burgerbeweging in actie

admin

Verslag gemeenteraad maandag 1 februari 2016

De Turnhoutenaar kon vandaag voor de eerste keer de gemeenteraad volgen vanuit zijn luie zetel, maar toch kwamen er nog heel wat geïnteresseerden luisteren naar de raad. De agenda werd snel afgewerkt en ook de nodige vragen van de raadsleden werden vlot en snel beantwoord.

Openbare zitting

 

1.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de hernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Turnhout en de gemeenten die zijn toegetreden tot het ‘Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties’ (Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Vorselaar, Westerlo). Deze overeenkomst, loopt van 1 januari 2016 tot 31 december 2016.

 

2.

De gemeenteraad wordt tevens gevraagd goedkeuring te hechten aan de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Turnhout en de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone Kempen Noord-Oost (Arendonk, Ravels en Retie). Deze overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2016 en eindigt op 31 december 2016.

 

3.

De federale overheid stelt aan Stad Turnhout voor de periode 1 oktober 2015 t/m 30 september 2016 opnieuw een subsidie ter beschikking voor het begeleiden van de bemiddelingsprocedure. Deze subsidie bedraagt 53 600 euro. De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de voorliggende subsidieovereenkomst.

 

4.

De gemeenteraad wordt gevraagd het Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties GAS2 en GAS3, dat afgesloten wordt door het college van burgemeester en schepenen, met het parket Antwerpen, te bekrachtigen.

 

5.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de oprichting van een deontologische commissie en 7 vertegenwoordigers en plaatsvervangende vertegenwoordigers in deze commissie aan te duiden.

 

6.

Momenteel worden de geluidsopnamen van de gemeenteraad letterlijk uitgetypt als verslag door het secretariaat wat een vrij intensieve arbeid is. Het verslag wordt nadien in pdf-formaat aan de raadsleden bezorgd en na goedkeuring ook op de website geplaatst. Nu is het technisch mogelijk om de geluidsopnames te bewerken waardoor deze via verschillende toegangen eenvoudig digitaal raadpleegbaar worden. Deze werkwijze zal worden toegepast vanaf de gemeenteraad van maandag 1 februari 2016. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dient aangepast te worden conform de nieuwe werking.

 

7.

In een aantal nieuwe projecten is er nieuwe wegenis en infrastructuur aangelegd. Voor deze nieuwe straten moeten er ook nieuwe straatnamen komen. Deze liggen ter voorlopige goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 

Oude Dijk – verkaveling

Op de Oude Dijk, tussen huisnummer 2 en 14 wordt een groot stuk weiland omgevormd tot een verkaveling met tegen de Oude Dijk een appartementsblok die toegang neemt langs een nieuw aan te leggen straat. Deze straat loopt dan verder en krijgt nog een zijstraat, langs welke aan beide kanten een 8-tal woningen zullen voorzien worden. In deze streek is er niet echt een ongebruikt toponiem voorzien welk voor deze straat kan gebruikt worden, maar aangezien de straat vlakbij de Aa zal liggen, is het voorstel van de werkgroep ‘Waterjufferstraat’, een verwant van de libel, een netvleugelig insect dat graag aan het water vertoeft.

Verderop, tussen huisnummer 24 en het bruggetje wordt dit stuk nog verder ontwikkeld en krijgt de verkaveling hierlangs nog een toegangsweg die uitgeeft op een appartementsblok en een parkje, welke de beide delen met elkaar verbindt, maar toch een scheiding vormt voor het autoverkeer. Omdat hier slechts één blok wordt gezet met een klein straatje ervoor, kiest de werkgroep ervoor om dit blok en straatje mee op te nemen onder ‘Oude Dijk’. Met een extra straatnaambord langs de Oude Dijk is de vindbaarheid van het woongebouw gegarandeerd.

 

Rubensstraat – inbreiding

Het inbreidingsproject dat toegang krijgt langs de Rubensstraat, is een tamelijk besloten woonerf waarrond een 40-tal appartemtenten worden voorzien. Er zal een toegangsweg worden aangelegd die ook een nieuwe naam nodig heeft, gezien het hoge aantal wooneenheden. In deze streek werden er namen van bekende schilders gebruikt. De Albert Van Dyckstraat en de Rubensstraat zijn daar mooie voorbeelden van. De werkgroep dacht in eerste instantie aan bijkomende namen van schilders, die regionaal naam en/of faam hebben gemaakt, maar bij nader inzien bleken de meest ons bekende namen van schilders reeds in gebruik bij de omliggende gemeenten. Voor interventies van de hulpdiensten kan dit verwarring opleveren en dat dient absoluut vermeden te worden. Toch wilden we graag in die sfeer verder blijven borduren en stelt de werkgroep de naam ‘Schildershof’ voor. Die naam geeft bovendien een residentiële toets aan het project.

 

Kwakkelstraat – inbreiding

Een inbreidingsproject waarbij 30 appartementen worden gebouwd met een insteekweg die toegang neemt langs de Kwakkelstraat. Uit de toponiemenkaart kwamen twee mogelijkheden naar voren: Kwakkelhoek en Tikkenhaan. Met eenparigheid van stemmen en zonder twijfel verkozen de leden om voor deze straatnaam ‘Tikkenhaan’ voor te stellen. Deze naam is ook algemeen bekend in de volksmond voor deze regio.

 

Kasteelloop – verkaveling

Een inbreidingsproject van enkele honderden woningen met verschillende nieuwe wegen tussen de Patriottenstraat, Rubensstraat, Albert Van Dyckstraat en Kruisbergstraat. In dit project wordt nieuwe wegenis aangelegd, waarvan een weg toegang neemt in de Patriottenstraat, dwars door het project loopt en dan uitgeeft in de Albert Van Dyckstraat. Hier dient nog een straatnaam voor gevonden te worden. Dit is eerder een pad dat slechts toegankelijk is voor fietsers en voetgangers, maar er zullen toch enkele voordeuren op uitkomen waardoor dit hoofpad ook een naam moet krijgen. Verder wordt het bestaande straatje Kasteelloop verlengd, waarbij de werkgroep het wenselijk acht om ook deze verlenging te benoemen als ‘Kasteelloop’. Vanuit de toekomstige hoofdweg door het project komt nog een aftakking van de weg, welke zal uitmonden in de Kruisbergstraat. Voor deze weg opteren we toch weer voor het toponiem dat hier aanwezig is, namelijk ‘Trempt’, welk een karspoor tussen twee akkers is en daardoor uiterst geschikt als straatnaam.

 

Lokerenstraat – inbreiding

Een klein inbreidingsproject waarin een insteekwegje wordt aangelegd dat doodloopt tegen de muur van Campus Blairon. Naar analogie van de naamgeving rond de kazerne werd voor dit wegje gekozen om ‘Rekrutenhof’ voor te stellen vanuit de werkgroep.

 

8.

De gemeenteraad wordt gevraagd de zaak der wegen voor de stedenbouwkundige aanvraag: het bouwen van een appartementsgebouw met 28 appartementen met ondergrondse parking en aanleg wegenis in de Jubileumlaan goed te keuren mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden en lasten.

 

9.

Zaak van de wegen voor het inbreidingsproject aan de Kwakkelstraat, wegenis gelegen achter de huizenrij Kwakkelstraat 120-158. De gemeenteraad wordt gevraagd de zaak van de wegen voor het inbreidingsproject aan de Kwakkelstraat, deel uitmakend van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de inrichting van dit binnengebied in functie van een meergezinswoning en de aanleg van de nodige wegenis gelegen achter de huizenrij Kwakkelstraat 120 tot 158, goed te keuren mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden en lasten.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Wij gaan dit punt niet goedkeuren omdat er een aantal bezwaarschriften ingediend zijn met betrekking tot de servitudeweg. Er is onvoldoende rekening gehouden met andere bezwaren: het grondwaterpeil, parkeren,…’

 

10.

Tenslotte wordt de gemeenteraad gevraagd goedkeuring te hechten aan de zaak der wegen voor de verkavelingsaanvraag voor het verkavelen van gronden in 17 loten met bijhorende wegenis langs Oude Dijk mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden en lasten.

 

11.

De gemeenteraad wordt gevraagd de concessievoorwaarden voor de uitbating van de cafetaria met minigolf aan de stedelijke sporthal, gelegen aan de Steenweg op Zevendonk 18/2 goed te keuren.

 

12.

In de Stationstraat is een laad- en loszone ingericht over een lengte van 25 m voor de huisnummers 54 – 58. Dit is tegenover de parkinginrit voor de speelhal aan het station. Aangezien de eerdere handelszaak er weg is, mag de laad- en loszone ingericht worden als gewone parkeerplaatsen.

Het parkeerverbod voor de huisnummers 60-62 moet behouden blijven omdat hier anders een risico bestaat op aanrijdingen door manoeuvrerende bussen van De Lijn, die afdraaien naar de achterkant van de loods. Dit aanvullend reglement op de politie en het wegverkeer ligt ter goedkeuring voor.

 

13.

De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2015 inzake goedkeuring van budgetwijziging 2 van het exploitatiebudget en liquiditeitenbudget 2015 van het OCMW.

 

14.

De gemeenteraad wordt gevraagd het besluit van de OCMW-raad van 14 januari 2016, waarbij de OCMW-raad beslist over te gaan tot oprichting en deelname aan de publiekrechtelijke vereniging, genaamd “zorggroep Orion” goed te keuren. Daarnaast wordt gevraagd het ontwerp van oprichtingsakte, met inbegrip van de aangepaste ontwerpstatuten en bijhorende bijlagen van Zorggroep Orion, alsook de aangevulde motiveringsnota van Zorggroep Orion, goed te keuren.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘We hebben al eerder bemerkingen gemaakt. We hebben het moeilijk met de samenstelling van de Raad van Bestuur. Er bestaat een mogelijkheid dat een grote oppositiefractie een kleine oppositiefractie kan uitschakelen. Wij stemmen tegen op artikel 15, voor de rest keuren we dit goed.’

 

Een onthouding van de N-VA-fractie. Erwin Brentjens vraagt de hoofdelijke stemming.

Luc Hermans (voorzitter) vraagt de goedkeuring, uitgezonderd artikel 15, waarna de goedkeuring volgt.

 

Aanvullende agendapunten

 

1

Een jaar Diftar: tijd voor een evaluatie op jaarbasis (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 25 januari 2016)

 

Onze partij heeft de invoering van diftar mee goedgekeurd. We zijn dus niet tegen de grote lijnen van het systeem, maar willen wel een grondige evaluatie na één jaar werking. Sinds januari 2015 betalen de burgers van Turnhout voor hun huishoudelijk afval met gedifferentieerde tarieven. Afval moet overeenkomstig de wetgeving zoveel mogelijk gescheiden aangeboden worden. Per huishouden wordt de hoeveelheid aangeboden afval in rekening gebracht. Enkele maanden geleden hebben wij een tussentijdse evaluatie gekregen over 8 maanden werking en werden de cijfers geëxtrapoleerd naar 1 jaar. Wij zouden nu de evaluatie over het ganse jaar 2015 willen bespreken.

– Wat is het effect diftar op het afvalaanbod met name GFT en restafval.

– Werden de beoogde milieudoelstellingen ( afvalpreventie en genegereren van deelstromen) gehaald.

– Welke is de gemiddelde kostprijs per jaar per huishouden.

– Dekt het tarief van diftar de beoogde 75% van de ophaal en verwerkingskost.

– Zijn het aantal ophaalpunten gelijk aan de domicilieringen

– Heeft men een idee hoeveel klachten en vragen bij I.O.K. zijn binnengekomen aangaande het diftar systeem.

– Was de communicatie rond de invoering van diftar voldoende.

Het is positief dat er meer vrijwilligers zijn die het zwerfvuil mee opruimen. Is men bereid om ook jeugdverenigingen mee te betrekken voor het opruimen van zwerfvuil temeer daar minister Joke Schauvliege twee miljoen euro voorziet om burgerinitiatieven – zij denkt daarbij aan scholen, jeugdbewegingen of wijkverenigingen – die opruimacties doen een vergoeding te geven per opgehaalde kilo.

Zoals eerder aangehaald staan wij achter het principe de vervuiler betaald daarom vinden wij het hanteren van het vaste tarief van 4 euro in tegenstrijd met dit principe. Iemand die veel meegeeft betaald per kg minder dan iemand die milieu bewust omgaat met zijn afval.

Daarom vragen wij op basis van de evaluatie te onderzoeken of er een bijsturing mogelijk is namelijk verlagen van het vast recht om milieubewuste mensen te belonen.

 

Hannes Anaf (sp.a): ‘We gaan ons aan de belofte tot evaluatie houden. Het was onmogelijk om alle cijfers nu al voor te leggen. We gaan deze evaluatie zeer grondig maken en we komen hierop terug tijdens de volgende commissie.’

 

John Guedon (N-VA): ‘Wij staan ook achter het principe ‘de vervuiler betaalt’, maar dat is hier niet het geval.’

 

2

Spoorlopen (Pierre Gladiné , De Stadslijst, 25 januari 206)

 

Infrabel besteedt de laatste jaren bijzonder veel aandacht aan het fenomeen ‘spoorlopen’. Schokkende campagnes moeten weggebruikers er attent op maken dat het levensgevaarlijk is om op de sporen te lopen of een overweg over te steken wanneer de slagbomen zijn afgesloten. Toch vallen er jaarlijks nog vele ongevallen te betreuren aan de spoorweg. Het aanpakken van spoorlopen is niet alleen een zaak van Infrabel. Het is in onze stad opvallend dat veel mensen blijkbaar zo gehaast zijn dat ze tussen de slagbomen door glippen om enkele seconden sneller aan de overkant te zijn. Het betreft hier een overtreding van de vierde graad, waarvan de maximumstraffen kunnen oplopen tot maar liefst 3000 euro. Heeft de politie specifiek aandacht voor de problematiek van het spoorlopen? Hoeveel overtredingen werden er in 2015 zo vastgesteld in Turnhout? Zijn er overwegen waar dit opvallend vaker voorkomt? Het is ook opvallend dat sommigen simpelweg niet blijken te beseffen dat op of langs de sporen lopen verboden en gevaarlijk is. In het buitenland is het soms ook gewoon noodzakelijk om over de sporen te lopen om het perron te bereiken. Wordt er specifiek naar nieuwkomers, of de bewoners van het opvangcentrum Turneia gecommuniceerd over de gevaren van spoorlopen?

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘Echt spoorlopen met de richting van het spoor mee hebben we niet, wat er wel is: de situatie dat mensen nog snel oversteken. Daar is inderdaad toezicht op door de politie , ook op vraag van de NMBS. Men houdt daar twee zaken in de gaten: het oversteken en het hangen door fietsers op de slagbomen. Er zijn 5 inbreuken in 2015 vastgesteld. Voor de nieuwe inwoners die onze verkeersregels niet kennen , is er sinds half januari verkeerseducatie. Het correct oversteken van de overwegen hoort hier uiteraard bij.’

 

Pierre Gladiné (De Stadslijst): ‘Sinds ik mijn vraag gesteld heb, heb ik heel wat mails gekregen van treinbestuurders. Zij kunnen met kennis van zaken meepraten. Slechts weinigen zijn niet geconfronteerd met een persoonsongeval. Volgens hen zijn er op het grondgebied Turnhout toch enkele gevaarlijke situaties. Wat zij speciaal aanhalen, is ter hoogte van de Muizenvenstraat: bestuurders zien hier vaak fietsers en joggers oversteken. De problematiek is niet alleen de slagbomen alleen.’

 

3

Deplorabele toestand Gasthuisstraat (Marc Van Damme, N-VA, 26 januari 2016)

 

Er is een ogenblik geweest waarbij zowel de Leopoldstraat als de Gasthuisstraat van Turnhout stonden te pronken op het speelbord van Monopoly, naast de Nieuwstraat in Brussel, de Bondgenotenlaan in Leuven en de Meir van Antwerpen. Die glorie is intussen al wel ver zoek.

Het uitzicht van de Gasthuisstraat is intussen in die mate aangepast ‘ lees verloederd’ dat ik me zou schamen als we nog in het Monopolyspel zouden vernoemd worden. De deplorabele toestand van de voetpaden, het wegdek, het tekort aan fietsstallingen, de gelukkig lichte aanrijdingen tussen voetgangers en fietsers, de leegstand van de gebouwen, het ontbreken van een aangenaam winkelcentrum op Le Bon, … de lijst is zeker niet eindig. Concreet zou ik het college willen vragen wat het plan van aanpak op korte, middellange en lange termijn zal zijn om de Gasthuisstraat terug een ‘winkelwandelstraat’ te maken, die naam waardig ?

Wordt er rekening gehouden met de draagkracht van het wegdek nu er gelede bussen door de straat rijden en het vrachtverkeer als maar zwaarder wordt zonder de esthetische vormgeving noch uit het oog te verliezen, noch te laten primeren ?

Kan er gedacht worden om op zaterdagen en andere koopdagen het fietsverkeer te verbieden, net zoals het openbaar vervoer en de voetgangers absolute prioriteit te geven ?

En als jullie dan toch bezig zijn : misschien dringt een politioneel optreden zich meer op om de fietsers die in de verkeerde richting in de Gasthuisstraat rijden op hun fout te wijzen. Het benieuwd me trouwens om te weten hoeveel pv’s hiervoor in 2015 werden opgemaakt.

 

Luc Debondt (T.I.M): ‘De heraanleg van de Gasthuisstraat dateert van 1992. De intentie was om vorig jaar in augustus het wegdek aan te pakken, maar wegens onderbezetting is dit uitgesteld naar augustus van dit jaar. Het wegdek zal aangepakt worden van aan de Zeshoek tot aan de Grote Markt. Alle verzakkingen zullen aangepakt worden. Op lange termijn moet bekeken worden of een volledige heraanleg nodig is of niet.’

 

Marc Boogers (Groen): ‘Openbaar vervoer verbieden op zaterdagen: op zaterdagen rijden geen bussen door de Gasthuisstraat. Deze bussen worden afgeleid via de Sint-Antoniusstraat. Het fietsverkeer verbieden? Ik ga daar op dit moment liever niet op in. Op bepaalde momenten fietsverkeer verbieden, kan leiden tot verwarring. Op dit ogenblik zijn er geen klachten hier rond. De wegcode voorziet ook dat de fietsers zich moeten aanpassen aan de voetgangers in dit gebied. In 2015 waren er 15 pv’s. Er wordt op dit ogenblik vooral preventief opgetreden.’

 

4.

Juridisch advies kleuterschool De Paddenstoel (Paul Meeus, Vlaams Belang, 27 januari 2016)

 

Op de commissievergadering van dinsdag 19 januari jl. werd door ondergetekende – en hierin gesteund door andere leden van de oppositie – gevraagd om de advocaat te horen die namens het college van burgemeester en schepenen optreedt in de zaak van de problematiek aangaande de kleuterschool De Paddenstoel. De beslissing tot aanstelling van deze advocaat gebeurde op 6 juni 2015 en zijn opdracht bestond er toen o.m. in een juridisch advies te schrijven in dit dossier.

Mijn expliciete vraag op de commissievergadering werd op mijn verzoek formeel genotuleerd. De bevoegde schepen wenste hier niet op te antwoorden en wilde enkel akte nemen van deze vraag.

 1. Wanneer heeft de advocaat zijn juridisch advies afgeleverd?
 2. Wil het schepencollege ingaan op de vraag om deze advocaat te horen aangaande de problematiek van De Paddenstoel en meer bepaald zijn juridisch advies?
 3. Zo neen, kan het schepencollege in deze voorbijgaan aan de vraag van leden van de Inrichtende Macht, die de Gemeenteraad is?
 4. Welke is de visie van het schepencollege, gehoord het juridisch advies van de advocaat?

 

Marc Boogers (Groen): ‘Ik weet dat u het vervelend vindt omdat mijn antwoord hetzelfde is: er is nog altijd een ten gronde onderzoek bezig door het college en door de advocaat. De advocaat is op 23 februari vrij en hij komt graag een toelichting geven tijdens een besloten zitting op de commissie.’

‘Het is een heel complex dossier, een dossier dat een menselijk aspect heeft. Het vergde tijd om dit te onderzoeken. Beide opties, de school sluiten of behouden, behoort voor het college nog tot de opties. Er is nog geen beslissing genomen.’

 

5.

Brandweer (Erwin Brentjens, N-VA, 27 januari 2016)

 

Uit de pers vernamen we dat er enige onrust heerst bij de brandweer. Een motie zou toegelicht moeten worden op de zoneraad. Moeten de inwoners van onze stad vrezen voor acties van onze brandweer? Komt de veiligheid in het gedrang? Kan er een korte toelichting gegeven worden waarrond deze gevoeligheden draaien en welke stappen ondernomen gaan worden om op hun vragen een relevant antwoord te geven?

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘Er is geen enkele aanwijzing dat de veiligheid in het gedrang is. In 2015 zijn er meer dan 3.000 ritten uitgevoerd. Op de eerste zonevergadering van het jaar werd er een nieuwjaarsbrief voorgelezen. Vanuit de zoneraad werd aangegeven dat de elementen die aangegeven werden in de brief onderzocht zullen worden. Het is aangegeven dat de zoneraad overtuigd dat zowel beroeps-als vrijwillige brandweermannen nodig zijn. Het zijn allemaal brandweermannen die ten dienste staan van de bevolking.’

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Ik zal het dossier verder blijven opvolgen. De onvrede bij onze brandweer duurt reeds langer. Men probeert langs alle mogelijke wegen de onvrede duidelijk te maken. Hopelijk is dat signaal doorgekomen.’

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘De brandweerhervorming heeft zich lang aangediend, we zijn gestart op 1 januari 2015. Er zijn verschillende stappen gezet.’

 

6.

Zebrapaden (John Guedon, N-VA, 27 januari 2016)

 

De vijfhoek Watertoren mag tegenwoordig één van de drukste kruispunten van Turnhout genoemd worden.

De groeiende bebouwing en bevolkingsaangroei in het noorden van Turnhout, de invals- en uitvalswegen naar de Noorderkempen, de nabijheid van de school St. Victor, de verzadiging van de Nassaulaan en de grote doorstroming van de bussen van De Lijn maken dit kruispunt extra gevaarlijk. Door het gebrek aan zebrapaden wordt het oversteken van deze kruispunten voor menig voetganger een hachelijke situatie zeker in het gezelschap van kinderen en ouderen die niet zo snel te been zijn.

Mijn vragen

– Hoe komt het dat er op de vijfhoek geen zebrapaden aanwezig zijn?

– Wat is de intentie van de schepen van mobiliteit omtrent deze situatie, kan hier op korte termijn iets aan gedaan worden ?

 

Marc Boogers (Groen): ‘Het betreft een complex kruispunt. Er is hier sprake van een verhoogde inrichting. Mogelijk weet niet iedereen dat de maximum snelheid hier 30 km per uur is. Je herkent de verhoogde inrichting aan de korte en lange witte strepen; het is een uitgerekt verkeersplateau. Hier heb je eigenlijk geen zebrapaden nodig. De Warandestraat is een voorrangsweg. Moesten we daar een overweging maken om zebrapaden aan te maken: dan moet het zebrapad genomen worden. Je mag ergens anders niet oversteken. Voetgangers nemen het ‘recht van oversteken’ met een zebrapad. De bussen en auto’s moeten dan stoppen. Door het vele verkeer kan hierdoor de situatie misschien gevaarlijker worden dan het nu is. Hoe zit het met de ongevallencijfers? Ik heb deze nog niet binnen. Ik stel voor dat ik hierop terugkom tijdens de volgende commissie.’

 

7.

Kwakkelstraat (Willy Van Geirt, N-VA, 27 januari 2016)

 

In één enkel dossier viel mij op dat de uitvoeringstermijn wel heel lang op zich liet wachten. Dossier 044a Kwakkelstraat. Op de volgende vraag kreeg ik reeds schriftelijk antwoord van de bevoegde diensten. Ik citeer even die schriftelijke vraag; Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de Kwakkelstraat naar aanleiding van het invoeren van snelheid beperkende – maatregelen. Alsook en reeds daterend uit het college van 20 11 2014 werd door het college en de GR goedgekeurd dat er diverse maatregelen zouden genomen worden ter hoogte van het kruispunt kwakkelstraat- Hofstraat. Wanneer gaan deze maatregelen worden uitgevoerd? Moet hier méér dan één jaar overheen gaan vooraleer dit wordt uitgevoerd?

Dat was mijn schriftelijke vraag, waarop ik eigenlijk zeer vlug een antwoord op kreeg. Van de dienst stadsbedrijven werd er geantwoord en ik citeer: Deze opdracht hebben wij nog niet doorgekregen.

Wil dit zeggen dat er zo al meerdere beslissingen van de Gemeenteraden niet tijdig werden uitgevoerd? Wil dit zeggen dat er hoogst waarschijnlijk nog dossiers nog steeds niet zijn uitgevoerd?

Sinds einde 2013 tot heden kunnen dat behoorlijk veel dossiers zijn die nog steeds op een werkopdracht liggen te wachten. Kunnen de betrokken schepenen ons duidelijk maken

 1. Hoeveel dossiers zijn zo te laat uitgevoerd?
 2. Kan er een opsomming gebeuren van alle dossiers die door de GR zijn goedgekeurd die nog steeds liggen te wachten op een werkopdracht?

 

Marc Boogers (Groen): ‘Het is zo dat ik ben teruggegaan naar de diensten om duidelijkheid te krijgen.     Het systeem is nu wel verandert. Van november 2013 tot nu nagegaan. Alles is uitgevoerd, behalve inderdaad uw dossier van de Kwakkelstraat. De werkopdracht is intussen verstuurd.’

 

8.

Processierupsen (Stef Breugelmans, CD&V, 27 januari 2016)

 

De laatste jaren merken we een opmars van de processierupsen. De zachte weersomstandigheden van de laatste maanden spelen hierin een belangrijke rol. Ook in Turnhout, waar veel zomereiken staan, zie je dat deze rupsen een echte plaag geworden zijn. De vele klachten van burgers , zijn een referentie voor dit probleem.

Uit de aanpak van de voorbije jaren, merk ik toch dat we mogelijks een tandje bij moeten steken om deze plaag te bestrijden. Preventief werken is een optie die we moeten overwegen om problemen in een later stadium van het proces te voorkomen. De burger in Turnhout zal dit zeker appreciëren.

De periode om deze rupsen te bestrijden is vrij kort. Ook hier spelen de weersomstandigheden een belangrijke rol. Daarom ben ik er van overtuigd dat met een degelijk preventief bestrijdingsplan, vroegtijdig en op het juiste moment kan ingegrepen worden.

 1. Erkent de schepen enerzijds de opmars van deze rupsen en anderzijds het probleem?
 2. Is er op dit ogenblik al een plan van aanpak en wordt er de overweging gemaakt om ook preventieve maatregelen te nemen?

 

Luc Debondt (T.I.M): ‘Dat processierupsen een probleem worden, kunnen we niet ontkennen. Tot 2014 werden de nesten uitgebrand, maar slechts 50 % van de rupsen werd gedood. De nesten worden nu handmatig verwijderd, net zoals de resten. In 2015 werden er 115 eiken door de aannemer onder handen genomen. Wat preventieve maatregelen betreft, vanuit de dienst milieu wordt gezegd dat ook andere organismen hier schade van ondervinden. Zodra de eerste melding binnenkomt, zullen alle zomereiken preventief nagekeken worden.’

 

9.

Timing inzake het Masterplan Schorvoort (Paul Moelans, N-VA, 27 januari 2016)

 

Onlangs werd er door de Vlaamse regering het licht op groen gezet voor het wijzigen van het RUP voor de terreinen rond de voetbal van Technico in Schorvoort. Gezien deze stap nodig was in de verdere ontwikkeling van Schorvoort inzake het masterplan wens ik graag volgende vragen te stellen inzake het masterplan :

 1. Welke planning wordt er nu aangehouden inzake het masterplan Schorvoort ?
 2. Wanneer wordt de klankbordwerkgroep van Schorvoort op de hoogte gebracht van de verdere timing inzake het masterplan?
 3. Wanneer komt het masterplan Schorvoort op de agenda van het college?
 4. Indien het college beslist om het masterplan goed te keuren, komt dit dan eerst ter sprake op een commissie?
 5. Wordt dit masterplan geagendeerd op een agenda van de gemeenteraad ter goedkeuring?

 

Astrid Wittebolle (Groen): ‘Elk van deze dossiers komt nog op commissie.                                             Wordt zeker vervolgd.’

 

10.

Inbrakenplaag in Turnhout (Paul Moelans, N-VA , 27 januari 2016)

 

De laatste tijd wordt Turnhout terug geconfronteerd met vele inbraken en/of inbraakpogingen. De politie doet regelmatig speciale acties om dit te bestrijden, met wisselend succes. Graag had ik de volgende vragen hierover gesteld :

 1. Is er een merkbare stijging vast te stellen voor de periode tussen december 2015 en februari 2016 in vergelijking met de periode tussen dec. 2014 en febr. 2015?
 2. Hoeveel inbraken zijn er tijdens deze periodes geweest?
 3. Hoeveel inbraakpogingen werden er gedurende deze periode geregistreerd?
 4. zijn er bepaalde wijken die meer geviseerd worden?
 5. tijdens welke periode worden de meeste inbraken en/of pogingen gepleegd?
 6. Zijn er na de inbraken meldingen geweest door het B.I.N. en hebben deze resultaten gehad?
 7. Hoe gaat de politie om met een inbraak inzake buurtonderzoek?
 8. Zijn er speciale maatregelen die het stadsbestuur en de politie wil nemen om dit probleem aan te kaarten bij de bevolking?

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘Ik heb me geconcentreerd op de woninginbraken. Er is inderdaad een merkbare stijging, maar dit kan een vertekend beeld geven omdat het over een korte periode is. Als we over het hele jaar kijken zijn de inbraken gedaald tot 122 in 2015. Over de periode december – januari waren er 37 inbraken, inderdaad meer dan dezelfde periode het jaar daarvoor. Maar elke inbraak is er een te veel. De inbraken zijn verspreid over de stad, op diverse plekken, voornamelijk tijdens het weekend in de afgelopen periode. Voornamelijk ochtenden tot 8 uur. Speciale maatregelen?   We maken een brochure voor architecten, aannemers,…gericht op preventieve inbraakmaatregelen. De politie doet ook een aantal grootschalige acties; dat gebeurt heel regelmatig. Ook de federale politie heeft een belangrijke opdracht inzake het opzoeken van rondtrekkende dievenbendes. Na inbraak is er ook nazorg.’

 

11.

Voetbal in het Stadspark of niet ? (Paul Moelans, N-VA, 27 januari 2016)

 

De laatste week zijn er terug verontrustende berichten verschenen inzake het voetbal in Turnhout: met name de toekomst van KFC Turnhout in het stadspark. Zelfs de toekomst van deze club in Turnhout staat volgens sommigen op het spel. In verschillende media wordt er al rekening gehouden met een mogelijk vertrek van de voetbal van KFC Turnhout. We weten dat de tribunes eigendom zijn van een cvba waarin we als Stad Turnhout niets te zeggen hebben, maar toch graag antwoorden op de volgende vragen :

 1. Welke houding gaat het College aannemen in dit dossier als eigenaar van de voetbalvelden?
 2. Gaat het stadsbestuur actief participeren in de gesprekken tussen de verschillende partijen?
 3. Welke financiële gevolgen zou een vertrek van KFC Turnhout hebben voor de Stad Turnhout inzake de verhuur van het voetbalterrein in het stadspark ? En kan dit dan ook consequenties inhouden voor de terreinen en de uitbreidingsplannen van de Leemshoeve indien ze effectief een verhuis naar een locatie buiten Turnhout overwegen?

 

Hannes Anaf ((sp.a): ‘Het gaat om een afbetaling die de club moet doen, geen huur. We hebben vorige week nog samen gezeten met de club. Zij streven naar een goede oplossing. Er zijn geen intenties om Turnhout te verlaten. De uitbreiding van de Leemshoeve is nog steeds aan de orde. Voet bal hoort thuis in het stadion. Wij willen de club met raad en daad bijstaan, maar we zijn geen rechtstreeks betrokken partij.’

 

Besloten zitting

 

15.

Werving en selectie – aanstelling manager Beleving – goedkeuring

 

16.

Verlenging terbeschikkingstelling van een personeelslid naar de Hulpverleningszone Taxandria – goedkeuring

 

IR 12

Dispuut stad Turnhout – Pelckmans nv

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Verslag gemeenteraad 14 december 2015

De raadsleden kwamen nog een laatste keer in 2015 samen. Op de agenda heel wat cijfers: het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd.

 

Openbare zitting

 

 

1.

De gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger met raadgevende stem aan te duiden in de raad van beheer van Audio, in vervanging van de heer Toon Otten.

 

2.

Tevens wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te duiden in de algemene vergadering van AZ Turnhout, in vervanging van de heer Toon Otten.

 

3.

In 2016 verjaart de vaart. Het is de ambitie om een gezamenlijke viering te organiseren bestaande uit een mooie combinatie van lokale en bovenlokale festiviteiten. Om de financiële stromen voor dit project helder en overzichtelijk te houden wordt een intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘De Vaart Verjaart’ opgericht. Hierin worden de 10 gemeenten die langs de vaart liggen, vertegenwoordigd. De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de oprichting van dit intergemeentelijk samenwerkingsverband en goedkeuring te hechten aan de statuten. Tevens wordt gevraagd een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité aan te duiden.

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de deontologische code goed te keuren.

 

5.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de begroting 2016 van het samenwerkingsverband Stadregio Turnhout.

 

Onthouding van Vlaams-Belang en de N-VA-fracties

 

6.

De gemeenteraad wordt gevraagd de dotatie van de hulpverleningszone Taxandria voor het dienstjaar 2016 goed te keuren.

 

7.

Tevens wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de dotatie van de Politie Regio Turnhout voor het dienstjaar 2016.

 

8.

Het AGB Turnhout legt de statutaire jaarrekening 2014 en de BBC jaarrekening 2014, met de bijlagen, ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. In de statutaire rekening wordt er voor het zwembadgebouw een waardevermindering geboekt van 4.177.804,03 euro (restwaarde gebouw is nu 1 euro) omdat het huidige gebouw geen economische waarde meer heeft. Na deze waardevermindering bedraagt het boekhoudkundig resultaat 2014 een verlies van 2.198.988,79 euro. In de BBC jaarrekening is het zwembadgebouw een gemeenschapsgoed dat een dienstverleningspotentieel heeft. Daarom wordt er geen waardevermindering toegepast en is er een positief boekhoudkundig resultaat van 1.978.815,24 euro. De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de statutaire jaarrekening 2014 en aan de BBC jaarrekening 2014 van het AGB Turnhout en verleent kwijting aan de bestuurders. De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur conform het artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en bevestigt het behoud van de continuïteit van het AGB Turnhout.

 

Onthouding N-VA-fracties en Vlaams Belang

 

9.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het gewijzigde meerjarenplan 2014 -2019 van het AGB Turnhout naar aanleiding van de eerste budgetwijziging 2015 en in functie van het budget 2016.

 

Onthouding N-VA-fracties en Vlaams Belang

 

10.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de budgetwijziging 1 voor het begrotingsjaar 2015 voor de begroting van het AGB Turnhout voor het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget.

 

11.

De gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2016 van het AGB Turnhout goed te keuren voor het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget.

 

Vlaams Belang stemt tegen

Onthouding N-VA-fracties

Onthouding De Stadslijst

 

12.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het budget 2016 en de meerjarenplanning 2016-2019 van de vereniging Audio.

 

13 t/m 14.

Twee kerkraden vragen de gemeenteraad goedkeuring te hechten aan de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019.

 

15 t/m 19.

Verschillende kerkraden vragen aan de gemeenteraad goedkeuring te hechten aan de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019.

 

20.

De gemeenteraad wordt gevraagd het tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing goed te keuren.

 

Vlaams Belang stemt tegen

 

21.

De gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement op de aanvullende belasting op de rijksbelasting van de natuurlijke personen te stemmen.

 

Vlaams Belang stemt tegen

 

22.

In 2015 werd de belasting op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten opnieuw ingevorderd via opcentiemen op de heffing van het Vlaams Gewest. Het reglement is geldig voor 2015. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de belasting, met behoud van het tarief van 30 opcentiemen, goed te keuren voor de periode van 2016 tot en met 2019.

 

Vlaams Belang onthoudt zich

 

23.

FOD Binnenlandse Zaken heeft via een brief de jaarlijkse geïndexeerde bedragen meegedeeld voor de tarieven van bepaalde administratieve stukken. Deze aangepaste tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2016. De stad dient het belastingreglement aan te passen aan deze nieuwe tarieven.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing aan het belastingreglement aan de nieuwe tarieven goed te keuren.

 

Vlaams Belang onthoudt zich

 

24.

Het huidige retributiereglement loopt tot einde 2015. Bij de opmaak werd aangenomen dat in 2016 het nieuwe containerpark in gebruik zou zijn, waarbij er tarieven per gewicht worden gehanteerd.

Aangezien het nieuwe containerpark nog niet operationeel is, wordt aan de gemeenteraad gevraagd goedkeuring te hechten aan het verlengen van het huidige retributiereglement voor de periode van 1 jaar, zonder aanpassing van de tarieven.

 

Vlaams Belang onthoudt zich

 

25.

De stad Turnhout neemt diverse initiatieven in verband met handelsondersteunende projecten in het stadscentrum en in de grotere handelszones al dan niet gelegen aan een evenementenplein. Het is de bedoeling dat de inspanningen van de stad Turnhout, om de centrumfunctie te versterken en om de stad meer uitstraling te geven als aantrekkelijke winkelstad, behouden, uitgebreid en meegefinancierd worden. De belasting wordt ingevoerd voor de financiering van initiatieven en activiteiten die worden georganiseerd in functie van de promotie van het handelsgebeuren in de stad Turnhout.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de invoering van de belasting voor de financiering van initiatieven en activiteiten die worden georganiseerd in functie van de promotie van het handelsgebeuren in de stad Turnhout.

 

Luc Hermans (CD&V en voorzitter): ‘Het punt wordt verdaagd. Er is nog onderzoekswerk nodig.’

 

26.

De cijfers van het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 worden voorgelegd aan de gemeenteraad met de vraag het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 goed te keuren.

!cid_image001_png@01D1368C

 

Francis Stijnen (CD&V):

Ondanks de stijgende pensioenkosten, de stijgende verarming, de oplopende ziekenhuisfactuur, de financiële onzekerheden rond de komst van vluchtelingen, de taxshift en andere maatregelen van hogere overheden, leggen wij u een budget en een meerjarenplan in evenwicht voor. Die tonen aan dat de besparingen op kruissnelheid zitten en wij een gezond financieel resultaat kunnen neerleggen nu, en zonder nieuwe lasten, ook op het einde van deze legislatuur.

De stedelijke werkingsuitgaven dalen volgend jaar met 2 miljoen euro. We investeren ongeveer 15 miljoen euro in 2016 en in de meerjarenplanning 3 miljoen meer dan eerst voorzien. De belastingstarieven blijven ongewijzigd. De voorziene leninglast wordt verlaagd, zodat de schuldengraad meer dan aanvaardbaar is.

Het blijft de ambitie om tegen het einde van de legislatuur 54 miljoen te besparen, om ook toekomstige uitdagingen in de volgende legislatuur beter aan te kunnen. We verschuiven extra besparingen op personeel, voorzien vanaf 2017, naar extra input van middelen voor de pensioenlast. Dit omdat we op het besparingsluik voor personeel reeds boven onze targets zitten en een verdere inkrimping de dienstverlening en de druk op het personeel te sterk negatief zou kunnen beïnvloeden. Daarenboven brengt de extra inspanning op het vlak van de pensioenlast ons op lange termijn meer op.

Niettegenstaande de positieve budgettering en het gunstige resultaat van de rekening 2014 blijven de besparingen nodig om investeringsruimte te behouden, en waar mogelijk uit te breiden, maar ook om financiële tegenvallers op te kunnen vangen.

Er zijn immers nog heel wat onduidelijkheden, onder meer over de meerkost van de vluchtelingenproblematiek, de verhoogde veiligheidsmaatregelen door terreurdreiging, de positionering van de Warande, de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage voor het ziekenhuis, de invloed van besparingsmaatregelen door Vlaamse en federale overheid, de herpositionering van de provincie, de timing van de uitvoering van het beleidsplan, onder meer voor wat betreft verkoop van patrimonium, uitvoering en kostprijs van werken, opbrengsten uit retributies en belastingen. En dit lijstje is zeker niet volledig.

Daarenboven willen wij verder zien dan 2019 en een gezonde financiële basis opbouwen, ook voor de jaren die daarna volgen, al weten we allemaal dat de pensionlast en de responsabiliseringsbijdrage tegen 2030 voor de steden en de gemeenten niet meer haal- en draagbaar zal zijn. Daarvoor moeten bovenlokale oplossingen komen.

Tot en met 2019 vertoont het exploitatiebudget telkens een overschot van ongeveer 6 miljoen euro. Hierdoor zullen we tot 2019 ongeveer maar 20 miljoen euro aan nieuwe leningen nodig hebben. Dat is 15 miljoen euro minder dan eerst gepland bij het begin van de legislatuur. Dit is het directe gevolg van de besparingsmaatregelen en het goede financiële resultaat vorig jaar toen er een overschot van 7,1 miljoen werd geboekt .

 Die leningen brengen de financiële situatie van Turnhout zeker niet in gevaar. Dat blijkt uit de meest recente profielschets van Turnhout door de Studiedienst van de Vlaamse Regering die bevestigt dat Turnhout financieel gezond is en een lage schuldgraad heeft. Op de Verenigde Commissie gaven we hierrond reeds enige toelichting. De studiedienst berekende dat in 2013 de schuld per inwoner in Turnhout 575 euro bedroeg. Dat is veel minder dan het Vlaamse gemiddelde van 1 253 euro per inwoner en het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden van 1 684 euro per inwoner.

Ik wens tot slot de financieel beheerder en de financiële dienst te bedanken voor de opmaak van het budget en de aangepaste meerjarenplanning. Mijn collega’s in het college, de secretaris, het managementteam en het personeel van de stad voor de blijvende besparingsinspanningen, de creativiteit die daarbij aan de dag wordt gelegd, om met minder toch meer te doen en de dienstverlening aan de burger prioritair te blijven stellen.’

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang): ‘Naar goede gewoonte spreek ik graag woorden van dank uit naar onze gemeentediensten. Zoals blijkt uit onze eerdere tussenkomsten kan onze fractie zich niet vinden in de gemaakte keuzes. In een aantal dossiers wordt de knoop niet doorgehakt. Onze fractie is de enige die niet gelooft dat de gevonden oplossing voor het zwembad niet de juiste is. Wie herinnert zich nog het debacle van de Paddestoel? Het mobiliteitsthema dat alle verkiezingsdebatten overschaduwde ligt nog steeds op de tafel. Naast het fietsactieplan hoopt onze fractie dat er werk gemaakt wordt van veilige fiets-en voetpaden. De criminaliteit daalt wellicht door het goede werk van de politie, maar dit en het onveiligheidsgevoel is nog niet volledig onder controle. Het is belangrijk dat tegen alle vormen van overlast wordt opgetreden. Wie het bestuursakkoord goed heeft gelezen, weet dat het bol stond van bezorgdheden over economie en tewerkstelling in Turnhout. Werkgelegenheid moet meer dan een prioriteit op papier zijn. Er zijn inmiddels nog maar bitter weinig signalen dat er werkgelegenheid geschept wordt. Waarom voeren jullie geen premie in om jonge gezinnen aan te moedigen zich in Turnhout te vestigen? Het is al langer geweten dat Turnhout armoede importeert en dat rijkdom druppelsgewijs de stad verlaat. Wij leren veel uit armoedecijfers. Deze zijn de voorbije jaren fors gestegen. Er staat ons een zware uitdaging te wachten, een uitdaging die aangegaan moet worden door de meerderheidspartijen. Er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden. Onze diverse tussenkomsten tonen aan dat het Vlaams Belang begaan is met deze problematiek. Turnhout is een sociaal economische ruimte met tal van mogelijkheden. Zoals steeds zullen wij jullie als meerderheid doen herinneren aan de gemaakte beloftes aan de burger. Het is onze opdracht om jullie bij de les te houden. Elk stadsbestuur loopt achter de feiten aan, dat zie je aan het feit dat de armoedecijfers maar blijven stijgen. De socialisten maken inmiddels negen jaar deel uit van de meerderheid, veel hebben we er niet van gemerkt. Die armoede zal alleen maar toenemen. Wie dagelijks de krant openslaat zal opgemerkt hebben dat Europa overspoelt wordt door asielzoekers. Zij brengen armoede met zich mee. We krijgen niet eens onze eigen mensen aan het werk, getuige de werkloosheidscijfers. We blijven maar dweilen met de kraan open. We zullen dit ook in Turnhout voelen. Het Turnhoutse OCMW mag niet opdraaien voor het falende federale asielbeleid. 380 asielzoekers opvangen leidt tot een verhoogde sociale druk. Wij keuren jullie keuzes niet goed.’

 

Pierre Gladiné (De Stadslijst): ‘Er zijn doelstellingen in de nota waar ik me volledig kan achter scharen, bijvoorbeeld de toelage voor het OCMW. Ik stel ook vast dat de doelstellingen niet altijd overeenstemmen met de realiteit. We hebben een stijgende trend van bevolkingsaangroei, 3.8 procent, maar het aantal kansarmen neemt toe. We moeten Turnhout terug aantrekkelijk maken voor tweeverdieners. Wat met de Paddestoel? We weten dat het gras niet sneller groeit door eraan te trekken, maar om doelstellingen te halen zal men acties moeten ondernemen.’

 

Francis Stijnen (CD&V): ‘Van Lommel, u zegt dat we meer geld moeten gaan uitgeven. Voor mij is de kas van de stad de kas van de Turnhoutenaar. Het is belangrijk dat die kas niet leeg is. Ik pleit daarom voor een zekere financiële voorzichtigheid. U zegt dat we gaan lenen. Natuurlijk gaan we lenen, maar er zijn duidelijke afspraken gemaakt. We tonen duidelijk aan dat onze schuldgraad laag blijft en dat we de risico’s laag houden.’

 

Hannes Anaf (sp.a): ‘Van Lommel, u gaf aan dat het zwembaddossier ons 1.2 miljoen euro per jaar kost. Dit klopt niet. Zelf exploiteren of zelf bouwen zou ons veel meer kosten. Dat was onmogelijk. Als u zegt dat we niet de beste en goedkoopste oplossing gekozen hebben, dan bent u verkeerd. We zijn heel tevreden dat we met de werken kunnen starten . Ik heb er alle vertrouwen in dat we binnen een jaar opnieuw kunnen zwemmen in onze stad.’

 

Luc op de Beeck (CD&V): ‘We zetten volop in op leefloners. Bovenop de 40 mensen gaan we 35 extra mensen inzetten. Binnen de stad gaan we ook 10 60-plussers aanstellen. Binnen de Aas en de Troef zijn we gestegen met 70 werknemers. Ik zou niet durven stellen dat asielzoekers gelukzoekers zijn. Tweederde van hun huizen zijn kapot geschoten.’

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘Dankjewel voor de tussenkomsten. Ik apprecieer ook de tussenkomst van De Stadslijst. Voor wat de meerjarenplanning betreft, hebben we met de doorstart van de coalitie een meerjarenplanning voorgelegd met een hele besparingsoefening erin. We zijn van mening dat onze actieplannen op schema zitten. Er wordt volop aan gewerkt. Collega Van Lommel, u blaast koud en warm. De vluchtelingenproblematiek is een probleem van de federale en Vlaamse overheid volgens u. We delen die mening met u, daarom hebben we er in ons huidig budget geen budget voor voorzien. De inspanning van de lokale besturen is groot. Ik deel ook de mening van collega Op de Beeck. Asielzoekers en gelukzoekers in een adem noemen, is geen gepaste reactie. In het kader van de asielprocedure is het aan anderen om te beoordelen wie asiel verdient en wie niet. Economische tegenslagen hebben voor een stuk ook te maken met een globale problematiek. Als u het hebt over criminaliteit: we moeten het inderdaad hebben over het onveiligheidsgevoel, daar wordt aan gewerkt. De gas-boetes: de grootste inkomsten komen uit chauffeurs die door de voetgangerszone op de Grote Markt rijden. Dat willen we vermijden door meer te sensibiliseren.’

 

Luc Debondt (T.I.M.): ‘Over het onderhoud voetpaden: er is ook een jaarlijks budget voorzien voor onderhoud voetpaden. Zowel de budgetten 2014 en 2015 zijn volledig aangewend. Er is een prioriteitenlijst opgesteld.’

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘De komst van asielzoekers had je een jaar geleden niet kunnen voorspellen. Het is koffiedik kijken wat de kosten het komende jaar voor de stad gaan zijn. We weten allemaal hoeveel asielzoekers er in Turnhout zijn. De eerste dossiers van asielzoekers zijn goedgekeurd. Houdt men nu reeds rekening met tewerkstelling van kandidaat-leefloners?’

 

Luc Op de Beeck: ‘Natuurlijk zijn we daar planmatig mee bezig. We zijn nu aan het bekijken hoeveel mensen we extra moeten inzetten. Maar eigenlijk is dit geen opdracht voor de lokale overheid. De federale overheid moet hiervoor geld overhevelen naar de lokale overheden, vinden wij.’

 

Pierre Gladiné: ‘Ik ben wat teleurgesteld. Ik hoor niks zeggen over de bekommernis over onderwijs. Ik zou willen voorstellen om hiervoor een minuut stilte te houden. Zijn er concreet nog gesprekken over de overheveling van de Stedelijke Handelsschool naar een ander onderwijsnet?’

 

Marc Boogers (Groen): ‘Ik begrijp uw vraag ten volle. Het is een complex dossier dat met de nodige omzichtigheid behandelt moet worden. We nemen daarvoor de tijd. Geef ons de tijd om daar kwalitatief antwoord op te geven.’

 

Komen we tot de vaststelling van punt 26. Iedereen stelt dit vast.  Waarna er prompt een persbericht de wereld in gestuurd werd. Lees meer via deze link: Turnhouts budget toont financieel gezond bestuur

 

27.

De cijfers van het budget 2016 worden voorgelegd aan de gemeenteraad met de vraag het budget 2016 goed te keuren.

 

28.

In het strategisch meerjarenplan 2014-2019 wordt specifieke aandacht gevraagd voor drugpreventie en drughulpverlening. Het college van 18 juni 2015 keurde de opmaak van een kwalitatieve Turnhoutse drugmonitor goed. Om de helft van de kosten van de onderzoeksopdracht voor de drugmonitor te recupereren dient deze actie expliciet opgenomen te worden in het strategisch veiligheids- en preventieplan (S.V.P.P) 2015-2017. De gemeenteraad wordt gevraagd om het voorstel van aanpassing van het SVPP goed te keuren.

 

29.

De gemeenteraad wordt gevraagd standpunten in te nemen over de dagorde van de agenda van de algemene vergadering EVA VZW Kinderopvang Turnhout op 15 december 2015.

 

30.

Het toelagebedrag voor buurtwerken bedraagt 25 000 euro. Dit bedrag wordt verdeeld onder de buurtwerken die een geldig dossier indienen en voldoen aan de criteria, besproken op de Buurtraad en goedgekeurd door de Buurtraad. De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het toelagereglement buurt en wijk voor 2016. Het toelagereglement is geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

 

31.

De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van rooilijnplan aanpassing rooilijn Molenberg fase II voorlopig vast te stellen. Daarna kan het openbaar onderzoek gehouden worden.

 

32.

Het bedrijf Proost – Van Gorp NV heeft een aanvraag planologisch attest ingediend. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de aanvraag planologisch attest goed te keuren. Er wordt beslist dat het bedrijf op zijn huidige locatie behouden kan blijven. Hierbij wordt akkoord gegaan met de vragen van het bedrijf op korte termijn, waarvan de twee belangrijkste het verkrijgen van rechtszekerheid door de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan met specifieke stedenbouwkundige voorschriften en het toelaten voor het bouwen van een koelcel en koelruimte voor de verkoop van snijbloemen, zijn. De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de opmaak van een RUP voor het bedrijf Proost – Van Gorp NV.

 

33.

De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan opgemaakt in het kader van de uitbreiding Plamaten voorlopig vast te stellen. Nadien kan het openbaar onderzoek geopend worden.

 

34.

De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp rooilijnplan voor de wegenis industrieterrein Veedijk fase 2 definitief vast te stellen.

 

35.

Op 16 december komt de statutaire algemene vergadering van vzw JeP bijeen. Krachtens het gemeentedecreet dienen de agendapunten die ter goedkeuring worden voorgelegd vooraf door de gemeenteraad te worden goedgekeurd. De agendapunten voor de statutaire vergadering van vzw Jep op 16 december 2015 liggen ter goedkeuring voor.

 

36.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de nieuwe overeenkomst tussen de stad Turnhout en de Kringwinkel S.W. WEB vanaf 1 januari 2016.

 

37.

Vanaf 1/1/2016 wordt er een volledig nieuwe tariefstructuur ingevoerd voor de drie componenten op de waterfactuur: de drinkwatercomponent, de gemeentelijke saneringscomponent en de bovengemeentelijke saneringscomponent. De nieuwe tariefstructuur brengt met zich mee dat de overeenkomst tussen gemeente en Pidpa moet worden aangepast en dat ook de tarieven opnieuw moeten worden vastgelegd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen huishoudens en bedrijven. Gezien de inspanningen die nog voor de riolering geleverd moeten worden, wordt er voorgesteld om de gemeentelijke saneringsbijdrage op het maximumtarief te houden. Er wordt voorgesteld om voor de bedrijven geen onderscheid te maken in functie van het verbruik.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het vaststellen van de gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding op het decretaal maximaal toegelaten tarief van de bijdrage voor de collectieve sanering op gemeentelijk vlak.

 

Een onthouding van Vlaams Belang en De Stadslijst

 

38.

Vanaf 1/1/2016 wordt een volledig nieuwe tariefstructuur ingevoerd voor de drie componenten op de waterfactuur: de drinkwatercomponent, de gemeentelijke saneringscomponent en de bovengemeentelijke saneringscomponent. De nieuwe tariefstructuur brengt met zich dat de overeenkomst tussen gemeente en Pidpa moet worden aangepast. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de toegelichte wijzigingen van het DWMA en het besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 december 2002.

 

Een onthouding van Vlaams Belang en De Stadslijst

 

39.

Op 13 maart 2015 ontvangt de dienst Wegen, Groen en Mobiliteit van Groep Infrabo verrekening 9, met daarin onder meer ‘kosten welke volgen uit werken tegen verlaagd rendement’, ten bedrage van 93.159,67 euro. In eerste instantie werden deze kosten gerelateerd aan de bronbemaling. Ondertussen heeft de aannemer verduidelijkt dat onder andere de opsplitsing van de werken door niet tijdig klaar zijn van de nutsmaatschappijen, de fasering omwille van de bereikbaarheid van de woningen in Winkel, de aanpassingswerken aan de opritten, de problematiek met de taluds van de grachten, maken dat er tegen een verminderd rendement werd gewerkt. De fasering omwille van de bereikbaarheid van de bewoners leidde ook tot een aantal andere aanpassingen naar uitvoering van de werken. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de dading goed te keuren waarin de aannemer aangeeft af te zien van verdere vorderingen tot schadevergoeding voor de werf riolering Zuid.

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de voorgestelde dadingsovereenkomst. De gemeenteraad gaat akkoord met de uitbetaling van de schadevergoeding van 93.159,67 euro.

 

Paul Moelans (N-VA): ‘Een paar bedenkingen. U gaat een dading overeenkomen zonder dat je weet waar het eindigt. Het is duidelijk dat de stad hier geen fout gemaakt heeft. Het is onmogelijk dat dit door de strot van de Turnhoutenaar geramd wordt. Dat kan niet. Er was afgesproken dat wij als raadsleden hierover uitleg zouden krijgen op de commissie. Nu krijgen we hier een hele boterham aan informatie.’

 

Luc Debondt (T.I.M.): ‘We willen voorkomen dat de kosten van het dossier gaan verder lopen. We zoeken naar een oplossing. We moeten vandaag de dading goedkeuren. Doen we dat niet, dan komen we in een gerechtelijke procedure zonder dat we weten dat we hier voordeel uit kunnen halen of niet.’

 

Tom Versmissen (N-VA): ‘Hebt u al een beslissing genomen? Stel dat het overleg met de nutsvoorziening op niets uitdraait, kan het geld dan gerecupereerd worden bij diegene die de fout gemaakt heeft?’ Waarop Debondt antwoord dat er naar een oplossing gezocht wordt.

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Er is een schrijver van een buurtbewoner waarin gesteld wordt dat de werken in de betrokken straat nog niet klaar zijn. Daar zullen ook onkosten zijn. Is er al contact opgenomen met die bewoner?’ ‘Deze vraag is inderdaad doorgespeeld. De zaak wordt onderzocht en daar zullen de nodige maatregelen genomen worden. Maar u moet begrijpen dat dit dossier de prioriteit heeft’, aldus Debondt.

 

N-VA stemt tegen (fractie Moelans en Brentjens)

 

40.

Op 20 november 2015 ontvangt de dienst Wegen, Groen en Mobiliteit verrekening 9, ten bedrage van 22.766,98 EUR excl. btw of 27.548,05 EUR incl. 21% btw. Deze meerwerken omvatten onder meer onderhoud na opbraak van de rijweg, plaatsen van riooldeksels en het plaatsen van blokzoden. De kredieten hiervoor zijn voorzien op de begroting van 2015. De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan verrekening 9 voor de opdracht ‘aanleg riolering zuid’.

 

N-VA fractie rond Erwin Brentjens stemt tegen

 

41.

De huidige flankerende maatregelen bij de concessieovereenkomst voor de exploitatie van de ondergrondse parking de Warande zijn geldig voor het jaar 2015. Het is noodzakelijk dat deze ook omschreven worden voor het jaar 2016. De flankerende maatregelen bij de concessieovereenkomst tussen de stad Turnhout en VinciPark omvatten de financiële compensaties aan VinciPark, zolang de vooropgestelde mediaan van de Warande-parking niet gehaald wordt. De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de verlenging van de concessieovereenkomst tussen de stad en Apcoa met 1 jaar, tot 31 december 2016. Op basis van dit gegeven wordt voorgesteld om de geldende flankerende maatregelen ook nog 1 jaar te laten doorlopen.

 

42.

Het fietsactieplan legt de 7 accenten vast voor het fietsbeleid waar tijdens deze legislatuur (t.e.m. 2018) extra op wordt ingezet. Het bundelt tevens de acties die aan deze 7 accenten gekoppeld zijn. Daarnaast geeft het ter informatie een beknopt overzicht van andere bestaande acties voor deze legislatuur die met fietsen te maken hebben. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het fietsactieplan goed te keuren.

 

Vlaams Belang onthoudt zich

 

Willy Van Geirt (N-VA): ‘Onze gedeelde fractie is blij met dit fietsactieplan. Toch hebben we bedenkingen bij het feit hoe dit alles in zijn werk zal gaan. Op dit moment hebben een we een grote nood aan een plan om meer mensen op de fiets te krijgen. Maar waar gaan we al die fietsen gaan blijven stallen? Ik heb vernomen dat de mensen van de Troef (fietshuizen) van plan zijn om nieuwe fietsen te gaan verkopen. Wat is daar van waar? Het fietshuis op parking Snollaert zou geopend worden op zaterdagen. Is dat nu niet het geval dan?’

 

Luc Op de Beeck (CD&V): ‘Dat er fietsen worden aangekocht door de Troef, dat is mij onbekend. Ik zal dit navragen.’

 

Marc Boogers (Groen): ‘Fietsparkeren moet bekeken worden. Niet alleen in het winkelcentrum. Samen met handelaars willen we dit ook bekijken, omdat fietsen dikwijls voor hun winkels geparkeerd worden. De opening van het fietshuis zal ik checken.’

 

Pierre Gladiné (De Stadslijst): ‘Samen met Leuven, Brugge en Gent zit Turnhout in de top qua fietsen. Turnhout is een van de weinige steden met fietsfiles. De tevredenheid over verkeersveiligheid op de fiets is echter laag. Dit fietsactieplan komt dus op tijd. Plannen is een ding, het mag hier niet bij blijven. Als Turnhout een stap vooruit wil zetten in het fietsbeleid, dan moeten we verder gaan dan bordjes ‘zone 30’ en fietssuggestiestroken. Ook voor de aanleg van nieuwe fietspaden zouden we graag de nodige aandacht vragen. Ook de verlichting van bijvoorbeeld het Bels Lijntje is een aandachtspunt. De goede intenties moeten nu omgezet worden in realisaties, zodat de Turnhoutse fietser zich ook veilig kan voelen.’

 

Mac Boogers (Groen): ‘De heraanleg van straten, is er een meerjarenplan. Alles kan niet op een dag gerealiseerd worden. Wat betreft het financieel aspect: we hebben beperkte financiële middelen. In de loop van de volgende jaren kunnen we desondanks heel wat realiseren. Het fietsactieplan is een eerste aanzet om de komende jaren heel wat realisaties te doen. Dit mag inderdaad niet enkel op papier te zien zijn.’

 

Vlaams Belang onthoudt zich, de overige fracties gaan akkoord.

 

43.

De Duifhuisstraat is een gemeenteweg binnen de bebouwde kom. De bestaande aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg met betrekking tot de Duifhuisstraat worden aangevuld met nieuwe aanvullende reglementen naar aanleiding van de invoering van 3 parkeerverboden verspreid in de straat. De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het invoeren van een parkeerverbod op 3 plaatsen in de Duifhuisstraat zodat er op deze locaties voldoende ruimte is om de bussen te laten kruisen met het verkeer in de andere rijrichting. De 3 parkeerverboden liggen verspreid in de straat en ter hoogte van opritten of garages, zodat het verlies aan parkeerplaatsen beperkt blijft.

 

44.

Provincie Antwerpen stopt de subsidiering van het gebruik van de software Impala (Universiteit Antwerpen). Met die software wordt het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL = aanvragen en leveringen van/aan andere bibliotheken) geregeld. Voortaan worden de kosten voor het gebruik van Impala vanuit de reguliere werkingsgelden van de bibliotheek bekostigd. Om dit vlot te laten verlopen is het aanbevolen dat Stad Turnhout voor de bibliotheek een overeenkomst afsluit met het Departement Bibliotheek van de Universiteit Antwerpen. De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het afsluiten van een overeenkomst met het Departement Bibliotheek van de Universiteit Antwerpen voor aansluiting en gebruik Impala.

 

45.

De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 22 oktober 2015 inzake goedkeuring van budgetwijziging 1 van het exploitatie- en investeringsbudget 2015 van het OCMW. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de beraadslaging van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 22 oktober 2015 houdende goedkeuring van budgetwijziging 1 van het exploitatie- en investeringsbudget 2015.

 

46.

Het college van burgemeester en schepenen gaf op 19/11/2015 positief advies op het ontwerpbudget 2016 van het OCMW. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2016 van het OCMW wat past binnen het meerjarenplan 2014-2019. Het meerjarenplan 2014-2019 blijft ongewijzigd.

 

Aanvullende agendapunten

 

1.

Snelheidsborden (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 8 december 2015)

 

Op 17 juli besliste de Vlaamse Regering om de maximale snelheid op wegen buiten de bebouwde kom zonder middenberm te verlagen van 90 km/u naar 70 km/u tenzij een verkeersbord een hogere snelheid toelaat. Op 2/3e van de gewestwegen geldt momenteel een maximumsnelheid van 70 km/u, waardoor de nieuwe regel vaak een bevestiging is van de huidige situatie. Naar schatting 16.000 snelheidsborden zouden hierdoor op de gewestwegen verwijderd kunnen worden. Deze nieuwe maximale snelheid zal ook op de gemeentewegen buiten de bebouwde kom gelden, waardoor het interessant is om de snelheidsregimes op deze wegen te herbekijken. Zo is op verschillende onverharde wegen de maximumsnelheid nog steeds 90 km/u.

 1. Hoeveel snelheidsborden zouden er op de gemeentewegen verwijderd kunnen worden door middel van deze maatregel? Wat is hiervan de budgettaire impact?
 2. Overweegt het stadsbestuur om op bepaalde gemeentewegen na de snelheidsverlaging naar 70 km/u toch een hogere snelheid toe te laten? Zo ja, waarom?
 3. Is de mogelijkheid al onderzocht om de maximale toegelaten snelheid voor onverharde wegen (zoals bijvoorbeeld in het vennengebied) verder te verlagen door middel van een zonebord of door het plaatsen van een bord F99c (weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters), waardoor de snelheid automatisch tot 30 km/u beperkt wordt?

 

Marc Boogers (Groen): ‘Het gaat om goed en veilig verkeersnieuws. Een verlaging van 90 naar 70 km/uur. Het gaat om 96 borden en palen die staan op gemeentewegen. Wat is de budgettaire impact? Daar ben ik voorzichtig in. De Vlaamse stichting van Verkeerskunde heeft daar gemiddelden op gezet. Ik ben al twee jaar schepen van mobiliteit, en ik heb al heel wat borden moeten bijzetten. Het is een beetje een compenseren denk ik. Zijn er uitzonderingen op die 70 km/uur? Ik denk dat dit niet de bedoeling is van de wetgever. Is de mogelijkheid al onderzocht van vraag 3, nee nog niet maar we gaan dit zeker bekijken.’

 

2.

Monumenten (John Guedon, N-VA , 8 december 2015)

 

Met de 11 november viering ter herdenking van de oorlogsslachtoffers werden er bloemen neergelegd aan het monument op de Zegeplaats. Dit gebeuren werd bijgewoond door een groot aantal prominenten, genodigden en toeschouwers.

Tot mijn grote spijt heb ik moeten vaststellen dat het monument onverzorgd en vuil was. Er lag zelfs opgedroogd braaksel op de plaats waar de prominenten moesten passeren om de bloemen neer te leggen. Hoe komt het dat het monument niet geïnspecteerd en opgekuist werd vooraleer de ceremonie plaatsvond? Zal het bestuur er in de toekomst voor zorgen dat zulke situatie zich niet meer zal voordoen.

 

Luc Debondt (T.I.M.): ‘De aanwezigen onder ons hebben dit ook opgemerkt. De nacht voordien is het hele plein schoongemaakt, maar in de nacht die erop volgde hebben zich deze problemen vermoedelijk voorgedaan. Naar de toekomst toe willen we wel organiseren dat we iemand kunnen oproepen om het plein en de toegang naar het Stadhuis de ochtend zelf nog te inspecteren. Dan kan een probleem ook opgelost worden. In het weekend is dat geen probleem want dan hebben we sowieso een ploeg ’s ochtends die de pleinen schoonmaakt.’

 

3.

Plastiek draagtasjes (Willy Van Geirt, N-VA, 8 december 2015)

 

Plasticvervuiling veroorzaakt een breed maatschappelijk probleem. Deze vervuiling heeft verregaande gevolgen op mens, milieu en economie. Vandaag zien we dat er wereldwijd acties genomen worden om dit probleem aan te pakken. Zo zullen we in Europa tegen 2025 slechts 40 plastic zakjes per persoon mogen verbruiken. Alsook “Plastic zakken kosten ons handenvol geld…”

In een aantal steden, gemeenten in het Brussels gewest zijn er plannen in de maak om alle eenmalig te gebruiken plastiek zakjes(draagtassen) te weren en de handelaars te verplichten om enkel nog herbruikbare of papieren zakjes aan te bieden aan hun klanten.

Zowel de handelaars en marktkramers zouden verplicht worden om deze maatregel toe te passen. Bijvoorbeeld, Jette, Anderlecht, Etterbeek, St. Gilles enz. zijn op dit moment in samenwerking met het VSGB (vereniging van de stad en gemeente van het Brussels hoofdstedelijk gewest) in volle voorbereiding om dit nieuwe initiatief in voege te brengen.

Mijn vraag; is deze meerderheid bereid om te onderzoeken of ook Turnhout dergelijk initiatief zou kunnen opstarten? Eventueel voor de hele stadsregio?

 

Hannes Anaf (sp.a): ‘Ik wil opmerken dat België een van de beste leerlingen is. Wij zitten ver onder het gemiddelde qua gebruik van plastiek draagtasjes. Maar uiteraard is elk zakje er een te veel. Daarom pleit onze fractie voor een totaal verbod. Dat lijkt me ook het beste, een verplichting op Vlaams of federaal niveau. Als stad lijkt me dat heel moeilijk. Ik ga wel navragen hoe dit in Anderlecht concreet is toegepast. In Turnhout is er al heel wat gebeurd in het verleden; het gaat om een gedragsverandering. Zo zijn er in het verleden reeds winkeltassen ontwikkeld van ‘Turnhout van Schoppen’.

 

4.

Stedenbanden (Paul Meeus, Vlaams Belang , 9 december 2015)

 

Rond de stedenbanden met onze Europese zustersteden is het de jongste jaren erg stil geworden, ook al zijn er nog organisaties die met Vinatori in Roemenië, Gödöllõ in Hongarije en Hammelburg in Duitsland contacten onderhouden.

 1. Is het nog een intentie van de stad om nieuw leven te blazen in de culturele samenwerking met onze Europese zustersteden? Zo ja, kan een en ander bijvoorbeeld niet gekaderd worden in de feestelijkheden rond het feest van de Vlaamse Gemeenschap?
 2. Kan er daarbuiten ook op andere vlakken verrijkend samengewerkt worden? We denken bijvoorbeeld aan het uitwisselen van ervaringen uit het sociaal leven, de economie, de aanpak van maatschappelijke vraagstukken e.d.m.

 

Luc Debondt (T.I.M.): ‘De eerste vraag kunnen we positief beantwoorden. Bij de start van deze coalitie hebben we een bezoek gebracht aan onze zustersteden. De laatste jaren is er ook een goede samenwerking tussen de Turnhoutse verenigingen die zich hiermee bezighouden. De samenwerkingen zijn er en leven nog.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Mij gaat het vooral om de dynamiek van deze jumelages over te brengen op de bevolking. De dynamiek is toch wel verdwenen denk ik. Naar de bevolking toe moeten we toch iets meer doen denk ik. Het is inderdaad moeilijk om jongere mensen hierbij te betrekken, maar het meer opentrekken naar de bevolking kan uitnodigend zijn. Kan dit gekaderd worden in de festiviteiten rond de Vlaamse Gemeenschap?’

 

Luc Debondt repliceert: ‘Ik denk dat de verenigingen daar zeker mee bezig zijn. Nieuwe initiatieven die er vorig jaar geweest zijn is bijvoorbeeld de uitwisseling van de voetbalteams Turnhout-Hammelburg. Zo gaat er hier volgend jaar een wedstrijd georganiseerd worden. Er is al een overleg tussen de drie verenigingen. Het is misschien nuttig hen ook eens op een commissie uit te nodigen zodat ze hun verhaal kunnen doen.’

 

Besloten zitting

 

47.

Werving en selectie – vaststelling reserve manager – goedkeuring

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

PERSBERICHT: Turnhouts budget toont financieel gezond bestuur

De Turnhoutse gemeenteraad keurde vanavond het meerjarenplan en het budget voor 2016 goed. Die tonen dat de besparingen op kruissnelheid zitten met een financieel gezonde stad als resultaat. De stedelijke werkingsuitgaven dalen volgend jaar met 2 miljoen euro terwijl het stadsbestuur 15 miljoen euro investeert. De belastingen blijven dezelfde.

Ondanks de stijgende pensioenkosten, de stijgende verarming, de taxshift en andere maatregelen van hogere overheden, legt het Turnhoutse schepencollege opnieuw een budget in evenwicht voor.

!cid_image001_png@01D1368C

Besparingen op kruissnelheid

De werkingsuitgaven van het Turnhoutse stadsbestuur dalen in 2016 met 2 miljoen euro vergeleken met het vorige meerjarenplan. ‘Dat komt vooral doordat de besparingsmaatregelen nu op kruissnelheid zitten. Daarnaast let het stadsbestuur nauwgezetter op de kosten en wordt er nog strikter gebudgetteerd’, verklaart Financiënschepen Francis Stijnen. Het blijft de ambitie om tegen het einde van de legislatuur 54 miljoen euro te besparen. Dit is nodig om een gezond financieel evenwicht te behouden.

Belastingen stijgen niet

Het stadsbestuur verandert niets aan de belastingen. De aanslagvoet voor de personenbelasting of de opcentiemen voor de onroerende voorheffing stijgen dus niet.

15 miljoen euro investeren

Het Turnhoutse stadsbestuur plant volgend jaar 15 miljoen euro aan investeringen. 5 miljoen daarvan gaat naar de bouw van de academies op Turnova. Ongeveer 3,4 miljoen euro gaat naar openbare werken. Zo staat de heraanleg van de Lokerenstraat, de Schoolstraat en de Baron Frans du Fourstraat in 2016 op de planning. Daarnaast starten de voorbereidingen voor de tweede fase van de aanleg van de fietspaden in het industriegebied.

Gezond financieel beleid geeft nieuwe ruimte

Schepen Francis Stijnen is tevreden over het meerjarenplan en het budget dat de gemeenteraad vanavond goedkeurde. ‘Het gezonde financiële beleid dat we als bestuur voeren, geeft de stad nieuwe bijkomende financiële ruimte. Daardoor kunnen we de volgende jaren onder meer 3 miljoen euro extra investeren’, licht schepen Stijnen toe.

Andere gevolgen van het gevoerde beleid zijn dat een bijkomende besparing op personeel vermeden kan worden. En de bijdrage aan de stedelijke pensioenkas wordt vanaf volgend jaar jaarlijks met 1 miljoen euro verhoogd. Dat is noodzakelijk om de stijgende pensioenkosten het hoofd te kunnen bieden.

Tot en met 2019 vertoont het exploitatiebudget telkens een overschot van ongeveer 6 miljoen euro. Als de voorziene planning kan worden uitgevoerd en er geen nieuwe lasten ontstaan voor het stadsbestuur, ziet de financiële toekomst voor het stadsbestuur er dus positief uit.

Schuldgraad is laag, zeer laag

Het stadsbestuur voorziet tot 2019 nog 20 miljoen euro aan nieuwe leningen. Dat is 15 miljoen euro minder dan eerst gepland bij het begin van de legislatuur. Dat is het directe gevolg van het goede financiële resultaat vorig jaar toen er een overschot van 7,1 miljoen werd geboekt en de besparingsmaatregelen.

Die leningen brengen de financiële situatie van Turnhout zeker niet in gevaar. Dat blijkt uit de meest recente profielschets van Turnhout door de Studiedienst van de Vlaamse Regering die bevestigt dat Turnhout financieel gezond is. De studiedienst berekende dat in 2013 de schuld per inwoner in Turnhout 575 euro bedroeg. Dat is veel minder dan het Vlaamse gemiddelde van 1 253 euro per inwoner, het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden van 1 684 euro per inwoner en zelfs het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden zonder de grootsteden Antwerpen en Gent van 1 471 euro.

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Verslag gemeenteraad 9 november 2015

Ook deze maand kwamen de gemeenteraadsleden samen. Maar liefst 47 agendapunten en 10 vragen van raadsleden werden behandeld.

Openbare zitting

DSC_0481 DSC_0482 

Zijn verontschuldigd: Erwin Brentjens en Toon Otten. De vragen van Brentjens worden overgenomen door Paul Moelans.

 

1 t/m 7.

Verschillende intercommunale verenigingen organiseren een algemene vergadering. Zij vragen telkens om inname van standpunten over de dagorde en de vaststelling van het mandaat van de volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager.

 

8.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de aanvraag voor de voorlopige erkenning van stad Turnhout als Onroerend Erfgoedgemeente. Er wordt voorgesteld om principieel akkoord te gaan met het voorbereiden van een dossier voor definitieve erkenning in 2017 door de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Erfgoed Noorderkempen. Daarnaast wordt gevraagd om akkoord te gaan met de oprichting van een intergemeentelijke adviesraad onroerend erfgoed en de voorgestelde samenstelling. De definitieve vaststelling van de leden zal gebeuren via een aparte gemeenteraadsbeslissing.

 

 1. t/m 17.

Verschillende kerkraden leggen hun budget 2016 ter kennisname voor aan de gemeenteraad.

 

18.

De gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging 2 vast te stellen voor het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget 2015.

 

19.

Het convenant met Projectencentrum VZW ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Voor de uitwerking van een aantal beleidsdoelstellingen, doet het stadsbestuur een beroep op partners uit het welzijnsveld. De convenantpartners zijn actief betrokken bij acties die door de stad worden opgezet en tijdens overlegmomenten wordt de samenwerking bijgestuurd en geoptimaliseerd. De convenant met Projectencentrum liep af eind 2014. Daarna werden onderhandelingen opgestart om de inhoud en omschrijving van de opdracht te actualiseren.

 

20.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het actieprogramma sociale huisvesting. Het BSO is het bindend sociaal objectief dat elke gemeente overeenkomstig de bepalingen van het decreet grond- en pandenbeleid op zijn of haar grondgebied dient te realiseren. De Vlaamse overheid poogt op deze manier en het aanbod aan sociale woningen te laten toenemen, én een grotere spreiding te realiseren. Een van de tools die de gemeenten verplicht dienen in te zetten om dit BSO te bereiken, is de opmaak van een inventaris van onbebouwde gronden van Vlaamse besturen (waaronder stad en OCMW Turnhout) en semi-publieke rechtspersonen. Bovendien wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een actieprogramma op te maken zodat ten minste 25% van deze gronden kan geactiveerd worden met het oog op het bereiken van het gemeentelijk BSO.

 

21.

Voor de inschrijving en de toewijzing van de sociale woningen van de stad Turnhout in de Vredestraat en de Wouwerstraat beschikt de stad over een intern huurreglement. Het is aangewezen dit intern huurreglement te actualiseren. De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het geactualiseerde intern huurreglement. Het is aangewezen het intern huurreglement te actualiseren en aan te passen aan gewijzigde bepalingen van het sociale huurbesluit. In het genoemde MB wordt o.m. het puntensysteem gewijzigd. Gelet op de hogergenoemde actualisatie wordt ook voorgesteld de rationele bezetting te actualiseren. De rationele bezetting is de passende bezetting van een woning, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal slaapkamers en de grootte ervan en met het aantal personen. Tot op heden kon een 1 slaapkamerwoning bewoond worden door een alleenstaande of 2 samenwonenden. Voorstel dit te behouden (mits herformulering naar minimaal 1, maximaal 2 personen). Een woning met 2 slaapkamers kon momenteel slechts verhuurd worden aan een gezin met 3 personen. Voorstel dit te verruimen, en verhuur mogelijk te maken voor een gezin van minimaal 2, maximaal 3 personen. Dit moet mogelijk maken dat een 2 slaapkamerwoning ook kan verhuurd worden aan bv een alleenstaande ouder met 1 kind, of 2 samenwonenden.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘We hebben geen probleem met de actualisatie. Maar we hebben hier in de gemeenteraad al gesprekken gehad over de taalvereisten en de controle hierop. Er is al heel wat geëvolueerd, maar wij vinden dat er toch nog heel wat uitzonderingen zijn om af te wijken van die taalvereisten. Daarom onthouden wij ons.’

 

22.

Op basis van het kaderbesluit sociale huur kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen mits bepaalde voorwaarden een woning versneld toewijzen aan daklozen, personen met geestelijke gezondheidsproblemen en jongeren die begeleid zelfstandig wonen. In overleg met de betrokkenen werd een praktische werkwijze uitgewerkt voor de versnelde toewijzing, hetgeen resulteerde in het protocolakkoord dat ter goedkeuring voorligt.

 

Willy Van Geirt ( N-VA): ‘Over hoeveel woningen met voorrang gaat het eigenlijk? Wanneer is het maximum aantal woningen voor Turnhout vastgesteld? We willen een vergelijking maken met de huidige toestand in Turnhout.’

 

Peter Segers (sp.a): ‘Het heeft geen zin om een vergelijking te maken, want voorrang bestaat niet meer. Er wordt gewerkt met protocollen. Het gaat om een toewijzing per voorrang en het zijn geen woningen die voorbehouden worden. De exacte cijfers moet ik opvragen bij De Ark. Wij kunnen enkel zeggen hoeveel toezeggingen per voorrang er gebeurd zijn per categorie , dat zijn naakte cijfers maar welk dossier erachter zit, dat is privacy. Ik ben best bereid om daar verder meer uitleg over te geven in de commissie.’

 

Luc Hermans (CD&V): ‘Gezien de complexiteit van de vragen, en er zijn ook wat technische vragen bij , stel ik voor dat u de vagen voorlegt aan de commissie.’

 

Willy Van Geirt (N-VA): ‘Hoe kunnen wij nu iets goedkeuren als we geen antwoord krijgen op onze vragen?’

 

Peter Segers (sp.a): ‘Ik denk niet dat concrete cijfers iets veranderen aan het protocol.’

 

Onthouding N-VA-fractie; Paul Moelans vraagt de hoofdelijke stemming.

 

23.

Het gewijzigde huishoudelijk reglement van de Gecoro ligt ter goedkeuring voor.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Onze fractie gaat zich onthouden om, ik durf het bijna zeggen, historische redenen.’

 

24.

De gemeenteraad wordt gevraagd de bestaande rooilijn Rustoordstraat op te heffen en het ontwerp rooilijnplan voor het inbreidingsproject Kasteelloop gelegen tussen Rubensstraat, Patriottenstraat, Kruisbergstraat en Albert Van Dyckstraat voorlopige vast te stellen. Het projectgebied omvat de terreinen tussen de Rubensstraat, Patriottenstraat, Kruisbergstraat en Albert Van Dyckstraat. Voor het projectgebied werd een masterplan opgemaakt in 2013. Op de terreinen is reeds het rooilijnplan ‘Rustoordstraat’ goedgekeurd. Deze werd niet gerealiseerd. Op 1 oktober 2015 werd een aanvraag tot verkavelen ingediend voor dit binnengebied. De aanvraag omvat het verkavelen van gronden voor grondgebonden woningen, meergezinswoningen, de uitbreiding van het OCMW, de aanleg van een park en bijhorende wegenis. Centraal in het binnengebied wenst men openbaar domein te voorzien. Door het ontwerp en het voorzien van een grote ondergrondse parking zal het openbaar domein binnen het project een zeer autoluw karakter hebben. Met de ontwikkeling van het binnengebied dient de bestaande rooilijn bijgevolg opgeheven te worden. Deze werd immers nooit gerealiseerd en past niet meer in het voorstel tot ontwikkeling van het gebied.

 

25.

Op 6 juli 2015 werd een aanvraag een verkavelingsaanvraag (ref. 123/472.1) ingediend voor het verkavelen van een deel van het binnengebied tussen de Hoveniersstraat, de Varenstraat en de Maastraat. De verkaveling omvat ook een uitbreiding van de Schupstraat. Concreet betreft de aanvraag het verkavelen van gronden in 10 loten, waarvan 8 voor ééngezinswoningen en 2 voor meergezinswoningen en het aanleggen van wegenis. De gemeenteraad wordt voorgesteld de zaak der wegen goed te keuren mits een aantal voorwaarden worden opgelegd.

 

26.

De gemeenteraad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan om een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid af te sluiten in het kader van een subsidiëring als erkend Onroerend Erfgoeddepot (OED).

 

27.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de samenwerkingsovereenkomst over het beheer van onbevaarbare waterlopen opgemaakt door het provinciebestuur. Op 27 november 2014 heeft de bestendige deputatie de nieuwe waterlopenkaart goedgekeurd. De aanpassing is doorgevoerd in het kader van de interne staatshervorming. In praktijk zijn alle onbevaarbare waterlopen categorie 2 geworden, waardoor ze onder beheer van de provincie vallen.

Om dit beheer te optimaliseren heeft het provinciebestuur een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen de verschillende betrokken partijen: het provinciebestuur, de Watering ‘De Oostelijke Mark’ en het stadsbestuur.

 

28.

De gemeenteraad wordt gevraagd een gunstig advies te geven voor het tweede plan van de nieuwe en af te schaffen wegen, afwateringen en kunstwerken binnen de ruilverkaveling Zondereigen mits volgende bemerking:’De inrichting van de site waar vroeger een oude hoeve heeft gestaan als rustplaats, picknickplaats, parking zou een meerwaarde betekenen voor het gebied’.

Binnen de ruilverkaveling Zondereigen zijn de terreininrichtingswerken uitgevoerd. Het ruilverkavelingscomité heeft een tweede plan van de nieuwe en af te schaffen wegen, afwateringen en kunstenwerken opgemaakt.

 

29.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het aangaan van een tijdelijk zakelijk recht ten algemeen nut met De Lijn, met als doel het inrichten van een speelterrein met omnisportveld op een deel van het terrein aan de Merodelei.

 

30.

De gemeenteraad wordt met de onderhandse aankoop voor algemeen nut van het pand gelegen aan de Herentalsstraat 53. Het betreft een strategische aankoop om de kinderopvang er verder te bestendigen en uit te breiden.

 

Paul Moelans (N-VA): ‘Ik was redelijk verrast. Het lijkt mij beter dit punt nog eens te behandelen op de commissie; zo had ik het ook begrepen op de vorige commissie. Nu zie ik het toch geagendeerd. Ik vraag me af waarom we in tijden van besparingen een investering moeten doen. Nu ga je terug een oud pand opkopen van 1 miljoen euro, met 200 à 300.000 euro renovatiekosten. Ik vind dat we hier meer duidelijkheid over moeten krijgen. Wat moet eraan gebeuren? Wat is de financiële draagkracht? Wat zijn de exacte kosten? Ik sta ervan versteld dat dit geagendeerd wordt.’

 

Er volgt wat discussie over een mail die verstuurd is over een plaatsbezoek (Moelans ontkent dat er een antwoord op de vraag voor een plaatsbezoek is gekomen. Dit wordt ontkend door het schepencollege en de andere fracties).

 

Gladiné (Open Vld): ‘In de commissie was er wel een engagement om meer uitleg over de kosten toe te lichten tijdens een volgende commissie.’Deze stelling wordt bijgetreden door Reccino Van Lommel (Vlaams Belang)

 

Peter Segers (sp.a): ‘Wij huren dit pand sinds januari 2008. Dat komt omdat we in het vorige pand opgezegd zijn (Druivenstraat). We hebben gekeken naar een ander pand is in die omgeving. Een pand voor kinderopvang, kan niet zomaar een pand zijn: het moet voldoen aan  de vereisten kinderopvang, voldoen aan brandveiligheid, binnen de 400 meter aan een school als het gaat om een buitenschoolse kinderopvang,…In de Druivenstraat bedienden we 4 scholen. Deze scholen bedienen we met dit huidige pand ook. Zoeken naar een alternatief hebben we toen gedaan, we hebben toen echt alles ondersteboven gedraaid. Dat bleek geen haalbare kaart. Toen kwamen we bij dit pand uit, dat stond op dat moment leeg. Dit was een pand met voldoende buiten-en binnenruimte om hier buitenschoolse kinderopvang in te organiseren. We hebben alles naar dit pand overgebracht. Er werd toen ook onderhandeld om dit pand te kopen. Dat was toen zeer onrealistisch; maar het was altijd al de bedoeling om dat pand te kopen. Dat kon toen niet, omdat de vraagprijs boven de schattingsprijs lag. De ouderdom van een gebouw zegt niet alles over de staat van een gebouw. Er is al redelijk wat geïnvesteerd in het pand. Waarom komen we nu terug uit bij de koop? Eind 2016 eindigt ons huurcontract. We hadden voorzien dat we dan kunnen onderhandelen over de verkoopprijs. We hebben deze mogelijkheid gewoon benut. Kopen is één. Als we kopen halen we de huurprijs eruit op iets meer dan 12 jaar. We hebben geen enkel alternatief in de omgeving. Dat is de reden voor de aankoop. Het Lindeken daarin onderbrengen, dat is een opportuniteit. Dat is niet de reden van de aankoop. Deze eigendom grenst aan andere stadseigendommen (parking en Speelkaartenmuseum). Dit is op zich ook een strategische aankoop. Dit pand blijft zijn waarde, ook al is het grondwaarde, altijd behouden. Het Lindeken zit nu in de Wollewei, ook als het daar blijft zal er geïnvesteerd moeten worden in het Lindeken. We hebben nu gezegd dat, als we dit pand kopen, dan gaan we kijken of we er geld in steken om het Lindeken over te brengen. In de begroting hebben we hiervoor geld voorzien. Nu wordt ons dat verweten? Het staat in de meerjarenplanning. In 2016 is er 100.000 euro opgenomen om een ontwerp op te stellen, in 2017 is er een raming gedaan van 300.000 euro voor de uitvoering. Hoeveel gaat het in detail kosten? Dat kan ik nu niet zeggen. We gaan dat alleen investeren als het ons eigen pand is. Het Lindeken laten zitten is nog steeds een optie. Maar ook dan moeten we investeren in het Lindeken. Als we een maand uitstellen, dan hebben we hier net dezelfde discussie. Onze dienst Facility raamt de renovatiekosten op 300.000 euro. Is dat exact? Dat kan niemand zeggen , ook niet in de volgende commissie. We zitten nu nog onder het bedrag van het schattingsverslag (50.000 euro onder de vraagprijs). Deze kritiek vind ik daarom echt onterecht.’

 

Er volgt nog een discussie:

 

Marc Van Damme (N-VA): ‘Ik had de indruk dat dit in onze maag wordt geduwd. We krijgen nu heel wat informatie, maar we weten het echte kostenplaatje nog altijd niet. Wat ons betreft, wij wensen ons toch zeker te onthouden gezien de onduidelijkheid.’

 

Paul Moelans (N-VA): ‘Schepen, bedankt voor je antwoord maar ik ben er niet veel mee. Als je op een commissie een plan komt presenteren om een pand te kopen, puur financieel moet je weten waar je instapt. Met uw antwoord ben ik vanavond niets. Over het Lindeken heb ik nooit iets gezegd. Centralisatie van de kinderopvang, daar heb ik geen problemen mee. Maar ik wil de invulling van het pand zien.’

 

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang): ‘Ik ben echt niet akkoord met de werkwijze die hier gehanteerd wordt. We horen hier schepen Boogers niet, simpelweg omdat hij het dossier niet kent. Dat vind ik heel spijtig.’

 

Gladiné (Open Vld): ‘Welke kosten gaan er later nog komen? Dit hebben we gevraagd in de vorige commissie en toen is ons gezegd dat we hierop een antwoord zouden krijgen in de volgende commissie. Ik heb dus het gevoel dat we op het verkeerde been zijn gezet. Al kan ik het antwoord van schepen Segers wel begrijpen.’

 

Marc Boogers (Groen): ‘Dit is een heel goed dossier dat goed behartigd is.’

 

Francis Stijnen (CD&V): ‘We hebben hier uit financieel oogpunt ook positief op gereageerd. We hadden inderdaad al van in het begin het plan om dit pand te verwerven. Financieel is dit pand kopen de beste optie. Dat staat nu op de agenda: de verwerving van het pand. De invulling ervan niet. De aankoop op zich is interessant. Bovendien levert het pand een strategische waarde op.’

 

Tom Versmissen (N-VA): ‘We twijfelen niet aan de goede intenties. Is er een probleem als dit dossier volgende maand opnieuw geagendeerd wordt? De dienst levert goed werk en men kan een raming geven. Ik wil wel graag weten waar we gaan uitkomen, financieel gezien. Dan kunnen we bekijken of het effectief interessant is.’

 

Luc Hermans (CD&V): ‘ Voor alle duidelijkheid: er is 100.000 en 300.000 euro ingeschreven.’

 

Paul Moelans (N-VA): ‘Waarom is dit hoogdringend? De uitleg van schepen Segers, heel goed, maar ik wil dit van de schepen van Patrimonium horen.’

 

Er volgt nog meer discussie…

 

Conclusie: een hoofdelijke stemming , waarna het punt wordt goedgekeurd. Het inhoudelijke luik wordt verder behandeld in de commissie.

 

31.

De gemeenteraad wordt gevraagd de kosteloze grondafstand voor algemeen nut te aanvaarden, samen vormende delen van de Jacobsmarkt.

 

 1. t/m 45.

Enkele aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg liggen ter goedkeuring voor:

– De Taeymanslaan

– Maria Van Hongarijestraat

– De Voorzorgstraat

– De Brugstraat

– De Steenweg op Oosthoven

– De Catharina Beersmansstraat

– De Rivierstraat

– De Amalia Van Solmstraat

– De Maria Van Zimmerenstraat

– De Albert Van Dijckstraat

– De Ieperstraat

– De Rerum Novarumlaan

– De Fonteinstraat

– De Korte Mermansstraat

 

Gladiné (Open Vld): ‘Een algemene bemerking: kan er een oplossing komen voor het beurtelings parkeren (aan de zijden waar geparkeerd wordt , wordt niet gekeerd)

 

46.

De Stedelijke Handelsschool Turnhout wenst haar naam te wijzigen in Sport- en Handelsschool Turnhout. Dit ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 

Reccino van Lommel (Vlaams Belang): ‘We betreuren het dat het stedelijke karakter is verdwenen, althans uit de schoolnaam.

 

Marc Boogers (Groen): ‘Ik denk dat ik de naamswijziging duidelijk genoeg gemotiveerd heb en ik heb ook gezegd dat in het logo het stedelijke zal blijven.

 

47.

De jaarrekening 2014 van het OCMW ligt ter kennisname voor.

 

Aanvullende agendapunten

 

1.

Economische achteruitgang in Turnhout (Tom Versmissen, N-VA, 31 oktober 2015)

 

De laatste weken was Turnhout niet uit het nieuws weg te slaan. De ene na de andere handelszaak in de Gasthuisstraat sluit de deuren. Op 22 mei 2015 hebben de handelaars van deze straat overleg gehad met de burgemeester en schepen Hermans van Lokale Economie. Daar werd uitvoerig gesproken over de bezorgdheid die deze handelaars hebben over de achteruitgang van de historische winkelstraat in Turnhout. Er werd ook een petitie overhandigd met meer dan 170 handtekeningen van lokale winkeliers om de bezorgdheid duidelijk te maken aan het huidige beleid en te vragen dat men op korte termijn een daadkrachtig actieplan kon opmaken voor het centrum van Turnhout.

Tot op heden hebben de handelaars zelfs nog geen reactie hierop mogen ontvangen van dit bestuur.

Daarom de volgende vragen voor de bevoegde schepen en burgemeester:

 

– Waarom werd er geen respons gegeven op de bezorgdheid en de petitie van de handelaars?

– Is het actieplan momenteel in opmaak? Zo ja, kan de schepen dit hier toelichten?

– Op welke termijn zal het actieplan in uitvoering komen?

– Hoe gaat de schepen voorkomen dat andere handelszaken in de Gasthuisstraat hun deuren ook zullen sluiten en wat is zijn plan van aanpak hieromtrent?

 

Luc Hermans (CD&V): ‘We mogen niet ontkennen dat er ook goed nieuws te rapen is, kijk maar naar de Patersstraat. We zien ook duidelijk dat er in de kern goed gewerkt wordt. Er zijn heel wat nieuwe zaken recent geopend in het winkelcentrum: Merodelei, Herentalsstraat, Leopoldstraat,…In de toekomst moeten we meer onze focus leggen op de Gasthuisstraat. We hebben inderdaad de handelaars ontvangen in mei. We hebben hen aangespoord om zichzelf te engageren. Dit traject is nog aan de gang. In eerste instantie hebben we de studie laten toelichten. Verder hebben we verschillende ontwikkelingstrajecten afgelopen in het kader van ruimtelijke ordening, mobiliteit en city marketing. Een terugkoppeling moet nog gebeuren naar de werkgroep toe, want een aantal zaken moeten nog afgetoetst worden naar realiseerbaarheid. Het actieplan zal voortvloeien uit heel dit traject dat we aan het wandelen zijn. Dit zal een verder zetting zijn om meerdere fronten: parkeren, bewegwijzering, beleving van het centrum, verfraaiing van het openbaar domein, uitbouw belevingspleintjes,…Het gaat om meerdere factoren. De eigenaars en ondernemers kunnen hier ook hun verantwoordelijkheid in nemen. We zien dat er een goede opvolging is. Hoe voorkomen we leegloop? Dit is niet alleen de taak van de schepen en zijn medewerkers. Alleen kan je niet veel, dat heb ik al meer gezegd. Om iets te bereiken moet je samenwerken. Het is belangrijk om de krachten te bundelen. We moeten er met zijn allen aan werken om de Gasthuisstraat terug op een goed spoor te krijgen. De reden dat handelaars vertrokken zijn uit de straat, heeft niet enkel te maken met Turnhout of met de Gasthuisstraat. Op hoofdbureaus van grote merken worden beslissingen genomen en die hebben veel te maken met bedrijfsresultaten. We gaan dit zeker verder bespreken in de commissie . Wanneer we dit actieplan concreet hebben, dan lichten we het toe. Het zal alleszins een actieplan zijn dat continu in evolutie zal zijn.’

 

Tom Versmissen (N-VA): ‘Dankjewel voor uw uitleg. E wordt inderdaad al heel wat gedaan, maar mijn vraag ging vooral over de Gasthuisstraat waar zo’n 80 procent grote ondernemingen zijn. Ik ben zeker van oordeel dat je dit samen moet doen, maar ik wil toch waarschuwen dat een pop-up store niet te vergelijken valt met een grote keten. Het is heel goed dat de kleine winkelstraten diversiteit bieden, maar grote trekkers heb je wel nodig om bezoekers naar Turnhout te lokken. Duidelijkheid over de projecten die in aantocht zijn, zal ook nodig zijn.’

 

Luc Hemans (CD&V): ‘De pop-up stores laten mensen ervaring opdoen en zorgen ervoor dat panden terug in beeld komen. Dit is een goede zaak. Het is een instrument om uw centrum in de kijker te zetten. Wat de grote trekkers betreft, we horen dat er zeker nog mogelijkheden zijn naar de toekomst toe. Zowel stad als eigenaars moeten hier realistisch mee omgaan. De tijd dat de Gasthuisstraat in de top tien van de verkoopsresultaten stond, is voorbij. Maar ik blijf erbij dat er mogelijkheden zijn.’

 

2.

Winkelen inTurnova (Tom Versmissen, N-VA, 3 november 2015)

 

Reeds vorig jaar en ook nogmaals 4 maanden geleden heb ik de vraag gesteld of dit college bereid is om de gemaakte gentlemen’s agreement tussen het stadsbestuur en de private ontwikkelaar van het Turnova project, die mondeling werden gemaakt tijdens vorige legislatuur door dit college, juridisch op papier vast te leggen. De afspraak bestond er in dat de private ontwikkelaar geen initiatieven zou ondernemen om bestaande handelszaken en grote retailers te contacteren om hen te herlokaliseren in het nieuwe Turnova project. De bevoegde schepen heeft tijdens de gemeenteraad van juni 2015 gemeld dat dit nog steeds niet het geval is en dat hij hier werk van zou maken. Is deze afspraak omtrent het zich onthouden van het contacteren van bestaande handelszaken en grote retailers om hen te herlokaliseren in het nieuwe Turnova project nu concreet op papier gezet of niet?

 

 • Hoever staat de private ontwikkelaar nu met de concrete invulling van het handelsgedeelte van Turnova?
 • Welke kandidaat-uitbaters hebben zich nu definitief geëngageerd om een winkel te openen in Turnova? De eerste grote trekker was zogezegd Peeters Govers, een retailer die ondertussen wel beslist heeft zijn vestiging in Turnhout te sluiten om te verhuizen naar een andere gemeente.

Graag had ik de stand van zaken vernomen in dit dossier van de bevoegde schepen.

 

Luc Hermans (CD&V): ‘Wat de invulling betreft, we hebben altijd gezegd en dat blijft zo: wij zijn verantwoordelijk voor de academies en openbaar domein. Wat betreft de invulling van het private gedeelte: dat is voor de private partner om erover te communiceren. Ik heb begrepen dat dit kortelings zal gebeuren. Ik heb er nog altijd alle vertrouwen in dat zij de afspraken nakomen. Wat het juridisch vastleggen betreft, dit werkt in twee richtingen. We gaan er nog altijd van uit dat dit nagekomen wordt.’

 

Tom Versmissen (N-VA): ‘Ik maak hieruit op dat er niets op papier gezet wordt? Ik ben ook ondernemer en ik was in het begin ook zo naïef. Die vraag zal ik alleszins niet meer stellen.’

 

Astrid Wittebolle (Groen): ‘Volgens mij zijn ze al een tijdje geleden begonnen met de werken. Voor mij is dit signaal duidelijk genoeg.’

 

3.

Turnhout X: Bouwt nv bpost een nieuw postsorteercentrum aan de Steenweg op Tielen 68A? (Erwin Brentjens, N-VA, 3 november 2015)

 

Tijdens de vakantiemaanden keurde het CBS een aanvraag goed uitgaande van de nv bpost, Muntcentrum Brussel, voor de bouw van een nieuw postsorteercentrum aan de Steenweg op Tielen. Het centrum zou de postbedeling verzorgen van tal van Kempense gemeenten en steden. De toelevering zou gebeuren vanuit de overige sorteercentra Brussel, Gent, Antwerpen, Charleroi en Luik. Grote hoeveelheden postzendingen zouden in dit centrum verwerkt worden. Tevens wordt er een parking/garage voorzien van 100 bedrijfsvoertuigen. De vergunning zou verleend worden voor 20 jaar met een termijn van ingebruikname van 3 jaar. Het openbaar onderzoek leverde geen bezwaren op.

 

Blijft het huidige postkantoor aan de Nieuwe Kaai in functie?

Verdwijnt het postcentrum aan de Elisabethlei?

Hoeveel personeelsleden gaan hier tewerkgesteld worden?

Moeten er nieuwe aanwervingen gebeuren?

Kan de vestiging van dit nieuwe postsorteercentrum als hefboom dienen om Turnhout bij de NMBS meer op de spoorwegkaart te zetten? (Vervoer van postpakketten via het spoor,..)

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘Op 11 juli is er een vergunningsaanvraag toegekomen en deze is behandeld op 15 oktober. Elisabethlei zal verhuizen naar de Steenweg op Tielen en de activiteiten zullen hetzelfde zijn. Wat het huidige pand betreft, dat is aan bpost om de opties hiervan te bekijken. We hebben met hen een afspraak nog deze maand. Uw vragen zijn eerder gericht aan bpost dan aan het schepencollege. De grootste trigger om de aanvraag te doen, was de beperkte oppervlakte van de parking aan de Elisabethlei en men ziet ook voordelen naar mobiliteit toe. We komen hier zeker later op terug.’
4.

Werken aan gebouwen,….:(Erwin Brentjens, N-VA, 3 november 2015)

 

Worden er in de vergunningen onderrichtingen aan aannemers vermeld om bij inname van het openbaar domein (bv. voet-,fietspad) veiligheidsvoorzieningen te treffen voor de zwakke weggebruiker (voetgangers,fietsers,rolstoelgebruikers,moeders met kinderwagens,…) en worden die gecontroleerd? Op 21 september stuurde ik de burgemeester een schrijven over een hoogst onveilige situatie aan het stationsgebouw. De voor- en zijgevel van dit gebouw werd op dat ogenblik gereinigd. Een stelling nam vrijwel het ganse voetpad in beslag op de hoek rondpunt Stationsstraat-De Merodelei. Het doorgaand verkeer (gelede bussen,auto’s,vrachtwagens,..) scheert hier rakelings naast of over het voetpad. Voetgangers kunnen haast niet anders dan de rijweg gebruiken. Er werden geen signalisaties aangetroffen die de zwakke weggebruiker op een veilige manier voorbij deze werken kan loodsen. Ik heb geen antwoord op mijn brief ontvangen. Een soortgelijke situatie doet zich voor aan het drukke rondpunt Elisabethlei/Steenweg op Oosthoven waar een nieuw gebouw geplaatst wordt. Elders in de stad (Grote Markt) doen zich nog soortgelijke situaties voor.

Maanden geleden voerde N-VA reeds actie in het stadscentrum rond deze knelpunten.

 

Marc Boogers (Groen): ‘Bij de inname van het openbaar domein , moeten richtlijnen in acht genomen worden ter bescherming van de zwakke weggebruikers. Dat staat vrij gedetailleerd in de veiligheidsvoorschriften. In de Stationsstraat werd dit in eerste instantie inderdaad niet nageleefd maar dat is nu in orde. Alle vergunningen worden aan de politie bezorgd. De werven worden niet dagelijks gecontroleerd. Wel treedt de politie op aan de hand van vaststellingen, of wordt er opgetreden na een melding. Onze dienst krijgt ook vragen of klachten binnen. Gebeurt er niets, dan wordt de politie verwittigd.’

 

5.

Roekeloos rijgedrag huis-aan-huis leveranciers (Erwin Brentjens, N-VA, 3 november 2015)

 

Wanneer onderneemt de stad Turnhout zichtbare actie tegen het cowboygedrag en het roekeloos rijden van pizzakoeriers en andere huis-aan-huis leveranciers in het stadscentrum? Nogal wat inwoners ergeren zich terecht aan de onaangepaste snelheid, het negeren van verkeersborden en het rijden over voetpaden van de betrokken koeriers. De roep naar gerichte technische controles klinkt alsmaar luider. Kan er rond deze problematiek een deels preventief deels repressief actieplan opgesteld worden? Kan er aan de betrokken handelaars een engagementsverklaring ter ondertekening voorgelegd worden waarin ze aangespoord worden om zeer bewust om te gaan met de problematiek en hun personeel hierover aan te spreken?

 

Eric Vos (T.I.M): ‘We hebben dit nagevraagd en er zijn geen meldingen rond deze problematiek binnen gekomen, niet bij de politie en niet bij onze diensten. Er wordt wel toezicht opgehouden. Er worden regelmatig controles gehouden, gefocust op een bepaalde periode. Tijdens een vorige actie (juni tot augustus) werden er 16 bromfietsen in beslag genomen. Het lijkt ons nu niet opportuun om bepaalde sectoren te viseren. Het is aan iedereen om het verkeersreglement te volgen.’

 

6.

Erfgoed (Paul Meeus, Vlaams Belang , 4 november 2015)

 

Op de gemeenteraad van 27 januari 2014 kwam ik terug op een eerder gestelde vraag op 6 mei 2013 aangaande de oplijsting en conservatie van voornamelijk heiligenbeelden die te vinden zijn aan talrijke huisgevels in de stad. Ik verwijs naar deze laatst genoemde gemeenteraad voor de juiste context. In de notulen van de vergadering van 27 januari 2014 kunnen wij lezen dat schepen Debondt toen op mijn vraag naar een stand van zaken antwoordde: “Voor zo ver ik weet zou het nog niet opgestart zijn, maar wij gaan dat zeker terug ter hand nemen.” Nu wij bijna twee jaar verder zijn vernam ik dan ook graag een antwoord op volgende vragen:

 

 1. Is een en ander al ‘ter hand genomen’? Zo ja, welke zijn de resultaten?
 2. Zo neen, waarom niet?

– Is het in dit geval niet dringend nodig een en ander spoedig te doen, gelet op het risico dat anders cultureel erfgoed verloren gaat wegens afbraak- en bouwwerken?

– Wanneer mogen we hieromtrent eindelijk actie van het bestuur verwachten?

 

Luc Debondt (T.I.M): ‘Op 27 oktober hebben we van de Turnhoutse stadsgidsenvereniging vernomen dat er een inventaris is opgemaakt van alle heiligenbeeldjes. We hebben deze inventaris nog niet gekregen. We gaan zo snel mogelijk samen zitten om te bekijken hoe we deze beelden kunnen beschermen. De bedoeling is om daar deze maand rond samen te zitten. De lijst zelf heb ik nog niet ontvangen , maar die maak ik over. De bedoeling is om deze inderdaad te beschermen zodat we die ook in de toekomst veilig kunnen stellen.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘ Bedankt, ik kijk uit naar verder nieuws.’
7.

Huurwoningen De Ark ouderen (Paul Meeus, Vlaams Belang, 4 november 2015)

 

Het gemeentebestuur van Turnhout is in de naamloze vennootschap met sociaal oogmerk DE ARK vertegenwoordigd. Men mag er dus van uit gaan dat wij er in de beleidsorganen aldaar vertegenwoordigd worden en dat er de stem van Turnhout vertolkt wordt. Momenteel voert De Ark een beleid waarbij bij de renovatie van huurwoningen de betrokken bewoners tijdelijk hun woning dienen te verlaten en waarbij hun inboedel elders ondergebracht wordt. Na de renovatiewerken worden bepaalde huurders echter niet meer terug toegelaten in hun oorspronkelijke woning, maar krijgen zij elders een huurhuis of -appartement toegewezen. Naar verluidt heeft deze wijze van werken alles te maken met de grootte van de huizen en het aantal bewoners dat er op het ogenblik van de renovatie in verblijft. Deze manier van werken roept bij tal van huurders heel wat weerstand op, meer in het bijzonder bij ouderen die al vaak decennia in hun huurhuis woonden. Blijkbaar heeft De Ark geen oren naar hun argumenten om toch terug te keren naar ‘hun huis’. Ouderen die in een vertrouwde buurt wonen waarvan zij de woon- en leefgemeenschap mee opgebouwd hebben, er vaste leefgewoonten hebben, participeren aan het gemeenschapsleven, … worden letterlijk ‘verkast’ naar andere buurten waarmee zijn geen enkele band hebben en waar zij zich als vreemden voelen, met vaak vereenzaming tot gevolg.

 

 1. Keuren wij als gemeenteraad deze werkwijze goed, die toch flagrant indruist tegen de letter en de geest van het bestuursakkoord?
 2. Zo neen, willen wij een signaal via onze vertegenwoordiger geven dat wij dit beleid niet steunen ten aanzien van mensen die reeds decennia huurder zijn van een woning van De Ark?

 

Peter Segers (sp.a): ‘Eerst en vooral, ik heb deze vragen ook gekregen. Waarover handelt dit? De renovaties zijn een verplichting van de Vlaamse overheid: tegen 2020 moet het huurpatrimonium aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor De Ark gaat het om 100 miljoen euro investering. Sinds 2010 werd de renovatie van buurten opgestart. Oorspronkelijk was het de bedoeling van De Ark om de bewoners na de renovatie terug naar hun woning te laten terugkeren. In een kaderbesluit van de Vlaamse regering van oktober 2013 staat echter dat de huurder verplicht naar de woning moet terugkeren na renovatie op voorwaarde dat hij het rationeel kan bezetten. Indien niet, dan verhuist de verhuurder naar een andere woning van de huurder. De huurder moet dus kiezen voor een woning met rationele bezetting. Als er geen rationele bezetting is, kunnen ze niet terug naar hun oorspronkelijke woning. Dat vinden wij ook spijtig, maar daar kunnen we niets aan doen. Waar het schoentje wel wringt: senioren begrijpen wel dat hun woning te groot is. Ze willen wel naar een kleinere woning, maar dan wel in dezelfde buurt. En dat is dikwijls moeilijk. Het gaat niet om een lokale keuze. Ook in de beleidsbrief van minister Homans staat dit zo vermeldt. Als de brief naar wetgeving omgezet wordt, dan zou het er op neer komen dat senioren soms nog sneller naar een kleinere woning moeten verhuizen, ook zonder renovatie. Wat kunnen wij als stad doen? We zijn in overleg met de Ark: misschien kunnen we zorgen voor bijkomende seniorenwoningen in bepaalde wijken. In Stokt zijn er bijvoorbeeld geen seniorenwoningen. Menselijk vinden wij het ook pijnlijk dat dikwijls heel oude mensen nog moeten verhuizen. We bekijken daarom de mogelijkheden. Het zwaard snijdt langs twee zijden. Er zijn ook gezinnen met kinderen die blij zijn dat er een grotere woning vrijkomt. Wat niet wegneemt dat we als stad ook wel bezorgd zijn.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Als we spreken over sociale huisvesting, dan moet het ook sociaal zijn. Dit is een asociale maatregel. We kennen allemaal het spreekwoord: een oude boom verplant men niet. Ik neem er akte van dat u deze problematiek gaat onderstrepen bij De Ark. Het zou al helpen als de mensen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Als stad moeten we hier een signaal kunnen geven. Je moet de wet volgen , maar we leven in een democratie waar we ook een signaal van onder naar boven kunnen geven. We kunnen toch als centrumstad een signaal naar de Vlaamse regering geven ?’

 

Luc Op de Beeck (OMW-voorzitter): ‘We betreuren dit inderdaad. Die woningen moesten sowieso gerenoveerd worden. In andere gemeenten is de situatie nog veel schrijnender, omdat wij nog redelijk veel seniorenwoningen hebben.’

 

8.

Effecten taxshift op stedelijke begroting (Reccino Van Lommel, Vlaams Belang, 4 november 2015)

 

De FOD Financiën becijferde dat de taxshift de gemeenten tegen 2021 samen 264 miljoen euro zal kosten. De beslissingen van de federale overheid aangaande de taxshift zullen in de komende jaren steeds een grotere impact hebben op ons stedelijk budget. De maatregelen hebben effect op de personenbelasting en dus ook de aanvullende personenbelasting. De eerste impact zou reeds voelbaar zijn in 2017.

 

 1. Houdt het college rekening met de impact van de taxshift op de meerjarenplanning?
 2. Zijn er bijkomende inspanningen nodig van de stad om eventuele minderopbrengsten te compenseren?

 

Francis Stijnen (CD&V): ‘We houden hier uiteraard rekening mee. We gaan er voor ijveren dat er geen bijkomende inspanningen nodig zijn. We zitten redelijk goed in ons besparingsplan. Laten we vandaag zeker nog niet vooruitlopen. Het FOD Financiën gaat doorgeven wat het effect per gemeente zal zijn. Vandaag weten we dit nog niet, dit zou over enkele weken bekend zijn. Er is een algemeen cijfer genoemd, maar daar zijn we niet veel mee. Er zijn ook positieve effecten naar tewerkstelling toe. Dat heeft invloed op de stedelijke inkomsten ook. We zijn alleszins voorzichtig met de beraming van de inkomsten uit de personenbelasting. We zetten dus op voorhand al vraagtekens bij de cijfers die we zullen krijgen voor Turnhout. Van zodra we gedetailleerde cijfers hebben, lichten we dit toe op de commissie.’

 

9.

Digitalisering van bouwaanvragen (Reccino Van Lommel, Vlaams Belang , 4 november 2015)

 

Steeds meer gemeenten stappen in het systeem van digitale bouwaanvragen (DBA). Binnenkort wordt de milieu- en stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Het uitvoeringsbesluit zal op korte termijn worden goedgekeurd. Vast staat dat omgevingsvergunningen digitaal afgehandeld moeten worden. Minister Joke Schauvliege roept steden en gemeenten dan ook op niet te wachten op de digitale omgevingsvergunning en reeds in te stappen in de digitale bouwaanvraag.

 1. We lazen in diverse beleidsdocumenten dat het college streeft naar meer efficiëntie. Werd de mogelijkheid tot digitalisering van bouwaanvragen reeds besproken binnen het college?
 2. Is het college van mening dat deze digitalisering zal bijdragen tot efficiëntiewinsten en modernisering van de stedelijke dienstverlening?
 3. Binnen welke termijnen worden volgende zaken verwacht:
 4. De beslissing en het stappenplan
 5. De effectieve implementatie
 6. De ingebruikname en communicatie naar de burger

 

Astrid Wittebolle (Groen!): ‘Als we er morgen mee kunnen beginnen, dan zouden we dat meteen doen. Maar…we willen dit niet overhaast doen. Er zit toch nog wat ruis op het verhaal van de omgevingsvergunningen, vooral op het juridische vlak. Er zijn wel wat redenen die ons nu nog even weerhouden om daar meteen mee aan de slag te gaan. Wat niet betekent dat we daar zo snel mogelijk, als er uitsluitsel komt, hierop terugkomen en een stappenplan zullen opstellen.’
10.

NMBS-varkensneuzen: Komt van uitstel,afstel? (Erwin Brentjens, N-VA, 4 november 2015)

 

Tijdens de jongste commissie werd er een brief voorgelezen uitgaande van de NMBS waarin vermeld werd dat de komst van de gerenoveerde varkensneuzen met vier maanden uitgesteld werd.

Werd er vanuit het College een brief geschreven waarin alsnog aangedrongen wordt voor het snel inzetten van deze gerenoveerde treinstellen?

Werd er door het College in datzelfde schrijven op aangedrongen om voor de reizigers van en naar Turnhout een compensatie te voorzien nu ze nog vier maanden langer in rammelende rijtuigen met stinkende toiletten en versleten zitplaatsen moeten reizen?

Heeft het College in deze brief nogmaals de kans waargenomen om andere spoorwegdossiers (opwaardering station Turnhout, ontdubbeling spoor Herentals-Turnhout,..) aan te kaarten?

Worden de plaatsvervangende Desiro’s ingezet op beide lijnen Turnhout-Binche en Turnhout-Antwerpen?

 

Marc Boogers (Groen!): ‘We hebben besloten om ditmaal geen brief te sturen. Er zijn wel positieve signalen. We willen momenteel in goede samenwerking verdergaan. Binnen 4 maanden moeten de gerenoveerde varkensneuzen in Turnhout zijn. Is dat niet, dan is actie op zijn plaats.’

 

Gladiné (Open Vld): ‘Ligt het probleem bij de veiligheidsattesten? Eerst attesten en dan pas rijden he!’

 

Dit was het einde van de openbare zitting.

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Verslag gemeenteraad 7 september 2015

Na twee maanden verdiende rust, kwam de Turnhoutse gemeenteraad deze avond weer samen. Het was een lange agenda, die toch relatief snel afgehandeld werd. Op de agenda stond ondermeer de vluchtelingenproblematiek en de jaarrekening 2014.

DSC_0411

Openbare zitting

 

De heer Nic Van Heupen en Danny-Spock Vermeijen nemen ontslag als gemeenteraadslid. Twee nieuwe raadsleden zullen gevraagd worden de eed af te leggen:

– Mevrouw Annick De Smet in vervanging van de heer Nic Van Heupen

– De heer Jan Boulliard in vervanging van de heer Danny-Spock Vermeijen

DSC_0409

 

2.

Door het ontslag van 2 raadsleden zullen de comissies opnieuw worden samengesteld.

 

Erwin Brentjens (N-VA) had een vraag over de voordrachtsakte getekend door zeven personen; een ervan was geen raadslid meer.

Luc Hermans (CD&V): ‘Op het moment van de ondertekening was iedereen nog raadslid.’

 

3.

Ook de voorzitter van commissie 3 moet opnieuw worden aangesteld.

 

 1. + 5. + 6. + 7. + 8.

Ook in verschillende bestuursorganen moeten nieuwe vertegenwoordigers worden aangeduid:

– 1 kandidaat-bestuurder in adviescomité van Cipal

– 1 effectieve volmachtdrager in de algemene vergadering van IKA

– 2 afgevaardigden in de algemene vegadering van EVA vzw Jeugdprogrammatie

– 1 kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van EVA Kinderopvang Turnhout

– 1 lid uit categorie B in de algemene vergadering van EVA vzw Centrummanagement

 

9.

Door het ontslag van een lid in het Beheersorgaan voor de Sport moet hier een nieuw vertegenwoordiger worden aangeduid.

 

10.

Mits goedkeuring door de gemeenteraad, worden 2 functies van manager vacant verklaard.

 

11.

Naar aanleiding van het opmaken van de jaarrekening 2014 werden de saldi van de thesaurieën gecontroleerd. Na controle is er een overeenstemming vastgesteld tussen de totalen van de saldi per thesaurie op het rapport ‘lijst thesaurietotalen’ met de totalen van de saldi per thesaurie op het rapport ‘grootboek thesaurie’ en de totalen van de klasse 5 op de proef- en saldibalans. De totalen stemmen overeen met de totalen vermeld op de rekeninguittreksels en het totaal van geldspeciën in de kas.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de controle van de saldi van de thesaurieën.

 

Onthouding van N-VA

 

12.

De gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2014 van de stad Turnhout vast te stellen.

 

Francis Stijnen (CD&V):

‘De jaarrekening 2014 en de eerste budgetwijziging 2015 met het aangepast meerjarenplan, opgemaakt volgens de nieuwe werkwijze van de BBC, ligt op deze gemeenteraad voor.

Vooreerst wens ik de financieel beheerder en de medewerkers van de financiële dienst te bedanken voor het vele werk dat zij moesten verzetten in het kluwen rond de overgang van de Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding (NGB) naar de Beleids- en Beheerscyclus(BBC). Dit was geen sinecure. Niettegenstaande er toch een periode aan vooraf gegaan was waarin een aantal gemeenten als piloot fungeerden, doken nog heel wat vragen, onduidelijkheden, wijzigingen en informaticaproblemen op, bij de effectieve start die in gans Vlaanderen vorig jaar en dit jaar werd uitgerold.

Dit is dan ook de reden waarom wij niet eind juni, maar wel begin september onze jaarrekening in de raad brengen. We zijn hiermee in Vlaanderen geen uitzondering, en heel wat gemeenten staan zelfs nog niet zo ver.

Verder wens ik mijn collega’s uit het schepencollege en de raad, de secretaris, het ocmw, het managementteam en alle medewerkers van de stad te bedanken voor de wijze waarop zij met deze omschakeling en de start van de besparingsoefening zijn omgegaan. Het resultaat dat wij voor 2014 voorleggen en de gecorrigeerde budgetten 2015 met meerjarenplanning, zijn enkel mogelijk door het feit dat de ganse organisatie zich bewust is van de noodzaak van de besparingsoperatie en dat deze tot op heden ook met verantwoordelijkheidszin werd uitgevoerd. De volgende jaren zullen wij deze inspanning en dit engagement moeten volhouden, maar een goede start is een goed begin.

Is er vandaag reden om de teugels te vieren, om victorie te kraaien, om maatregelen terug te schroeven ? Laat ons met de twee voeten op de grond blijven staan. Een eerste zwaluw maakt de lente niet.

Een aantal zaken nopen ons tot enige voorzichtigheid.

Ten eerste is het moeilijk vergelijken met het verleden. De opbouw van het resultaat volgens de NGB gebeurt anders dan in de BBC. We hebben in de verenigde commissie getracht daar enige tendensen in uit te zetten, maar dit blijft met het nodige voorbehoud en voorzichtigheid.

Ten tweede is het resultaat ook sterk beïnvloed door de andere werkwijze rond vastlegging van kredieten en boekhoudkundige verrekening van inkomsten en uitgaven. Dit heeft een gedeeltelijk éénmalig positief effect, ten gevolge van de overgang van NGB naar BBC van 2013 naar 2014. Ook voor de diensten heeft het enige tijd gevergd om deze andere werkwijze onder de knie te krijgen en dit mee in te calculeren bij de budgetplanning voor het lopende jaar.

Ten derde is een groot deel van de meerkost te situeren in de toekomst en dit met betrekking tot de toename van de pensioenlast van stadspersoneel en ziekenhuis. Het probleem is niet dat onze stad vandaag financieel ongezond is, het probleem stelt zich, dat onze stad financieel ongezond kan worden als wij vandaag en morgen niet de nodige maatregelen nemen om ons te wapenen. Deze inspanning moeten wij bewust blijven verder zetten. Ook dit is duurzaam besturen.

Ten vierde en ten slotte is er het voordeel van het gunstig financieel klimaat met lage rentestanden, maar ook de voorzichtigheid die we aan de dag moeten leggen bij een tendens van verarming van onze bevolking, wat zijn weerslag zal hebben op de evolutie van onze inkomsten.

Toch kunnen wij tevreden terugblikken op het resultaat 2014. Immers niettegenstaande de verscheidene ingrepen in de organisatie om de kosten te drukken, kan het exploitatiebudget met een positief saldo van 6,4 miljoen worden afgesloten. Dit is nog meer dan 4 miljoen meer dan oorspronkelijk voorzien in het meerjarenplan 2014-2019. Positief hierin is ook dat dit gerealiseerd is door een vermindering van de uitgaven en niet door een verhoging van de inkomsten. Het is dus voornamelijk door de eigen inspanningen en niet door het verhogen van de last voor de Turnhoutse inwoners, dat dit resultaat werd gehaald.

Met een positief resultaat op kasbasis van 7,1 miljoen, met een uiterst lage lening- en schuldenlast en een autofinancieringsmarge van 3,5 miljoen eind 2014, wat 4,1 miljoen meer is dan oorspronkelijk geraamd, brengt de rekening 2014 een verbetering van het budget 2015 en de meerjarenplanning 2014-2019. Zo kan er bij ongewijzigd beleid 8 miljoen minder geleend worden en blijft de autofinancieringsmarge ruim positief.

De eerste budgetwijziging 2015 bevat geen grote lastenverhoging, waardoor het zich voorlopig laat uitschijnen dat de positieve tendens zich ook in 2015 doortrekt.

We kunnen dus stellen dat de besparingsoefening op kruissnelheid zit en dat de noodzakelijke ruimte voor investeringen, zoals ze in het meerjarenplan voorzien waren, niet in het gedrang komen.

Als college zullen wij bij het opmaken van het budget 2016 de vinger aan de financiële pols houden, met oog voor de behoeften van vandaag, maar zonder de noden voor de toekomst uit het oog te verliezen.

In volgende commissies 2 zullen wij nog dieper trachten een aantal zaken te analyseren. Onder meer een meer gedetailleerd toetsing aan het besparingsplan, een diepere analyse van de resultaten aangaande het personeel en de toekomstige pensioenlast, de duiding van de algemene rekening 2014.

Tot slot wil ik aangeven dat wij ons politiek hebben geëngageerd om een besparing door te voeren om onze stad financieel gezond te houden en wij uit de resultaten van de rekening 2014 en de daaruit voortvloeiende budgetwijziging en meerjarenplanning, aantonen dat wij ook woord houden.

Ik besef dat wij met onze besparingsoefening niet alleen inspanningen vragen van onze medewerkers, maar ook van vele organisaties, verenigingen en burgers in onze stad. Ook hen wil ik van harte danken voor het begrip, de inspanning en de inzet waarmee ze mee aan de toekomst van onze stad werken, en meer in het bijzonder voor de huidige inwoners die het wat moeilijker hebben, voor onze kinderen en kleinkinderen.

Dat is niet altijd makkelijk. Ja mogen zeggen is voor iedereen prettiger dan neen. Dank aan iedereen die initiatief blijft nemen en zich in 2014 als vrijwilliger of professioneel heeft geëngageerd voor onze stad. Het resultaat van de rekening is er ook dankzij de manier waarop we ‘samen stad maken’. ‘

 

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang):

Zoals in de voorbije jaren wil ik ook nu woorden van dank uitspreken die uitgaan naar de stadsambtenaren voor de opstelling en technische juistheid van de rekening van de stad Turnhoud voor het boekjaar 2014. Ongetwijfeld moet het een moeilijke oefening geweest zijn om alles voor de eerste keer te verwerken in het systeem van de nieuwe Beheers- en beleidscyclus. In de toelichtende nota wordt overigens ook vaker gewezen op tekortkomingen en het onvoldoende vertrouwd zijn binnen het nieuwe systeem. Zo denken we daarbij aan de budgettering op basis van transactiekredieten, waarbij de uitgaven en ontvangsten ten laste worden genomen naarmate de prestaties effectief geleverd worden, terwijl men vroeger binnen de NGB de nodige kredieten reeds vastlegde bij de bestelling en niet gebruikte kredieten werden overgedragen naar het volgende boekjaar. Dit betekent dat een hele hoop projecten of uitgaven die niet afgerond werden in 2014 integraal worden doorgeschoven naar het budget van 2015 zonder dat deze in de jaarrekening worden opgenomen. Hierdoor wordt een en ander rooskleuriger voorgesteld dan wat werkelijkheid is. Ik noteerde alvast dat schepen Stijnen mijn bezorgdheid deelde en dit alvast zal overmaken aan de hogere overheden.

U herinnert zich ongetwijfeld nog mijn tussenkomst met betrekking tot het budget van 2014. Het budget dat uitblonk in vaagheid, omdat men het budget van 2013 als uitgangspunt nam en daar de eventuele besparingen van heeft afgetrokken. Uit het financieel kader dat daaruit kwam, kon niet worden afgeleid binnen welke focus de stad in de komende jaren zou worden bestuurd. De goedgekeurde begroting bevatte nota’s met exploitatiebudgetten die zeer vaag waren en de investeringsenveloppe werd uitgedrukt in totale bedragen omdat alles nog ingevuld en uitgesplitst diende worden. Dit alles toont aan dat het budget voor 2014 wat knip- en plakwerk was om in de loop van het jaar alles naar eigen goeddunken in te vullen. Er werden ook heel wat zaken vooruit geschoven. De meerjarenplanning die toen werd goedgekeurd werd, bevatte een thema-excel die nog verder moest uitgewerkt worden, aangezien niet alle bedragen waren ingevuld. Geen concretisering, geen uitleg hoe de doelen bereikt zouden worden,… Neen, helemaal niets. Ook later bleef ik op mijn honger zitten toen het bestuursakkoord werd voorgesteld en er –na maandenlang gepalaver- prioritaire doelstellingen werden bepaald. Het mag dan ook gezegd zijn dat de beleidsploeg maar weinig bruist van ambitie. Het eerste wapenfeit van de nieuwe ploeg was immers het verhogen van allerhande belastingen en retributies, want we konden vaststellen dat een hele hoop belastingen werden verhoogd en uitgevonden. Aandachtige collega’s in deze zaal zullen zich ook nog mijn grote vraagtekens herinneren die ik plaatste bij de besparingsoefening van 50 miljoen euro en vooral de manier waarop deze oefening gebeurde. Door gewoon 20% als uitgangspunt en target te nemen die alle diensten lineair moeten besparen, wordt naar onze mening helemaal niet naar prioritering gekeken. Het toont alleen maar aan hoe in deze stad aan politiek wordt gedaan.

In tegenstelling tot de meerderheidspartijen die tot voordien nog op de oppositie zaten, blijven wij wel consequent elk bestuur met meer dan kritische argusogen volgen. Wij stoelden ons toen op heel wat argumenten om het budget en de meerjarenplanning niet goed te keuren. Deze allemaal opnieuw opsommen zou ons vandaag te ver leiden, maar wij blijven achter onze standpunten van toen staan. Ook zijn wij het allesbehalve eens met de beleidskeuzes die in deze stad werden gemaakt. Het lijkt ons dan ook niet meer dan logisch dat wij deze jaarrekening niet zullen goedkeuren.’

13.

Naar aanleiding van budgetwijziging 1 wordt het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 ter goedkeuring voorgelegd.

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Onze fractie zal zich onthouden.’

Ook De Stadslijst onthoudt zich.

Vlaams Belang onthoudt zich.

 

14.

Budgetwijziging 1 van het exploitatiebudget, het investeringsbudget en de investeringsenveloppen en het liquiditeitenbudget 2015 ligt ter goedkeuring voor.

 

Onthouding voor Vlaams Belang, N-VA-fractie en De Stadslijst.

 

15.

Het Toerisme & UiTloket ondersteunt organisatoren van evenementen of voorstellingen inzake ticketverkoop en communicatie. Het is wenselijk om voor deze service een vergoeding te vragen

Tot nu zijn er geen kosten voor de organisator verbonden aan het gebruik van deze ticketservice. Omwille van de beleidskeuze om een billijke vergoeding te voorzien voor prestaties van dienstverlening aan de burger, hebben wij dit voor de UiTdienstverlening ook gedeeltelijk doorgetrokken.

Het retributiereglement terzake ligt ter goedkeuring voor.

 

16.

Naast de opdracht om de diversiteit aan vrijetijdsactiviteiten kenbaar te maken aan het grote publiek, heeft Toerisme & UiT ook een opdracht inzake de ondersteuning van organisatoren op het vlak van communicatie en ticketing, dit naast de bestaande uitgebreide ondersteuning vanuit het evenementenloket op het vlak van vergunningen. Deze ondersteuning bestaat oa uit een ticketingservice en een communicatieve ondersteuning via diverse communicatiekanalen. Dit gaat voor alle duidelijkheid over een aanvullende communicatie. De organisator blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de communicatie van zijn eigen activiteit. Stad Turnhout vindt het belangrijk de samenwerking met organisatoren te intensifiëren en wederzijdse afspraken te verstevigen.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan deze ondersteuning.

 

17.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het toekennen van een investeringstoelage van 425.000 euro vanuit het stadsvernieuwingsfonds aan SLIM Turnhout NV in het kader van de realisatie van een warmtenet in het project. Sinds de zomer van 2014 onderhandelt SLIM Turnhout NV met verschillende partijen over de aanleg van een autonome collectieve warmteproductie in het project, welk systeem verwarming en warm water kan leveren, maar gefaseerd kan worden aangelegd. Dankzij zo’n collectief systeem kan gemakkelijk ingepikt worden op toekomstige stadsregionale ontwikkelingen in warmteproductie en -verdeling. De aanleg van een warmtenet past binnen de doelstellingen van het project, alsook binnen de wens van de stad om in te zetten op de mogelijkheden van onder meer geothermie en warmtenetten.

 

18.

De gemeenteraad stelt het ontwerp van rooilijnplan opgemaakt in het kader van het project wegenis regionaal bedrijventerrein Veedijk fase 2 voorlopig vast. Nadien kan het openbaar onderzoek geopend worden.

Vooraleer er gestart kan worden met de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Veedijk fase 2 moet er nog weginfrastructuur worden aangelegd. Hiervoor is het ook nodig dat er een rooilijnplan wordt opgemaakt.

 

19.

De gemeenteraad wordt gevraagd de zaak der wegen voor het inbreidingsproject aan de Lokerenstraat goed te keuren. Het projectgebied omvat de terreinen tussen de Lokerenstraat nrs. 137-141 en de muur rondom de voormalige legerkazerne Campus Blairon.

In april 2015 werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor dit binnengebied. De aanvraag beoogt – naast de oprichting van gebouwen – de aanleg van het nieuwe openbaar domein alsook de heraanleg en aanpassingen in de Lokerenstraat (ter hoogte van de toegang tot het project).

Hierdoor moet de gemeenteraad een beslissing nemen over de zaak van de wegen alvorens het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag.

 

20.

De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van rooilijnplan voor het inbreidingsproject aan de Lokerenstraat definitief vast te stellen.

 

21.

Vanaf 8 september 2015 wil het Stadsarchief zijn openingsuren wijzigen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan vragen van klanten om ook een avondopening te voorzien. Tegelijkertijd maakt de online beschikbaarheid van informatie de vermindering van de openingsuren tijdens de kantooruren mogelijk.

De wijziging van het bezoekersreglement in die zin wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

22.

De Sportregio Noorderkempen ILV is een samenwerkingsoverkeenkomst tussen 12 gemeenten. Via de gebruikovereenkomst is bepaald dat de gemeenteraad het werkingsverslag en jaarrekening moet goedkeuren.

 

23.

Vanaf 1 juli 2015 wordt de milieuheffing door het Vlaams Gewest aanzienlijk verhoogd. IOK Afvalbeheer is sinds 2015 in principe onderworpen aan de vennootschapsbelasting en de milieuheffing is niet aftrekbaar. Gemeenten zijn niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Gemeenten kunnen zelf optreden als heffingsplichtige voor de door haar ingezamelde restafval en kan de intercommunale mandateren voor de administratieve afhandeling. Het financiële effect voor de gemeenten kan afgezwakt worden door de heffingsplicht over te dragen aan de gemeenten.

De gemeenteraad wordt gevraagd om zelf op te treden als heffingsplichtige voor de milieuheffing op het in Turnhout ingezamelde huisvuil en grof vuil en mandateert IOK Afvalbeheer er voor om in te staan voor de administratieve afhandeling van de aangifte en de betaling van de heffing.

 

24.

Op 1 januari 2014 ging de beleidsadviseur riolen met pensioen. Deze werd vervangen door een consulent riolering. De consequentie daarvan was dat een aantal taken zullen worden overgenomen door een externe partner. Het rioolbeleid en -beheer werd in zijn totaliteit bekeken naar taken die best door een externe partij worden uitgevoerd en welke zaken de stad zelf zal blijven uitvoeren.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het uitschrijven van een concessie van openbare dienst inzake ondersteuning en beheer van de rioolwaterinfrastructuur te Turnhout.

 

25.

De lastenvoorwaarden en de kostenraming van 500 296,25 euro l voor de opdracht “Betonherstellingen 2015-2019 liggen ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Deze opdracht kan gegund worden bij wijze van de open aanbesteding.

 

26.

Voor de Stedelijke Basisschool Turnhout wordt het convenant, afgesloten voor vervangingen van korte afwezigheden tijdens het schooljaar 2015-2016, ter goedkeuring voorgelegd.

 

27.

Het gewijzigde schoolreglement voor de Stedelijke Basisschool Turnhout ligt ter goedkeuring voor.

 

28.

Tenslotte wordt gevraagd om voor het schooljaar 2015-2016 voor de Stedelijke Basisschool Turnhout de omkadering vast te stellen en aan te wenden.

 

29.

De gemeenteraad wordt gevraagd de gewijzigde overdrachtsakte voor aanvaarding en kosteloze grondafstand voor algemeen nu aan de Tieblokkenlaan voor aaleg van een buffer- en infiltratiebekken in de Bosseloop god te keuren. Er worden twee clausules toegevoegd.

 

Vragen van raadsleden

 

30 a) Communicatie de Lijn (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 1 september 2015)

 

In de Stadskrant van juli en augustus staat een heel artikel over hoe de bussen zullen rijden vanaf 1 augustus tot 24 augustus. Er staat ook : “Uitgebreide informatie staat op www.delijn.be. U kunt ook navraag doen in de lijnwinkel in het Stadhuis.” Begin augustus wilden mensen, woonachtig in de Kwakkelstraat, naar de Nieuwe Kaai. Zij zochten informatie op www.delijn.be. De informatie die ze daar vonden heeft er toe geleid dat ze tevergeefs aan een bushalte stonden in de Otterstraat. Nadien deden ze navraag in de lijnwinkel op het Stadhuis. Maar ook daar deelde men mede dat ze nog niet op de hoogte waren van de aangepaste routes. Zij hebben dan een buschauffeur aangesproken, maar ook hij wist zijn nieuw schema nog niet.

Zijn hier nog meerdere klachten over binnengekomen? Hoe komt het dat De Lijn niet op de hoogte was van de aangepaste routes? Kan de communicatie van de Stad naar De Lijn geëvalueerd worden?

 

Astrid Wittebolle (Groen): ‘We hebben dit nagevraagd. Bij opmaak Stadskrant krijgen externe partners een kopie van de tekst. De Lijn ging akkoord met de tekst die gepubliceerd zou worden in de Stadskrant.’

 

Marc Boogers (Groen): ‘Volgens De Lijn is de communicatie correct gebeurd. Hun informatie was correct op de website en ook de info aan de haltes zou volgens De Lijn kloppen. De Lijn zegt correct gehandeld te hebben.’

 

30 b) Bevlagging 11 juli (Paul Meeus, Vlaams Belang, 1 september 2015)

 

Op 11 juli stelden collega-raadsleden vast dat de stad niet volgens de bepalingen van de wet bevlagd was, want tal van officiële gebouwen waren gewoonweg niet bevlagd. Het is niet de eerste keer dat wij het stadsbestuur hierop attent moeten maken.

– Is de regelgeving ter zake niet bekend bij het stadsbestuur?

– Indien ja, waarom wordt deze regelgeving dan niet strikt opgevolgd?

– Welke initiatieven zullen genomen worden opdat volgend jaar op 11 juli de stads- en andere officiële gebouwen correct zullen bevlagd zijn?

– Gelet op de festiviteiten op de markt naar aanleiding van deze feestdag, is het misschien wenselijk om op de markt en de onmiddellijke omgeving extra bevlagging met vlaggen van de Vlaamse gemeenschap te voorzien. Wenst het stadsbestuur deze piste te volgen?

– Kan overwogen worden om in de stadskrant van juni volgend jaar een oproep of suggestie te voorzien voor de burgers om ook hun huizen te bevlaggen?

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘Wat de bevlagging betreft, op 11 juli is er ons gesignaliseerd dat er onvoldoende bevlagd was op officiële gebouwen. Nadien bleek dat in 2013 en 2014 enkel het Stadskantoor en Stadskantoor bevlagd was. In 2015 hebben we dit wat uitgebreid. Wat betreft initiatieven naar volgend jaar: een gemeente heeft veel gebouwen die niet een publieke functie hebben, vandaar dat er contact is geweest met Brussel. Er blijkt veel vragen rond dit thema toe te komen. Hun advies is te kijken naar de functies van het gebouw: is er een fundamentele stedelijke werking? Het is overduidelijk dat de plaatsen die we bevlaggen, zeker voldoen. Het zou een piste kunnen zijn dat de plaatsen waar nu vlaggenmasten staan, die ook te bevlaggen. We zullen die oefening doen. Festiviteiten op de markt waren er dit jaar. We kunnen de burgers zeker raadplegen, niet alleen voor deze feestdag maar ook voor de nationale feestdag. Dit bekijken we best dan.’

 

Paul Meeus: ‘Dank u voor het antwoord. Ik wil wel duidelijk stellen dat mijn vraag ging over 11 juli en niet over een andere feestdag. Sommige openbare gebouwen met een culturele functie, zoals het Begijnhof of het Taxandriamuseum, kan toch bevlagd worden? Misschien is het goed om eens een lijst op te maken van gebouwen die zeker bevlagd moeten worden,zodat we het zelf ook kunnen opvolgen. Ik dank bij voorbaat voor alle initiatieven die u zult nemen.’

 

30 c) Sluiting de Paddenstoel (Paul Meeus, Vlaams Belang, 1 september 2015)

 

Het besluit tot sluiting van kleuterschool de Paddenstoel werd op 29 juni jl. ingetrokken door de gemeenteraad. In kringen van de meerderheidspartijen wordt gezegd dat een nieuw voorstel tot sluiting op de gemeenteraad van december dit jaar zal voorgelegd worden ter stemming.

– Klopt dit?

– Zo niet, voor wanneer wordt dit dan wel voorzien?

 

Marc Boogers (Groen): ‘Zowel de berichten van december als een eventuele sluiting moet ik tegenspreken. In september zien wij de advocaat aan wie wij het dossier toegestuurd hebben. Met hem zullen we door het dossier gaan en bekijken we zijn bevindingen. Het dossier zal dan eerst in het college besproken worden.’

 

Marc Van Damme (N-VA): ‘Is er al een overleg met de school geweest, zoals beloofd?

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Ik begrijp wel dat dit eerst doorgepraat moet worden met een advocaat, maar zijn jullie van plan om dit opnieuw ter stemming op de gemeenteraad te brengen? Klopt dat?’

 

Marc Boogers: ‘Een antwoord kan ik nu niet geven, want binnen het college is nog geen beslissing genomen. Het dossier terug indienen of niet, beiden zijn nog mogelijk. We willen eerst onze advocaat zien voor we spreken met het actiecomité. Elke uitspraak nu kan verdraaid worden en tegen ons gebruikt worden.’

 

Wordt vervolgd.

 

30 d) Fusieplannen Turnhout (Paul Meeus, Vlaams Belang, 1 september 2015)

 

De Vlaamse regering pakt uit met haar voorstellen om de fusies van gemeenten in de hand te werken. Tegen einde 2016 moeten de Vlaamse gemeenten laten weten of zij de stap zullen zetten. Als tegemoetkoming stelt de regering een overname van 500 euro schuld per inwoner daar tegenover. Dat gaat alleen al voor Turnhout over maar liefst meer dan 20 miljoen euro.

In Turnhout is dit al jaren een onderwerp van gesprek, op alle niveaus en tussen burgers en politici. Velen, over de partijgrenzen heen, spreken van de ‘gemiste’ fusie in 1976 met een of meer omliggende gemeenten. De denktank Vives van de KULeuven werkte recent een fusieplan uit en suggereert daarin een fusie van Turnhout met Oud-Turnhout en Vosselaar.

– Welke is de visie van het huidige stadsbestuur ter zake? M.a.w. welke pro’s en contra’s onderscheidt het stadsbestuur?

– Welke initiatieven zal het stadsbestuur nemen om met de omliggende gemeenten uit de stadsregio hierover structureel overleg te plegen?

– Weet men momenteel reeds hoe de omliggende gemeenten denken over deze aangelegenheid?

 

Eric Vos (T.I.M): ‘De studie dateert van vorig jaar en houdt een voorstel in tot fusie van gemeenten op basis van een aantal elementen: de pendelstroom en de bevolking die woont en werkt in de gemeente zelf. Gemeenten van meer dan 15.000 inwoners. In onze regio: Beerse wordt niet gesuggereerd om te clusteren met Turnhout, want Beerse heeft meer dan 15.000 inwoners. Volgens de studie kan er een clustering Beerse met Merksplas. De belangrijkste bedenking bij die studie is dat de pendelstroom en werkplek slechts een manier is om te zoeken naar samenhang. Er zijn natuurlijk nog andere invalshoeken, zoals e ruimtelijke samenhang, de draagkracht bij de gemeentebesturen en bevolking, bestaande samenwerkingsverbanden (de Stadsregio). De studie kan aanzetten tot denken. De conceptnota Homans (N-VA): men gaat ervan uit dat er een schaalvergroting nodig is. Blijvend inzetten op bestuurskracht lokale besturen. Er zijn een aantal voordelen aan de schaalvergroting. In dat kader zetten we stadsregionaal stappen, om onze gezamenlijke bestuurskracht te vergroten. We vinden het van belang om toch al een aantal dingen te kunnen neerzetten, dat heeft te maken met de wil om samen dingen te realiseren. We werken aan tien hefbomen. We werken aan een gezamenlijk strategisch plan, we bepalen een aantal strategische projecten. We willen de Stadsregio uitbouwen tot een Stadsregio met beslissingsbevoegdheid.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Ik had concrete vragen over de fusieplannen. In de Stadsregio wil men wel samenwerken, maar de lusten en lasten niet delen. Is het echt niet mogelijk om structureel overleg te plegen met de gemeenten, gewoon maar om te weten ‘wil men het, of wil men het niet?’ Wat zijn de pro’s van het stadsbestuur?

 

Eric Vos (T.I.M): ‘In de Stadsregio zetten we echt wel belangwekkende stappen, ik deel uw mening dus niet. De conceptnota Homans is ook nog niet besproken in de Stadsregio. Samen met de collega’s uit de stadsregio zullen we verder bespreken hoe er in de toekomst verder samengewerkt kan worden.’

 

30 e) Spookrijders in de binnenstad (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 2 september 2015)

 

Verschillende straten in de binnenstad krijgen regelmatig te maken met spookrijders, bestuurders die al dan niet bewust in de verkeerde richting door straten met eenrichtingsverkeer rijden. Vooral de Herentalsstraat blijkt zeer gevoelig aan dit probleem. Verschillende bestuurders rijden in de tegenrichting tussen de Pieter De Nefstraat en de Deken Adamsstraat, of zelfs door de bocht richting de Graatakker. Dit is niet enkel een verkeersovertreding van de derde graad, maar ook een reëel gevaar voor andere weggebruikers en zeker voor fietsers in de tegenrichting.

Vraag

Graag had ik dan ook geweten hoeveel vaststellingen er dit jaar reeds werden gedaan van bestuurders die in de tegenrichting door een enkelrichtingstraat reden. Hoeveel van deze vaststellingen werden in de Herentalsstraat gedaan? Worden er concrete maatregelen voorzien om deze asociale, maar vooral zeer gevaarlijke praktijk aan te pakken.

 

Eric Vos (T.I.M): ‘Er zijn in totaal een 15-tal pv’s opgemaakt voor spookrijden in het centrum van Turnhout. In de Herentalsstraat is er geen enkele gesignaleerd. Enkel tijdens de kermisperiode waren er wat feiten, maar toen was er ook een andere verkeerssituatie. Er wordt wel redelijk vermanend opgetreden. Bij de politie is het niet doorgekomen als een acuut probleem. Het zal wel nagekeken worden.’

 

30 f) Vragen over kermis (Willy Van Geirt, N-VA, 2 september 2015)

 

Wat zijn de kosten gemaakt voor het wegnemen van 10 fietsrekken (nietjes) op de Grote Markt ter hoogte van nummers 56 en 58, alsook van het terugplaatsen ervan? En wat is de opbrengst van die ene foorkraam geweest? Alsook stond er een tweede grijp kraam waarvan op de commissie bij de voorstelling van het foorplan niet is gesproken. Dus zal deze ook toch iets hebben opgebracht?

 

Luc Debondt (T.I.M): ‘Er is bewust gekozen voor deze oplossing. Qua werkuren zitten we in totaal op 8 werkuren, inclusief plaatsing: een 200 euro. Het voordeel van deze oplossing is dat de fietsrekken gemakkelijk teruggeplaatst kan worden.’

 

Francis Stijnen (CD&V): ‘Er is uiteindelijk een tweede kraam bijgekomen, deze kraam had ergens anders moeten staan in het oorspronkelijke plan. Voor de grootste kraam is er een opbrengst van 960 euro, voor de kleine kraam een opbrengst van 480 euro.’

 

30 g) Turnhoutse flitspalen (Paul Moelans, N-VA, 2 september 2015)

 

Onlangs werd er gemeld dat een overgroot deel van de vaste flitscamera’s niet in orde zou zijn met de privacy-wetgeving. Elke instantie die gebruik maakt van persoonsgegevens moet dit melden aan de privacycommissie.

– Zijn alle camera’s op het Turnhoutse grondgebied in orde volgens de privacy-wetgeving? Indien dit niet het geval zou zijn, zijn hiervoor de nodige stappen reeds ondernomen? Hoeveel camera’s zijn niet in orde ?

– Heeft dit reeds consequenties gehad of zou dit consequenties kunnen hebben voor de flitsboetes vermits de rechter zelf kan oordelen of hij gebruik maakt van de foto of niet?

 

Eric Vos (T.I.M): ‘Er is recent een uitspraak van het Hof van Cassatie. Dit heeft geen consequenties voor de overtreders.

 

30 h) Opvang van de tsunami aan vluchtelingen (Paul Moelans, N-VA, 2 september 2015)

 

Europa wordt al wekenlang geconfronteerd met het alom gekende schrijnend vluchtelingenprobleem. Staatssecretaris Francken heeft hiervoor al veel werk verricht en hoopt veel opvangplaatsen bij te kunnen creëren bij alle gemeenten en steden. Hij verwacht van elke stad en gemeente op zijn minst een opvangplaats extra. Sommige steden hebben al laten weten dat zij dit helemaal niet zien zitten omdat zij vandaag de dag al ruimschoots geconfronteerd worden met een alsmaar groter wordend probleem inzake de opvang en de ondersteuning zowel op logistiek als op financieel vlak van asielzoekers, vluchtelingen,…

Ook een stad als Turnhout wordt met deze problematiek geconfronteerd. Daarom de volgende vragen aan de schepen van sociale zaken:

– Ligt er een draaiboek klaar om verdere inspanningen te leveren inzake de opvang van de huidige en de toekomstige golf van vluchtelingen?

– Of is Turnhout alsnog bereid om net zoals enkele andere steden aan te tonen, dat het zijn maximum inzake opvang bereikt heeft ? Of is het college van mening dat men nog meer inspanningen moet leveren om opvang te regelen voor deze onfortuinlijke mensen?

– Wat zal de houding van Turnhout in de toekomst zijn wanneer de randgemeenten de erkend vluchtelingen blijven doorverwijzen naar Turnhout en dat ze zich hier blijven aanmelden bij het Turnhoutse OCMW? Meestal worden deze personen namelijk na hun erkenning als erkend vluchteling doorverwezen naar een OCMW. Op dit moment valt er namelijk een subsidie weg voor de gemeente die de eerste opvang heeft verzorgd en zal het OCMW verder instaan voor deze personen. Hierdoor komen deze mensen vaak in Turnhout terecht! Hoe gaat Turnhout hier in de toekomst mee omgaan ? Hoe gaat Turnhout zich wapenen hierin?

– Is er binnen Turnhout nog ruimte om deze vluchtelingen op te vangen? En waar ziet Turnhout deze ruimte ? Wat kan Turnhout nog doen ?

 

30 j) Mogelijke impact vluchtelingencrisis op Turnhout (Willy Van Geirt, N-VA, 2 september 2015)

 

Gelet op de huidige vluchtelingencrisis en de mogelijke impact ervan op Turnhout, leg ik graag volgende vragen voor:

– Werden er vanuit de federale overheid reeds concrete vragen aan Turnhout gesteld? Zijn de recente uitspraken van de ocmw-voorzitter in de pers het standpunt van het voltallige college?

– Hoeveel vluchtelingen zijn intussen in Turnhout reeds opgevangen en waar vinden ze een onderkomen?

– Heeft Turnhout nog extra capaciteit of wordt een en ander met de gemeenten van de stadsregio bekeken?

– Zijn er nog vrije mogelijkheden waar we eventueel vluchtelingen kunnen opvangen of zijn er gekende vluchtelingen waar we geen onderkomen voor vrij hebben kunnen maken?

– Wordt het LOI opnieuw of verder geactiveerd?

– Zijn er binnen de stadskas voldoende middelen om deze extra kost te financieren?

– Heeft het college kennis van privé initiatieven ter ondersteuning van de vluchtelingen problematiek?

– Er van uit gaande dat het verblijf van vele vluchtelingen mogelijk slechts van korte duur zou zijn, heeft men extra initiatievengenomen, of heeft men de intentie om initiatieven te nemen om deze mensen enig inzicht bij te brengen hoe onze samenleving, onze zogenaamde rijkdom tot stand komt?

 

Peter Segers (sp.a): ‘De cijfers zijn gepresenteerd op de commissie, ik ga daar niet op beantwoorden. Turnhout heeft de vraag gekregen voor extra plaatsen, drie dagen geleden. Daar is nog geen standpunt over ingenomen. De vraag ligt ter overweging binnen de organen van het OCMW en het college. Vorig jaar 55 plaatsen, nu 31 plaatsen. Kunnen wij 24 plaatsen extra creëren? Er zijn nog 3 plaatsen vrij. Het gaat over asielzoekers,mensen die nog in procedure zijn en nog niet erkend zijn. We hebben wettelijk geen enkel instrument om mensen te weigeren in te schrijven. Zijn er voldoende middelen? Heeft het college kennis van privé-initiatieven? We hebben daar geen oplijsting van. Als we dat in kaart willen brengen, dan kan dat. Tijdens de mondiale raad zal het thema ook aan bod komen. Zijn er nog mogelijkheden? Buiten die drie plaatsen die snel vrijkomen, zijn er geen mogelijkheden. Moeten we extra mensen opvangen, dan moeten wij op zoek naar extra opvangplaatsen. De 24 plaatsen die weggevallen zijn, zouden eventueel terug opengesteld kunnen worden. Als mensen erkend zijn, is het een ander verhaal. Dan is er ook een andere procedure. Dit is een algemeen antwoord. Ik ga er nu geen uitspraken over doen. We gaan dit in alle rust bekijken en we gaan kijken wat we kunnen en moeten doen. Het is logisch dat ook de Federale en Vlaamse overheid hierin hun verantwoordelijkheid nemen en het niet afschuiven op de lokale overheden.’

 

Peter Segers (sp.a): ‘Het enige dat wij kunnen doen, is dat de gemeenten ondersteund worden door de Vlaamse en Federale overheid. Sociale zekerheid wordt gedragen door alle werknemers. In de armoedeproblematiek zeggen we dan dat dit de verantwoordelijkheid is van de gemeente. De armoedecijfers zijn niet rooskleurig, het is niet dat we daar niets aan proberen te doen. Toch willen we solidair zijn en kijken wat we kunnen doen in de opvang van deze vluchtelingen. Het is inderdaad een vluchtelingenstroom. De enige manier om daar uit te komen, is daar met iedereen aan werken. België heeft de Conventie van Genève mee ondertekend, een internationaal bindend document. Dan kan je niet zeggen: wij doen niet mee. Ik heb een jaar met vluchtelingen gewerkt in het OCMW van Ravels. Elke vluchteling heeft een eigen verhaal en dan merk je dat er genuanceerd moet worden.’

 

Luc Hermans (CD&V): ‘Het is niet alleen een Europees probleem. Het moet ook daar ter plaatse opgelost worden.’

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Schepen, u heeft verwezen naar de federale overheid. Laat men de discussie daar voeren. Het gaat over Turnhout. U vertelt dat er plaatsen weggenomen zijn, er was ook geen volk om dit te vullen, nu wel.’

 

30 i) Projectsubsidie 1 euro maaltijden aan kinderen in armoede (Erwin Brentjens, N-VA, 2 september 2015)

 

Is het stadsbestuur bereid om een projectsubsidie in te dienen of te ondersteunen voor het aanbieden van “1 euro maaltijden” aan kinderen in armoede tot en met 12 jaar?

Begin augustus lanceerde Vlaams Minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans een projectoproep naar alle Vlaamse steden en gemeenten inzake het aanbieden van gezonde en betaalbare maaltijden aan kinderen in armoede en dit te koppelen aan integrale gezinsondersteuning.

Een projectvoorstel dient ten laatste op 30 september 2015 ingediend te worden en bij goedkeuring bedraagt de maximale subsidie 60 000 euro.

 

Peter Segers (sp.a): ‘We hebben al een project in ’t Antwoord in samenwerking met het Web en de Leeuweric. We zorgen voor ondersteuning. We bieden daar al maaltijden aan tegen 1 euro. In de komende weken is er een overleg. De kans dat we dit indienen is groot. Als we die aanvraag doen, dan proberen we het stadsregionaal aan te pakken. Ook in het licht van de stadsregionale samenwerking.’

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Verslag gemeenteraad maandag 1 juni 2015

De gemeenteraad van 1 juni begon met een mededeling van enkele ouders van basisschool De Paddestoel. Het oudercomité is het niet eens met de aangekondigde sluiting van de school en roept de gemeenteraadsleden vlak voor de stemming op om ‘met hun hart te stemmen’. Het mocht niet baten, de gemeenteraad keurde de sluiting goed. Maar dat was niet alles wat er op deze gemeenteraad beslist werd.

GR 3

Openbare zitting

 

Paul Meeus merkt een verschuiving van de fracties op in de gemeenteraad.

 

Het verslag van mei werd goedgekeurd.

 

1.

Er werd een voorstel van burgers ingediend over de intentie van het stadsbestuur om de kleuterschool De Paddenstoel te sluiten. Zij verzamelden hiervoor voldoende handtekeningen en worden dus uitgenodigd om dit te komen toelichten op de gemeenteraad. De gemeenteraad nam kennis van dit voorstel van burgers.

 

Woordvoerster oudercomité De Paddestoel Tamara Abkoude:

 

‘Eind april hebben jullie bekend gemaakt dat jullie de intentie hebben om De Paddestoel te sluiten. Dit heeft heel wat ophef veroorzaakt. Wij staan hier uit naam van 550 mensen die onze petitie ondertekenden en uit naam van 40 kleutertjes die hier niet kunnen spreken. Zij verdienen ook hun plaatsje hier in Turnhout. Ze verdienen het niet om nu van plaats veranderd te worden. We zijn geen opstandige ouders. Jullie hadden misschien geen protest verwacht? Als jullie hier eerder geweest waren, hadden jullie kunnen weten dat deze beslissing protest zou opleveren. Als we uitleg vroeger aan schepen Boogers, kregen we het antwoord ‘dat zien we wel’. Multiculturaliteit is belangrijk; kinderen leren van elkaar door met elkaar te spelen,…Kinderen zijn zo sneller geïntegreerd in de stad. Jullie halen alternatieven aan: het Stadspark of de Parkwijk. 1900 meter tussen de Parkwijk en de Paddestoel, dat is de afstand tussen beide scholen. Dat valt op zich nog mee, maar als je op en af rijdt is dat 8 km per dag voor de kindjes. Dat is wel veel.

 

Jullie zeiden dat er een begeleiding zou komen voor onze kinderen? Wat houdt die begeleiding precies in? Moesten we de routes volgen die schepen Boogers voorstelt, dan is dat geen veilig alternatief. De vergunning voor de prefab gebouwen zijn verlopen. Nu krijgen we te horen dat die gebouwen er zonder vergunning staan, terwijl ze al die jaren wel gedoogd werden. Als jullie dit tien jaar geleden hadden aangepakt, dan zaten we hier nu niet. Voor ons is dit slordigheid. Er is toen ook een belofte gedaan aan de school: als het leerlingenaantal stijgt, dan mag het schooltje blijven. Voor ons was deze aankondiging dan ook een bom. We hadden dit totaal niet verwacht, omdat het een schooltje in volle groei is. Er zijn genoeg andere alternatieven.

 

De stad Turnhout heeft nooit onze school gepromoot. Ik woon in deze wijk en ik heb bijvoorbeeld van de stad nooit een foldertje gekregen over De Paddestoel. Zelfs op het moment dat de school een absoluut dieptepunt kende, nam de stad geen initiatief. Maar toch heeft iemand binnen de school de school gemaakt tot wat het nu is. Er wordt nu van alles georganiseerd, we hebben een team enthousiaste leerkrachten. Gisteren was er een schoolfeest, jammer genoeg was er niemand van de politieke meerderheid. We hadden toch verwacht dat jullie op zijn minst een kwartiertje langs zouden komen om de kleutertjes in de ogen te kijken. Want het is over hun toekomst dat jullie vandaag gaan beslissen.

 

We hopen dat niemand van ons lid moet worden van OVK. We hopen dat onze kinderen niets zal overkomen. We blijven naast actievoerders, zeker bewoners van Turnhout. We willen jullie niet afkraken, maar wel onze teleurstelling laten merken. Er wordt gesproken over eerlijke communicatie. Dat is niet het geval. Er zijn momenteel geen kinderen die de overstap gaan maken naar De Parkwijk of het Stadspark. Voor ons stopt het hier niet. Wij gaan door tot de Raad van State. Ik hoop dat iedereen hier stemt met het hart.’

 

2.

De gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanduiding van een nieuwe voorzitter voor commissie 4.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Wat is de aanleiding hiertoe? Bij mijn weten waren de problemen uitgeklaard?’

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘U heeft gezien wat er zich afgespeeld heeft op de gemeenteraad van maart. Voormalig voorzitter van commissie 4 was geacht aanwezig te zijn op de raad, maar hij is niet de hele avond geweest. Het leek ons best om een voorzitter te hebben die ook gedragen wordt door de gemeenteraad. Vandaar deze beslissing.’

 

3.

De financieringsvereniging IKA houdt in opdracht van de gemeenten in haar werkingsgebied verschillende strategische participaties aan. IKA biedt aan de stad Turnhout de mogelijkheid om in te tekenen op maximaal 4.023 aandelen met waarde per aandeel van 50 euro. Het maximaal bedrag van 201.150 euro kan gefinancierd worden met de middelen die beschikbaar zijn op de rekening courant bij IKA. De gemeenteraad wordt gevraagd hierop in te tekenen.

 

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang): ‘We keuren zowel punt 3 als 4 goed, alhoewel we toch onze bedenkingen hebben.’

 

Paul Moelans (N-VA): ‘Ons lijkt het opportuner om een groot deel te investeren in voetpaden, of in De Paddestoel. Het is jullie keuze om te gaan voor eventuele winsten uit aandelen, maar die zijn nooit zeker. We willen ons daarom onthouden voor dit punt en voor punt 4.’

 

Francis Stijnen (CD&V): ‘We kunnen dit geld niet rechtstreeks aanwenden voor investeringen, maar wel voor vervroegde schuldaflossingen. Waardoor er iets meer ruimte blijft voor investeringen. We gebruiken zeker een stuk voor een vervroegde afbetaling.’

 

Een onthouding van N-VA

 

4.

Via brief van 15 april 2015 van IKA wordt aan de stad Turnhout de mogelijkheid aangeboeden om in te tekenen op aandelen Publi-T te financieren met middelen op de rekening courant bij IKA.

De gemeenteraad wordt gevraagd hierop in te tekenen.

 

Een onthouding van N-VA

 

 1. + 6. + 7. + 8. + 9.

Verschillende intercommunale verenigingen organiseren een algemene vergadering in juni. Gevraagd wordt om standpunten in te nemen over de dagorde en vaststelling van het mandaat van volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager.

– Cipal op 12 juni

– Pidpa op 15 juni

– Iveka op 16 juni

– IKA op 16 juni

– Pontes op 17 juni

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Onze fractie gaat zich onthouden’.

 

10.

Op vraag van organisatoren van evenementen kan in de toekomst de stedelijke podiumwagen ook ontleend worden. Hiervoor worden tarieven en voorwaarden toegevoegd in het retributiereglement. De reeds bestaande tarieven en voorwaarden werden niet aangepast.

De gemeenteraad wordt gevraagd het aangepaste retributiereglement op de tijdelijke inname van het openbaar domein, het ontlenen van materialen en het verlenen van toelatingen bij evenementen, goed te keuren.

GR 1

 

11.

Er wordt een maximaal bedrag voor de nieuwe betalingsuitnodigingen ingevoerd omdat de op het reële verbruik berekende betalingsuitnodiging voor sommige gezinnen veel te hoog is om in één keer te kunnen betalen. Het gewijzigde reglement ligt ter goedkeuring voor.

 

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang): ‘In welke mate zijn deze maatregelen voldoende om de armoedeproblematiek in onze stad aan te pakken? In feite voert men een asociaal beleid. Toen ik vroeg om extra sociale correcties, werd dit geweigerd door de bevoegde schepen. Er zijn maar twee sociale correcties: gezinnen met kinderen en mensen met een incontinentieprobleem. We vinden dit veel te weinig. We zijn niet van plan om dit punt goed te keuren.’

 

Pierre Gladiné (De Stadslijst): ‘Wij zijn toch content dat het bestuur is ingegaan op onze vraag om facturen per schijf van 75 euro te betalen. Toch blijven wij van mening dat de tarieven in Turnhout nog te hoog zijn in vergelijking met buurgemeenten en dit hele gebeuren komt niet ten goede van het milieu, maar van de stadskas.’

 

Hannes Anaf (sp.a): ‘Ik ga niet de hele discussie opnieuw voeren. We hebben de vrijstelling uitgebreid. U zegt dat er maar twee sociale correcties zijn? U vergeet te vermelden dat er ook een dubbele sociale correctie geldt voor ouders van kinderen die van een verhoogde tegemoetkoming genieten.’ (nvdr: zij krijgen 40 euro in jaar 1 en 2 en 20 euro in jaar 3 in plaats van 20-20-10.)’

 

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang): ‘Ik heb niet gezegd dat wij tegen het feit zijn dat er kleinere facturen komen. Ik heb gezegd dat jullie hiermee de perceptie willen ophangen dat jullie een sociaal beleid voeren, en dat klopt volgens ons niet.’

 

Hannes Anaf (sp.a): ‘Ik wil u geen woorden in de mond leggen, ik stel alleen uw stemgedrag vast.’

 

Francis Stijnen (CD&V): ‘Wij voeren een beleid die op vele zaken zorgt dat er in sociaal beleid heel wat initiatieven genomen worden. Dit speelt op verschillende domeinen.’

 

12.

De gemeenteraad wordt gevraagd advies te verlenen over de jaarrekeningen van verschillende kerkraden.

 

13.

De gemeenteraad neemt standpunten in over de dagorde van de agenda van de algemene vergadering EVA Kinderopvang Turnhout.

 

14.

De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp rooilijnplan voor het inbreidingsproject aan de Lokerenstraat voorlopig vast te stellen. Het projectgebied omvat de terreinen tussen de Lokerenstraat nrs. 137-141 en de muur rondom de voormalige legerkazerne Campus Blairon. Op 13 juni 2013 werd reeds een positief stedenbouwkundig attest afgeleverd voor de ontwikkeling van een woonproject op deze terreinen.

 

15.

Om de doelstellingen van het burgemeestersconvenant te behalen en om een breed draagvlak onder de bevolking te creëren, kent de stad Turnhout een subsidie voor duurzame klimaatprojecten toe.

Het subsidietoelagereglement duurzame klimaatprojecten ligt ter goedkeuring voor.

 

16.

In de Stedelijke Handelsschool Turnhout kan voor het schooljaar 2015-2016 een betrekking in het ambt van adjunct-directeur in stand worden gehouden. Voor de invulling van een betrekking van adjunct-directeur in de Stedelijke Handelsschool Turnhout is het aangewezen een algemeen kader vast te stellen.

 

17.

De woning Kruishuisstraat is opgenomen in de lijst van de te verkopen stadseigendommen, volgens meerjarenplanning in 2014.

Omdat de woning verhuurd is en een huuropzeg zonder vergoeding momenteel niet mogelijk is, aangezien de eerste termijn reeds verstreken is, werd eerst bekeken of er een mogelijkheid was om de bewoner, een gepensioneerde pastoor, te herhuisvesten. Dit zou de verkoopbaarheid van de woning sterk verhogen.

Er werd een woning aangeboden in het Begijnhof, maar deze wenste daar niet op in te gaan. Het huis zal dus verkocht worden, bezwaard met het huurcontract.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de openbare verkoop van dit pand.

 

18.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de kosteloze overdracht voor algemeen nut van de grond, 3/3 infrastructuurwerken en wegenis, gelegen Kasteelloop.

 

19.

Na de opmaak van het strategisch meerjarenplan en naar aanleiding van de besparingsbesprekingen, werd een lijst opgemaakt met alle gronden en patrimonium die de stad te koop wil aanbieden deze legislatuur. In de meerjarenplanning werden de inkomsten door de verkoop van de gronden gelegen aan de Jozef Simonslaan 16 opgenomen voor het jaar 2016. Het perceelheeft een oppervlakte van 2 590m². Op het perceel bevinden zich een (conciërge)woning en een aantal klascontainers. De site kan als projectgrond verkocht worden of overgedragen naar het AGB indien de ontwikkeling in eigen hand wordt gedaan. Afhankelijk van het ontwerp en de randvoorwaarden (onder meer de realisatie van groen, eventueel ook een wijkvoorziening), kunnen er zo’n 7 à 9 kavels worden gerealiseerd; alleszins is er geen hoogbouw mogelijk. De locatie Paddenstoel in de Jozef Simonslaan zal hierdoor moeten sluiten na het schooljaar 2015-2016.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de intentie tot herstructurering van deze locatie.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang):

 

‘Ik heb vastgesteld dat de actiegroep correct gehandeld heeft, maar niet zo behandeld is geweest. De actiegroep werd geregeld van het kastje naar de muur gestuurd, kreeg verkeerde informatie,…Er is een slechte communicatie gevoerd tot op de dag van vandaag. Er zijn heel wat drogredenen aangevoerd, bijvoorbeeld over de toestand van de gebouwen. De stad voert argumenten aan die geen argumenten zijn, of er niet toe doen. De gebouwen zijn bijvoorbeeld niet afgekeurd door de inspectie. Ik wil een aantal politieke bedenkingen doen. Wat me stoort is dat politiek fatsoen ontbreekt. Hier wordt een actiegroep gehoord omdat dit wettelijk voorzien is. De actiegroep stelt vragen, maar krijgt geen tijd om alles ten gronde te bespreken. Er is geen tijd voor antwoorden en reflectie. Je zou kunnen denken dat, als je goed bestuur voert, dat je die mensen hoort en uit beleefdheid de definitieve stemming uitstelt naar een volgende vergadering. Zodat je op zijn minst de schijn kunt opwerpen dat er geluisterd wordt. Maar dat is niet het geval. De beslissing wordt gewoon doorgedrukt. Ik gebruik ‘doorgedrukt’, omdat heel wat leden van de meerderheid achter de schermen zeggen dat ze ‘moeten’ goedkeuren. Jullie zijn op gesprek geweest bij de mensen van de actiegroep. Jullie hebben vastgesteld dat het een bloeiende school is. In brede kringen wordt deze beslissing in twijfel getrokken. De meerderheid wordt gedwongen door het college om deze beslissing te nemen.

 

Jan Van Otten, u komt op voor de belangen van de individuele burger. U neemt het op voor de gewone burger die iets tekort komt. En nu gaat u met uw fractie achter deze beslissing staan. Het sociaal imago heeft een ferme deuk gekregen.

Schepen Anaf, u heeft hier maanden geleden een pleidooi gehouden voor een kindvriendelijke stad. Door hier nu een kleuterschool te sluiten die gedragen wordt door een volledige buurt, slaat u het glas van uw eigen kindvriendelijke stad stuk. Als deze beslissing negatief uitslaat voor De Paddestoel, dan steunen wij u niet meer.

Collega’s van Groen, mevrouw De Wilde, u staat zelf in het onderwijs. U gaat er elke dag voor. U gaat nu achter het besluit van dit college staan?

Collega’s van TIM: Turnhout Iedereen Mee, behalve de kleuters van De Paddestoel. U hebt alle buurten rond gereisd met een caravan; u bent begaan met de burger. Nu vraag ik me af: gaat u ook met de caravan naar De Paddestoel? Wat is de volgende buurt dat u in de steek gaat laten?

Collega’s van CD&V, mevrouw De Kinderen: ik kan me niet voorstellen dat u dit voorstel steunt, niet in uw hart. U bent de onderwijspartij bij uitstek. De partij van het gezin en van onderwijs steunt het standpunt van het college. Een standpunt dat alleen maar rond geld draait.

 

Ik heb meteen gevraagd of er al een potentiële koper is. Ik heb vernomen van collega’s dat mensen uit de RvB van een sociale woonmaatschappij de vraag hebben gesteld; ze zijn geïnteresseerd. Dat wijst op een verborgen agenda. Of gaat het om het definitief afwenden van het stedelijk onderwijs? In 2013 hebben we hier een stormloop gehad van de jongeren van de Wollewei die bezorgd waren. Partijen die nu in de meerderheid zitten, gingen toen hevig tekeer omdat je niet op kinderen mag besparen. Die partijen zitten nu aan de andere kant. Hoe anders is het verhaal van De Paddestoel?

 

Mijn vraag aan schepen Boogers: Durf de burger in de ogen blijven kijken. De geloofwaardigheid van je bestuursakkoord komt zo onder druk te staan. We zullen niet nalaten u voortaan op elke zin van het bestuursakkoord te wijzen. U kunt de zaak ook uitstellen, minstens een jaar. Om zo tot een goede dialoog te komen met de mensen van het actiecomité. Als zij naar de Raad van State stappen, dan maken ze een goede kans. We weten allemaal dat het niet de eerste keer is dat de stad daar in het zand moet bijten. Keer op uw beslissing terug! Of stel de zaak even uit. Dit is een slechte beslissing die genomen gaat worden.’

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Ik hoef vanuit mijn partij niet veel meer toe te voegen aan wat collega Meeus gezegd heeft. De formulering waarover gestemd moet worden, is onjuist. Dit klopt niet met de wetgeving en de juridische omkadering van de school. Een vestiging kan niet herstructureren. Het is de school die kan herstructureren. De school is niet De Paddestoel, maar de Stedelijke Basisschool. ‘Herstructureren’ wil zeggen dat de school een vestigingsplaats bij creëert of afstoot. Ik zou dus zeer goed bedenken waarover u stemt en wat de juridische gevolgen ervan kunnen zijn. In navolging van mijn collega, kan ik dit zeggen. We worden geconfronteerd met een koud bestuur die een warm engagement van een buurt naar een school toe in flarden schiet. De Paddestoel is een open stoel gericht met het vizier op de wijk, waar geen drempels zijn en waar iedereen welkom is om toe te treden tot de gemeenschap. Deze beslissing kan een bom leggen onder het stedelijk basisonderwijs. Als er toch dient gestemd te worden, dan eis ik de hoofdelijke stemming.

 

Pierre Gladiné (De Stadslijst): ‘Het stedelijk onderwijs wordt beperkt in haar ontwikkelingsmogelijkheden. We zijn vragende partij om het stedelijk onderwijs tegen het licht te houden. In het dossier De Paddestoel is weinig overleg geweest. Is de overname door een ander onderwijsnet overwogen? Het had zover niet moeten komen, als de meerderheid de moed had gehad om het stedelijk onderwijs naar een ander net over te hevelen. De school kan nog jaren meegaan. Ik pleit om de weg van de dialoog te voeren met de ouders van De Paddestoel.’

 

Marc Van Damme (Vlaams Belang): ‘Ik kan me alleen maar aansluiten bij de collega’s. Ik begrijp dat je een gebouw wil verkopen om er kapitaal uit te halen. Mijn begrip stopt echter als er in een gebouw menselijk kapitaal zit. Zij zijn de toekomst. Heb de moed om jullie eigen beslissing te nemen en volg de meerderheid niet.’

GR 2

 

Marc Boogers (Groen):

‘Wij hebben altijd veel belang gehecht aan de communicatie met jullie in dit dossier. We hebben ruim op voorhand bekend gemaakt wat er gaat gebeuren, meer dan een jaar op voorhand. Het past in het transparante beleid dat jullie hier jullie standpunt konden toelichten. We begrijpen dat het zwaar valt om de school te verlaten. Wij voelen ook mee met de kinderen die afscheid moeten nemen van hun vertrouwde omgeving. De beslissing zelf gaat niet op jullie goedkeuring kunnen rekenen, we begrijpen dat. Voor jullie is dit niet de gewenste keuze. Desondanks blijven wij ervan overtuigd dat dit de goede beslissing is. We willen de kinderen niet in de steek laten. Voor elk kind is er een plaats is in een andere Turnhoutse school. We willen een veilig traject uitzoeken voor de kinderen. We willen benadrukken dat we een grote betrokkenheid willen bij de buurt. De bewoners maken zich zorgen over de nieuwe invulling van het domein. Wij wensen met hen ook in dialoog te gaan.’

 

Woordvoerster actiecomité Tamara Abkoude: ‘Dit hebben we al tien keer gehoord. Een open communicatie betekent niet dat ons een beslissing opgedrongen wordt. Je moet de mensen de kans geven om hierover in gesprek te gaan en dat hebben we de voorbije maanden echt gemist. Jullie gaan het onderzoeken? Is dat hetzelfde als ‘We gaan het bekijken?’ Wanneer dan? Er is absoluut niets concreet? U verwacht van ons dat wij akkoord gaan? Ik hoop dat iedereen in zijn hart kijkt en een goede beslissing neemt. Meer vragen we niet.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): Boogers, ik vind het bizar dat u nu aankondigt dat er een aantal plannen zijn en dat u daar met de bewoners over gaat praten. Dit had perfect in een groot pakket gekund. Ik vraag om dit dossier uit te stellen.’

 

Marc Van Damme (N-VA): ‘Nu zijn er ineens plannen?’

 

Eric Vos (T.I.M): ‘Er zijn geen plannen. De schepen drukte enkel zijn intentie uit om in de toekomst met de buurt in dialoog te gaan.’

 

Marc Boogers, op de vraag over de juridische onjuistheid van de formulering: ‘Dit is de standaardzin, gebruikt door het OVSG.’

 

De gemeenteraad ging over tot de stemming; de sluiting wordt goedgekeurd.

 

Vragen van raadsleden

 

20 a) Asbestcement in waterleidingen (Johan Guedon, N-VA, 29 april 2015)

 

In de media hebben wij vernomen dat er gevaarlijke asbestvezels zitten in ons drinkwater. 30 procent van onze waterleidingen bestaat uit asbestcement en die vezels kunnen loskomen en in ons kraantjeswater belanden.

– Heeft het gemeentebestuur kennis of er buizen voor het leidingwater in Turnhout bestaan uit asbestcement.

– Wat zijn de intenties van het stadsbestuur omtrent deze problematiek.

 

Wannes Starckx (Groen): 108 km asbestleidingen in Turnhout, wat volgens Pidpa relatief weinig is (in heel Vlaanderen een 19.000 km asbestleidingen). Er is een bepaald traject dat Pipda volgt om deze leidingen te verwijderen. Bij werkzaamheden worden de leidingen verwijderd. Verder hebben deze leidingen voorrang bij het preventief onderhoud. Er is geen timing opgelegd om deze leidingen te vervangen. Dat is wel zo het geval bij waterleidingen. Op dit moment gaat men ervan uit dat minimale hoeveelheden asbest geen gevaar betekenen voor de volksgezondheid.’

 

Koppeling van de vragen 20b en 20f:

 

20 b) Bekommernissen handelaars Gasthuisstraat en omgeving (Paul Meeus, Vlaams Belang, 27 mei 2015)

 

De burgemeester en schepen Hermans hebben op 22 mei een onderhoud gehad met een delegatie van de Handelaars uit de Gasthuisstraat en de onmiddellijke omgeving. De handelaars vragen dringend naar zuurstof in hun winkelgebied. Daartoe vragen zij onder meer om het project Victoriehof alle kansen te geven en de leegstand dringend aan te pakken.

Naar verluidt zou de burgemeester de bekommernissen van de handelaars delen.

 1. In welke mate gaat het stadsbestuur tegemoet komen aan de bekommernissen aangaande de leegstand in de Gasthuisstraat?
 2. Blijft het schepencollege zich mordicus verzetten tegen de ontwikkeling van het project Victoriehof?
 3. Recent werd een infobrochure over het Turnova-project in alle bussen van de stad bedeeld, waarin de meerderheidspartijen uitdrukkelijk aan bod kwamen. Hierdoor wordt de perceptie verder gevoed dat het schepencollege ten aanzien van andere nieuwe winkelprojecten zich minder soepel en terughoudend opstelt. Realiseert het college zich dit?

 

20 f) Grieven Turnhoutse handelaars (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 27 mei 2015)

 

Afgelopen week bezorgde een delegatie van Turnhoutse handelaars een open brief aan het schepencollege waarin ze hun grieven duidelijk kenbaar maakten. Wat ze vragen is weinig opzienbarend, namelijk een positieve visie van het stadsbestuur op de ontwikkelingen in het stadscentrum, en een degelijk beleid van het schepencollege hierover. Dat ze dit moeten vragen is daarentegen wel opzienbarend, aangezien het schepencollege de voorbije jaren al vaak lippendienst heeft bewezen aan een kernversterkend beleid. In de praktijk blijkt echter vaak het tegenovergestelde, zoals in het dossier Victoriehof opnieuw te merken valt.

Daarom had ik graag geweten op welke manier het schepencollege zal reageren op de vragen van deze handelaars. Krijgen ze voor 20 juni echte antwoorden op hun vragen of wordt het weer hetzelfde liedje van de voorbije jaren? Veel blabla, maar weinig …

 

Luc Hermans (CD&V): ‘het klopt inderdaad dat we een delegatie mochten ontvangen en dat we naar hun grieven geluisterd hebben. We hebben een opsomming gemaakt van de initiatieven die we als stad organiseren in functie van het aantrekkelijk maken van het stadscentrum. We hebben duidelijk aangehaald dat we actief gesprekken voeren met eigenaars, het herinvullen van panden en contacten leggen tussen eigenaars-handelaars. Verder bekijken we binnen het collega wat er gerealiseerd kan worden. We verbeteren de bewegwijzering naar de parkings. We pleiten voor gefaseerde ontwikkelingen aan weerskanten van de Grote Markt. Wat het Turnova-magazine betreft, dat is een onderdeel van het communicatietraject.

 

20 c) Vragen over vzw organisatiecomité Stadsparkfeesten (Paul Meeus, Vlaams Belang, 27 mei 2015)

 

In mei 2006 werd de vzw Organisatiecomité Stadsparkfeesten opgericht, waarvan Eric Vos, toen schepen en nu burgemeester, als een van de drie bestuurders werd aangesteld.

“Om zijn doelstellingen te bereiken werkt de vereniging nauw samen met het stadsbestuur van Turnhout, de Turnhoutse stedelijke adviesraden en kan zij beroep doen op of samenwerken met private partners.” (citaat uit de statuten) Bovendien heeft de vzw haar maatschappelijke zetel op de Campus Blairon 200. Een en ander doet derhalve vermoeden dat deze vzw een vereniging is die onder de vleugels van het stadsbestuur opereert.

 1. Is de vereniging momenteel nog operationeel en bestuurlijk reglementair samengesteld?
 2. Wanneer vonden sinds de oprichting de algemene vergaderingen en de raden van bestuur plaats?
 3. Zijn de rekeningen en de begrotingenconform de bepalingen in art. 15 van de statuten neergelegd?
 4. In welke mate heeft er sinds de oprichting een ‘nauwe samenwerking’ met hiervoor genoemde partners plaatsgevonden?
 5. Welke financiële transacties zijn er in de voorbije jaren gebeurd tussen het stadsbestuur van Turnhout en de vzw?
 6. Is een dergelijke vzw nog nuttig? Zo ja, binnen welke context?

 

Hannes Anaf (sp.a): ‘Ik ben geen voorzitter van vzw. We zijn volop aan het zoeken naar nieuwe mensen om zich aan te sluiten bij de vzw. In welke mate is er een nauwe samenwerking met partners? Oorspronkelijk de sportraad en de cultuurraad, nu vooral de sportraad. Er zijn wel andere partners, zoals de atletiekvereniging, de schaakkring,…De financiële transacties, dat gaat over een jaarlijks bedrag van 750 euro. De vzw is nuttig om de Stadsparkfeesten elk jaar tot een succes te maken.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Het is mij nog onduidelijk tot wat die vzw precies dient.’

 

Hannes Anaf: ‘De coördinatie van de inzet van personeel gebeurd door de sportdienst.’

 

 

20 d) Organisatie festival voor rockabillyfans (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 27 mei 2015)

 

De organisatoren van Rockin’ Around Turnhout hebben beslist dat de 20e editie de laatste was. De grote financiële verantwoordelijkheid en in het bijzonder de kostprijs van de Warande wogen zwaar op de organisatie. Vanuit de Warande dringt men aan op een gesprek met de organisatie en het stadsbestuur om dit bijzonder succesvolle festival niet te laten verdwijnen.

Graag hadden we dan ook vernomen welke initiatieven het stadsbestuur zal nemen om ervoor te zorgen dat de rockabillyfans ook volgend jaar hun weg naar Turnhout zullen vinden.

 

Astrid Wittebolle (Groen): ‘We hebben de organisator gevraagd of hij een gesprek wil hebben. We gaan dit gesprek ook hebben. Het feit dat de man toch in gesprek wil gaan, stemt ons iets positiever. We gaan ons best doen om dit festival boven water te houden. We houden u op de hoogte via de commissie.’

 

Koppeling van de vragen 20e, 20g en 20h:

20 e) Acties tegen stopzetting fietspunt in station door NMBS (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 27 mei 2015)

 

De NMBS kondigde recent aan de ondersteuning van de fietspunten in verschillende ‘kleinere’ stations stop te zetten. Ook het station van Turnhout is slachtoffer van deze maatregel. Het gemeentebestuur van Mol kondigde alvast aan om samen met de andere getroffen Kempense gemeenten (Herentals, Geel en Turnhout) te overleggen en te proberen de NMBS op andere gedachten te brengen.

Welke acties zal het stadsbestuur in dit kader ondernemen?

 

20 g) Onderhoud Kempische burgemeesters met NMBS (Erwin Brentjens, N-VA, 27 mei 2015)

 

Welke punten werden er besproken tijdens het onderhoud dat enkele Kempense burgemeesters gehad hebben met de NMBS? Werden er beloften gemaakt? Hoe en met wie werd dit onderhoud voorbereid en welke prioriteiten tijdens het onderhoud bepaald werden?

Op vrijdag 22 mei had een delegatie van Kempense burgemeesters een onderhoud met de NMBS.

 

20 h) Stopzetting plannen NMBS nieuw station (Erwin Brentjens, N-VA, 27 mei 2015)

 

Heeft de stad een officieel bericht van de NMBS ontvangen dat de plannen voor een nieuw station in de koelkast gestopt werden? Heeft de stad dit gegeven ter sprake gebracht tijdens het gesprek op 22 mei? Wat heeft de stad ondertussen ondernomen om het belang van dit masterplan te onderstrepen? Welke stappen werden hiervoor in het verleden gezet?

De NMBS-top heeft de masterplannen voor de stations van Herentals en Turnhout in de wachtkamer gezet.

 

Marc Boogers (Groen): ‘We zijn inderdaad op 22 mei naar Brussel getrokken. We hebben de algemeen directeur transport gezien, de general manager transport hebben we gezien samen met het hoofd externe communicatie. We hebben een dossier afgegeven wat inhield de resultaten van de enquête, 25 artikels die in de kranten verschenen, foto’s van hoe het station er bijligt en briefmateriaal om alles te illustreren. We hebben de resultaten van de enquête gedetailleerd overlopen. Ze hadden die overigens zelf al heel aandachtig bekeken. We zijn door de 25 artikels gegaan die we samen overlopen hebben om te bewijzen hoezeer dit Turnhout en de pers beroert. We hadden fotomateriaal bijgevoegd met name foto’s van de betontegels van perron 2 en daarnaast foto’s van de omheining aan de kant van perron 1 (waar bussen de Lijn rijden), een omheining die al geruime tijd stuk gereden is en waar nu linten hangen. De brokstukken liggen er nog de grond.

 

Het antwoord van de NMBS op dit ogenblik:

 • De renovatie AN75 (varkensneus): we zijn in ons opzet geslaagd. We hebben een toezegging over het tijdstip van renovatie. Men is dit in snelheid aan het renoveren. Het eerste treinstel zou klaar zijn in november en dit zou naar Turnhout komen. Er is een verdere renovatie voorzien. De verdere gerenoveerde toestellen zouden ingezet worden op de lijn Turnhout. We krijgen zo maximaal mogelijk nieuwer materiaal totdat de gerenoveerde toestellen ingezet kunnen worden. Het begin is gemaakt.
 • Stiptheid: de cijfers zijn beter dan de inloopperiode in januari. Na de inloopperiode is alles beter. De stiptheid gaat verder verbeteren bij de gerenoveerde AN75. De huidige toestellen AN75 zorgden in het verleden voor extra pannes.
 • Investeringen: we hebben twee keer schriftelijke bevestiging gehad. Perron 2 zou aangepakt worden door Infrabel. Op 22 mei hebben we gemeld dat dit maar voor de helft is aangelegd: we hebben graag dat dit afgewerkt wordt. Een tweede investering betrof de fietsenstalling. De NMBS wil bij voorkeur investeren in wat de klant direct aanbeland. De investering van die overdekte fietsenstalling gaat door. Die zal in 2015 gerealiseerd worden. Ik heb dat gecheckt. De goedkeuring ligt bij onze dienst Ruimtelijke Ordening. We gaan dit plan toelichten in de commissie. Wat gaat er dan niet door? Alles wat de klant niet direct aanbeland. Dat gaat dan over de investering aan ons stationsgebouw. Het ging om een optimalisatie van veiligheidsaanpassingen. Dat is op dit moment niet de prioriteit van de NMBS. Vandaar dat dit ‘on hold’ staat. Instappen trein: er zijn drie hoogtes van perrons in België. De ruwbouw om perrons te verhogen zit bij Infrabel, de afwerking bij de NMBS. Het nieuwe investeringsplan komt er in het najaar aan. Wat we duidelijk voelen: het gaat door als het de klant aanbeland.
 • De prijszetting abonnees: de 260 euro versus de 200 beloofde euro. De NMBS heeft zich verontschuldigd. Ze hebben dan verkeerd gecommuniceerd. De NMBS zegt dat ze duidelijke redenen geven om op die 260 euro te blijven (vergelijking met andere partners), ze zeggen dat we als stad tussen kunnen komen in de prijs. De NMBS investeert in een extra overdekte fietsenstalling. Ze hopen dat dit een aantal mensen over de streep trekt om met de fiets naar het station te komen.
 • Fietspunt: het klopt dat er een aankondiging is geweest van een sluiting in de kleinere stations. We hebben gezegd dat we tegen de sluiting van een fietspunt zijn. De top van de NMBS heeft met verbazing gekeken naar diverse artikels die in de pers hierover verschenen zijn. De sluiting van de 15 fietspunten staan opnieuw op de agenda van het directiecomité van de NMBS. Ik hoop dus op positieve feedback. Begin juli is er een bijeenkomst van fietsberaad en daar zal overleg zijn over de 45 fietspunten heen. Dit is uiteindelijk zonder lokaal overleg zomaar plots gecommuniceerd.
 • Het aanbod: in het weekend alleen naar Antwerpen. Een bijkomende trein is financieel niet haalbaar. Over de weggevallen trein: de bezetting van die trein was te laag. Het enkel spoor dat we hebben beperkt het treinverkeer en toekomstige treinmogelijkheden. Hieraan iets doen is voor de NMBS prioriteit. Er komt een extra trein Mol-Herentals, waarop Turnhout aansluiting heeft.
 • De aansluitingen: de minder stipte cijfers hebben ervoor gezorgd dat de aansluitingen moeilijk zijn. Er is nu beterschap.
 • Aanbod: men heeft ons aangeboden om op 3 juli samen naar Mechelen te gaan om te gaan kijken naar een gerenoveerde varkensneus. Ik heb afgesproken met de voorzitter van de gemeenteraad om binnen de fracties te bekijken wie mee wil gaan.’

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Bedankt voor de uitleg. Hopelijk kunnen de reizigers genoegen nemen met de beloften die gemaakt zijn.’

 

20 i) Organisatie ‘Week van de anderstalige Klant’ (Erwin Brentjens, N-VA, 27 mei 2015)

 

Verklaart de stad zich bereid om de intentie te hebben in de toekomst een “Week van de anderstalige Klant ” te organiseren?

De N-VA stelt voor om samen met het Centrum voor Volwassenenonderwijs en eventuele andere partners een Week voor de Anderstalige klant te organiseren. Tijdens deze week krijgen cursisten Nederlands de kans om de taal te oefenen en het lokale handelsaanbod beter te leren kennen.

“Een taal leer je het best door deze ook buiten de klas te gebruiken.” In het basisonderwijs gebruiken leerkrachten de uren ANTK om samen met hun leerlingen o.m. een bezoek te brengen aan een buurtwinkel, een grootwarenhuis.

Met dit initiatief krijgen de anderstaligen de kans om in een praktische situatie Nederlands te oefenen en tegelijk kennis maken met de lokale handelaars.

Met het project kunnen cursisten via een uitgestippelde route vragen stellen aan lokale handelaars. Deze vragen hebben de cursisten zelf voorbereid in de klas. De deelnemende handelaars krijgen een korte vorming waarin hen wordt aangeleerd hoe ze in eenvoudige taal het nodige kunnen duidelijk maken.

 

Peter Segers (sp.a): ‘Ik ben bereid om te bekijken wat we kunnen doen. Het is ook de vraag of handelaars hierop zitten te wachten, dat zullen we moeten aftoetsen. Misschien is het interessant om te bekijken hoe ze omgaan met onze bestaande projecten. Het lijkt me interessant om te bekijken of we nieuwkomers in contact kunnen brengen met handelaars.’

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Ook Unizo heeft hieronder de schouders gezet.’

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest