burgerbeweging in actie

Verslag gemeenteraad maandag 1 juni 2015

De gemeenteraad van 1 juni begon met een mededeling van enkele ouders van basisschool De Paddestoel. Het oudercomité is het niet eens met de aangekondigde sluiting van de school en roept de gemeenteraadsleden vlak voor de stemming op om ‘met hun hart te stemmen’. Het mocht niet baten, de gemeenteraad keurde de sluiting goed. Maar dat was niet alles wat er op deze gemeenteraad beslist werd.

GR 3

Openbare zitting

 

Paul Meeus merkt een verschuiving van de fracties op in de gemeenteraad.

 

Het verslag van mei werd goedgekeurd.

 

1.

Er werd een voorstel van burgers ingediend over de intentie van het stadsbestuur om de kleuterschool De Paddenstoel te sluiten. Zij verzamelden hiervoor voldoende handtekeningen en worden dus uitgenodigd om dit te komen toelichten op de gemeenteraad. De gemeenteraad nam kennis van dit voorstel van burgers.

 

Woordvoerster oudercomité De Paddestoel Tamara Abkoude:

 

‘Eind april hebben jullie bekend gemaakt dat jullie de intentie hebben om De Paddestoel te sluiten. Dit heeft heel wat ophef veroorzaakt. Wij staan hier uit naam van 550 mensen die onze petitie ondertekenden en uit naam van 40 kleutertjes die hier niet kunnen spreken. Zij verdienen ook hun plaatsje hier in Turnhout. Ze verdienen het niet om nu van plaats veranderd te worden. We zijn geen opstandige ouders. Jullie hadden misschien geen protest verwacht? Als jullie hier eerder geweest waren, hadden jullie kunnen weten dat deze beslissing protest zou opleveren. Als we uitleg vroeger aan schepen Boogers, kregen we het antwoord ‘dat zien we wel’. Multiculturaliteit is belangrijk; kinderen leren van elkaar door met elkaar te spelen,…Kinderen zijn zo sneller geïntegreerd in de stad. Jullie halen alternatieven aan: het Stadspark of de Parkwijk. 1900 meter tussen de Parkwijk en de Paddestoel, dat is de afstand tussen beide scholen. Dat valt op zich nog mee, maar als je op en af rijdt is dat 8 km per dag voor de kindjes. Dat is wel veel.

 

Jullie zeiden dat er een begeleiding zou komen voor onze kinderen? Wat houdt die begeleiding precies in? Moesten we de routes volgen die schepen Boogers voorstelt, dan is dat geen veilig alternatief. De vergunning voor de prefab gebouwen zijn verlopen. Nu krijgen we te horen dat die gebouwen er zonder vergunning staan, terwijl ze al die jaren wel gedoogd werden. Als jullie dit tien jaar geleden hadden aangepakt, dan zaten we hier nu niet. Voor ons is dit slordigheid. Er is toen ook een belofte gedaan aan de school: als het leerlingenaantal stijgt, dan mag het schooltje blijven. Voor ons was deze aankondiging dan ook een bom. We hadden dit totaal niet verwacht, omdat het een schooltje in volle groei is. Er zijn genoeg andere alternatieven.

 

De stad Turnhout heeft nooit onze school gepromoot. Ik woon in deze wijk en ik heb bijvoorbeeld van de stad nooit een foldertje gekregen over De Paddestoel. Zelfs op het moment dat de school een absoluut dieptepunt kende, nam de stad geen initiatief. Maar toch heeft iemand binnen de school de school gemaakt tot wat het nu is. Er wordt nu van alles georganiseerd, we hebben een team enthousiaste leerkrachten. Gisteren was er een schoolfeest, jammer genoeg was er niemand van de politieke meerderheid. We hadden toch verwacht dat jullie op zijn minst een kwartiertje langs zouden komen om de kleutertjes in de ogen te kijken. Want het is over hun toekomst dat jullie vandaag gaan beslissen.

 

We hopen dat niemand van ons lid moet worden van OVK. We hopen dat onze kinderen niets zal overkomen. We blijven naast actievoerders, zeker bewoners van Turnhout. We willen jullie niet afkraken, maar wel onze teleurstelling laten merken. Er wordt gesproken over eerlijke communicatie. Dat is niet het geval. Er zijn momenteel geen kinderen die de overstap gaan maken naar De Parkwijk of het Stadspark. Voor ons stopt het hier niet. Wij gaan door tot de Raad van State. Ik hoop dat iedereen hier stemt met het hart.’

 

2.

De gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanduiding van een nieuwe voorzitter voor commissie 4.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Wat is de aanleiding hiertoe? Bij mijn weten waren de problemen uitgeklaard?’

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘U heeft gezien wat er zich afgespeeld heeft op de gemeenteraad van maart. Voormalig voorzitter van commissie 4 was geacht aanwezig te zijn op de raad, maar hij is niet de hele avond geweest. Het leek ons best om een voorzitter te hebben die ook gedragen wordt door de gemeenteraad. Vandaar deze beslissing.’

 

3.

De financieringsvereniging IKA houdt in opdracht van de gemeenten in haar werkingsgebied verschillende strategische participaties aan. IKA biedt aan de stad Turnhout de mogelijkheid om in te tekenen op maximaal 4.023 aandelen met waarde per aandeel van 50 euro. Het maximaal bedrag van 201.150 euro kan gefinancierd worden met de middelen die beschikbaar zijn op de rekening courant bij IKA. De gemeenteraad wordt gevraagd hierop in te tekenen.

 

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang): ‘We keuren zowel punt 3 als 4 goed, alhoewel we toch onze bedenkingen hebben.’

 

Paul Moelans (N-VA): ‘Ons lijkt het opportuner om een groot deel te investeren in voetpaden, of in De Paddestoel. Het is jullie keuze om te gaan voor eventuele winsten uit aandelen, maar die zijn nooit zeker. We willen ons daarom onthouden voor dit punt en voor punt 4.’

 

Francis Stijnen (CD&V): ‘We kunnen dit geld niet rechtstreeks aanwenden voor investeringen, maar wel voor vervroegde schuldaflossingen. Waardoor er iets meer ruimte blijft voor investeringen. We gebruiken zeker een stuk voor een vervroegde afbetaling.’

 

Een onthouding van N-VA

 

4.

Via brief van 15 april 2015 van IKA wordt aan de stad Turnhout de mogelijkheid aangeboeden om in te tekenen op aandelen Publi-T te financieren met middelen op de rekening courant bij IKA.

De gemeenteraad wordt gevraagd hierop in te tekenen.

 

Een onthouding van N-VA

 

 1. + 6. + 7. + 8. + 9.

Verschillende intercommunale verenigingen organiseren een algemene vergadering in juni. Gevraagd wordt om standpunten in te nemen over de dagorde en vaststelling van het mandaat van volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager.

– Cipal op 12 juni

– Pidpa op 15 juni

– Iveka op 16 juni

– IKA op 16 juni

– Pontes op 17 juni

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Onze fractie gaat zich onthouden’.

 

10.

Op vraag van organisatoren van evenementen kan in de toekomst de stedelijke podiumwagen ook ontleend worden. Hiervoor worden tarieven en voorwaarden toegevoegd in het retributiereglement. De reeds bestaande tarieven en voorwaarden werden niet aangepast.

De gemeenteraad wordt gevraagd het aangepaste retributiereglement op de tijdelijke inname van het openbaar domein, het ontlenen van materialen en het verlenen van toelatingen bij evenementen, goed te keuren.

GR 1

 

11.

Er wordt een maximaal bedrag voor de nieuwe betalingsuitnodigingen ingevoerd omdat de op het reële verbruik berekende betalingsuitnodiging voor sommige gezinnen veel te hoog is om in één keer te kunnen betalen. Het gewijzigde reglement ligt ter goedkeuring voor.

 

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang): ‘In welke mate zijn deze maatregelen voldoende om de armoedeproblematiek in onze stad aan te pakken? In feite voert men een asociaal beleid. Toen ik vroeg om extra sociale correcties, werd dit geweigerd door de bevoegde schepen. Er zijn maar twee sociale correcties: gezinnen met kinderen en mensen met een incontinentieprobleem. We vinden dit veel te weinig. We zijn niet van plan om dit punt goed te keuren.’

 

Pierre Gladiné (De Stadslijst): ‘Wij zijn toch content dat het bestuur is ingegaan op onze vraag om facturen per schijf van 75 euro te betalen. Toch blijven wij van mening dat de tarieven in Turnhout nog te hoog zijn in vergelijking met buurgemeenten en dit hele gebeuren komt niet ten goede van het milieu, maar van de stadskas.’

 

Hannes Anaf (sp.a): ‘Ik ga niet de hele discussie opnieuw voeren. We hebben de vrijstelling uitgebreid. U zegt dat er maar twee sociale correcties zijn? U vergeet te vermelden dat er ook een dubbele sociale correctie geldt voor ouders van kinderen die van een verhoogde tegemoetkoming genieten.’ (nvdr: zij krijgen 40 euro in jaar 1 en 2 en 20 euro in jaar 3 in plaats van 20-20-10.)’

 

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang): ‘Ik heb niet gezegd dat wij tegen het feit zijn dat er kleinere facturen komen. Ik heb gezegd dat jullie hiermee de perceptie willen ophangen dat jullie een sociaal beleid voeren, en dat klopt volgens ons niet.’

 

Hannes Anaf (sp.a): ‘Ik wil u geen woorden in de mond leggen, ik stel alleen uw stemgedrag vast.’

 

Francis Stijnen (CD&V): ‘Wij voeren een beleid die op vele zaken zorgt dat er in sociaal beleid heel wat initiatieven genomen worden. Dit speelt op verschillende domeinen.’

 

12.

De gemeenteraad wordt gevraagd advies te verlenen over de jaarrekeningen van verschillende kerkraden.

 

13.

De gemeenteraad neemt standpunten in over de dagorde van de agenda van de algemene vergadering EVA Kinderopvang Turnhout.

 

14.

De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp rooilijnplan voor het inbreidingsproject aan de Lokerenstraat voorlopig vast te stellen. Het projectgebied omvat de terreinen tussen de Lokerenstraat nrs. 137-141 en de muur rondom de voormalige legerkazerne Campus Blairon. Op 13 juni 2013 werd reeds een positief stedenbouwkundig attest afgeleverd voor de ontwikkeling van een woonproject op deze terreinen.

 

15.

Om de doelstellingen van het burgemeestersconvenant te behalen en om een breed draagvlak onder de bevolking te creëren, kent de stad Turnhout een subsidie voor duurzame klimaatprojecten toe.

Het subsidietoelagereglement duurzame klimaatprojecten ligt ter goedkeuring voor.

 

16.

In de Stedelijke Handelsschool Turnhout kan voor het schooljaar 2015-2016 een betrekking in het ambt van adjunct-directeur in stand worden gehouden. Voor de invulling van een betrekking van adjunct-directeur in de Stedelijke Handelsschool Turnhout is het aangewezen een algemeen kader vast te stellen.

 

17.

De woning Kruishuisstraat is opgenomen in de lijst van de te verkopen stadseigendommen, volgens meerjarenplanning in 2014.

Omdat de woning verhuurd is en een huuropzeg zonder vergoeding momenteel niet mogelijk is, aangezien de eerste termijn reeds verstreken is, werd eerst bekeken of er een mogelijkheid was om de bewoner, een gepensioneerde pastoor, te herhuisvesten. Dit zou de verkoopbaarheid van de woning sterk verhogen.

Er werd een woning aangeboden in het Begijnhof, maar deze wenste daar niet op in te gaan. Het huis zal dus verkocht worden, bezwaard met het huurcontract.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de openbare verkoop van dit pand.

 

18.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de kosteloze overdracht voor algemeen nut van de grond, 3/3 infrastructuurwerken en wegenis, gelegen Kasteelloop.

 

19.

Na de opmaak van het strategisch meerjarenplan en naar aanleiding van de besparingsbesprekingen, werd een lijst opgemaakt met alle gronden en patrimonium die de stad te koop wil aanbieden deze legislatuur. In de meerjarenplanning werden de inkomsten door de verkoop van de gronden gelegen aan de Jozef Simonslaan 16 opgenomen voor het jaar 2016. Het perceelheeft een oppervlakte van 2 590m². Op het perceel bevinden zich een (conciërge)woning en een aantal klascontainers. De site kan als projectgrond verkocht worden of overgedragen naar het AGB indien de ontwikkeling in eigen hand wordt gedaan. Afhankelijk van het ontwerp en de randvoorwaarden (onder meer de realisatie van groen, eventueel ook een wijkvoorziening), kunnen er zo’n 7 à 9 kavels worden gerealiseerd; alleszins is er geen hoogbouw mogelijk. De locatie Paddenstoel in de Jozef Simonslaan zal hierdoor moeten sluiten na het schooljaar 2015-2016.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de intentie tot herstructurering van deze locatie.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang):

 

‘Ik heb vastgesteld dat de actiegroep correct gehandeld heeft, maar niet zo behandeld is geweest. De actiegroep werd geregeld van het kastje naar de muur gestuurd, kreeg verkeerde informatie,…Er is een slechte communicatie gevoerd tot op de dag van vandaag. Er zijn heel wat drogredenen aangevoerd, bijvoorbeeld over de toestand van de gebouwen. De stad voert argumenten aan die geen argumenten zijn, of er niet toe doen. De gebouwen zijn bijvoorbeeld niet afgekeurd door de inspectie. Ik wil een aantal politieke bedenkingen doen. Wat me stoort is dat politiek fatsoen ontbreekt. Hier wordt een actiegroep gehoord omdat dit wettelijk voorzien is. De actiegroep stelt vragen, maar krijgt geen tijd om alles ten gronde te bespreken. Er is geen tijd voor antwoorden en reflectie. Je zou kunnen denken dat, als je goed bestuur voert, dat je die mensen hoort en uit beleefdheid de definitieve stemming uitstelt naar een volgende vergadering. Zodat je op zijn minst de schijn kunt opwerpen dat er geluisterd wordt. Maar dat is niet het geval. De beslissing wordt gewoon doorgedrukt. Ik gebruik ‘doorgedrukt’, omdat heel wat leden van de meerderheid achter de schermen zeggen dat ze ‘moeten’ goedkeuren. Jullie zijn op gesprek geweest bij de mensen van de actiegroep. Jullie hebben vastgesteld dat het een bloeiende school is. In brede kringen wordt deze beslissing in twijfel getrokken. De meerderheid wordt gedwongen door het college om deze beslissing te nemen.

 

Jan Van Otten, u komt op voor de belangen van de individuele burger. U neemt het op voor de gewone burger die iets tekort komt. En nu gaat u met uw fractie achter deze beslissing staan. Het sociaal imago heeft een ferme deuk gekregen.

Schepen Anaf, u heeft hier maanden geleden een pleidooi gehouden voor een kindvriendelijke stad. Door hier nu een kleuterschool te sluiten die gedragen wordt door een volledige buurt, slaat u het glas van uw eigen kindvriendelijke stad stuk. Als deze beslissing negatief uitslaat voor De Paddestoel, dan steunen wij u niet meer.

Collega’s van Groen, mevrouw De Wilde, u staat zelf in het onderwijs. U gaat er elke dag voor. U gaat nu achter het besluit van dit college staan?

Collega’s van TIM: Turnhout Iedereen Mee, behalve de kleuters van De Paddestoel. U hebt alle buurten rond gereisd met een caravan; u bent begaan met de burger. Nu vraag ik me af: gaat u ook met de caravan naar De Paddestoel? Wat is de volgende buurt dat u in de steek gaat laten?

Collega’s van CD&V, mevrouw De Kinderen: ik kan me niet voorstellen dat u dit voorstel steunt, niet in uw hart. U bent de onderwijspartij bij uitstek. De partij van het gezin en van onderwijs steunt het standpunt van het college. Een standpunt dat alleen maar rond geld draait.

 

Ik heb meteen gevraagd of er al een potentiële koper is. Ik heb vernomen van collega’s dat mensen uit de RvB van een sociale woonmaatschappij de vraag hebben gesteld; ze zijn geïnteresseerd. Dat wijst op een verborgen agenda. Of gaat het om het definitief afwenden van het stedelijk onderwijs? In 2013 hebben we hier een stormloop gehad van de jongeren van de Wollewei die bezorgd waren. Partijen die nu in de meerderheid zitten, gingen toen hevig tekeer omdat je niet op kinderen mag besparen. Die partijen zitten nu aan de andere kant. Hoe anders is het verhaal van De Paddestoel?

 

Mijn vraag aan schepen Boogers: Durf de burger in de ogen blijven kijken. De geloofwaardigheid van je bestuursakkoord komt zo onder druk te staan. We zullen niet nalaten u voortaan op elke zin van het bestuursakkoord te wijzen. U kunt de zaak ook uitstellen, minstens een jaar. Om zo tot een goede dialoog te komen met de mensen van het actiecomité. Als zij naar de Raad van State stappen, dan maken ze een goede kans. We weten allemaal dat het niet de eerste keer is dat de stad daar in het zand moet bijten. Keer op uw beslissing terug! Of stel de zaak even uit. Dit is een slechte beslissing die genomen gaat worden.’

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Ik hoef vanuit mijn partij niet veel meer toe te voegen aan wat collega Meeus gezegd heeft. De formulering waarover gestemd moet worden, is onjuist. Dit klopt niet met de wetgeving en de juridische omkadering van de school. Een vestiging kan niet herstructureren. Het is de school die kan herstructureren. De school is niet De Paddestoel, maar de Stedelijke Basisschool. ‘Herstructureren’ wil zeggen dat de school een vestigingsplaats bij creëert of afstoot. Ik zou dus zeer goed bedenken waarover u stemt en wat de juridische gevolgen ervan kunnen zijn. In navolging van mijn collega, kan ik dit zeggen. We worden geconfronteerd met een koud bestuur die een warm engagement van een buurt naar een school toe in flarden schiet. De Paddestoel is een open stoel gericht met het vizier op de wijk, waar geen drempels zijn en waar iedereen welkom is om toe te treden tot de gemeenschap. Deze beslissing kan een bom leggen onder het stedelijk basisonderwijs. Als er toch dient gestemd te worden, dan eis ik de hoofdelijke stemming.

 

Pierre Gladiné (De Stadslijst): ‘Het stedelijk onderwijs wordt beperkt in haar ontwikkelingsmogelijkheden. We zijn vragende partij om het stedelijk onderwijs tegen het licht te houden. In het dossier De Paddestoel is weinig overleg geweest. Is de overname door een ander onderwijsnet overwogen? Het had zover niet moeten komen, als de meerderheid de moed had gehad om het stedelijk onderwijs naar een ander net over te hevelen. De school kan nog jaren meegaan. Ik pleit om de weg van de dialoog te voeren met de ouders van De Paddestoel.’

 

Marc Van Damme (Vlaams Belang): ‘Ik kan me alleen maar aansluiten bij de collega’s. Ik begrijp dat je een gebouw wil verkopen om er kapitaal uit te halen. Mijn begrip stopt echter als er in een gebouw menselijk kapitaal zit. Zij zijn de toekomst. Heb de moed om jullie eigen beslissing te nemen en volg de meerderheid niet.’

GR 2

 

Marc Boogers (Groen):

‘Wij hebben altijd veel belang gehecht aan de communicatie met jullie in dit dossier. We hebben ruim op voorhand bekend gemaakt wat er gaat gebeuren, meer dan een jaar op voorhand. Het past in het transparante beleid dat jullie hier jullie standpunt konden toelichten. We begrijpen dat het zwaar valt om de school te verlaten. Wij voelen ook mee met de kinderen die afscheid moeten nemen van hun vertrouwde omgeving. De beslissing zelf gaat niet op jullie goedkeuring kunnen rekenen, we begrijpen dat. Voor jullie is dit niet de gewenste keuze. Desondanks blijven wij ervan overtuigd dat dit de goede beslissing is. We willen de kinderen niet in de steek laten. Voor elk kind is er een plaats is in een andere Turnhoutse school. We willen een veilig traject uitzoeken voor de kinderen. We willen benadrukken dat we een grote betrokkenheid willen bij de buurt. De bewoners maken zich zorgen over de nieuwe invulling van het domein. Wij wensen met hen ook in dialoog te gaan.’

 

Woordvoerster actiecomité Tamara Abkoude: ‘Dit hebben we al tien keer gehoord. Een open communicatie betekent niet dat ons een beslissing opgedrongen wordt. Je moet de mensen de kans geven om hierover in gesprek te gaan en dat hebben we de voorbije maanden echt gemist. Jullie gaan het onderzoeken? Is dat hetzelfde als ‘We gaan het bekijken?’ Wanneer dan? Er is absoluut niets concreet? U verwacht van ons dat wij akkoord gaan? Ik hoop dat iedereen in zijn hart kijkt en een goede beslissing neemt. Meer vragen we niet.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): Boogers, ik vind het bizar dat u nu aankondigt dat er een aantal plannen zijn en dat u daar met de bewoners over gaat praten. Dit had perfect in een groot pakket gekund. Ik vraag om dit dossier uit te stellen.’

 

Marc Van Damme (N-VA): ‘Nu zijn er ineens plannen?’

 

Eric Vos (T.I.M): ‘Er zijn geen plannen. De schepen drukte enkel zijn intentie uit om in de toekomst met de buurt in dialoog te gaan.’

 

Marc Boogers, op de vraag over de juridische onjuistheid van de formulering: ‘Dit is de standaardzin, gebruikt door het OVSG.’

 

De gemeenteraad ging over tot de stemming; de sluiting wordt goedgekeurd.

 

Vragen van raadsleden

 

20 a) Asbestcement in waterleidingen (Johan Guedon, N-VA, 29 april 2015)

 

In de media hebben wij vernomen dat er gevaarlijke asbestvezels zitten in ons drinkwater. 30 procent van onze waterleidingen bestaat uit asbestcement en die vezels kunnen loskomen en in ons kraantjeswater belanden.

– Heeft het gemeentebestuur kennis of er buizen voor het leidingwater in Turnhout bestaan uit asbestcement.

– Wat zijn de intenties van het stadsbestuur omtrent deze problematiek.

 

Wannes Starckx (Groen): 108 km asbestleidingen in Turnhout, wat volgens Pidpa relatief weinig is (in heel Vlaanderen een 19.000 km asbestleidingen). Er is een bepaald traject dat Pipda volgt om deze leidingen te verwijderen. Bij werkzaamheden worden de leidingen verwijderd. Verder hebben deze leidingen voorrang bij het preventief onderhoud. Er is geen timing opgelegd om deze leidingen te vervangen. Dat is wel zo het geval bij waterleidingen. Op dit moment gaat men ervan uit dat minimale hoeveelheden asbest geen gevaar betekenen voor de volksgezondheid.’

 

Koppeling van de vragen 20b en 20f:

 

20 b) Bekommernissen handelaars Gasthuisstraat en omgeving (Paul Meeus, Vlaams Belang, 27 mei 2015)

 

De burgemeester en schepen Hermans hebben op 22 mei een onderhoud gehad met een delegatie van de Handelaars uit de Gasthuisstraat en de onmiddellijke omgeving. De handelaars vragen dringend naar zuurstof in hun winkelgebied. Daartoe vragen zij onder meer om het project Victoriehof alle kansen te geven en de leegstand dringend aan te pakken.

Naar verluidt zou de burgemeester de bekommernissen van de handelaars delen.

 1. In welke mate gaat het stadsbestuur tegemoet komen aan de bekommernissen aangaande de leegstand in de Gasthuisstraat?
 2. Blijft het schepencollege zich mordicus verzetten tegen de ontwikkeling van het project Victoriehof?
 3. Recent werd een infobrochure over het Turnova-project in alle bussen van de stad bedeeld, waarin de meerderheidspartijen uitdrukkelijk aan bod kwamen. Hierdoor wordt de perceptie verder gevoed dat het schepencollege ten aanzien van andere nieuwe winkelprojecten zich minder soepel en terughoudend opstelt. Realiseert het college zich dit?

 

20 f) Grieven Turnhoutse handelaars (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 27 mei 2015)

 

Afgelopen week bezorgde een delegatie van Turnhoutse handelaars een open brief aan het schepencollege waarin ze hun grieven duidelijk kenbaar maakten. Wat ze vragen is weinig opzienbarend, namelijk een positieve visie van het stadsbestuur op de ontwikkelingen in het stadscentrum, en een degelijk beleid van het schepencollege hierover. Dat ze dit moeten vragen is daarentegen wel opzienbarend, aangezien het schepencollege de voorbije jaren al vaak lippendienst heeft bewezen aan een kernversterkend beleid. In de praktijk blijkt echter vaak het tegenovergestelde, zoals in het dossier Victoriehof opnieuw te merken valt.

Daarom had ik graag geweten op welke manier het schepencollege zal reageren op de vragen van deze handelaars. Krijgen ze voor 20 juni echte antwoorden op hun vragen of wordt het weer hetzelfde liedje van de voorbije jaren? Veel blabla, maar weinig …

 

Luc Hermans (CD&V): ‘het klopt inderdaad dat we een delegatie mochten ontvangen en dat we naar hun grieven geluisterd hebben. We hebben een opsomming gemaakt van de initiatieven die we als stad organiseren in functie van het aantrekkelijk maken van het stadscentrum. We hebben duidelijk aangehaald dat we actief gesprekken voeren met eigenaars, het herinvullen van panden en contacten leggen tussen eigenaars-handelaars. Verder bekijken we binnen het collega wat er gerealiseerd kan worden. We verbeteren de bewegwijzering naar de parkings. We pleiten voor gefaseerde ontwikkelingen aan weerskanten van de Grote Markt. Wat het Turnova-magazine betreft, dat is een onderdeel van het communicatietraject.

 

20 c) Vragen over vzw organisatiecomité Stadsparkfeesten (Paul Meeus, Vlaams Belang, 27 mei 2015)

 

In mei 2006 werd de vzw Organisatiecomité Stadsparkfeesten opgericht, waarvan Eric Vos, toen schepen en nu burgemeester, als een van de drie bestuurders werd aangesteld.

“Om zijn doelstellingen te bereiken werkt de vereniging nauw samen met het stadsbestuur van Turnhout, de Turnhoutse stedelijke adviesraden en kan zij beroep doen op of samenwerken met private partners.” (citaat uit de statuten) Bovendien heeft de vzw haar maatschappelijke zetel op de Campus Blairon 200. Een en ander doet derhalve vermoeden dat deze vzw een vereniging is die onder de vleugels van het stadsbestuur opereert.

 1. Is de vereniging momenteel nog operationeel en bestuurlijk reglementair samengesteld?
 2. Wanneer vonden sinds de oprichting de algemene vergaderingen en de raden van bestuur plaats?
 3. Zijn de rekeningen en de begrotingenconform de bepalingen in art. 15 van de statuten neergelegd?
 4. In welke mate heeft er sinds de oprichting een ‘nauwe samenwerking’ met hiervoor genoemde partners plaatsgevonden?
 5. Welke financiële transacties zijn er in de voorbije jaren gebeurd tussen het stadsbestuur van Turnhout en de vzw?
 6. Is een dergelijke vzw nog nuttig? Zo ja, binnen welke context?

 

Hannes Anaf (sp.a): ‘Ik ben geen voorzitter van vzw. We zijn volop aan het zoeken naar nieuwe mensen om zich aan te sluiten bij de vzw. In welke mate is er een nauwe samenwerking met partners? Oorspronkelijk de sportraad en de cultuurraad, nu vooral de sportraad. Er zijn wel andere partners, zoals de atletiekvereniging, de schaakkring,…De financiële transacties, dat gaat over een jaarlijks bedrag van 750 euro. De vzw is nuttig om de Stadsparkfeesten elk jaar tot een succes te maken.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Het is mij nog onduidelijk tot wat die vzw precies dient.’

 

Hannes Anaf: ‘De coördinatie van de inzet van personeel gebeurd door de sportdienst.’

 

 

20 d) Organisatie festival voor rockabillyfans (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 27 mei 2015)

 

De organisatoren van Rockin’ Around Turnhout hebben beslist dat de 20e editie de laatste was. De grote financiële verantwoordelijkheid en in het bijzonder de kostprijs van de Warande wogen zwaar op de organisatie. Vanuit de Warande dringt men aan op een gesprek met de organisatie en het stadsbestuur om dit bijzonder succesvolle festival niet te laten verdwijnen.

Graag hadden we dan ook vernomen welke initiatieven het stadsbestuur zal nemen om ervoor te zorgen dat de rockabillyfans ook volgend jaar hun weg naar Turnhout zullen vinden.

 

Astrid Wittebolle (Groen): ‘We hebben de organisator gevraagd of hij een gesprek wil hebben. We gaan dit gesprek ook hebben. Het feit dat de man toch in gesprek wil gaan, stemt ons iets positiever. We gaan ons best doen om dit festival boven water te houden. We houden u op de hoogte via de commissie.’

 

Koppeling van de vragen 20e, 20g en 20h:

20 e) Acties tegen stopzetting fietspunt in station door NMBS (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 27 mei 2015)

 

De NMBS kondigde recent aan de ondersteuning van de fietspunten in verschillende ‘kleinere’ stations stop te zetten. Ook het station van Turnhout is slachtoffer van deze maatregel. Het gemeentebestuur van Mol kondigde alvast aan om samen met de andere getroffen Kempense gemeenten (Herentals, Geel en Turnhout) te overleggen en te proberen de NMBS op andere gedachten te brengen.

Welke acties zal het stadsbestuur in dit kader ondernemen?

 

20 g) Onderhoud Kempische burgemeesters met NMBS (Erwin Brentjens, N-VA, 27 mei 2015)

 

Welke punten werden er besproken tijdens het onderhoud dat enkele Kempense burgemeesters gehad hebben met de NMBS? Werden er beloften gemaakt? Hoe en met wie werd dit onderhoud voorbereid en welke prioriteiten tijdens het onderhoud bepaald werden?

Op vrijdag 22 mei had een delegatie van Kempense burgemeesters een onderhoud met de NMBS.

 

20 h) Stopzetting plannen NMBS nieuw station (Erwin Brentjens, N-VA, 27 mei 2015)

 

Heeft de stad een officieel bericht van de NMBS ontvangen dat de plannen voor een nieuw station in de koelkast gestopt werden? Heeft de stad dit gegeven ter sprake gebracht tijdens het gesprek op 22 mei? Wat heeft de stad ondertussen ondernomen om het belang van dit masterplan te onderstrepen? Welke stappen werden hiervoor in het verleden gezet?

De NMBS-top heeft de masterplannen voor de stations van Herentals en Turnhout in de wachtkamer gezet.

 

Marc Boogers (Groen): ‘We zijn inderdaad op 22 mei naar Brussel getrokken. We hebben de algemeen directeur transport gezien, de general manager transport hebben we gezien samen met het hoofd externe communicatie. We hebben een dossier afgegeven wat inhield de resultaten van de enquête, 25 artikels die in de kranten verschenen, foto’s van hoe het station er bijligt en briefmateriaal om alles te illustreren. We hebben de resultaten van de enquête gedetailleerd overlopen. Ze hadden die overigens zelf al heel aandachtig bekeken. We zijn door de 25 artikels gegaan die we samen overlopen hebben om te bewijzen hoezeer dit Turnhout en de pers beroert. We hadden fotomateriaal bijgevoegd met name foto’s van de betontegels van perron 2 en daarnaast foto’s van de omheining aan de kant van perron 1 (waar bussen de Lijn rijden), een omheining die al geruime tijd stuk gereden is en waar nu linten hangen. De brokstukken liggen er nog de grond.

 

Het antwoord van de NMBS op dit ogenblik:

 • De renovatie AN75 (varkensneus): we zijn in ons opzet geslaagd. We hebben een toezegging over het tijdstip van renovatie. Men is dit in snelheid aan het renoveren. Het eerste treinstel zou klaar zijn in november en dit zou naar Turnhout komen. Er is een verdere renovatie voorzien. De verdere gerenoveerde toestellen zouden ingezet worden op de lijn Turnhout. We krijgen zo maximaal mogelijk nieuwer materiaal totdat de gerenoveerde toestellen ingezet kunnen worden. Het begin is gemaakt.
 • Stiptheid: de cijfers zijn beter dan de inloopperiode in januari. Na de inloopperiode is alles beter. De stiptheid gaat verder verbeteren bij de gerenoveerde AN75. De huidige toestellen AN75 zorgden in het verleden voor extra pannes.
 • Investeringen: we hebben twee keer schriftelijke bevestiging gehad. Perron 2 zou aangepakt worden door Infrabel. Op 22 mei hebben we gemeld dat dit maar voor de helft is aangelegd: we hebben graag dat dit afgewerkt wordt. Een tweede investering betrof de fietsenstalling. De NMBS wil bij voorkeur investeren in wat de klant direct aanbeland. De investering van die overdekte fietsenstalling gaat door. Die zal in 2015 gerealiseerd worden. Ik heb dat gecheckt. De goedkeuring ligt bij onze dienst Ruimtelijke Ordening. We gaan dit plan toelichten in de commissie. Wat gaat er dan niet door? Alles wat de klant niet direct aanbeland. Dat gaat dan over de investering aan ons stationsgebouw. Het ging om een optimalisatie van veiligheidsaanpassingen. Dat is op dit moment niet de prioriteit van de NMBS. Vandaar dat dit ‘on hold’ staat. Instappen trein: er zijn drie hoogtes van perrons in België. De ruwbouw om perrons te verhogen zit bij Infrabel, de afwerking bij de NMBS. Het nieuwe investeringsplan komt er in het najaar aan. Wat we duidelijk voelen: het gaat door als het de klant aanbeland.
 • De prijszetting abonnees: de 260 euro versus de 200 beloofde euro. De NMBS heeft zich verontschuldigd. Ze hebben dan verkeerd gecommuniceerd. De NMBS zegt dat ze duidelijke redenen geven om op die 260 euro te blijven (vergelijking met andere partners), ze zeggen dat we als stad tussen kunnen komen in de prijs. De NMBS investeert in een extra overdekte fietsenstalling. Ze hopen dat dit een aantal mensen over de streep trekt om met de fiets naar het station te komen.
 • Fietspunt: het klopt dat er een aankondiging is geweest van een sluiting in de kleinere stations. We hebben gezegd dat we tegen de sluiting van een fietspunt zijn. De top van de NMBS heeft met verbazing gekeken naar diverse artikels die in de pers hierover verschenen zijn. De sluiting van de 15 fietspunten staan opnieuw op de agenda van het directiecomité van de NMBS. Ik hoop dus op positieve feedback. Begin juli is er een bijeenkomst van fietsberaad en daar zal overleg zijn over de 45 fietspunten heen. Dit is uiteindelijk zonder lokaal overleg zomaar plots gecommuniceerd.
 • Het aanbod: in het weekend alleen naar Antwerpen. Een bijkomende trein is financieel niet haalbaar. Over de weggevallen trein: de bezetting van die trein was te laag. Het enkel spoor dat we hebben beperkt het treinverkeer en toekomstige treinmogelijkheden. Hieraan iets doen is voor de NMBS prioriteit. Er komt een extra trein Mol-Herentals, waarop Turnhout aansluiting heeft.
 • De aansluitingen: de minder stipte cijfers hebben ervoor gezorgd dat de aansluitingen moeilijk zijn. Er is nu beterschap.
 • Aanbod: men heeft ons aangeboden om op 3 juli samen naar Mechelen te gaan om te gaan kijken naar een gerenoveerde varkensneus. Ik heb afgesproken met de voorzitter van de gemeenteraad om binnen de fracties te bekijken wie mee wil gaan.’

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Bedankt voor de uitleg. Hopelijk kunnen de reizigers genoegen nemen met de beloften die gemaakt zijn.’

 

20 i) Organisatie ‘Week van de anderstalige Klant’ (Erwin Brentjens, N-VA, 27 mei 2015)

 

Verklaart de stad zich bereid om de intentie te hebben in de toekomst een “Week van de anderstalige Klant ” te organiseren?

De N-VA stelt voor om samen met het Centrum voor Volwassenenonderwijs en eventuele andere partners een Week voor de Anderstalige klant te organiseren. Tijdens deze week krijgen cursisten Nederlands de kans om de taal te oefenen en het lokale handelsaanbod beter te leren kennen.

“Een taal leer je het best door deze ook buiten de klas te gebruiken.” In het basisonderwijs gebruiken leerkrachten de uren ANTK om samen met hun leerlingen o.m. een bezoek te brengen aan een buurtwinkel, een grootwarenhuis.

Met dit initiatief krijgen de anderstaligen de kans om in een praktische situatie Nederlands te oefenen en tegelijk kennis maken met de lokale handelaars.

Met het project kunnen cursisten via een uitgestippelde route vragen stellen aan lokale handelaars. Deze vragen hebben de cursisten zelf voorbereid in de klas. De deelnemende handelaars krijgen een korte vorming waarin hen wordt aangeleerd hoe ze in eenvoudige taal het nodige kunnen duidelijk maken.

 

Peter Segers (sp.a): ‘Ik ben bereid om te bekijken wat we kunnen doen. Het is ook de vraag of handelaars hierop zitten te wachten, dat zullen we moeten aftoetsen. Misschien is het interessant om te bekijken hoe ze omgaan met onze bestaande projecten. Het lijkt me interessant om te bekijken of we nieuwkomers in contact kunnen brengen met handelaars.’

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Ook Unizo heeft hieronder de schouders gezet.’

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest