraad. Ook de link met de migratie naar Turnhout was onmiskenbaar. Voor de commissieleden was het overduidelijk dat hier een bijzonder grote uitdaging voor en een enorme verantwoordelijkheid van het stadsbestuur voorligt.

 1. Hoe worden de algemene doelstellingen, zoals geformuleerd in het bestuursakkoord in het hoofdstuk ‘Turnhout: een stad die armoede aanpakt’, geconcretiseerd in haalbare initiatieven?
 2. Welke prioriteiten legt het stadsbestuur in deze?
 3. Welke doelstellingen uit het bestuursakkoord wil het stadsbestuur tegen het einde van de legislatuur zeker bereiken m.b.t. de aanpak van de armoede in onze stad?
 4. Hoe wordt het aangekondigde ondernemers- en bedrijfsvriendelijk beleid gevoerd om bijkomende jobs creëren? Welke stimuli zijn reeds ontwikkeld om de tewerkstelling in het stadshart op relatief korte termijn te bevorderen?
 5. “Samen met het opleidings- en onderwijsveld en ondernemers werken we vernieuwende concepten uit.” Lezen we op p. 14 van het bestuursakkoord. Welke concepten zijn reeds uitgewerkt of staan in de steigers?

 

Peter Segers (sp.a): Armoede in Turnhout stijgt door allerlei factoren. We gaan blijven nadenken en analyseren en dit vooral op wijk-en buurtniveau om middelen in te zetten waar de nood het hoogst is. Dat zal grondig gebeuren zodat we de middelen doelgericht en efficiënt kunnen inzetten. We hebben projecten die inzetten op kansarmen bewust buiten de besparingen gehouden. We hebben ook meer concretere projecten: de brugfiguren, de vrijetijdspas die we gaan hervormen naar de uitpas, voedselbedeling,…. Daarnaast gaan we voor 15 % sociale woningen bij omvangrijke woonprojecten; in allerlei vormen. Dit kunnen ook koopwoningen zijn, bescheiden woningen,…Ook een akkoord met een sociaal verhuurkantoor valt daaronder. In Turnhout ziet het er naar uit dat we het bindend sociaal objectief gaan halen. We willen de woningen van het SVK verhogen. In het kader van die private huurmarkt willen we afspraken maken binnen de Stadsregio. We proberen ook de huisjesmelkerij terug te dringen, een van de plaatsen waar we vaak armoede aantreffen. Daar werken we nog altijd aan.

Wat zijn de prioriteiten? Een van de prioriteiten is zeker kinderarmoede. 1 op 5 van de kinderen groeit op in een kansarm gezin. We proberen snel in te grijpen met huisbezoeken en zo te kijken welke begeleiding er nodig is. De link wordt ook gelegd met Studio K van het OCMW. We zetten op deze prioriteit ook extra personeel in.

 

Luc Op de Beeck (CD&V): Ook ik als OCMW-voorzitter kan niet ontkennen dat we kampen met een ernstig armoedeprobleem. Armoede is een complex gegeven. Het heeft verschillende facetten, ik denk aan wonen, gezondheid,werk,…We focussen als OCMW vooral op de financiële armoede. Een 6-tal mensen werkt met 25 gezinnen. 120 mensen stellen we te werk met de initiatieven De Troef en Den Aas. Voor alle aanbestedingen zoeken we naar ondernemers uit de regio Turnhout of we vragen om ons doelpubliek tewerk te stellen. Route 11 is een revalidatiecentrum waar mensen leren de draad weer op te nemen. Hier is ook een arbeidscoach aanwezig om mensen weer aan het werk te krijgen, want het gaat om mensen die wegens psychische problemen niet meer kunnen werken. We willen een zorgbedrijf oprichten; dat samen met externe partners nieuwe diensten zal ontwikkelen. We willen werk creëren voor onze regio, ook via toeleveringsbedrijven. We moeten bekijken of we met het zorgbedrijf nieuwe ondernemingen kunnen oprichten. Dit is de belangrijkste prioriteit: job creatie voor deze legislatuur. De artikel zestigers willen we uit de armoede halen door tal van initiatieven om hen aan het werk te zetten.

 

Luc Hermans (CD&V): We voeren een actieve aanpak naar leegstaande panden; we brengen eigenaars in contact met kandidaat-huurders of nieuwe eigenaars. We denken ook aan het pop-upverhaal waarbij we startende ondernemers begeleiden en hierbij ook leegstaande panden terug in beeld brengen zodat de mensen de panden leren kennen. Dit geeft mogelijkheden naar ontwikkelingen op lange termijn. Sinds januari hebben we de horeca-en innovatiecoach. We zijn bezig met de inventarisatie en de kennismakingsronde met de verschillende horecazaken die interesse hebben getoond. We bekijken de mogelijkheden naar het samenvoegen van panden. We proberen de aantrekkelijkheid van het centrum te verhogen. We hebben een nieuwe aanpak wat de bebloeming betreft. De investering die we doen naar netheid in het centrum draagt bij aan een goede beleving van de stad. We denken aan wifi in het stadscentrum. Sinds september 2014 kiest de stad ervoor om een onderwijsconsulent aan te stellen. Deze persoon is het aanspreekpunt voor onderwijs en opleiding. We willen dat de bedrijfswereld en de onderwijswereld elkaar beter leert kennen. We hebben ook nauw contact met de VDAB. We werken aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de VDAB en de gemeenten uit de Stadsregio.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): Jullie geven een opsomming van initiatieven die in voegen zijn, ik had dit verwacht. Maar ik ben nu zelf ruim 20 jaar mandataris in de stad en ik heb de meeste van deze initiatieven tot stand zien komen. Dat waren allemaal initiatieven om tegemoet te komen aan de armoedeproblematiek. Alleen stel ik vast dat we nu cijfers krijgen. De cijfers zeggen dat de armoede problematisch stijgt. Wat gaat u nu structureel doen? De initiatieven zijn allemaal waardevol, maar dat zijn maar middelen die aangereikt worden om iets op te vangen en niet om het probleem als dusdanig op te lossen. We moeten nu de stap zetten naar structurele oplossingen. Als centrumstad moeten we op de eerste plaats onze verantwoordelijkheid meer leggen in de Stadsregio. Dit is een belangrijk gegeven: de lusten en de lasten moeten gedeeld worden. Het water staat ons aan de lippen en we hebben structurele steun nodig. Het is nuttig om op geregelde tijdstippen deze problematiek in kaart te brengen. Waarom geen Staten-Generaal met alle partijen?

 

Luc Hermans (CD&V): We hebben een mogelijke datum voor de Staten-Generaal bekend gemaakt, waarschijnlijk zal dit 2 juli zijn.’

 

Eric Vos (T.I.M.): Dit debat kunnen we verder voeren in commissies maar het is toch nuttig om aan te geven dat de fundamentele oplossing werk voor iedereen is. We zijn hier belangrijke stappen in aan het zetten, bijvoorbeeld met de invulling van het industrieterrein Veedijk, Bentel,…We produceren heel wat welvaart in onze stad en er vloeit heel weinig terug naar de bevolking terug. Binnen de Stadsregio zijn we met uniek traject bezig rond ruimtelijke planning. We hebben gepleit om vanuit de Stadregio meer slagkracht te krijgen rond projecten. Ik kom er graag uitgebreider terug op een van de volgende commissies.

 

18 b) Beveiliging eigendommen stad (Willy Van Geirt, N-VA, 27 april 2015)

 

Graag had ik meer info gekregen hoe onze eigendommen van de stad worden beveiligd.

Enkele weken geleden verdween uit het stadhuis een kar waar podiumelementen op moeten vervoerd worden. Deze stond in de gang aan de kant van de winkel van De Lijn. Die kar is spoorloos. In het weekend, vooral op zaterdagen, kan iedereen zomaar in dat gebouw binnen zonder dat daar controle is. Men kan in al die gangen gewoon een feestje bouwen, stelen, graffiti spuiten, vernielen enz. Volgens mijn informatie hangen daar nergens camera’s; enkel één camera gericht op het stadhuis aan de overkant van de markt. Welke initiatieven zal het stadsbestuur nemen om het stadhuis/erfgoedhuis beter te beveiligen? De stad beschikt over een heel pakket aan eigendommen. Zijn deze beveiligd met camera’s? Worden de lokalen en gangen iedere avond gecontroleerd op eventuele ongenode bezoekers? In heel wat gebouwen staat voor heel veel geld aan PC’s, laptops en ander materiaal. Het lijkt mij niet uitgesloten dat in meerdere gebouwen na sluitingstijd er een ongenode bezoeker achterblijft om later tijdens de nacht nog meerdere personen binnen te laten om dan een en ander te ontvreemden. Kan de betrokken schepen ons eens uitleggen wat de procedures zijn elke avond om bv. het stadhuis af te sluiten? Wie is de laatste die de deur vergrendeld? En is er dan een controle gebeurd? Worden alle lokalen gecontroleerd dat zij leeg zijn? Worden de toiletten bijvoorbeeld gecontroleerd op achterblijvers? Kortom, graag had ik geweten per gebouw welke de stad in gebruik heeft en waar er diensten in zijn ondergebracht van de stad, hoe die worden gecontroleerd voor sluiting en is er de dag nadien nacontrole mogelijk via camerabeelden?

 

Luc Debondt (T.I.M): Ik wil dit punt op een commissie 5 in een besloten zitting behandelen.

Willy Van Geirt: Ik ga hiermee akkoord

 

18 c) Drop off zone horeca Grote Markt (Willy Van Geirt, N-VA, 27 april 2015)

 

Meer en meer is er onrust in de horeca, en zeker bij de horeca op de Grote Markt. Zij hebben al moeten inleveren door het rookverbod, er kan niet langer geparkeerd worden op de Grote Markt. Maatregelen die wij zeker ook niet ongenegen zijn. Maar nu er ook nog de witte kassa zal verplicht worden, maken wij ons meer en meer zorgen omtrent de horeca op de Grote Markt. Daarom de volgende vraag en idee aan de schepen van mobiliteit.

Wil u overwegen en onderzoeken om chauffeurs met de auto toe te laten om klanten, gezinnen af te zetten aan horeca of andere zaken waar men wil gaan verteren om nadien de wagen meteen te gaan plaatsen op een nabije parking? Bijvoorbeeld een drop off zone om mensen toe te laten hun minder mobiele gezinsleden op een veilige en boeteloze manier te kunnen brengen naar de horeca van de Grote Markt.

 

Marc Boogers (Groen): Veel steden en gemeenten hebben meerdere voetgangerszones, we zijn daar niet uniek in. Ook daar moeten mensen geraken. We hebben een duidelijke drop off zone. ‘Drop off’ betekent afzetten. We hebben een zone aan de Zuidkant en een aan de Oostkant van de Grote Markt. Ook op het Zegeplein is een drop off zone. We houden het hier liever op. De Noordkant willen we hiervoor niet in aanmerking laten komen omdat dit een voetgangerszone is en die geven we niet graag op.

 

18 d) Doorrijmogelijkheden in voetgangerszone voor Minder Mobielen Centrale (Willy Van Geirt, N-VA, 27 april 2015)

 

Naar aanleiding van de uitspraken van Minister Ben Weyts over de belbus en het afschaffen hiervan.

Ben Weyts wil nu samen met onder meer TreinTram Bus en de Minder Mobiel Centrales alternatieven uitwerken.

Vorige gemeenteraad heb ik reeds aangehaald dat door het waarschijnlijk afschaffen van de belbus er misschien kon bekeken worden hoe de Minder Mobiele Centrale zou kunnen betrokken worden in deze materie. Is de schepen bereid het engagement aan te gaan om na te gaan hoe de vrijwilligers van de MMC gemakkelijker doorrij-mogelijkheden kunnen krijgen in voetgangerszones, op los en laadruimtes te kunnen staan, kortom om hen de mogelijkheden te willen verschaffen om minder mobiele mensen te kunnen brengen op de plaatsen waar zij naar toe willen gaan?

 

18 i) Geen belbus meer! (Josiane Driesen, CD&V, 28 april 2015)

 

De Lijn kondigde enkele weken geleden aan dat zij geen belbus meer laten rijden in onze stad.

Bijna een jaar geleden werd door onze fractie een voorstel ingediend om de lijn naar de begraafplaats terug te activeren, met een minimum aan kost voor de lijn : de buslijn naar Reusel passeert elk uur aan het ziekenhuis en wacht daar een 10-20 minuten. Door een ommetje te maken via de Fonteinstraat en de Heizijde, zou er een 5tal minuten minder gewacht moeten worden, maar hadden we elk uur een bus naar het begraafpark. Hierop wilde de Lijn niet ingaan ( te smalle weg en mogelijkheid tot blokkering kon het schema van de buslijn in het gedrang brengen), maar ze zagen het wel zitten om op een vaste dag en binnen bepaalde uren een belbus in te leggen.

Ook dat kunnen we dus nu vergeten. De beslissing van de Lijn brengt voor hen zeker de nodige besparingen, maar zorgt ervoor dat een heleboel mensen in de problemen zitten : hoe geraken zij nog bij de dokter, op de Grote Markt, bij familie, …. Het zal zeker ook zorgen voor sociale vereenzaming bij die mensen die het nu ook al moeilijk hebben. Er zijn inderdaad nog een heleboel sociale- en vrijwilligers organisaties die ook voor vervoer zorgen, maar zij hebben nu al mensen tekort om hun aanvragen bol te werken. De Provincie is gestart met een nieuw initiatief : PlusBus.

Dit is een project om mensen met een mobiliteitsbeperking toch een aangepast aanbod te doen van vervoer, in samenwerking met de locale besturen. ( Er is al 1 project opgestart met de locale besturen van Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Mortsel, Wommelgem en Wijnegem)

Heeft de schepen al contact opgenomen met de verantwoordelijke gedeputeerde om te kijken of een dergelijk project ook hier de belbus zou kunnen vervangen?

 

Marc Boogers (Groen) op vraag van Willy Van Geirt: Er is een brief van juli 2012 gericht aan de MMC. De auto’s mogen de voetgangerszone in-en uitrijden als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Misschien moeten we dit schrijven nog eens herhalen.

 

Marc Boogers (Groen) op vraag van Josiane Driesen: Het is effectief zo dat de belbus afgeschaft is. Een paar weken geleden hebben we de vraag gesteld aan De Lijn waar de belbus nu staat. De Lijn is bereid om in te gaan op het eigen voorstel: om een Belbus ter beschikking te stellen tegen een bepaalde huurprijs zodat de stad over de belbus kan beschikken. Er moet hiervoor wel een aanpassing komen van het decreet zodat een stad of gemeente mee openbaar vervoer kan organiseren. Ik heb de problematiek ook op de agenda van de Stadsregio gezet want we moeten dit op stadsregionaal niveau behandelen.

In verband met PlusBus. Ik heb inderdaad contact gehad met de gedeputeerde. Elk vervoersgebied heeft aangepast vervoer ingericht. Bij ons heet dat Rolmobiel. De werking van Rolmobiel is zo dat die ook samenwerken met instellingen zoals het Gielsbos. De deputé gaat in het najaar een initiatief nemen om te bekijken hoe dit uitgebreid kan worden. Momenteel zijn er twee wagens bij Rolmobiel waar rolstoelen in kunnen. Dit zou uitgebreid moeten worden. Gedeputeerde Peter Bellens zal ook graag in Turnhout een uiteenzetting geven.

 

Jan Van Otten (sp.a): Steeds terugkomen op de belbus moet blijven gebeuren, zodat dit actueel blijft. We pleiten voor een overleg met alle actoren. Dagelijks word ik nog geconfronteerd met mensen die nu echt in de problemen zitten. Mobiliteit is een basisbehoefte voor iedereen.

 

Willy Van Geirt: De vrijwilligers van de MMC zijn hier niet van op de hoogte en blijkbaar ook de politie niet.

 

18 e) Belasting op drijfkracht (Reccino Van Lommel, Vlaams Belang, 27 april 2015)

 

Nog amper 1 op 5 gemeenten heft de verouderde belasting op drijfkracht bij bedrijven. De belasting werd vorige eeuw ingevoerd om de handenarbeid te beschermen. Volgens VOKA is het heffen van deze belasting op termijn geen goede zaak, omdat bedrijven dit mee opnemen in hun beslissingsboom om zich al dan niet in een gemeente te vestigen.

 1. Is de oorspronkelijke doelstelling van deze belasting nog van toepassing?
 2. De stad gaf eerder herhaaldelijk aan deze belasting niet te willen afschaffen. Is het college van mening dat er een uitzondering kan toegestaan worden voor bedrijven die investeren in nieuwe energiezuinige machines?

 

18 r) Drijfkrachtbelasting (Tom Versmissen, N-VA, 29 april 2015)

 

Recent konden we lezen in de media dat in 67 Vlaamse gemeenten, ofwel 1/5, er nog een drijfkrachtbelasting bestaat voor bedrijven. Een belasting die in de 19de eeuw werd voorzien om handenarbeid te te beschermen voor de invloed van de industriële revolutie. Deze belasting kan in verschil tot het achtdubbele bedragen tussen verschillende gemeenten. Dit houdt bedrijven tegen om te investeren in een bepaalde gemeente en is soms een reden om er te vertrekken.

– Wat is de motivatie van het college om deze verouderde antieke wetgeving te handhaven?

– Wat is de opbrengst van deze belasting voor de stadskas en hoeveel bedrijven worden op het grondgebied van Turnhout hiermee belast?

– Is het college bereid om deze drijfkrachtbelasting te herbekijken om zo de concurrentiepositie van onze stad naar ondernemingen toe, kracht bij te zetten

 

Francis Stijnen (CD&V): Belastingen zijn niet van de 19de eeuw, maar zijn veel ouder. Een vorm van herverdeling is van alle tijden en zo is ook onze belasting naar bedrijven toe. In de 19de eeuw is dit ontstaan, om de tollen en lasten die er toen waren gebaseerd waren op de Middeleeuwen toen er nog geen sprake was van industrialisatie. De belastingen verschillen naargelang de gemeente. Er zijn ook gemeenten die deze belasting niet hebben, omdat ze quasi geen bedrijven hebben.

Wat de cijfers betreft: in 2014 was de opbrengst voor de stad 476.000 euro. Het gaat om 97 bedrijven. Een lagere belasting voor bedrijven die energiezuinige machines gebruiken, dat is eigenlijk nu al. De kilowatt zal dan lager zijn, waardoor ze minder moeten betalen. De belasting herbekijken lijkt me niet nodig. We hebben nu in de meerjarenplanning voorzien dat deze belasting zal blijven.

Wat staat daar tegenover? Belastingen heffen we om kosten van algemeen nut te dekken. We hebben een milieudienst bijvoorbeeld. We zoeken oplossingen voor mobiliteit, PR,…

 

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang): Ik heb weer een echt ‘tsjeven’-antwoord gekregen. Belastingen zijn van alle tijden. Waarom kunnen we deze belasting niet aanpassen aan de noden van deze dag? Wat krijgen de bedrijven ervoor in de plaats? Wat doet de stad concreet voor deze bedrijven?

 

Tom Versmissen (N-VA): Ik stel me de vraag waarom u nooit overwogen heeft om de belasting procentueel te laten dalen. Dat zou een goed signaal zijn naar de bedrijven.

 

Francis Stijnen (CD&V): wij investeren ook naar bedrijven toe: we staan bedrijventerreinen toe op ons grondgebied. Wij wensen bedrijven aan te trekken op ons grondgebied. Je mag niet te snel conclusies maken die niet helemaal kloppen. Wij stimuleren de komst van bedrijven door grond ter beschikking te stellen als bedrijventerrein, bijvoorbeeld Veedijk. Dat zijn investeringen. We hebben een uitgebreide milieudienst die de bedrijven ondersteunen, we hebben een economiedienst waar bedrijven terecht kunnen, we zorgen een stukje mee voor de PR, we zorgen dat vergunningen kunnen afgeleverd worden,…Deze taks is niet alleen om te pesten want er staat heel wat tegenover.

 

18 f) De eenzame uitvaart (Reccino Van Lommel, Vlaams Belang, 27 april 2015)

 

De eenzame uitvaart is een project dat zijn oorsprong in 2009 vond in Antwerpen en kan omschreven worden als een literair en sociaal project waarbij dichters eenzaam gestorvenen begeleiden naar hun laatste rustplaats. Jaarlijks worden er in Vlaanderen een hoog aantal mensen begraven zonder dat iemand naar hen omkijkt. Bij ‘De eenzame uitvaart’ schrijven dichters een gelegenheidsgedicht voor de overledene en lezen dit voor op de uitvaart. Het is een sociaal project, waarbij het respect en de solidariteit voor medeburgers centraal staan. Omdat de deelnemende dichters erin geloven dat niemand zomaar mag begraven worden, zonder dat iemand naar hen omkijkt.

 1. Welke voorzieningen zijn reeds aanwezig om eenzame mensen in Turnhout te begraven?
 2. Hoe staat het college tegenover dit project en is zij van mening dat een dergelijk project zinvol is voor onze stad?

 

Luc Hermans (CD&V): Ik kende het initiatief niet. Ik heb het nodige opzoekingswerk verricht. Ik heb hierover nog geen informatie binnen. Ik wil dit graag in een volgende commissie bespreken. We moeten een basis voor een lange termijn kunnen leggen.

 

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang): Staat u positief tegenover dit project?

 

Luc Hermans (CD&V): Zoals ik reeds gezegd heb, is dit bevoegdheidsoverschrijdend. Persoonlijk, wanneer het een garantie is op lange termijn, ben ik bereid om hierin stappen te zetten.

 

18 g) Verzekeringspolissen Stad Turnhout (Reccino Van Lommel, Vlaams Belang, 27 april 2015)

 

Elke Vlaamse stad of gemeente voelt vandaag de noodzaak om te besparen. Jaarlijks zouden alle steden en gemeenten samen 62 miljoen euro uitgeven aan verzekeringspremies. Vele Vlaamse gemeenten lichtten daardoor hun verzekeringspolissen door met aanzienlijke efficiëntiewinsten tot gevolg. Omwille van een heronderhandeling konden gemeenten daardoor in een aantal gevallen tot meer dan 50% besparen op verzekeringspremies.

 1. Wanneer werd het verzekeringspakket van onze stad voor de laatste keer onderhandeld en hoeveel werd daarmee bespaard? Wie zijn onze partners? Voor welke risico’s is onze stad verzekerd?
 2. Voorziet onze stad een heronderhandeling op korte termijn?

 

Francis Stijnen (CD&V): Ik kan u geruststellen, we hebben deze evaluatieronde reeds vorig jaar gedaan. We zijn naar onze verzekeraar toe gestapt om te kijken hoe we kunnen besparen. We hebben ons vooraf wel laten adviseren door onze raadsheer. We moeten nu een 70.000 euro minder aan premie betalen. We hadden dit al eerder in 2011 en 2008 gedaan. Het gaat om verzekering arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, een aantal brandverzekeringen en autoverzekeringen op ons patrimonium. We hebben de onderhandelingen gevoerd in juli vorig jaar. Ethias is op dit moment onze partner. We hebben de intentie om dit uiteraard te blijven herzien. Wat heeft het ons opgeleverd? In 2013 ging het om een bedrag van 538.000 euro, in 2015 gaat het om 355.000 euro.

 

18 h) Betalingsuitnodiging Diftar (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 28 april 2015)

 

Begin april ontvingen heel wat inwoners een betalingsuitnodiging van het stadsbestuur omdat het saldo op hun Diftar rekening onder het drempelbedrag van 10 euro was gezakt.

Voor deze inwoners bedroeg de betalingsuitnodiging meer dan 200 euro, het bedrag was namelijk gebaseerd op het geschatte verbruik voor de komende 12 maanden. Deze betalingsuitnodiging had – op de titel na – volledig het uitzicht van een factuur, met een detailberekening, een te betalen bedrag en zelfs een voorgedrukt overschrijvingsformulier. Nergens was te vinden dat de mogelijkheid bestond om een lager bedrag te storten. Vele mensen voelden zich dan ook terecht bedrogen, omdat hierover op de infoavonden en in de infobrochures andere informatie werd verspreid.

Hoe komt het dat deze betalingsuitnodigingen werden verstuurd zonder de vermelding dat de burgers ook een lager bedrag kunnen betalen? Gaat het stadsbestuur alsnog de nodige informatie verspreiden om deze mogelijkheden wel kenbaar te maken?

 

Hannes Anaf (sp.a): Eerst en vooral toch aangeven dat de aanrekening wel degelijk gebeurde conform het belastingreglement van Diftar. In dit reglement staat duidelijk dat van zodra het drempelbedrag overschreden wordt, een betalingsuitnodiging verstuurd zal worden. Dit bedrag wordt bepaald op basis van het geschatte verbruik. Dit is ook zo gecommuniceerd. Ik begrijp wel de verwarring. We hebben ook gecommuniceerd dat gespreide betalingen mogelijk zijn. Dit staat niet op de betalingsuitnodiging, omdat het conforme brieven zijn. Ook ik was geschrokken van sommige bedragen. Er zullen zeker ook mensen zijn die pas tegen het einde van het jaar een nieuwe betaling moeten uitvoeren. Het gaat om een betalingsuitnodiging, niet een factuur. Op de volgende gemeenteraad willen we een wijziging van het reglement doorvoeren, zodat er telkens een betalingsuitnodiging komt van 75 euro. Maar wel met een duidelijke vermelding van het geschatte jaarverbruik op de uitnodiging, zodat de mensen weten wat hun verbruik is. Uiteraard zal dit het systeem ingewikkelder maken, maar we denken dat dit tegemoet komt aan een belangrijke problematiek in de stad. Dit kan echter niet van vandaag op morgen. Naar de volgende gemeenteraad toe zullen we een voorstel doen. Diftar heeft al aangegeven dat ze dit in juli rond kunnen krijgen. De tegemoetkomingen voor mensen met incontinentie en voor ouders met kinderen zijn nu ook gestort. In tussentijd is er een geplande communicatie met de burgers waarbij ook tips gegeven worden om beter te sorteren. Als we de cijfers bekijken, kunnen we al aangeven dat er 25 % minder restafval en 30 % minder gft-afval is meegegeven in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Ik wil ook benadrukken dat noch wij noch IOK winst wil maken met dit systeem.

 

Pierre Gladiné (De Stadslijst): Wij hebben het reglement ook mee goedgekeurd omdat we achter het principe ‘De vervuiler betaalt’ staan. Ik heb een deel van uw antwoord zaterdag in de krant gelezen. Ik vind uw voorstel een stapje in de goede richting. Daarom ben ik blij dat we dit probleem een halt toeroepen.

 

Hannes Anaf (sp.a): IOK staat niet te springen om in kleine bedragen te werken. Dat verhoogt de administratieve kost. Als ons voorstel op de gemeenteraad goedgekeurd wordt, is het niet meer dan logisch dat we dit naar het brede publiek communiceren. Of eerdere betaalde bedragen terugbetaald kunnen worden, moet ik bekijken met IOK. Daar kan ik zo geen antwoord op geven.

 

Danny Vermeijen (N-VA): kan een ondernemer ervoor kiezen om niet mee in te stappen in het Diftar-verhaal?

 

Hannes Anaf (sp.a): Iemand die in Turnhout gedomicilieerd is, moet mee betalen aan het vast recht. Dat is niet meer dan logisch.

 

Astrid Wittebolle (Groen): We hebben een aparte infovergadering georganiseerd voor ondernemers waarom zij wel of niet aanwezig waren, op eigen verantwoordelijkheid. We hebben op deze vergadering antwoord gegeven op al deze vragen. We kunnen het nog twintig keer herhalen.

 

18 j) Fraude internetaankopen (Willy Van Geirt, N-VA, 29 april 2015)

 

Ik heb melding gekregen van een nieuwe manier om eventueel fraude te plegen via internet aankopen.

Klopt het dat er bendes bezig zijn om goederen te bestellen via internet en deze laten toekomen op een bepaald adres van een groot appartementsblok?

Ik verklaar dit nader.

Men bestelt dus via internet en geeft een adres op van een groot appartementsblok waar men niet woont.

De dag van levering, via internet kan men de status van zijn bestelling opvolgen, gaat een persoon plaats nemen aan de ingang van dat blok en kleeft een fictieve naam op een der belletjes.

De postleverancier komt aangereden en de persoon in kwestie staat de leverancier op te wachten en beweert op dat adres te wonen, hij geeft aan de besteller van de goederen te zijn .

De postbode overhandigt het pakket, de persoon die daar zogezegd woont, tekent al dan niet nodig af voor ontvangst en bijna samen rijden de postbode en de fraudeur (???) weg. De fraudeur moet eerst nog zijn naam van de bel verwijderen.

Mijn bezorgdheid is de volgende.

Is dit een georganiseerde bende die in Turnhout aan de slag is?

Zijn er reeds meerdere meldingen omtrent dit fenomeen toegekomen bij de politie?

Wat met de niets vermoedende bewoners die wel de aanmaningen en eventuele deurwaarders op het opgegeven adres kunnen/zullen krijgen?

 

Eric Vos (T.I.M.): De politie heeft geen weet van georganiseerde bendes in Turnhout. Als u dat wel hebt, mag u dit discreet doorgeven aan de politie. Er zijn enkele meldingen gekend, maar vooral binnen de relationele sfeer. De werkwijze is wel gekend, maar dit geeft tot hiertoe geen aanleiding tot klachten. Bijvoorbeeld een besteller van GHB die de producten laat leveren op een ander adres. De politie werkt wel op dit fenomeen. Wat met de nietsvermoedende bewoners? Bij ons en bij de politie is er geen weet van tussenkomst van deurwaarders.

 

18 k) Stadspark als eventlocatie (Paul Moelans, N-VA, 29 april 2015)

 

Het stedelijk stadspark is een zeer mooi locatie om te gebruiken als event-locatie gezien de mooie groene omgeving en de ruime nabijheid van parkeergelegenheid. Maar graag hadden we toch nog enige duidelijkheid gekregen omtrent een paar praktische zaken over het gebruik van het Stadspark. Daarom wensen we vanavond antwoorden te krijgen van desbetreffende schepenen over de volgende zaken:

– Wanneer is deze aanvraag ingediend ?

– Is deze toelating al definitief gegeven en wanneer?

– Is volgens het college het Stadspark af te huren voor evenementen voor particuliere en commerciële organisatoren? Tegen welke prijs wordt dit deze zomer afgehuurd ? Is deze locatie volkomen gratis te gebruiken indien de toestemming gegeven wordt?

– Welke prijzen gaan aangerekend worden voor het gebruik van welke delen van het stadspark?

– Is het college van oordeel ,indien de organisator dit vraagt om praktische redenen, een deel van het Stedelijk Stadspark deels af te sluiten voor het grote publiek? Om dit met andere woorden enkel toegankelijk te maken voor de organisatie van het evenement?

– Worden de organisatoren specifieke vereisten opgelegd?

– Wie staat in voor het opruimen van de vuilnis dat gevonden zal worden in het Stadspark buiten de evenementenzone? Worden deze kosten aan de organisator doorgerekend?

– Is het niet zo, als men als stad huur vraagt, dat hier eerst een huurreglement voor opgesteld dient te worden, een soort retributiereglement?

– Kunnen zowel kleine festivals op deze locatie doorgaan alsook grotere festivals waarbij verschillende plaatsen in het Stadspark gebruikt gaan worden ? Onder welke voorwaarden?

– Wat met de commerciële fuiven op 1 of meerdere locaties in het Stadspark?

– Welke veiligheidsmaatregelen worden er opgelegd aan de verschillende organisatoren?

– wat met bijv. de vereniging van de stroomtreintjes ? Krijgen zij hiervoor compensatie? Hoe wordt dit dan berekend? Wie betaald deze?

 

Eric Vos (T.I.M.): Voor wat de aanvraag K3 betreft, er was een initiële aanvraag voor Park Begijneveldekens op 5 maart. Per mail is de optie aangekomen om de locatie te veranderen naar het Stadspark. 15 augustus is ook de start van de kermis, dus de markt en het Warandeplein is dan bezet.

Een eerste veiligheidsoverleg moet nog plaatsvinden.

We hebben een retributiereglement gestemd. Er zijn heel wat locaties genoemd, maar er is ook een rubriek ‘andere locaties’ die groter zijn dan 200 m². Het Stadspark afsluiten is geenszins de bedoeling. Mocht uit het veiligheidsoverleg blijken dat er bepaalde maatregelen nodig zijn, dan wordt dit bekeken. Er worden specifieke maatregelen opgelegd aan de organisator op gebied van veiligheid bijvoorbeeld. De organisator staat in voor het opruimen van het afval.

Elke aanvraag dient telkens bekeken te worden door onze dienst en door het schepencollege. Het is niet de bedoeling om het Stadspark regelmatig te gebruiken voor muziekfestivals. Er zijn in het verleden al verschillende activiteiten geweest: een Pasar familiedag, Fata Morgana, de Stadsparkfeesten,…Wat commerciële fuiven betreft, daar hebben we nog geen aanvragen voor gekregen. Mij lijkt het niet wenselijk om avondlijke of nachtelijke activiteiten te laten plaatsvinden in het Stadspark.

De veiligheidsmaatregelen die opgelegd worden, zijn vastgelegd in het UGP.

Voor de vereniging stoomtreintjes: het evenement op 15 augustus loopt samen met de traditionele activiteit die de Stoomgroep vzw ook heeft op 15 augustus. Daar is dus een goede afstemming nodig.

 

Paul Moelans (N-VA): Heel duidelijk is het niet. Ik heb u horen zeggen ‘het is niet wenselijk dat’..Echt duidelijk is dat niet. Is er al toestemming gegeven voor het evenement?

 

Eric Vos (T.I.M.): We behandelen de vraag op basis van het concrete dossier dat ingediend is op 27 april.

 

Paul Moelans (N-VA): wat is de totale kostprijs voor het gebruik van het Stadspark? Mag iedereen een aanvraag indienen voor een evenement in het Stadspark, ook als het Warandeplein of de Grote Markt vrij is.’

 

Eric Vos (T.I.M.): Er is een indicatief bedrag dat meegedeeld wordt aan de organisator.

 

Luc Hermans: ik schors hier de vergadering voor een fractieoverleg (gezien het late uur van de vergadering)

 

18 l) Intresten uit strategische participaties (Paul Moelans, N-VA, 29 april 2015)

 

Onlangs werden de behaalde resultaten bekeken in de vergadering van IKA uit strategische participaties voor alle steden en gemeenten. Het gaat over onder andere de financiële dividenden vanuit bijvoorbeeld ECS, dividenden publigas, Publi-T., … en dit voor het verleden alsook voor de recurrente inkomsten die geschat worden op 18,6 % jaarlijks. Jaarlijks betekent dit een dividend van circa 688.000 €. Voor de resultaten van de voorbije jaren, samengeteld met het dividend van 2014, bedraagt dit een kleine 5.000.000 €. Aangeraden wordt vanuit IKA om een reserve aan te leggen op de R/C van circa een 1-jarig dividend van dus circa 688.000 € en dat de rest dat nu nog op de R/C staat te gebruiken om schuldafbouw te doen voor de stad of om bijv. bijkomende investeringen te financieren.

Wat is de Stad Turnhout hiermee van plan ? Worden de fondsen gebruikt om schuldafbouw te financieren ? Is het stad Turnhout bereid om een deel van de fondsen te gebruiken om de heraanleg van fietspaden of te gebruiken voor het onderhoud van de Turnhoutse wegen te financieren? Of gaat de Stad Turnhout opteren om dit gewoon te laten staan op de R/C?

 

Francis Stijnen (CD&V): We gaan dit niet zomaar laten staan. Ik moet wel de bedragen nuanceren. Hetgeen ter beschikking is, komt maar neer op 1,2 miljoen euro dat we kunnen gebruiken voor vervroegde schuldafbouw. We hebben hierover nog geen beslissing genomen binnen het college. We komen hier op terug in de commissie. Als er een restant is en er zijn geen zaken in het verschiet, dan kunnen we dit gebruiken voor schuldafbouw. Is er schuldafbouw, dan hebben we iets meer ruimte voor investeringen.

 

18 m) Bels Lijntje (Erwin Brentjens, N-VA, 29 april 2015)

 

Wat is de stand van zaken betreft de beoogde vredessite aan het Bels Lijntje/Fietsersbrug.?

Vorig jaar werd in het antwoord op een soortgelijke vraag gesteld dat men de idee genegen was om de plek waar nu een Duitse bunker staat uit de Eerste Wereldoorlog om te vormen tot een vredessite.

 

Luc Hermans (CD&V): deze vraag gaan we bespreken op commissie 1.

 

18 n) Ondersteuning gezinnen met thuisstaal niet het Nederlands (Erwin Brentjens, N-VA, 29 april 2015)

 

Is de stad voldoende gewapend om de vele gezinnen waar de thuistaal niet het Nederlands is de nodige ondersteuning te bieden? Waar schiet de stad tekort?

Enige tijd geleden bevestigde een statistiek dat het aantal gezinnen waar de thuistaal niet het Nederlands is de afgelopen jaren spectaculair is gestegen. Turnhout staat hierbij op eenzame hoogte en staat met deze toename veruit boven alle andere centrumsteden.

Ondanks vele stedelijke initiatieven (‘Taal in het Park’, het brugfigurenproject,..)en ondanks een ruim onderwijsaanbod van Okan en NT2 lijken wij precies niet de doelgroep te kunnen bereiken, terwijl de kansarmoedebarometer op felrood staat.

 

Luc Hermans (CD&V): dit laten we plaatsen op de agenda van commissie 3.

 

18 o) De Paddenstoel (Erwin Brentjens, N-VA, 29 april 2015)

 

Is de stad bereid de geplande sluiting van het wijkschooltje ‘De Paddenstoel’ te herbekijken en kansen te ontwikkelen om onderwijs in deze verjongde buurt een verzekerde toekomst te bieden?

Tijdens de jongste onderwijscommissie werd het duidelijk dat het huidige bestuur het plan heeft opgevat om kleuterschool De Paddenstoel in de Jozef Simonslaan te sluiten vanaf 1 september 2016.

 

Marc Van Damme (N-VA): Ik stel me flink wat vragen. Turnhout, kindvriendelijke stad. Kindvriendelijkheid heeft ook te maken met veiligheid. Kinderen die te voet naar school kunnen, moeten nu verplaatsen naar een andere school waardoor ze de Ring moeten oversteken. Volgens schepen Boogers slechts een kwartiertje wandelen, maar kinderen en ouders doen daar wel iets langer over. Een artiest kan best stoppen op het hoogtepunt van zijn carrière, maar dan geldt niet voor een school in volle bloei. Deze beslissing is snel en lichtzinnig genomen. De stad zet 50 kleutertjes letterlijk op straat. Het weghalen van de school zou wel eens kunnen leiden tot een verslechtering van de buurt. Wij pleiten voor een behoud van de kleuterschool.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): In heel de discussie is er wel iets dat ik nog wil stellen: toen we in de vorige legislatuur spraken over de overheveling van de Handelsschool naar een ander net, vroeg ik of de stad onderwijs als kerntaak had. Daar werd bevestigend op geantwoord. De stad moet in dat geval het onderwijs goed inrichten.

 

Marc Boogers (Groen): De lijst met gronden en eigendommen was ook voorgesteld tijdens de vorige legislatuur. We hebben heel op tijd de communicatie hierover verricht. We hebben gekozen voor een eerlijke communicatie zodat ouders langer dan een jaar op voorhand weet hebben van de intentie van het stadsbestuur. We hebben oog in oog gesproken met de school, de ouders, de leerkrachten,…Volgend jaar is het laatste schooljaar. Deze intentie ligt voor. Het klopt voor een stuk dat het een verjongde buurt is, maar het gaat op en af in golfbewegingen. Het aantal leerlingen is sterk gestegen; dit heeft vooral te maken met een stijging in de buurt er rond. Wat niet wil zeggen dat het niet tot eer strekt van de drie leerkrachten die er effectief wervend hun best gedaan hebben om het leerlingenaantal te doen stijgen. Als je de cijfers bekijkt van 3- tot 5-jarigen: in de wijk Den Bremt en Tuinwijk tellen we 253 kinderen. De school trekt hiervan 15 % aan. Dit heeft niets te maken met kwaliteit, wellicht kiezen veel ouders ook voor scholen waar een lagere school met een kleuterschool gekoppeld wordt. We hebben capaciteit genoeg in het Stadspark en de Parkwijk om de overstap op te vangen. We gaan heel dit traject afstappen, mogelijk kan er met busvervoer gewerkt worden. Zijn er alternatieven? Alternatieven kosten investeringen en dat is niet de bedoeling. De schooltjes Parkwijk en het Stadspark zijn de alternatieven voor ons.

 

Erwin Brentjens (N-VA): Ik hoor u spreken over golfbewegingen. Elke basisschool wordt daarmee geconfronteerd, dat weet ik heel goed. In elke omgeving van een school zijn er ouders die naar een andere school trekken. Dat is overal zo. Naar het veiligheidsaspect wordt dikwijls gewezen. Ouders moeten de drukke baan en de overweg niet over. Dit heb ik meermaals gehoord.

 

Marc Boogers (Groen): We gaan dit zo veilig mogelijk laten verlopen. Met de dienst gaan we de weg ook afgaan.

 

Marc Van Damme (N-VA): Is er gedacht aan Blairon? Daar staan veel kamers leeg.

 

Marc Boogers (Groen): Elk alternatief kost geld. We hebben heel veel geïnvesteerd in de Parkwijkschool. Deze is volledig in orde en er is nog capaciteit voor een 30 leerlingen. We gaan nog investeren in de Stadsparkschool. Het besparingsplan dateert van de vorige legislatuur.

 

Erwin Brentjens (N-VA): Ik wil heel duidelijk stellen dat het vorige bestuur geen enkele beslissing heeft genomen. We hebben toen enkel het patrimonium in kaart gebracht.

 

Marc Boogers (Groen): Dat siert ons dan. Wij nemen beslissingen.

 

18 p) Straatnaambordje Witte Weverspoort (John Guedon, N-VA, 29 april 2015)

 

In de Gemeenteraadszitting van 1/9/2014 is een deel van de Graatakker van naam veranderd en officieel erkend als “Witte Weverspoort”. Tot nu is er nog geen enkele aanduiding van de nieuwe straatnaam, behalve een geplastificeerd bordje dat de bewoners zelf gehangen hebben. Dit geeft problemen voor diegene die de situatie niet kennen. Deze situatie is door meerdere bewoners reeds langer aangekaart bij de bevoegde stadsdienst maar tot nu, bijna 8 maanden later, zonder resultaat.

– hoe komt het dat bijna 8 maanden na de officiële erkenning van een straatnaam dit straatnaambord nog altijd niet aangebracht werd ?

– Wanneer wordt dit straatnaambord aangebracht op zijn voorziene plaats?

 

Luc Debondt (T.I.M.): Ik ben deze middag speciaal nog gepasseerd daar en er hangt een straatnaambord. Het is daar vorige week gehangen.

 

18 q) Asbestcement in waterleidingen (John Guedon, N-VA, 29 april 2015)

 

In de media hebben wij vernomen dat er gevaarlijke asbestvezels zitten in ons drinkwater. 30 procent van onze waterleidingen bestaat uit asbestcement en die vezels kunnen loskomen en in ons kraantjeswater belanden.

Mijn vraag :

– Heeft het gemeentebestuur kennis of er buizen voor het leidingwater in Turnhout bestaan uit asbestcement.

– Wat zijn de intenties van het stadsbestuur omtrent deze problematiek.

 

Dit punt wordt verzet naar de gemeenteraad van 1 juni

 

 

Besloten zitting

1.

Goedkeuring te hechten aan de overeenkomst voor het ter beschikking stellen van een jeugdanimator aan JeP vzw

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Verslag gemeenteraad maandag 30 maart 2015

Openbare zitting

 

De gemeenteraad vangt aan met vrijwilligers van Dinamo die een petitie komen overhandigen aan het schepencollege. Dinamo reageert hiermee op de aangekondigde besparingen van 40 %. De petitie werd ondertekend door 2.746 personen.

‘We zijn vanuit Dinamo een beetje ongerust wegens de aangekondigde bezuinigingen. Dinamo doet heel wat activiteiten, niet alleen 60-plussers kunnen bij ons terecht, we hebben een echte visie dat in een beleidsplan is gegoten. We hebben nergens de motivatie gehoord waarom ons de 40 % besparingen boven het hoofd hangt. Vanuit welk beleid gebeurt dit? We willen ook graag een gesprek aangaan me jullie, stadsbestuur. We willen er als volwassen mensen met jullie over praten.’

 

Luc Hermans: ‘We zullen uw vraag behandelen in het college.’

 

Daarna werd de raadszitting geopend.

 

1.

Het mandaat van Astrid Wittebolle vervalt in de raad van bestuur van Toerisme Provincie Antwerper vzw.

De gemeenteraad wordt gevraagd iemand aan te duiden.

 

2.

De invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43, §2, 9° van het gemeentedecreet wordt aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 30 maart 2015.

Het begrip ‘Dagelijks bestuur’ moet de gemeenten in staat stellen om, in functie van de omvang van de gemeente, haar bestuur en haar administratie, op eigen maat en naar eigen inzichten, nadere afspraken te maken over de taakverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.

 

3.

De gemeenteraad wordt gevraagd het aangepaste belastingreglement op het ophalen en verwerken van restafval en gft via een elektronisch DIFTAR-systeem goed te keuren.

Er worden bepalingen en tarieven toegevoegd voor ondergrondse inzamelsystemen. De reeds bestaande tarieven worden niet aangepast.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Onze fractie wil tegenstemmen.’

Paul Moelans (N-VA): ‘Kan dit ook ingepast worden in nieuwe woonprojecten?’

 

Hannes Anaf: ‘Het is de bedoeling om te bekijken of dit kan in nieuwe woonprojecten. In bestaande bouwprojecten is dit moeilijker wegens particuliere eigenaars. Als een van de woningen wordt doorverkocht, dan kan men hiermee in problemen komen.’

 

4.

Omwille van de gewijzigde marktomstandigheden is het opportuun om voor de financieringen door IKA om te schakelen van kortlopende thesauriebewijzen of commercial papers naar lange termijn thesauriebewijzen of commercial papers.

Indien de gemeenteraad hiermee instemt, dient zij het aangepaste huishoudelijk reglement en de aanpassingen m.b.t. de voorwaarden van de garantie gegeven in het kader van de lopende en toekomstige financieringsopdrachten door IKA, goed te keuren.

 

 

5.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te geven aan het marktplan met de indeling van de standplaatsen voor de zaterdagse markt op de Grote Markt en Zegeplein. Het reglement blijft ongewijzigd, het marktplan wordt opnieuw vastgesteld.

Het marktplan dient opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd ten gevolge van het arrest van de Raad van State waarbij op verzoek van een marktkramer het marktplan van Turnhout, goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 februari 2012, werd vernietigd.

 

6.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van EVA vzw Jeugdprogrammatie op 14 april en wordt gevraagd hierover standpunten in te nemen.

 

7.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verlenging van het opstalrecht voor algemeen nut tussen Stad en AGB met betrekking tot het goed gelegen te Parklaan 54/56, met een oppervlakte van 54a 45ca. (het zwembadcomplex).

De verlenging dient in het kader van het geplande (onder)opstalrecht dat door het AGB aan een private partner kan worden gegeven in functie van de verbouwing, de exploitatie en het onderhoud van het zwembad. De verlenging heeft een duurtijd van 25 jaar vanaf datum ondertekening akte en gebeurt zonder vergoeding. De kosten van de akte en haar gevolgen vallen ten laste van het AGB.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): Onze fractie onthoudt zich

 

8.

Bij de opdracht onderhoud stoepen en verkeerstechnische ingrepen (dienstjaar 2011) werd er grond afgevoerd van Schorvoort naar de stadsbedrijven. Deze dient afgevoerd te worden doordat deze niet herbruikbaar is. Deze bijkomende werken leiden tot verrekening 4.

De gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te hechten aan verrekening 4 voor het totaal bedrag in meer van 19 567,17 euro.

 

Marc Van Damme (N-VA): ‘Onze fractie wenst zich te onthouden.’

 

9.

Tijdens de uitvoering van de werken ‘Riolering Zuid’ is gebleken dat enkele wijzigingen nodig zijn. Deze wijzigingen omvatten onder meer het aanpassen van inbuizingen , deksels en kopmuren, steeds op vraag van de stad voor het totaal bedrag in meer 32 080,26 euro.

 

Luc Debondt (T.I.M): ‘De plannen zijn uitgevoerd zoals ze goedgekeurd waren. Achteraf is een aanpassing gekomen om een aansluiting naar voetpaden aan te leggen. De stad heeft gevraagd om nadien het riooldeksel te vervangen.’

 

10.

Tijdens de uitvoering van de werken ‘Riolering Noord’ is gebleken dat enkele wijzigingen nodig zijn Deze wijzigingen omvatten onder meer het plaatsen van fundering, betonnen deksels voor huisaansluitputjes, aanleg van dolomiet en voegband voor asfalt voor het totaal bedrag in meer van 80 677,14 euro.

 

11.

3 aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg voor

 1. a) de Albert Van Dyckstraat
 2. b) de Sint Pieterstraat
 3. c) de Steenweg op Zevendonk

naar aanleiding van de aanduiding van een parkeerplaats voor personen met een handicap, liggen ter goedkeuring voor.

 

12.

De gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassingen goed te keuren aan de reeds in de gemeenteraad goedgekeurde overeenkomst met Infrabel voor de bouw van een duiker onder de spoorlijn 29 km 41.940 Herentals – Turnhout.

De aanpassing betreft een verschil in afmeting van de gebruikte buizen. De duiker is opgebouwd uit twee rijen betonnen buizen met diameter 100 cm en lengte 18 meter, terwijl de afmetingen in de oorspronkelijke overeenkomst 1500mm x 1000mm waren.

 

Vragen van raadsleden

 

13 a) Weigering verkavelingsvergunning project Nobel (Tom Versmissen, N-VA, 21 maart 2015)

 

Enkele weken geleden werd er een weigering gegeven omtrent de verkavelingsvergunning van het project Nobel (Le Bon) in Turnhout door het CBS.

Graag had ik van de bevoegde schepen meer uitleg gekregen over de reden van weigering en het verdere verloop omtrent dit dossier.

 

13 r) Financiële impact juridische procedure weigering verkavelingsvergunning nv Nobel (Erwin Brentjens, N-VA, 25 maart 2015)

 

Schat het College ten volle de financiële impact in van de juridische procedures die ongetwijfeld op het stadsbestuur gaan afkomen na de weigering van de verkavelingsvergunning voor Victoriehof op de site Le Bon? Dit is een project dat de stad niks kost.

Op 19 februari bracht het College een negatief advies uit over de aanvraag tot verkavelingsvergunning ingediend door AG Realestate/Le Bon/Victoriehof. Eerder reeds vroeg ik de exacte onkosten op omtrent de juridische procedures die de stad op dit ogenblik voert. Er is 62 % leegstand in de Victoriestraat. Een van de kortste winkelstraten van Vlaanderen, maar wellicht een winkelstraat met de grootste leegstand van Vlaanderen.

 

13 d) Weigering verkavelingsvergunning nv Nobel (Paul Meeus, Vlaams Belang, 24 maart 2015)

 

 1. De aanvraag tot verkavelingsvergunning ingediend door de NV Nobel werd op 19 februari jl. geweigerd door het college van burgemeester en schepenen. Hiertoe werden een zestal technische bezwaren als argumentatie gebruikt.

Zal het college van burgemeester en schepen de verkavelingsvergunning wel verlenen wanneer de NV Nobel een nieuwe aanvraag indient waarin aan alle technische bezwaren tegemoetgekomen is? Is hierover eensgezindheid binnen het college?

 1. In de conclusie van de hier bedoelde weigering staat: “Bijkomend past het ontwikkelen van het project Le Bon op dit moment, vooraleer aan de oostkant van het kernwinkelgebied het handelsapparaat verder is uitgebouwd, niet binnen het beleid van stad Turnhout en is de aanvraag niet in overeenstemming met een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.”
 2. Gebruikt het college hier niet opnieuw de argumentatie waarvoor het eerder door de Raad van State werd teruggefloten?
 3. Waarom verklaart het college nergens in het besluit tot weigering waarom precies “de aanvraag niet in overeenstemming is met en duurzame ruimtelijke ontwikkeling”? Is dit derhalve geen al te gratuite beoordeling die voor diverse interpretaties vatbaar is?

 

13 q) Victoriehof (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 25 maart 2015)

 

Zoals te verwachten viel – gezien de eerder ingenomen standpunten – weigerde het schepencollege de verkavelingsvergunning voor het dossier Victoriehof. Enerzijds zijn er een aantal zuiver technische opmerkingen, anderzijds wordt aangehaald dat eerst de ontwikkeling van het handelsapparaat in het oosten van de stad moet worden gerealiseerd.

Werden al deze technische opmerkingen met de aanvrager besproken tijdens voorgaande overlegmomenten?

Waren deze criteria (ontbreken van specifieke gevelmaterialen, geen minimale bouwhoogte, …) bij eerdere verkavelingsaanvragen in het centrum een reden voor een weigering van de vergunning?

Zal het schepencollege overgaan tot een vergunning indien de aanvrager een nieuw dossier indient waarin alle technische opmerkingen werden meegenomen?

 

Astrid Wittebolle (Groen):

Op vraag Brentjens over de financiële consequenties: ‘Het is niet zo dat we ons daar niet van bewust zijn, maar we moeten beleid voeren en we moeten reageren op het moment dat er vragen komen over dat beleid. Laat ons ervan uitgaan dat we als goede huisvaders en huismoeder hieraan werken. Het is logisch dat we ons laten bijstaan door advocaten als er vragen komen waarop we zelf niet kunnen antwoorden. De leegstand die u aanhaalt: wij hebben die winkels daar niet leeg gezet. We hebben niemand verplicht daar te huur op te zeggen.

 

Op vraag Meeus: ‘Misschien is duurzame ruimtelijke ontwikkeling voor u gratuite, maar ik zal dit proberen te verduidelijken. We beogen de toekomstgerichtheid van het project. We hebben altijd gezegd dat we dit afgestemd op elkaar willen zien. Ik durf te betwisten dat we dit project willen tegenhouden. Tegenhouden, betekent dat dit moedwillig gebeurt. Dat is niet het geval. Of dit nu wel of niet in het verlengde van de uitspraak van de Raad van State is geweest, wij hebben alleszins onze raadsheer geraadpleegd en hij adviseerde ons om dit op deze manier te doen. Dit is de weg die we het beste bewandelen.’

 

Op vraag Gladiné: ‘Het is zo dat op het moment dat er opnieuw een verkavelingsvergunning wordt ingediend, dat we dan bekijken hoe de aangehaalde punten herwerkt zijn. Pas op dat moment kunnen we zeggen welke uitspraak we gaan doen. Als u het dossier kent, dan weet u dat er nog andere problemen zijn dan bouwlagen of materialen. In principe is het zo dat elke aanvrager weet dat hij bouwdiepte-en hoogte en materialen best moet vermelden in het dossier dat ingediend wordt. Dat is courante materie. Is dat verbazend of niet, dat laat ik aan u. Het is geen ongebruikelijke vraag om dat in het dossier te zetten.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Ik vind het een zeer fout en beperkt antwoord. Waar ontbreekt in de verkavelingsaanvraag de duurzaamheid die men dan zou moeten nastreven? U geeft nergens aan waar die duurzaamheid ontbreekt. Duurzaamheid is een groen woord. Ik bedoel daarmee dat dit een woord is dat om het even wanneer gebruikt wordt. Als u dat woord hier gebruikt, moet u dat goed omschrijven. Dit antwoord is veel te beperkt. Bovendien zegt u dat u twijfelt aan de toekomst van dit project. Dat is toch een gevaarlijke uitspraak. Of bedoelt u dat met duurzaamheid? Want als dat het geval is, dan zijn we verkeerd bezig.’

 

Astrid Wittebolle (Groen): ‘Ik heb dat niet gezegd. Het gaat over het op elkaar afstemmen van projecten.’

 

Tom Versmissen (N-VA): ‘Er waren een aantal punten waarop jullie je gebaseerd hebben om te weigeren. Ik meen mij te herinneren dat de diensten werken op een constante manier. Ik kijk terug naar andere dossiers die in het verleden wel goedgekeurd werden, bijvoorbeeld Turnova. Als ik dit dossier naast dat van Nobel leg, dan moet ik in de aanvraag van LeBon net dezelfde punten zien die of goedgekeurd of afgekeurd worden. Staan die daar effectief in?’

 

Astrid Wittebolle (Groen): ‘Bij elke verkavelingsaanvraag is het nodig dat bouwdiepten, bouwhoogten, materialen,…opgenomen worden. Dat is niet de enige reden waarom we geen vergunning gegeven hebben. Kan er een gesprek zijn? Uiteraard kan dit. Ik begrijp uw vraag en ik wil wel eens nakijken hoe het zat met andere dossiers.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ik zit nog te wachten op een antwoord op mijn eerste vragen. Gaat het college de vergunning wel verlenen?

 

Luc Hermans (CD&V): ‘Wij zijn eensgezind om de aanvraag te behandelen naar de correctheid ervan.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Als iets technisch in orde is, wordt de vergunning dan verleend?

 

Luc Hermans (CD&V): ‘We behandelen dit als het zover is.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Het probleem is dat jullie niet op dezelfde lijn zitten in dit dossier. Daarom dat ik de concrete vraag stel. Als ik een dossier indien voor iets om het even wat en het is technisch in orde: krijg ik dan de vergunning? Ja zeker he. Dat is identiek hetzelfde. Wordt dit toegestaan ja of nee?’

 

Tom Versmissen (N-VA): ‘Ik sluit me hierbij aan voorzitter. Dit sleept al maanden aan. Als het dossier in orde is, dan vergun je dat. Als je niet vergunt, dan geef je ook een duidelijk signaal. Er moet duidelijkheid geschept worden naar de ondernemer toe. Een ja of een nee?’

 

Astrid Wittebolle (Groen): ‘Er is geen onduidelijkheid binnen het college. Ik weet niet welke bronnen jij hebt. Over dit dossier is er eenduidigheid en dat zeg ik met klem.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Er is wel onenigheid. Anders zou je wel gewoon antwoorden met een ‘ja’ of een ‘nee’ op mijn vraag. Jullie creëren vandaag een hele hoop mist dat duidelijk maakt dat jullie verdeeld zijn. Jullie willen tijd kopen om jullie interne problemen op te lossen. Met dit soort verhalen doe je niemand een plezier. Ik trek hier mijn conclusies uit.’

 

Astrid Wittebolle (Groen): ‘Ik stel voor dat we wachten tot we een nieuwe verkavelingsaanvraag binnenkrijgen en dan ligt dit ongetwijfeld opnieuw op tafel.’

 

Eric Vos (T.I.M): ‘We hebben dit dossier altijd in een consensus behandeld, net zoals miljoenen anderen. De antwoorden die hier gegeven zijn, zijn niet mistig.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Burgemeester, u herhaalt de mist gewoon. Als er iemand een correct dossier indient, krijgt hij dan een vergunning ja of nee?’

 

Eric Vos (T.I.M.) ‘De collega’s hebben hier al heel duidelijk op geantwoord.’

 

Tom Versmissen (N-VA): ‘Ik zou graag een formeel engagement hebben over het Gentleman Agreement dat afgesproken was met Turnova. Dat was toen een mond-op-mondafspraak dat nooit op papier is gezet. Het is niet de bedoeling om aan de ene kant van de markt een groot project te maken en aan de andere kant (Gasthuisstraat) een hoop leegstand te creëren. Kan dit duidelijk op papier gezet worden en ondertekend worden?’

 

13 b) Afschaffing belbussen (Willy Van Geirt, N-VA, 24 maart 2015)

 

De Lijn laat weten dat de belbussen worden afgeschaft.

Welke gevolgen zal dat hebben voor de Turnhoutse bevolking?

Zijn er alternatieven?

Is er reeds gepraat met De Lijn?

 

13 f) Afschaffing belbussen (Jan Van Otten, Sp.a, 24 maart 2015)

 

De Lijn overweegt om de belbussen in Turnhout omwille van efficiëntieredenen af te schaffen. Het klopt dat er geen massa’s mensen van de belbus gebruik maken, maar de mensen die ze gebruiken hebben ze wel absoluut nodig om zich nog te kunnen verplaatsen. Het gaat dan vaak over minder mobiele mensen, bijvoorbeeld ouderen of mensen met een handicap. Als de belbus effectief wordt afgeschaft, betekent dat voor die mensen dat ze geïsoleerd geraken. Bovendien is het zo dat bij vroegere besparingen van De Lijn en in de motivatie om de buslijn niet tot aan het kerkhof door te trekken, door De Lijn gesteld werd dat dit ging opgevangen worden door de belbus, die nu dus dreigt te verdwijnen.

Als sp.a vinden we basismobiliteit erg belangrijk en zouden we er dan ook voor willen pleiten dat er met de bevoegde minister en de diensten van De Lijn in dialoog wordt gegaan en aangedrongen wordt om deze beslissing niet door te voeren. Kan het college zich hiervoor engageren?

 

Marc Boogers (Groen): ‘Het klopt inderdaad. 30 maart zou er officieel worden aangekondigd dat onze belbus vanaf 1 mei zou worden afgeschaft. De Lijn heeft alleen economische factoren meegegeven. Het gaat volgens hen om een lage bezetting, zo’n 22 mensen per dag. Daaraan gekoppeld is er een lage kostingsdekkingsgraad, nog geen 1 procent. Een persoon die de belbus instapt, kost een 35 euro aan De Lijn. Een alternatief is nog niet voorgesteld. We zijn niet akkoord met de maatregel en we zien dit zeker niet zitten. Ze raken zo de allerzwaksten in onze samenleving: ouderen, minder mobielen,… Je krijgt zo sociaal isolement of je krijgt meer auto’s op de weg. Deze maatregel kan niet zonder alternatief. In de beleidsnota van de minister staat een zin: ‘de mobiliteitsproblemen verstikken Vlamingen. Onze minister wil autobestuurders niet pesten, maar van openbaar vervoer een punt maken.’ Deze maatregel staat haaks op wat de minister zegt. De Lijn is verantwoordelijk voor mobiliteit. De burgemeesters van de gemeenten uit de Stadsregio en Merksplas hebben een brief ondertekend die naar de top van De Lijn gestuurd zal worden.’

 

Willy Van Geirt (N-VA): ‘Moest het zijn dat De Lijn het been stijf houdt, we hebben alternatieven in Turnhout: de MMC. De Minder Mobielen Centrale. Hier in Turnhout zijn er twee mensen die op deze centrale werken. Ze doen dit met hun eigen wagen, mensen vervoeren. Het enige probleem dat zich hier stelt, is dat de MMC twee dagen op voorhand gebeld moet worden. Iemand die ziek wordt en naar het ziekenhuis of dokter moet, die weet dat geen twee dagen op voorhand. Ook de chauffeurs van de MMC worden beboet terwijl ze mensen naar bijvoorbeeld de tandarts brengen. Misschien kunnen we deze MMC meer faciliteiten geven, als de belbus effectief zou verdwijnen. Laat uw oog daar eens op vallen en ga er eens mee aan de slag.’

 

Jan Van Otten (sp.a): ‘Ik vind het fantastisch dat die brief verstuurd gaat worden. De MMC is goed, maar er zijn mensen met een rolstoel die niet in een gewone auto passen. Dat is niet genoeg. Willy, je moet bij het beleid pleiten voor het behoud van deze belbus.’

 

Marc Boogers (Groen): ‘De brief vermeld inderdaad een alternatief. Het is niet aan ons om tegen De Lijn te zeggen: geen probleem, we lossen het wel op. Dit gaat om basismobiliteit en dat is de opdracht van De Lijn. Het is te vroeg om te praten over alternatieven.’

 

13 c) Tarieven stationsparking (Paul Meeus, Vlaams Belang, 24 maart 2015)

 

Begin maart mochten wij vernemen dat het te betalen jaarlijkse parkeerbedrag voor pendelaars op de stationsparking eenzijdig door de NMBS op 260 euro werd vastgelegd. Het stadsbestuur verdedigde zich hiertegen door te stellen dat er tijdens voorbereidende gesprekken met de NMBS werd uitgegaan van 200 euro, maar dat de NMBS als eigenaar van de parking het laatste woord heeft. Het was overigens ook zo naar de burgers gecommuniceerd.

 1. Was er een geschreven afspraak over het oorspronkelijk afgesproken bedrag van 200 euro? Zo neen, waarom heeft het stadsbestuur dit niet afgedwongen?
 2. Op welke formele wijze heeft het stadsbestuur ondertussen bij de NMBS geprotesteerd tegen deze eenzijdige maatregel?
 3. Waarom is het stadsbestuur te goeder trouw geweest tegenover een gesprekspartner die al jaren de pendelaars in de kou laat staan en die al jaren gerechtvaardigde vragen naar verbetering van het reiscomfort en de stiptheid bijna structureel in de wind slaat?
 4. Welke acties wil het stadsbestuur ondernemen om alsnog de NMBS tot betere inzichten te brengen? Ik stel voor dat jullie als eenzijdige tegenmaatregel zeggen tegen Apcoa dat ze daar niet moeten controleren. Dat is een duidelijk signaal dat je dan kan stellen.

 

13 n) Tarieven stationsparking (Erwin Brentjens, N-VA, 25 maart 2015)

 

Op welke manier zijn de onderhandelingen over de tariefbepaling van de stationsparking verlopen? Wie was daar allemaal bij aanwezig?Op welke exacte datum werd beslist om een verhoging door te voeren van 200 euro naar 260 euro. Wie was daarbij betrokken? Op welke datum werd deze beslissing betekend aan het gemeentebestuur?

Na de gebrekkige dienstverlening, de oncomfortabele en onhygiënische varkensneuzen, de onbestaande stiptheid van de treinverbindingen, betekent de verhoging van het jaarabonnement op de stationsparking andermaal een slag in het aangezicht van de Turnhoutse treingebruiker. Ook de oprit naar de autobusparking aan het station verkeert in zeer slechte staat en is oorzaak van vele defecten en schade aan autobussen van De Lijn.

 

Marc Boogers (Groen): ‘Het klopt dat wij geen handtekeningen gezet hebben, het ging over mailverkeer waarin duidelijk gezegd werd dat het tarief 200 euro zou zijn. Ben ik te goeder trouw geweest? Blijkbaar had ik wantrouwig moeten zijn. Op 26 februari heb ik een mail gestuurd naar B-parking die de parkings regelt, want wij waren net daarvoor te weten gekomen wat de tarieven zouden zijn. In deze mail doe ik mijn beklag over het feit dat die 200 euro 260 euro is geworden. Begin maart kreeg ik een mail terug met als antwoord: het is aan de NMBS om dit zelfstandig te beslissen, maar eigenlijk volgen we de lijn van de stad Turnhout. We hebben daarop twee brieven gestuurd naar de NMBS. We hebben het hele verslag gedaan en gevraagd om een prijsverlaging tot 200 euro. Op dit ogenblik wachten wij op een antwoord. Welke acties willen we ondernemen? Ik neem de suggestie zeker mee, maar tot hiertoe hebben we nog geen acties gepland en wachten we nog op een antwoord.

 

De onderhandelingen lopen al heel lang. Belangrijk voor ons was dat we binnen een korte termijn de onderhandelingen tot een goed einde zouden brengen. Het alternatief was een privatisering en dat was ook niet goed. We hebben grondig onderhandeld en een aantal zaken hebben we wel verkregen, dat gaat bijvoorbeeld over het bewonersparkeren. Dat neemt niet weg dat die 260 euro niet afgesproken was. Ik weet niet wanneer deze prijs beslist is, ik was daar niet bij. Ik heb onmiddellijk gereageerd toen ik deze prijs vernam.’

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘De manier waarop de NMBS Turnhout behandelt, tart elke beweging. Het is misschien wel het overwegen waard om de controleurs de andere kant op te sturen. We moeten ons hier niet mee tevreden stellen. De ganse raad wacht met grote nieuwsgierigheid af wat de reactie was op de acties van het gemeentebestuur.’

 

Marc Boogers (Groen): ‘Dit moet nog binnen de fracties besproken worden.’

 

Eric Vos (T.I.M): ‘Er is een afspraak over om de gegevens door te nemen. Er was een bijkomende analyse gevraagd over het type treinen en het blijkt in grote mate over de varkensneuzen te gaan. We gaan dit binnen de fracties doornemen.’

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Bent u al in overleg met andere burgemeesters?’

 

Eric Vos (T.I.M): ‘Concreet niet, maar is wel afgesproken om dit te doen. We zullen dit afstemmen.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Wat mij vreest in uw antwoord is het mailverkeer waarover u spreekt. Mailverkeer is rechtsgeldig en kan gebruikt worden als geldig argument. Als de NMBS gesproken heeft over 200 euro, dan is dat een sterk argument dat hard te maken valt. Bovendien hoop ik dat je duidelijk ondervonden hebt dat je nu voortaan met ijzeren vuist moet onderhandelen. De NMBS is een moeilijk verhaal aan het worden.’

 

Marc Boogers (Groen): ‘Ik leer elke dag bij. Tegen het eind van het jaar is ons een overdekte fietsenstalling beloofd aan perron 2. Ik ga ook vragen om dit vast te leggen op papier. Er zijn nog meer lopende vragen die nog behandeld moeten worden.’

 

13 e) Besparingen Dinamo (Tom Versmissen, N-VA, 24 maart 2015)

 

In de kranten konden we afgelopen weken lezen dat de medewerkers van Dinamo bijzonder ontstelt zijn over de grote besparingen die werden opgelegd door dit stadsbestuur.

Terwijl andere organisaties 20% dienden te besparen vraagt men van Dinamo een dubbele inspanning te leveren van 40%.

Het is duidelijk dat de “warme stad” waar dit schepencollege aan wil werken een facade is om op botte en koude manier besparingen door te voeren op kap van de vrijwilligers die dag in dag uit met man en macht belangeloos werken aan deze “warme stad”.

Kan de schepen mij verduidelijken waarom Dinamo het dubbele moet inleveren, dat grotendeels ten koste zal gaan van het aantal aangeboden cursussen en welk de korte en langetermijnvisie is die het college heeft omtrent deze organisatie?

 

Marc Boogers (Groen): ‘Ik hoop dat u de vraag samen met mij beantwoordt. De besparing van 40% is een voorstel van de vorige coalitie waar ik niet bij zat maar u wel. De besparingen willen niet zeggen dat we Dinamo geen waardevol initiatief vinden. Zelfontplooiing, vrijwillig engagement,…je moet het maar doen. Met de besparingen kunnen we nog een warme stad zijn en kan Dinamo een succesvol initiatief blijven. Meer dan 60 % van de deelnemers aan cursussen komt uit de Stadsregio en niet uit Turnhout zelf, hoewel de toelage wel door Turnhout gegeven wordt. We maken met Dinamo afspraken op maat. Dat betekent dat Stroom nog steeds de volgende vier jaar niet minder dan 128.000 euro zal blijven krijgen. Dat is inderdaad wel een stuk minder dan nu. Ten tweede moet je aandacht hebben voor de gratis infrastructuur van 835 m² en wij dragen ook de energiekost van 16.000 euro. Dat komt er bovenop. Ze gebruiken de lokalen van het Kongoplein. We engageren ons om ook mee te kijken hoe Dinamo op Turnova een plaats gaat krijgen.’

 

’20 % is een gemiddelde. Er zijn er die bij wijze van spreke 100 % moeten besparen. We nemen zeker onze engagementen op. Morgen is er een Raad van Bestuur. Dinamo staat voor dezelfde uitdaging als de stad: wij moeten ook besparen. Soms moet je dan een beetje herdenken. Hoe kunnen we een waardevol initiatief rechthouden met minder middelen? Wij geloven in Dinamo en we geloven dat we toch de draagkracht vinden om dit recht te houden, mogelijk met andere samenwerkingsvormen.’

 

Tom Versmissen (N-VA): ‘Je pint je niet vast op dat percentage van 40%?’

 

Marc Boogers (Groen): ‘We bekijken nu samen de voorstellen over het realiseren van besparingen. Het is niet de bedoeling om de besparingen die opgelegd zijn in vraag te stellen. Moesten we die in vraag stellen, dan moeten we het geld ergens anders halen. Besparingen zijn er nu eenmaal op alle domeinen.’

 

Pierre Gladiné (De Stadslijst): ‘Is deze visie niet terug gekoppeld naar Dinamo zelf, omdat ze nu aan de bel trekken?’

 

Marc Boogers (Groen): ‘Ik begrijp de actie heel goed, al hadden ze het misschien beter vroeger gedaan. Het is logisch om als vereniging te reageren als je subsidies ziet wegvallen. We willen constructief werken binnen de Raad van Bestuur om dit te laten lukken.’

 

13 g) Klassering landbouwbedrijven stikstofuitstoot (Pascale Mathé, N-VA, 25 maart 2015)

 

Alle landbouwers kregen een tijdje geleden een brief in de bus met betrekking tot de invoering van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) in of nabij Natura-2000-gebieden. Hier in onze gemeente zijn blijkbaar landbouwbedrijven die op basis van hun stikstof uitstoot als een rood bedrijf werden gemerkt (m.a.w. een bedrijf dat zijn huidige bedrijfsvoering na afloop van de milieuvergunning niet meer als dusdanig zal kunnen voortzetten) en zijn er bedrijven die in de oranje categorie zijn ingedeeld. Een goede communicatie naar alle betrokken landbouwers is dus gewenst. Het lokale bestuur is de eerste aanspreekpartner voor deze ondernemers.

Vanuit onze fractie hebben wij volgende vragen aan de schepen van landbouw :

 1. Wij vernamen dat er een omzendbrief naar de gemeenten werd verstuurd vanuit het kabinet Schauvliege om de betrokken overheden bij te staan in hun beoordeling en besluitvorming aangaande de vergunningen. Heeft het gemeentebestuur hiervan al akte genomen en/of is er al actie ondernomen naar de landbouwers toe ?
 2. Heeft de gemeente een goed zicht op het juiste aantal rode en oranje geklasseerde bedrijven ?
 3. Er is sinds kort ook een “blauwe” classificatie toegevoegd. Zijn we zeker dat we die niet hebben in onze gemeente ?

 

Luc Hermans (CD&V): ‘Ik wil u danken voor het stellen van deze vraag. We worden geconfronteerd met een beleidsbeslissing die op hoger niveau gemaakt werd. De stikstofproblematiek is een complexe problematiek. Elk bedrijf wordt ingedeeld naargelang het uitscheidingsniveau. Uitvoeringsbesluiten laten op zich wachten. Zoals u merkt is er nog een hele weg af te leggen. Wat uw specifieke vragen betreft, we hebben hiervan akte genomen. We hebben geen zicht op de bedrijven die zich bevinden in de bepaalde zones. Dat is beslist op hoger niveau en omwille van de wet op de privacy zijn deze gegevens beschermd. We kunnen enkel een inschatting maken als deze mensen zich zelf tot het stadsbestuur wenden. Wanneer er meer duidelijkheid is over het totale pakket, dan zullen we de landbouwers bijeenroepen op een infomoment. Voorlopig houden we het op het behandelen van individuele vragen. Op dit moment is er sprake van een dossier.’

 

Stef Breugelmans (CD&V): ‘Er bereiken ons de geruchten dat het Agentschap Natuur en Bos zeer selectief te werk gaat. We wensen te benadrukken dat alle sectoren een bijdrage leveren, niet enkel de landbouw. Het is een Europese materie die wordt doorgeschoven naar België. Het is aan de federale en Vlaamse overheid hoog tijd om duidelijkheid te scheppen in dit dossier.’

 

13 h) Stadsmonitor (Marc Van Damme, N-VA, 25 maart 2015)

 

De Stadsmonitor 2014 zette Turnhout op de laatste plaats van de Vlaamse Centrumsteden als het gaat over fierheid van de inwoners op hun stad. Niet eens de helft van de deelnemende Turnhoutenaren geeft aan fier te zijn op hun stad. Bedroevend, zeer bedroevend. De oorzaken : het onveiligheidsgevoel (ook hier scoren we het laagst, zelfs Antwerpen scoort hierin beter), de alles behalve nette stad waar nog geen 38% van de ondervraagden, ondanks de mooie speelpleintjes, zich positief over uitlaat. De erbarmelijke staat van wegen en voetpaden … Toestanden zoals die zich nu voordoen in en rond Winkel, Kleine Reesdijk, de Warande enz. zullen hier zeker niet vreemd aan zijn. Dat we meer de fiets gebruiken is logisch gezien de slechte bereikbaarheid van het centrum met de wagen en de talrijke verkeersdebacles en gigantische omleidingen die er ontstaan door een slechte coördinatie van werken en omleidingsroutes. Het halsstarrig vasthouden aan het niet terug openstellen van de noordzijde van de Markt voor het verkeer terwijl er bewijzen zijn uit het niet zo verre verleden meer dan eens geleverd, dat het wel openstellen voor heel wat minder verkeersdruk kan zorgen . En dan moet de slechtste score nog komen : het gebrek aan vertrouwen in het huidige stadsbestuur.

Hoog tijd om op korte tijd termijn actie te ondernemen om het vertrouwen van de Bink terug te winnen en dat doe je best met een grondige evaluatie van wat scheef gelopen is waardoor het schaamtegevoel van Turnhoutenaar zo groot is geworden.

– Kan het CBS wel de hand op de wonde leggen en wordt er niet teveel voorrang gegeven aan bombastische realiseringen die steeds meer de schijn wekken uit te lopen op financiële aderlatingen ipv daadwerkelijke verbeteringen waardoor het aanzien van onze stad verbetert ?

– Welke korte-termijn realisaties worden voorzien om Turnhout leefbaarder, veiliger en geliefder te maken voor zijn inwoners ?

– Het falen van werken die recent werden uitgevoerd is mogelijk te wijten aan een onvoldoende voorbereiding zoals bodemonderzoeken enz … Is het misschien niet nuttig om de procedures hieromtrent te herschrijven en die problemen in de toekomst te mijden ?

– Hoe hoopt het CBS het vertrouwen van de burger op korte termijn terug te winnen ?

 

13 j) Stadsmonitor 2014 (Reccino Van Lommel, Vlaams Belang, 25 maart 2015)

 

In de voorbije weken werden de resultaten van de Stadsmonitor gepubliceerd. Hieruit blijkt dat slechts een vijfde van onze inwoners vertrouwen heeft in het Turnhouts stadsbestuur. In vergelijking met de andere centrumsteden scoort Turnhout ook het slechtst op vlak van fierheid op onze stad en het onveiligheidsgevoel.

 1. Hoe is het volgens het college zover kunnen komen? Waaraan werd door het beleid onvoldoende aandacht besteed?
 2. Hoe rijmt het college deze resultaten met het bestuursakkoord en welke conclusies trekt het hieruit?
 3. Welke concrete maatregelen zullen worden genomen om Turnhout de uitstraling te geven die het verdient?

 

13 p) Resultaten Stadsmonitor (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 25 maart 2015)

 

Bij de voorstelling van de recentste Stadsmonitor bleek Turnhout in vele domeinen het kneusje van de klas. Over onze cultuur- en vrijtetijdsvoorzieningen zijn de Turnhoutenaars over het algemeen zeer tevreden, maar op andere parameters zijn de resultaten ronduit dramatisch te noemen. De Turnhoutenaar voelt zich onveilig in zijn stad, heeft geen vertrouwen in het stadsbestuur en heeft veel moeite om zich trots op zijn stad te noemen. Een vaststelling waar je niet meteen blij van kan worden. Als je de vergelijking met de eerste editie van de Stadsmonitor in 2004 maakt, valt een enorme neerwaartse trend waar te nemen.

Welke conclusies trekt het schepencollege uit deze cijfers? Zijn er bijsturingen in het beleid of nieuwe acties te verwachten om bij de volgende versie van de Stadsmonitor betere resultaten te behalen? Worden er hierbij lessen getrokken uit de maatregelen die genomen zijn in steden die sinds 2004 een omgekeerde evolutie hebben gekend?

 

Eric Vos (T.I.M): ‘De Stadsmonitor geeft voldoende stof tot reflectie in overleg met verschillende actoren. Nieuw in vergelijking met 2004 is het aparte hoofdstuk rond gezin en kindvriendelijkheid. De Stadsmonitor is ook bijgewerkt op vlak van ecologie. Het dna van elke stad kan je niet traceren in de Stadsmonitor. Die reflectie moeten we lokaal maken. De Stadsmonitor is opgemaakt in tien hoofdstukken zoals cultuur, wonen, natuur en milieu, hoofdstuk,…In totaal zijn er 167 vragen die in hoofdstukken worden verwerkt. Het is onbegonnen werk om uit al die vragen conclusies te trekken want het betreft diepgaand denkwerk.

 

Anderzijds is het ook gevaarlijk om cijfers uit de context te trekken. Bijvoorbeeld 25 % mensen die wil verhuizen uit Turnhout. Dat wil niet zeggen dat mensen uit de stad gaan verhuizen; het kan ook zeggen dat ze verhuizen naar een andere buurt in de stad. Van de 4.700 personen in Turnhout die de lijst hebben toe gekregen, heeft 45 % erop gereageerd. Dit is de beste score van alle centrumsteden. We zitten wel in de middenmoot. Misschien moet ik ook aangeven dat deze Stadsmonitor onze sterke punten ook duidelijk maakt. Vrije tijd en cultuuraanbod, onderwijs, de welvaartscreatie,…We zijn een fietsstad bij uitstek. Uit cijfers blijkt ook dat we onze rol als centrumstad opnemen. Voor de meeste vragen scoren we in de middenmoot, bijvoorbeeld met de bereikbaarheid van het centrum zitten we op 90 % tevredenheid.

 

Er zijn ook werkpunten. We zoeken geen excuses voor de lage scores. De cijfers waren geen verrassing. Het zijn werkpunten die opgenomen zijn in het bestuursakkoord. Het onveiligheidsgevoel. Op dit vlak zetten we een communicatieproject in met bijvoorbeeld de inzet van fietspatrouilles, de verlichting op de markt is verbeterd,…Vertrouwen in het stadsbestuur scoort 1 op 5. Een te laag cijfer, maar wel een toename van 2 %. We willen werk maken van meer samen stad maken zodat we actoren meer actief kunnen betrekken bij het stedelijk beleid. Een goede vaststelling is dat de bereidheid om mee te praten met het beleid gestegen is. Het is belangrijk om een aantal concrete dossiers neer te zetten, ik verwijs ondermeer naar het zwembaddossier. Voor wat fierheid betreft: 49 %. Ook een werkpunt, maar wel een stijging van 10 % in vergelijking met 2011. Mensen zijn wel tevreden over hun buurt. Een element dat niet in de pers uitvoerig aan bod kwam, is het element van armoede en tewerkstelling in ons bestuursakkoord. 15 % van de gezinnen heeft betalingsproblemen. Ook de begeleiding van werklozen is een indicatie dat er een tandje bij gestoken moet worden. Dat voor wat de werkpunten betreft. Deze waren ook de basis voor het vernieuwde bestuursakkoord.’

 

Jan Van Otten (sp.a): ‘Ik ben niet helemaal akkoord met de stelling van Van Lommel. Andere centrumsteden zijn fusiegemeenten, dat hebben wij niet. Misschien zouden dan de resultaten anders zijn. Er is al veel werk gemaakt van de werkpunten, zoals het onveiligheidsgevoel. Intussen zijn we gelauwerd als kindvriendelijke stad. De fierheid van onze werknemers zal toenemen, daar ben ik zeker van.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Is het de nieuwe politieke cultuur dat naast de officiële antwoorden van de schepenen ook een antwoord komt van de andere partijleden?’

 

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang): ‘Burgemeester, sinds wanneer bent u schepen? 1989? Ik was toen 2,5 jaar oud. Dat wil eigenlijk zeggen dat ik opgegroeid bent in een stad die u gemaakt hebt tot wat het nu is. Mijnheer Stijnen, en u? Jullie zijn mede-verantwoordelijk voor de problematiek die er nu heerst. Jullie hebben de situatie zelf zien verslechteren de afgelopen 20 jaar. Jullie dragen hierin een historische schuld. Je zegt dat de cijfers uit hun context worden getrokken. U probeert te relativeren alsof het niets is.

 

Paul Moelans (N-VA): ‘De cijfers waren vooraf niet goed en ze zijn nog niet goed. De onbestuurbaarheid was geen factor. Ik ben ten eerste bereid mee te denken aan prangende zaken. Ik wil iedereen die meegeholpen heeft aan de opruimactie zaterdag bedanken.’

 

Na behandeling van dit agendapunt werd de gemeenteraad even geschorst wegens een incident tussen een T.I.M-gemeenteraadslid en de voorzitter van N-VA.

 

Luc Hermans (CD&V): ‘We betreuren deze feiten maar we laten de rechtsgang hun werk doen en we willen de zitting verder zetten in alle sereniteit.’

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘We zitten in de lokale politiek en we hebben ons allemaal geëngageerd om ons in te zetten voor Turnhout. Dit kan niet door de beugel. Hier zijn geen woorden voor. Ik verwacht een heel krachtig signaal vanuit T.I.M. en de meerderheid.’

 

13 i) Voetgangerszone Grote Markt (John Guedon, N-VA, 25 maart 2015)

 

Via de media heb ik vernomen dat een distributiebedrijf dat levert aan een krantenwinkel op de Grote Markt in Turnhout reeds 40 boetes heeft gekregen voor het negeren van de voetgangerszone omdat zij dienen te leveren buiten de toegelaten los- en laadtijden.

Het antwoord van de schepen van mobiliteit in de desbetreffende krant hierop is:

“Leveranciers moeten hun winkels beleveren binnen de los en laadtijden, zoals aangeduid op de signalisatie en opgenomen in het aanvullend verkeersreglement”.

Betrokken distributeur werd al eerder doorgegeven dat, als hij buiten los- en laadtijden wil leveren, hij op het Zegeplein kan staan. Binnen de los- en laadtijden kan hij leveren aan de winkel zelf.

Dat de sector waarvoor de goederen bestemd zijn onderhevig is aan leveringen voor 9 uur en de eventueel af te leggen afstand van de te leveren goederen moeilijker te overbruggen is vanaf de zegeplaats zal voor de bevoegde schepen blijkbaar zijn zorg niet zijn.

– Op de westzijde Grote Markt zijn horecazaken gevestigd en de bezoekers hiervan worden gevrijwaard van een gasovertreding voor het negeren van de voetgangerszone noordzijde Grote Markt mits het doorgeven van hun nummerplaat.

– Kan u deze regeling verduidelijken en zijn hier eventueel kosten aan verbonden voor de uitbater?

– Is de schepen bereid om een oplossing te zoeken voor de betrokken distributeur in verband met zijn leveringen aan de betrokken handelszaak om deze voor 9 uur te kunnen laten plaatsvinden?

– Hoe gaat de schepen van Mobiliteit de doorstroming van het verkeer in de stad verbeteren?

 

Marc Boogers (Groen): ‘In het reglement voor het afleveren van een doorgeefkaart voetgangerszone Grote Markt staat een stukje in over klanten van horecazaken die effectief erdoor mogen als die handelszaak een vergunde parkeerplaats heeft. Er zijn er een paar. De mensen die daar naartoe gaan, mogen met de auto door en zij mogen hun auto parkeren op de parking van deze zaak. Zij geven de nummerplaat door aan de uitbater en die moet deze dezelfde dag aan de politie doorgeven. De uitbater zelf heeft daar geen kosten aan. Het is wel een zorg van mij, ik geef alleen aan journalisten die mij ervoor contacteren door wat het reglement is. Dat is het reglement dat op de gemeenteraad goedgekeurd is en daar hou ik me aan. Ik heb wel begrip voor de vraag en ik wil met de diensten bekijken wat de mogelijkheden zijn om binnen het reglement een oplossing te bieden, met respect voor de bewoners en met het in het oog houden van de veiligheid. We moeten vermijden dat een brouwer ’s morgens vroeg komt leveren. Er is begrip voor dit probleem. Over de doorstroming: het forum is te kort om daar hier een discussie over te hebben. Dit kan terugkomen in een commissie.’

 

Marc Van Damme (N-VA): ’40 pv’s uitschrijven geeft geen blijk van veel begrip.’

 

Marc Boogers (Groen): ‘We moeten ons houden aan het reglement. Het reglement kan gewijzigd worden, maar dan moet dat opnieuw voorgelegd worden aan de gemeenteraad.’

 

 

13 k) Stand van zaken stedelijk plateau (Katleen De Coninck, N-VA, 25 maart 2015). Voorgelezen door Marc Van Damme wegens afwezigheid De Coninck.

 

Bij de laatste verkiezingen konden we in de programma’ s van zowat alle partijen lezen over het Stedelijk Plateau. Intussen zijn we al meer dan 2 Jaar verder en blijft het erg stil rond dit dossier. Graag had ik een laatste stand van zaken gekend en is het college het Stedelijk Plateau idee nog steeds genegen ? Indien niet had ik graag geweten welk alternatief men voorstelt om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen thv de verschillende kruispunten aan het Stadspark!

 

Astrid Wittebolle (Groen): ‘We hebben het nu kunnen opentrekken. We denken dat een integrale aanpak beter is. We willen een aantal dingen aan elkaar koppelen. Mobiliteit is daar een van. Dit zal 28 april voorgesteld worden. Het idee is om dit hele plateau op een hoger, een Vlaams, niveau te tillen.’

 

13 l) Projectoproep subsidiëring renovatie zwembadinfrastructuur (Erwin Brentjens, N-VA, 25 maart 2015)

 

Geeft het College gevolg aan de eenmalige projectoproep van de Vlaamse Regering om in te tekenen op een mogelijke subsidiëring van renovatie van bestaande zwembadinfrastructuur door de Vlaamse overheid?

De Vlaamse regering keurde op vrijdag 20 maart 2015 een oproep goed waarbij ze 10 miljoen euro ter beschikking stelt om renovatie- en nieuwbouwprojecten een financiële impuls te geven.

 

Hannes Anaf (sp.a): ‘Dit stond ook in de beleidsnota. Ik was toch verrast over de inhoud van de oproep. Het gaat nu enkel over zwembaden, dat is op zich geen slechte keuze en iets wat we terdege moeten bekijken. Het is aan de gemeente zelf om de keuze te laten tussen het zelf uit te baten of niet. Ik vind dat we ook moeten kijken naar de bestaande procedure. Zoals we allemaal weten zitten we in een vergevorderde fase. Is het juridisch mogelijk? Kunnen we hierop intekenen of niet? Misschien kunnen we na de gunning nog afspraken maken? Een tweede aandachtspunt: de timing. Het is zeker iets dat we moeten bekijken.’

 

 

13 m) Schadevergoeding fietsongeval (Erwin Brentjens, N-VA, 25 maart 2015)

 

Wanneer ontvangt het slachtoffer van het fietsongeval op vrijdag 14 november 2014 in de Slachthuisstraat een antwoord op zijn schriftelijk gestelde vraag tot schadevegoeding wegens de slechte staat van het fietspad?

Door de slechte staat van het fietspad kwam een fietser zwaar ten val. Betrokkene werd overgebracht naar het ziekenhuis waar diverse verwondingen vastgesteld werden. De onfortuinlijke werknemer van ‘De Lijn’ was weken werkonbekwaam. Heraanleg van het fietspad gaat nog geruime tijd duren. Klaarblijkelijk gaat een antwoord op de terechte vraag van het slachtoffer dezelfde weg op. De stad had hier veel eerder op moeten antwoorden. Dat geldt ook in andere gevallen: veel mensen moeten maandenlang wachten op een antwoord.

 

Francis Stijnen (CD&V): ‘Het is zo dat dit een verzekeringskwestie is. De communicatie gebeurt tussen de verzekeringsmaatschappijen van de betrokkenen.’

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Zeg dit dan toch ook aan de persoon in kwestie.’

 

13 o) Parkeersituatie Duifhuisstraat (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 25 maart 2015)

 

Op de gemeenteraad van 2 februari werd een gewijzigde parkeersituatie in de Duifhuisstraat goedgekeurd. Het beurtelings parkeren werd afgeschaft en aangezien de vrije rijbaanbreedte het mogelijk maakte, werd parkeren aan beide zijden van de straat toegelaten. Intussen werd dit systeem ingevoerd en bereikten ons toch een aantal bedenkingen van gebruikers en bewoners van deze straat. Zo blijkt dat de vrije rijbaanbreedte theoretisch gezien dan wel volstaat, in de praktijk vaak minder. Deze route wordt bijvoorbeeld ook gebruikt door enkele schoolbussen.

Werden er de voorbije weken meldingen of klachten ontvangen naar aanleiding van de wijziging van de parkeersituatie in de Duifhuisstraat? Wordt een eventuele aanpassing – door bijvoorbeeld de parkeerstroken af te bakenen – overwogen?

 

Marc Boogers (Groen): ‘Er zijn een tweetal vragen binnengekomen die informatief waren. De nieuwe inrichting is geïnspireerd op een vraag die er al langer was over de parkeerplaats voor gehandicapten. We hebben dit ook in de Smiskensstraat en de Nachtegalenstraat. Het is zo dat wij locaties waar de parkeerdruk vrij hoog is, als eerste in aanmerking laten komen voor het schilderen van parkeervakken.’

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest