burgerbeweging in actie

Verslag gemeenteraad maandag 30 maart 2015

Openbare zitting

 

De gemeenteraad vangt aan met vrijwilligers van Dinamo die een petitie komen overhandigen aan het schepencollege. Dinamo reageert hiermee op de aangekondigde besparingen van 40 %. De petitie werd ondertekend door 2.746 personen.

‘We zijn vanuit Dinamo een beetje ongerust wegens de aangekondigde bezuinigingen. Dinamo doet heel wat activiteiten, niet alleen 60-plussers kunnen bij ons terecht, we hebben een echte visie dat in een beleidsplan is gegoten. We hebben nergens de motivatie gehoord waarom ons de 40 % besparingen boven het hoofd hangt. Vanuit welk beleid gebeurt dit? We willen ook graag een gesprek aangaan me jullie, stadsbestuur. We willen er als volwassen mensen met jullie over praten.’

 

Luc Hermans: ‘We zullen uw vraag behandelen in het college.’

 

Daarna werd de raadszitting geopend.

 

1.

Het mandaat van Astrid Wittebolle vervalt in de raad van bestuur van Toerisme Provincie Antwerper vzw.

De gemeenteraad wordt gevraagd iemand aan te duiden.

 

2.

De invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43, §2, 9° van het gemeentedecreet wordt aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 30 maart 2015.

Het begrip ‘Dagelijks bestuur’ moet de gemeenten in staat stellen om, in functie van de omvang van de gemeente, haar bestuur en haar administratie, op eigen maat en naar eigen inzichten, nadere afspraken te maken over de taakverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.

 

3.

De gemeenteraad wordt gevraagd het aangepaste belastingreglement op het ophalen en verwerken van restafval en gft via een elektronisch DIFTAR-systeem goed te keuren.

Er worden bepalingen en tarieven toegevoegd voor ondergrondse inzamelsystemen. De reeds bestaande tarieven worden niet aangepast.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Onze fractie wil tegenstemmen.’

Paul Moelans (N-VA): ‘Kan dit ook ingepast worden in nieuwe woonprojecten?’

 

Hannes Anaf: ‘Het is de bedoeling om te bekijken of dit kan in nieuwe woonprojecten. In bestaande bouwprojecten is dit moeilijker wegens particuliere eigenaars. Als een van de woningen wordt doorverkocht, dan kan men hiermee in problemen komen.’

 

4.

Omwille van de gewijzigde marktomstandigheden is het opportuun om voor de financieringen door IKA om te schakelen van kortlopende thesauriebewijzen of commercial papers naar lange termijn thesauriebewijzen of commercial papers.

Indien de gemeenteraad hiermee instemt, dient zij het aangepaste huishoudelijk reglement en de aanpassingen m.b.t. de voorwaarden van de garantie gegeven in het kader van de lopende en toekomstige financieringsopdrachten door IKA, goed te keuren.

 

 

5.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te geven aan het marktplan met de indeling van de standplaatsen voor de zaterdagse markt op de Grote Markt en Zegeplein. Het reglement blijft ongewijzigd, het marktplan wordt opnieuw vastgesteld.

Het marktplan dient opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd ten gevolge van het arrest van de Raad van State waarbij op verzoek van een marktkramer het marktplan van Turnhout, goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 februari 2012, werd vernietigd.

 

6.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van EVA vzw Jeugdprogrammatie op 14 april en wordt gevraagd hierover standpunten in te nemen.

 

7.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verlenging van het opstalrecht voor algemeen nut tussen Stad en AGB met betrekking tot het goed gelegen te Parklaan 54/56, met een oppervlakte van 54a 45ca. (het zwembadcomplex).

De verlenging dient in het kader van het geplande (onder)opstalrecht dat door het AGB aan een private partner kan worden gegeven in functie van de verbouwing, de exploitatie en het onderhoud van het zwembad. De verlenging heeft een duurtijd van 25 jaar vanaf datum ondertekening akte en gebeurt zonder vergoeding. De kosten van de akte en haar gevolgen vallen ten laste van het AGB.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): Onze fractie onthoudt zich

 

8.

Bij de opdracht onderhoud stoepen en verkeerstechnische ingrepen (dienstjaar 2011) werd er grond afgevoerd van Schorvoort naar de stadsbedrijven. Deze dient afgevoerd te worden doordat deze niet herbruikbaar is. Deze bijkomende werken leiden tot verrekening 4.

De gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te hechten aan verrekening 4 voor het totaal bedrag in meer van 19 567,17 euro.

 

Marc Van Damme (N-VA): ‘Onze fractie wenst zich te onthouden.’

 

9.

Tijdens de uitvoering van de werken ‘Riolering Zuid’ is gebleken dat enkele wijzigingen nodig zijn. Deze wijzigingen omvatten onder meer het aanpassen van inbuizingen , deksels en kopmuren, steeds op vraag van de stad voor het totaal bedrag in meer 32 080,26 euro.

 

Luc Debondt (T.I.M): ‘De plannen zijn uitgevoerd zoals ze goedgekeurd waren. Achteraf is een aanpassing gekomen om een aansluiting naar voetpaden aan te leggen. De stad heeft gevraagd om nadien het riooldeksel te vervangen.’

 

10.

Tijdens de uitvoering van de werken ‘Riolering Noord’ is gebleken dat enkele wijzigingen nodig zijn Deze wijzigingen omvatten onder meer het plaatsen van fundering, betonnen deksels voor huisaansluitputjes, aanleg van dolomiet en voegband voor asfalt voor het totaal bedrag in meer van 80 677,14 euro.

 

11.

3 aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg voor

 1. a) de Albert Van Dyckstraat
 2. b) de Sint Pieterstraat
 3. c) de Steenweg op Zevendonk

naar aanleiding van de aanduiding van een parkeerplaats voor personen met een handicap, liggen ter goedkeuring voor.

 

12.

De gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassingen goed te keuren aan de reeds in de gemeenteraad goedgekeurde overeenkomst met Infrabel voor de bouw van een duiker onder de spoorlijn 29 km 41.940 Herentals – Turnhout.

De aanpassing betreft een verschil in afmeting van de gebruikte buizen. De duiker is opgebouwd uit twee rijen betonnen buizen met diameter 100 cm en lengte 18 meter, terwijl de afmetingen in de oorspronkelijke overeenkomst 1500mm x 1000mm waren.

 

Vragen van raadsleden

 

13 a) Weigering verkavelingsvergunning project Nobel (Tom Versmissen, N-VA, 21 maart 2015)

 

Enkele weken geleden werd er een weigering gegeven omtrent de verkavelingsvergunning van het project Nobel (Le Bon) in Turnhout door het CBS.

Graag had ik van de bevoegde schepen meer uitleg gekregen over de reden van weigering en het verdere verloop omtrent dit dossier.

 

13 r) Financiële impact juridische procedure weigering verkavelingsvergunning nv Nobel (Erwin Brentjens, N-VA, 25 maart 2015)

 

Schat het College ten volle de financiële impact in van de juridische procedures die ongetwijfeld op het stadsbestuur gaan afkomen na de weigering van de verkavelingsvergunning voor Victoriehof op de site Le Bon? Dit is een project dat de stad niks kost.

Op 19 februari bracht het College een negatief advies uit over de aanvraag tot verkavelingsvergunning ingediend door AG Realestate/Le Bon/Victoriehof. Eerder reeds vroeg ik de exacte onkosten op omtrent de juridische procedures die de stad op dit ogenblik voert. Er is 62 % leegstand in de Victoriestraat. Een van de kortste winkelstraten van Vlaanderen, maar wellicht een winkelstraat met de grootste leegstand van Vlaanderen.

 

13 d) Weigering verkavelingsvergunning nv Nobel (Paul Meeus, Vlaams Belang, 24 maart 2015)

 

 1. De aanvraag tot verkavelingsvergunning ingediend door de NV Nobel werd op 19 februari jl. geweigerd door het college van burgemeester en schepenen. Hiertoe werden een zestal technische bezwaren als argumentatie gebruikt.

Zal het college van burgemeester en schepen de verkavelingsvergunning wel verlenen wanneer de NV Nobel een nieuwe aanvraag indient waarin aan alle technische bezwaren tegemoetgekomen is? Is hierover eensgezindheid binnen het college?

 1. In de conclusie van de hier bedoelde weigering staat: “Bijkomend past het ontwikkelen van het project Le Bon op dit moment, vooraleer aan de oostkant van het kernwinkelgebied het handelsapparaat verder is uitgebouwd, niet binnen het beleid van stad Turnhout en is de aanvraag niet in overeenstemming met een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.”
 2. Gebruikt het college hier niet opnieuw de argumentatie waarvoor het eerder door de Raad van State werd teruggefloten?
 3. Waarom verklaart het college nergens in het besluit tot weigering waarom precies “de aanvraag niet in overeenstemming is met en duurzame ruimtelijke ontwikkeling”? Is dit derhalve geen al te gratuite beoordeling die voor diverse interpretaties vatbaar is?

 

13 q) Victoriehof (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 25 maart 2015)

 

Zoals te verwachten viel – gezien de eerder ingenomen standpunten – weigerde het schepencollege de verkavelingsvergunning voor het dossier Victoriehof. Enerzijds zijn er een aantal zuiver technische opmerkingen, anderzijds wordt aangehaald dat eerst de ontwikkeling van het handelsapparaat in het oosten van de stad moet worden gerealiseerd.

Werden al deze technische opmerkingen met de aanvrager besproken tijdens voorgaande overlegmomenten?

Waren deze criteria (ontbreken van specifieke gevelmaterialen, geen minimale bouwhoogte, …) bij eerdere verkavelingsaanvragen in het centrum een reden voor een weigering van de vergunning?

Zal het schepencollege overgaan tot een vergunning indien de aanvrager een nieuw dossier indient waarin alle technische opmerkingen werden meegenomen?

 

Astrid Wittebolle (Groen):

Op vraag Brentjens over de financiële consequenties: ‘Het is niet zo dat we ons daar niet van bewust zijn, maar we moeten beleid voeren en we moeten reageren op het moment dat er vragen komen over dat beleid. Laat ons ervan uitgaan dat we als goede huisvaders en huismoeder hieraan werken. Het is logisch dat we ons laten bijstaan door advocaten als er vragen komen waarop we zelf niet kunnen antwoorden. De leegstand die u aanhaalt: wij hebben die winkels daar niet leeg gezet. We hebben niemand verplicht daar te huur op te zeggen.

 

Op vraag Meeus: ‘Misschien is duurzame ruimtelijke ontwikkeling voor u gratuite, maar ik zal dit proberen te verduidelijken. We beogen de toekomstgerichtheid van het project. We hebben altijd gezegd dat we dit afgestemd op elkaar willen zien. Ik durf te betwisten dat we dit project willen tegenhouden. Tegenhouden, betekent dat dit moedwillig gebeurt. Dat is niet het geval. Of dit nu wel of niet in het verlengde van de uitspraak van de Raad van State is geweest, wij hebben alleszins onze raadsheer geraadpleegd en hij adviseerde ons om dit op deze manier te doen. Dit is de weg die we het beste bewandelen.’

 

Op vraag Gladiné: ‘Het is zo dat op het moment dat er opnieuw een verkavelingsvergunning wordt ingediend, dat we dan bekijken hoe de aangehaalde punten herwerkt zijn. Pas op dat moment kunnen we zeggen welke uitspraak we gaan doen. Als u het dossier kent, dan weet u dat er nog andere problemen zijn dan bouwlagen of materialen. In principe is het zo dat elke aanvrager weet dat hij bouwdiepte-en hoogte en materialen best moet vermelden in het dossier dat ingediend wordt. Dat is courante materie. Is dat verbazend of niet, dat laat ik aan u. Het is geen ongebruikelijke vraag om dat in het dossier te zetten.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Ik vind het een zeer fout en beperkt antwoord. Waar ontbreekt in de verkavelingsaanvraag de duurzaamheid die men dan zou moeten nastreven? U geeft nergens aan waar die duurzaamheid ontbreekt. Duurzaamheid is een groen woord. Ik bedoel daarmee dat dit een woord is dat om het even wanneer gebruikt wordt. Als u dat woord hier gebruikt, moet u dat goed omschrijven. Dit antwoord is veel te beperkt. Bovendien zegt u dat u twijfelt aan de toekomst van dit project. Dat is toch een gevaarlijke uitspraak. Of bedoelt u dat met duurzaamheid? Want als dat het geval is, dan zijn we verkeerd bezig.’

 

Astrid Wittebolle (Groen): ‘Ik heb dat niet gezegd. Het gaat over het op elkaar afstemmen van projecten.’

 

Tom Versmissen (N-VA): ‘Er waren een aantal punten waarop jullie je gebaseerd hebben om te weigeren. Ik meen mij te herinneren dat de diensten werken op een constante manier. Ik kijk terug naar andere dossiers die in het verleden wel goedgekeurd werden, bijvoorbeeld Turnova. Als ik dit dossier naast dat van Nobel leg, dan moet ik in de aanvraag van LeBon net dezelfde punten zien die of goedgekeurd of afgekeurd worden. Staan die daar effectief in?’

 

Astrid Wittebolle (Groen): ‘Bij elke verkavelingsaanvraag is het nodig dat bouwdiepten, bouwhoogten, materialen,…opgenomen worden. Dat is niet de enige reden waarom we geen vergunning gegeven hebben. Kan er een gesprek zijn? Uiteraard kan dit. Ik begrijp uw vraag en ik wil wel eens nakijken hoe het zat met andere dossiers.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ik zit nog te wachten op een antwoord op mijn eerste vragen. Gaat het college de vergunning wel verlenen?

 

Luc Hermans (CD&V): ‘Wij zijn eensgezind om de aanvraag te behandelen naar de correctheid ervan.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Als iets technisch in orde is, wordt de vergunning dan verleend?

 

Luc Hermans (CD&V): ‘We behandelen dit als het zover is.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Het probleem is dat jullie niet op dezelfde lijn zitten in dit dossier. Daarom dat ik de concrete vraag stel. Als ik een dossier indien voor iets om het even wat en het is technisch in orde: krijg ik dan de vergunning? Ja zeker he. Dat is identiek hetzelfde. Wordt dit toegestaan ja of nee?’

 

Tom Versmissen (N-VA): ‘Ik sluit me hierbij aan voorzitter. Dit sleept al maanden aan. Als het dossier in orde is, dan vergun je dat. Als je niet vergunt, dan geef je ook een duidelijk signaal. Er moet duidelijkheid geschept worden naar de ondernemer toe. Een ja of een nee?’

 

Astrid Wittebolle (Groen): ‘Er is geen onduidelijkheid binnen het college. Ik weet niet welke bronnen jij hebt. Over dit dossier is er eenduidigheid en dat zeg ik met klem.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Er is wel onenigheid. Anders zou je wel gewoon antwoorden met een ‘ja’ of een ‘nee’ op mijn vraag. Jullie creëren vandaag een hele hoop mist dat duidelijk maakt dat jullie verdeeld zijn. Jullie willen tijd kopen om jullie interne problemen op te lossen. Met dit soort verhalen doe je niemand een plezier. Ik trek hier mijn conclusies uit.’

 

Astrid Wittebolle (Groen): ‘Ik stel voor dat we wachten tot we een nieuwe verkavelingsaanvraag binnenkrijgen en dan ligt dit ongetwijfeld opnieuw op tafel.’

 

Eric Vos (T.I.M): ‘We hebben dit dossier altijd in een consensus behandeld, net zoals miljoenen anderen. De antwoorden die hier gegeven zijn, zijn niet mistig.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Burgemeester, u herhaalt de mist gewoon. Als er iemand een correct dossier indient, krijgt hij dan een vergunning ja of nee?’

 

Eric Vos (T.I.M.) ‘De collega’s hebben hier al heel duidelijk op geantwoord.’

 

Tom Versmissen (N-VA): ‘Ik zou graag een formeel engagement hebben over het Gentleman Agreement dat afgesproken was met Turnova. Dat was toen een mond-op-mondafspraak dat nooit op papier is gezet. Het is niet de bedoeling om aan de ene kant van de markt een groot project te maken en aan de andere kant (Gasthuisstraat) een hoop leegstand te creëren. Kan dit duidelijk op papier gezet worden en ondertekend worden?’

 

13 b) Afschaffing belbussen (Willy Van Geirt, N-VA, 24 maart 2015)

 

De Lijn laat weten dat de belbussen worden afgeschaft.

Welke gevolgen zal dat hebben voor de Turnhoutse bevolking?

Zijn er alternatieven?

Is er reeds gepraat met De Lijn?

 

13 f) Afschaffing belbussen (Jan Van Otten, Sp.a, 24 maart 2015)

 

De Lijn overweegt om de belbussen in Turnhout omwille van efficiëntieredenen af te schaffen. Het klopt dat er geen massa’s mensen van de belbus gebruik maken, maar de mensen die ze gebruiken hebben ze wel absoluut nodig om zich nog te kunnen verplaatsen. Het gaat dan vaak over minder mobiele mensen, bijvoorbeeld ouderen of mensen met een handicap. Als de belbus effectief wordt afgeschaft, betekent dat voor die mensen dat ze geïsoleerd geraken. Bovendien is het zo dat bij vroegere besparingen van De Lijn en in de motivatie om de buslijn niet tot aan het kerkhof door te trekken, door De Lijn gesteld werd dat dit ging opgevangen worden door de belbus, die nu dus dreigt te verdwijnen.

Als sp.a vinden we basismobiliteit erg belangrijk en zouden we er dan ook voor willen pleiten dat er met de bevoegde minister en de diensten van De Lijn in dialoog wordt gegaan en aangedrongen wordt om deze beslissing niet door te voeren. Kan het college zich hiervoor engageren?

 

Marc Boogers (Groen): ‘Het klopt inderdaad. 30 maart zou er officieel worden aangekondigd dat onze belbus vanaf 1 mei zou worden afgeschaft. De Lijn heeft alleen economische factoren meegegeven. Het gaat volgens hen om een lage bezetting, zo’n 22 mensen per dag. Daaraan gekoppeld is er een lage kostingsdekkingsgraad, nog geen 1 procent. Een persoon die de belbus instapt, kost een 35 euro aan De Lijn. Een alternatief is nog niet voorgesteld. We zijn niet akkoord met de maatregel en we zien dit zeker niet zitten. Ze raken zo de allerzwaksten in onze samenleving: ouderen, minder mobielen,… Je krijgt zo sociaal isolement of je krijgt meer auto’s op de weg. Deze maatregel kan niet zonder alternatief. In de beleidsnota van de minister staat een zin: ‘de mobiliteitsproblemen verstikken Vlamingen. Onze minister wil autobestuurders niet pesten, maar van openbaar vervoer een punt maken.’ Deze maatregel staat haaks op wat de minister zegt. De Lijn is verantwoordelijk voor mobiliteit. De burgemeesters van de gemeenten uit de Stadsregio en Merksplas hebben een brief ondertekend die naar de top van De Lijn gestuurd zal worden.’

 

Willy Van Geirt (N-VA): ‘Moest het zijn dat De Lijn het been stijf houdt, we hebben alternatieven in Turnhout: de MMC. De Minder Mobielen Centrale. Hier in Turnhout zijn er twee mensen die op deze centrale werken. Ze doen dit met hun eigen wagen, mensen vervoeren. Het enige probleem dat zich hier stelt, is dat de MMC twee dagen op voorhand gebeld moet worden. Iemand die ziek wordt en naar het ziekenhuis of dokter moet, die weet dat geen twee dagen op voorhand. Ook de chauffeurs van de MMC worden beboet terwijl ze mensen naar bijvoorbeeld de tandarts brengen. Misschien kunnen we deze MMC meer faciliteiten geven, als de belbus effectief zou verdwijnen. Laat uw oog daar eens op vallen en ga er eens mee aan de slag.’

 

Jan Van Otten (sp.a): ‘Ik vind het fantastisch dat die brief verstuurd gaat worden. De MMC is goed, maar er zijn mensen met een rolstoel die niet in een gewone auto passen. Dat is niet genoeg. Willy, je moet bij het beleid pleiten voor het behoud van deze belbus.’

 

Marc Boogers (Groen): ‘De brief vermeld inderdaad een alternatief. Het is niet aan ons om tegen De Lijn te zeggen: geen probleem, we lossen het wel op. Dit gaat om basismobiliteit en dat is de opdracht van De Lijn. Het is te vroeg om te praten over alternatieven.’

 

13 c) Tarieven stationsparking (Paul Meeus, Vlaams Belang, 24 maart 2015)

 

Begin maart mochten wij vernemen dat het te betalen jaarlijkse parkeerbedrag voor pendelaars op de stationsparking eenzijdig door de NMBS op 260 euro werd vastgelegd. Het stadsbestuur verdedigde zich hiertegen door te stellen dat er tijdens voorbereidende gesprekken met de NMBS werd uitgegaan van 200 euro, maar dat de NMBS als eigenaar van de parking het laatste woord heeft. Het was overigens ook zo naar de burgers gecommuniceerd.

 1. Was er een geschreven afspraak over het oorspronkelijk afgesproken bedrag van 200 euro? Zo neen, waarom heeft het stadsbestuur dit niet afgedwongen?
 2. Op welke formele wijze heeft het stadsbestuur ondertussen bij de NMBS geprotesteerd tegen deze eenzijdige maatregel?
 3. Waarom is het stadsbestuur te goeder trouw geweest tegenover een gesprekspartner die al jaren de pendelaars in de kou laat staan en die al jaren gerechtvaardigde vragen naar verbetering van het reiscomfort en de stiptheid bijna structureel in de wind slaat?
 4. Welke acties wil het stadsbestuur ondernemen om alsnog de NMBS tot betere inzichten te brengen? Ik stel voor dat jullie als eenzijdige tegenmaatregel zeggen tegen Apcoa dat ze daar niet moeten controleren. Dat is een duidelijk signaal dat je dan kan stellen.

 

13 n) Tarieven stationsparking (Erwin Brentjens, N-VA, 25 maart 2015)

 

Op welke manier zijn de onderhandelingen over de tariefbepaling van de stationsparking verlopen? Wie was daar allemaal bij aanwezig?Op welke exacte datum werd beslist om een verhoging door te voeren van 200 euro naar 260 euro. Wie was daarbij betrokken? Op welke datum werd deze beslissing betekend aan het gemeentebestuur?

Na de gebrekkige dienstverlening, de oncomfortabele en onhygiënische varkensneuzen, de onbestaande stiptheid van de treinverbindingen, betekent de verhoging van het jaarabonnement op de stationsparking andermaal een slag in het aangezicht van de Turnhoutse treingebruiker. Ook de oprit naar de autobusparking aan het station verkeert in zeer slechte staat en is oorzaak van vele defecten en schade aan autobussen van De Lijn.

 

Marc Boogers (Groen): ‘Het klopt dat wij geen handtekeningen gezet hebben, het ging over mailverkeer waarin duidelijk gezegd werd dat het tarief 200 euro zou zijn. Ben ik te goeder trouw geweest? Blijkbaar had ik wantrouwig moeten zijn. Op 26 februari heb ik een mail gestuurd naar B-parking die de parkings regelt, want wij waren net daarvoor te weten gekomen wat de tarieven zouden zijn. In deze mail doe ik mijn beklag over het feit dat die 200 euro 260 euro is geworden. Begin maart kreeg ik een mail terug met als antwoord: het is aan de NMBS om dit zelfstandig te beslissen, maar eigenlijk volgen we de lijn van de stad Turnhout. We hebben daarop twee brieven gestuurd naar de NMBS. We hebben het hele verslag gedaan en gevraagd om een prijsverlaging tot 200 euro. Op dit ogenblik wachten wij op een antwoord. Welke acties willen we ondernemen? Ik neem de suggestie zeker mee, maar tot hiertoe hebben we nog geen acties gepland en wachten we nog op een antwoord.

 

De onderhandelingen lopen al heel lang. Belangrijk voor ons was dat we binnen een korte termijn de onderhandelingen tot een goed einde zouden brengen. Het alternatief was een privatisering en dat was ook niet goed. We hebben grondig onderhandeld en een aantal zaken hebben we wel verkregen, dat gaat bijvoorbeeld over het bewonersparkeren. Dat neemt niet weg dat die 260 euro niet afgesproken was. Ik weet niet wanneer deze prijs beslist is, ik was daar niet bij. Ik heb onmiddellijk gereageerd toen ik deze prijs vernam.’

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘De manier waarop de NMBS Turnhout behandelt, tart elke beweging. Het is misschien wel het overwegen waard om de controleurs de andere kant op te sturen. We moeten ons hier niet mee tevreden stellen. De ganse raad wacht met grote nieuwsgierigheid af wat de reactie was op de acties van het gemeentebestuur.’

 

Marc Boogers (Groen): ‘Dit moet nog binnen de fracties besproken worden.’

 

Eric Vos (T.I.M): ‘Er is een afspraak over om de gegevens door te nemen. Er was een bijkomende analyse gevraagd over het type treinen en het blijkt in grote mate over de varkensneuzen te gaan. We gaan dit binnen de fracties doornemen.’

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Bent u al in overleg met andere burgemeesters?’

 

Eric Vos (T.I.M): ‘Concreet niet, maar is wel afgesproken om dit te doen. We zullen dit afstemmen.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Wat mij vreest in uw antwoord is het mailverkeer waarover u spreekt. Mailverkeer is rechtsgeldig en kan gebruikt worden als geldig argument. Als de NMBS gesproken heeft over 200 euro, dan is dat een sterk argument dat hard te maken valt. Bovendien hoop ik dat je duidelijk ondervonden hebt dat je nu voortaan met ijzeren vuist moet onderhandelen. De NMBS is een moeilijk verhaal aan het worden.’

 

Marc Boogers (Groen): ‘Ik leer elke dag bij. Tegen het eind van het jaar is ons een overdekte fietsenstalling beloofd aan perron 2. Ik ga ook vragen om dit vast te leggen op papier. Er zijn nog meer lopende vragen die nog behandeld moeten worden.’

 

13 e) Besparingen Dinamo (Tom Versmissen, N-VA, 24 maart 2015)

 

In de kranten konden we afgelopen weken lezen dat de medewerkers van Dinamo bijzonder ontstelt zijn over de grote besparingen die werden opgelegd door dit stadsbestuur.

Terwijl andere organisaties 20% dienden te besparen vraagt men van Dinamo een dubbele inspanning te leveren van 40%.

Het is duidelijk dat de “warme stad” waar dit schepencollege aan wil werken een facade is om op botte en koude manier besparingen door te voeren op kap van de vrijwilligers die dag in dag uit met man en macht belangeloos werken aan deze “warme stad”.

Kan de schepen mij verduidelijken waarom Dinamo het dubbele moet inleveren, dat grotendeels ten koste zal gaan van het aantal aangeboden cursussen en welk de korte en langetermijnvisie is die het college heeft omtrent deze organisatie?

 

Marc Boogers (Groen): ‘Ik hoop dat u de vraag samen met mij beantwoordt. De besparing van 40% is een voorstel van de vorige coalitie waar ik niet bij zat maar u wel. De besparingen willen niet zeggen dat we Dinamo geen waardevol initiatief vinden. Zelfontplooiing, vrijwillig engagement,…je moet het maar doen. Met de besparingen kunnen we nog een warme stad zijn en kan Dinamo een succesvol initiatief blijven. Meer dan 60 % van de deelnemers aan cursussen komt uit de Stadsregio en niet uit Turnhout zelf, hoewel de toelage wel door Turnhout gegeven wordt. We maken met Dinamo afspraken op maat. Dat betekent dat Stroom nog steeds de volgende vier jaar niet minder dan 128.000 euro zal blijven krijgen. Dat is inderdaad wel een stuk minder dan nu. Ten tweede moet je aandacht hebben voor de gratis infrastructuur van 835 m² en wij dragen ook de energiekost van 16.000 euro. Dat komt er bovenop. Ze gebruiken de lokalen van het Kongoplein. We engageren ons om ook mee te kijken hoe Dinamo op Turnova een plaats gaat krijgen.’

 

’20 % is een gemiddelde. Er zijn er die bij wijze van spreke 100 % moeten besparen. We nemen zeker onze engagementen op. Morgen is er een Raad van Bestuur. Dinamo staat voor dezelfde uitdaging als de stad: wij moeten ook besparen. Soms moet je dan een beetje herdenken. Hoe kunnen we een waardevol initiatief rechthouden met minder middelen? Wij geloven in Dinamo en we geloven dat we toch de draagkracht vinden om dit recht te houden, mogelijk met andere samenwerkingsvormen.’

 

Tom Versmissen (N-VA): ‘Je pint je niet vast op dat percentage van 40%?’

 

Marc Boogers (Groen): ‘We bekijken nu samen de voorstellen over het realiseren van besparingen. Het is niet de bedoeling om de besparingen die opgelegd zijn in vraag te stellen. Moesten we die in vraag stellen, dan moeten we het geld ergens anders halen. Besparingen zijn er nu eenmaal op alle domeinen.’

 

Pierre Gladiné (De Stadslijst): ‘Is deze visie niet terug gekoppeld naar Dinamo zelf, omdat ze nu aan de bel trekken?’

 

Marc Boogers (Groen): ‘Ik begrijp de actie heel goed, al hadden ze het misschien beter vroeger gedaan. Het is logisch om als vereniging te reageren als je subsidies ziet wegvallen. We willen constructief werken binnen de Raad van Bestuur om dit te laten lukken.’

 

13 g) Klassering landbouwbedrijven stikstofuitstoot (Pascale Mathé, N-VA, 25 maart 2015)

 

Alle landbouwers kregen een tijdje geleden een brief in de bus met betrekking tot de invoering van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) in of nabij Natura-2000-gebieden. Hier in onze gemeente zijn blijkbaar landbouwbedrijven die op basis van hun stikstof uitstoot als een rood bedrijf werden gemerkt (m.a.w. een bedrijf dat zijn huidige bedrijfsvoering na afloop van de milieuvergunning niet meer als dusdanig zal kunnen voortzetten) en zijn er bedrijven die in de oranje categorie zijn ingedeeld. Een goede communicatie naar alle betrokken landbouwers is dus gewenst. Het lokale bestuur is de eerste aanspreekpartner voor deze ondernemers.

Vanuit onze fractie hebben wij volgende vragen aan de schepen van landbouw :

 1. Wij vernamen dat er een omzendbrief naar de gemeenten werd verstuurd vanuit het kabinet Schauvliege om de betrokken overheden bij te staan in hun beoordeling en besluitvorming aangaande de vergunningen. Heeft het gemeentebestuur hiervan al akte genomen en/of is er al actie ondernomen naar de landbouwers toe ?
 2. Heeft de gemeente een goed zicht op het juiste aantal rode en oranje geklasseerde bedrijven ?
 3. Er is sinds kort ook een “blauwe” classificatie toegevoegd. Zijn we zeker dat we die niet hebben in onze gemeente ?

 

Luc Hermans (CD&V): ‘Ik wil u danken voor het stellen van deze vraag. We worden geconfronteerd met een beleidsbeslissing die op hoger niveau gemaakt werd. De stikstofproblematiek is een complexe problematiek. Elk bedrijf wordt ingedeeld naargelang het uitscheidingsniveau. Uitvoeringsbesluiten laten op zich wachten. Zoals u merkt is er nog een hele weg af te leggen. Wat uw specifieke vragen betreft, we hebben hiervan akte genomen. We hebben geen zicht op de bedrijven die zich bevinden in de bepaalde zones. Dat is beslist op hoger niveau en omwille van de wet op de privacy zijn deze gegevens beschermd. We kunnen enkel een inschatting maken als deze mensen zich zelf tot het stadsbestuur wenden. Wanneer er meer duidelijkheid is over het totale pakket, dan zullen we de landbouwers bijeenroepen op een infomoment. Voorlopig houden we het op het behandelen van individuele vragen. Op dit moment is er sprake van een dossier.’

 

Stef Breugelmans (CD&V): ‘Er bereiken ons de geruchten dat het Agentschap Natuur en Bos zeer selectief te werk gaat. We wensen te benadrukken dat alle sectoren een bijdrage leveren, niet enkel de landbouw. Het is een Europese materie die wordt doorgeschoven naar België. Het is aan de federale en Vlaamse overheid hoog tijd om duidelijkheid te scheppen in dit dossier.’

 

13 h) Stadsmonitor (Marc Van Damme, N-VA, 25 maart 2015)

 

De Stadsmonitor 2014 zette Turnhout op de laatste plaats van de Vlaamse Centrumsteden als het gaat over fierheid van de inwoners op hun stad. Niet eens de helft van de deelnemende Turnhoutenaren geeft aan fier te zijn op hun stad. Bedroevend, zeer bedroevend. De oorzaken : het onveiligheidsgevoel (ook hier scoren we het laagst, zelfs Antwerpen scoort hierin beter), de alles behalve nette stad waar nog geen 38% van de ondervraagden, ondanks de mooie speelpleintjes, zich positief over uitlaat. De erbarmelijke staat van wegen en voetpaden … Toestanden zoals die zich nu voordoen in en rond Winkel, Kleine Reesdijk, de Warande enz. zullen hier zeker niet vreemd aan zijn. Dat we meer de fiets gebruiken is logisch gezien de slechte bereikbaarheid van het centrum met de wagen en de talrijke verkeersdebacles en gigantische omleidingen die er ontstaan door een slechte coördinatie van werken en omleidingsroutes. Het halsstarrig vasthouden aan het niet terug openstellen van de noordzijde van de Markt voor het verkeer terwijl er bewijzen zijn uit het niet zo verre verleden meer dan eens geleverd, dat het wel openstellen voor heel wat minder verkeersdruk kan zorgen . En dan moet de slechtste score nog komen : het gebrek aan vertrouwen in het huidige stadsbestuur.

Hoog tijd om op korte tijd termijn actie te ondernemen om het vertrouwen van de Bink terug te winnen en dat doe je best met een grondige evaluatie van wat scheef gelopen is waardoor het schaamtegevoel van Turnhoutenaar zo groot is geworden.

– Kan het CBS wel de hand op de wonde leggen en wordt er niet teveel voorrang gegeven aan bombastische realiseringen die steeds meer de schijn wekken uit te lopen op financiële aderlatingen ipv daadwerkelijke verbeteringen waardoor het aanzien van onze stad verbetert ?

– Welke korte-termijn realisaties worden voorzien om Turnhout leefbaarder, veiliger en geliefder te maken voor zijn inwoners ?

– Het falen van werken die recent werden uitgevoerd is mogelijk te wijten aan een onvoldoende voorbereiding zoals bodemonderzoeken enz … Is het misschien niet nuttig om de procedures hieromtrent te herschrijven en die problemen in de toekomst te mijden ?

– Hoe hoopt het CBS het vertrouwen van de burger op korte termijn terug te winnen ?

 

13 j) Stadsmonitor 2014 (Reccino Van Lommel, Vlaams Belang, 25 maart 2015)

 

In de voorbije weken werden de resultaten van de Stadsmonitor gepubliceerd. Hieruit blijkt dat slechts een vijfde van onze inwoners vertrouwen heeft in het Turnhouts stadsbestuur. In vergelijking met de andere centrumsteden scoort Turnhout ook het slechtst op vlak van fierheid op onze stad en het onveiligheidsgevoel.

 1. Hoe is het volgens het college zover kunnen komen? Waaraan werd door het beleid onvoldoende aandacht besteed?
 2. Hoe rijmt het college deze resultaten met het bestuursakkoord en welke conclusies trekt het hieruit?
 3. Welke concrete maatregelen zullen worden genomen om Turnhout de uitstraling te geven die het verdient?

 

13 p) Resultaten Stadsmonitor (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 25 maart 2015)

 

Bij de voorstelling van de recentste Stadsmonitor bleek Turnhout in vele domeinen het kneusje van de klas. Over onze cultuur- en vrijtetijdsvoorzieningen zijn de Turnhoutenaars over het algemeen zeer tevreden, maar op andere parameters zijn de resultaten ronduit dramatisch te noemen. De Turnhoutenaar voelt zich onveilig in zijn stad, heeft geen vertrouwen in het stadsbestuur en heeft veel moeite om zich trots op zijn stad te noemen. Een vaststelling waar je niet meteen blij van kan worden. Als je de vergelijking met de eerste editie van de Stadsmonitor in 2004 maakt, valt een enorme neerwaartse trend waar te nemen.

Welke conclusies trekt het schepencollege uit deze cijfers? Zijn er bijsturingen in het beleid of nieuwe acties te verwachten om bij de volgende versie van de Stadsmonitor betere resultaten te behalen? Worden er hierbij lessen getrokken uit de maatregelen die genomen zijn in steden die sinds 2004 een omgekeerde evolutie hebben gekend?

 

Eric Vos (T.I.M): ‘De Stadsmonitor geeft voldoende stof tot reflectie in overleg met verschillende actoren. Nieuw in vergelijking met 2004 is het aparte hoofdstuk rond gezin en kindvriendelijkheid. De Stadsmonitor is ook bijgewerkt op vlak van ecologie. Het dna van elke stad kan je niet traceren in de Stadsmonitor. Die reflectie moeten we lokaal maken. De Stadsmonitor is opgemaakt in tien hoofdstukken zoals cultuur, wonen, natuur en milieu, hoofdstuk,…In totaal zijn er 167 vragen die in hoofdstukken worden verwerkt. Het is onbegonnen werk om uit al die vragen conclusies te trekken want het betreft diepgaand denkwerk.

 

Anderzijds is het ook gevaarlijk om cijfers uit de context te trekken. Bijvoorbeeld 25 % mensen die wil verhuizen uit Turnhout. Dat wil niet zeggen dat mensen uit de stad gaan verhuizen; het kan ook zeggen dat ze verhuizen naar een andere buurt in de stad. Van de 4.700 personen in Turnhout die de lijst hebben toe gekregen, heeft 45 % erop gereageerd. Dit is de beste score van alle centrumsteden. We zitten wel in de middenmoot. Misschien moet ik ook aangeven dat deze Stadsmonitor onze sterke punten ook duidelijk maakt. Vrije tijd en cultuuraanbod, onderwijs, de welvaartscreatie,…We zijn een fietsstad bij uitstek. Uit cijfers blijkt ook dat we onze rol als centrumstad opnemen. Voor de meeste vragen scoren we in de middenmoot, bijvoorbeeld met de bereikbaarheid van het centrum zitten we op 90 % tevredenheid.

 

Er zijn ook werkpunten. We zoeken geen excuses voor de lage scores. De cijfers waren geen verrassing. Het zijn werkpunten die opgenomen zijn in het bestuursakkoord. Het onveiligheidsgevoel. Op dit vlak zetten we een communicatieproject in met bijvoorbeeld de inzet van fietspatrouilles, de verlichting op de markt is verbeterd,…Vertrouwen in het stadsbestuur scoort 1 op 5. Een te laag cijfer, maar wel een toename van 2 %. We willen werk maken van meer samen stad maken zodat we actoren meer actief kunnen betrekken bij het stedelijk beleid. Een goede vaststelling is dat de bereidheid om mee te praten met het beleid gestegen is. Het is belangrijk om een aantal concrete dossiers neer te zetten, ik verwijs ondermeer naar het zwembaddossier. Voor wat fierheid betreft: 49 %. Ook een werkpunt, maar wel een stijging van 10 % in vergelijking met 2011. Mensen zijn wel tevreden over hun buurt. Een element dat niet in de pers uitvoerig aan bod kwam, is het element van armoede en tewerkstelling in ons bestuursakkoord. 15 % van de gezinnen heeft betalingsproblemen. Ook de begeleiding van werklozen is een indicatie dat er een tandje bij gestoken moet worden. Dat voor wat de werkpunten betreft. Deze waren ook de basis voor het vernieuwde bestuursakkoord.’

 

Jan Van Otten (sp.a): ‘Ik ben niet helemaal akkoord met de stelling van Van Lommel. Andere centrumsteden zijn fusiegemeenten, dat hebben wij niet. Misschien zouden dan de resultaten anders zijn. Er is al veel werk gemaakt van de werkpunten, zoals het onveiligheidsgevoel. Intussen zijn we gelauwerd als kindvriendelijke stad. De fierheid van onze werknemers zal toenemen, daar ben ik zeker van.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Is het de nieuwe politieke cultuur dat naast de officiële antwoorden van de schepenen ook een antwoord komt van de andere partijleden?’

 

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang): ‘Burgemeester, sinds wanneer bent u schepen? 1989? Ik was toen 2,5 jaar oud. Dat wil eigenlijk zeggen dat ik opgegroeid bent in een stad die u gemaakt hebt tot wat het nu is. Mijnheer Stijnen, en u? Jullie zijn mede-verantwoordelijk voor de problematiek die er nu heerst. Jullie hebben de situatie zelf zien verslechteren de afgelopen 20 jaar. Jullie dragen hierin een historische schuld. Je zegt dat de cijfers uit hun context worden getrokken. U probeert te relativeren alsof het niets is.

 

Paul Moelans (N-VA): ‘De cijfers waren vooraf niet goed en ze zijn nog niet goed. De onbestuurbaarheid was geen factor. Ik ben ten eerste bereid mee te denken aan prangende zaken. Ik wil iedereen die meegeholpen heeft aan de opruimactie zaterdag bedanken.’

 

Na behandeling van dit agendapunt werd de gemeenteraad even geschorst wegens een incident tussen een T.I.M-gemeenteraadslid en de voorzitter van N-VA.

 

Luc Hermans (CD&V): ‘We betreuren deze feiten maar we laten de rechtsgang hun werk doen en we willen de zitting verder zetten in alle sereniteit.’

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘We zitten in de lokale politiek en we hebben ons allemaal geëngageerd om ons in te zetten voor Turnhout. Dit kan niet door de beugel. Hier zijn geen woorden voor. Ik verwacht een heel krachtig signaal vanuit T.I.M. en de meerderheid.’

 

13 i) Voetgangerszone Grote Markt (John Guedon, N-VA, 25 maart 2015)

 

Via de media heb ik vernomen dat een distributiebedrijf dat levert aan een krantenwinkel op de Grote Markt in Turnhout reeds 40 boetes heeft gekregen voor het negeren van de voetgangerszone omdat zij dienen te leveren buiten de toegelaten los- en laadtijden.

Het antwoord van de schepen van mobiliteit in de desbetreffende krant hierop is:

“Leveranciers moeten hun winkels beleveren binnen de los en laadtijden, zoals aangeduid op de signalisatie en opgenomen in het aanvullend verkeersreglement”.

Betrokken distributeur werd al eerder doorgegeven dat, als hij buiten los- en laadtijden wil leveren, hij op het Zegeplein kan staan. Binnen de los- en laadtijden kan hij leveren aan de winkel zelf.

Dat de sector waarvoor de goederen bestemd zijn onderhevig is aan leveringen voor 9 uur en de eventueel af te leggen afstand van de te leveren goederen moeilijker te overbruggen is vanaf de zegeplaats zal voor de bevoegde schepen blijkbaar zijn zorg niet zijn.

– Op de westzijde Grote Markt zijn horecazaken gevestigd en de bezoekers hiervan worden gevrijwaard van een gasovertreding voor het negeren van de voetgangerszone noordzijde Grote Markt mits het doorgeven van hun nummerplaat.

– Kan u deze regeling verduidelijken en zijn hier eventueel kosten aan verbonden voor de uitbater?

– Is de schepen bereid om een oplossing te zoeken voor de betrokken distributeur in verband met zijn leveringen aan de betrokken handelszaak om deze voor 9 uur te kunnen laten plaatsvinden?

– Hoe gaat de schepen van Mobiliteit de doorstroming van het verkeer in de stad verbeteren?

 

Marc Boogers (Groen): ‘In het reglement voor het afleveren van een doorgeefkaart voetgangerszone Grote Markt staat een stukje in over klanten van horecazaken die effectief erdoor mogen als die handelszaak een vergunde parkeerplaats heeft. Er zijn er een paar. De mensen die daar naartoe gaan, mogen met de auto door en zij mogen hun auto parkeren op de parking van deze zaak. Zij geven de nummerplaat door aan de uitbater en die moet deze dezelfde dag aan de politie doorgeven. De uitbater zelf heeft daar geen kosten aan. Het is wel een zorg van mij, ik geef alleen aan journalisten die mij ervoor contacteren door wat het reglement is. Dat is het reglement dat op de gemeenteraad goedgekeurd is en daar hou ik me aan. Ik heb wel begrip voor de vraag en ik wil met de diensten bekijken wat de mogelijkheden zijn om binnen het reglement een oplossing te bieden, met respect voor de bewoners en met het in het oog houden van de veiligheid. We moeten vermijden dat een brouwer ’s morgens vroeg komt leveren. Er is begrip voor dit probleem. Over de doorstroming: het forum is te kort om daar hier een discussie over te hebben. Dit kan terugkomen in een commissie.’

 

Marc Van Damme (N-VA): ’40 pv’s uitschrijven geeft geen blijk van veel begrip.’

 

Marc Boogers (Groen): ‘We moeten ons houden aan het reglement. Het reglement kan gewijzigd worden, maar dan moet dat opnieuw voorgelegd worden aan de gemeenteraad.’

 

 

13 k) Stand van zaken stedelijk plateau (Katleen De Coninck, N-VA, 25 maart 2015). Voorgelezen door Marc Van Damme wegens afwezigheid De Coninck.

 

Bij de laatste verkiezingen konden we in de programma’ s van zowat alle partijen lezen over het Stedelijk Plateau. Intussen zijn we al meer dan 2 Jaar verder en blijft het erg stil rond dit dossier. Graag had ik een laatste stand van zaken gekend en is het college het Stedelijk Plateau idee nog steeds genegen ? Indien niet had ik graag geweten welk alternatief men voorstelt om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen thv de verschillende kruispunten aan het Stadspark!

 

Astrid Wittebolle (Groen): ‘We hebben het nu kunnen opentrekken. We denken dat een integrale aanpak beter is. We willen een aantal dingen aan elkaar koppelen. Mobiliteit is daar een van. Dit zal 28 april voorgesteld worden. Het idee is om dit hele plateau op een hoger, een Vlaams, niveau te tillen.’

 

13 l) Projectoproep subsidiëring renovatie zwembadinfrastructuur (Erwin Brentjens, N-VA, 25 maart 2015)

 

Geeft het College gevolg aan de eenmalige projectoproep van de Vlaamse Regering om in te tekenen op een mogelijke subsidiëring van renovatie van bestaande zwembadinfrastructuur door de Vlaamse overheid?

De Vlaamse regering keurde op vrijdag 20 maart 2015 een oproep goed waarbij ze 10 miljoen euro ter beschikking stelt om renovatie- en nieuwbouwprojecten een financiële impuls te geven.

 

Hannes Anaf (sp.a): ‘Dit stond ook in de beleidsnota. Ik was toch verrast over de inhoud van de oproep. Het gaat nu enkel over zwembaden, dat is op zich geen slechte keuze en iets wat we terdege moeten bekijken. Het is aan de gemeente zelf om de keuze te laten tussen het zelf uit te baten of niet. Ik vind dat we ook moeten kijken naar de bestaande procedure. Zoals we allemaal weten zitten we in een vergevorderde fase. Is het juridisch mogelijk? Kunnen we hierop intekenen of niet? Misschien kunnen we na de gunning nog afspraken maken? Een tweede aandachtspunt: de timing. Het is zeker iets dat we moeten bekijken.’

 

 

13 m) Schadevergoeding fietsongeval (Erwin Brentjens, N-VA, 25 maart 2015)

 

Wanneer ontvangt het slachtoffer van het fietsongeval op vrijdag 14 november 2014 in de Slachthuisstraat een antwoord op zijn schriftelijk gestelde vraag tot schadevegoeding wegens de slechte staat van het fietspad?

Door de slechte staat van het fietspad kwam een fietser zwaar ten val. Betrokkene werd overgebracht naar het ziekenhuis waar diverse verwondingen vastgesteld werden. De onfortuinlijke werknemer van ‘De Lijn’ was weken werkonbekwaam. Heraanleg van het fietspad gaat nog geruime tijd duren. Klaarblijkelijk gaat een antwoord op de terechte vraag van het slachtoffer dezelfde weg op. De stad had hier veel eerder op moeten antwoorden. Dat geldt ook in andere gevallen: veel mensen moeten maandenlang wachten op een antwoord.

 

Francis Stijnen (CD&V): ‘Het is zo dat dit een verzekeringskwestie is. De communicatie gebeurt tussen de verzekeringsmaatschappijen van de betrokkenen.’

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Zeg dit dan toch ook aan de persoon in kwestie.’

 

13 o) Parkeersituatie Duifhuisstraat (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 25 maart 2015)

 

Op de gemeenteraad van 2 februari werd een gewijzigde parkeersituatie in de Duifhuisstraat goedgekeurd. Het beurtelings parkeren werd afgeschaft en aangezien de vrije rijbaanbreedte het mogelijk maakte, werd parkeren aan beide zijden van de straat toegelaten. Intussen werd dit systeem ingevoerd en bereikten ons toch een aantal bedenkingen van gebruikers en bewoners van deze straat. Zo blijkt dat de vrije rijbaanbreedte theoretisch gezien dan wel volstaat, in de praktijk vaak minder. Deze route wordt bijvoorbeeld ook gebruikt door enkele schoolbussen.

Werden er de voorbije weken meldingen of klachten ontvangen naar aanleiding van de wijziging van de parkeersituatie in de Duifhuisstraat? Wordt een eventuele aanpassing – door bijvoorbeeld de parkeerstroken af te bakenen – overwogen?

 

Marc Boogers (Groen): ‘Er zijn een tweetal vragen binnengekomen die informatief waren. De nieuwe inrichting is geïnspireerd op een vraag die er al langer was over de parkeerplaats voor gehandicapten. We hebben dit ook in de Smiskensstraat en de Nachtegalenstraat. Het is zo dat wij locaties waar de parkeerdruk vrij hoog is, als eerste in aanmerking laten komen voor het schilderen van parkeervakken.’

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest