burgerbeweging in actie

Verslag gemeenteraad maandag 1 februari 2016

De Turnhoutenaar kon vandaag voor de eerste keer de gemeenteraad volgen vanuit zijn luie zetel, maar toch kwamen er nog heel wat geïnteresseerden luisteren naar de raad. De agenda werd snel afgewerkt en ook de nodige vragen van de raadsleden werden vlot en snel beantwoord.

Openbare zitting

 

1.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de hernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Turnhout en de gemeenten die zijn toegetreden tot het ‘Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties’ (Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Vorselaar, Westerlo). Deze overeenkomst, loopt van 1 januari 2016 tot 31 december 2016.

 

2.

De gemeenteraad wordt tevens gevraagd goedkeuring te hechten aan de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Turnhout en de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone Kempen Noord-Oost (Arendonk, Ravels en Retie). Deze overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2016 en eindigt op 31 december 2016.

 

3.

De federale overheid stelt aan Stad Turnhout voor de periode 1 oktober 2015 t/m 30 september 2016 opnieuw een subsidie ter beschikking voor het begeleiden van de bemiddelingsprocedure. Deze subsidie bedraagt 53 600 euro. De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de voorliggende subsidieovereenkomst.

 

4.

De gemeenteraad wordt gevraagd het Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties GAS2 en GAS3, dat afgesloten wordt door het college van burgemeester en schepenen, met het parket Antwerpen, te bekrachtigen.

 

5.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de oprichting van een deontologische commissie en 7 vertegenwoordigers en plaatsvervangende vertegenwoordigers in deze commissie aan te duiden.

 

6.

Momenteel worden de geluidsopnamen van de gemeenteraad letterlijk uitgetypt als verslag door het secretariaat wat een vrij intensieve arbeid is. Het verslag wordt nadien in pdf-formaat aan de raadsleden bezorgd en na goedkeuring ook op de website geplaatst. Nu is het technisch mogelijk om de geluidsopnames te bewerken waardoor deze via verschillende toegangen eenvoudig digitaal raadpleegbaar worden. Deze werkwijze zal worden toegepast vanaf de gemeenteraad van maandag 1 februari 2016. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dient aangepast te worden conform de nieuwe werking.

 

7.

In een aantal nieuwe projecten is er nieuwe wegenis en infrastructuur aangelegd. Voor deze nieuwe straten moeten er ook nieuwe straatnamen komen. Deze liggen ter voorlopige goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 

Oude Dijk – verkaveling

Op de Oude Dijk, tussen huisnummer 2 en 14 wordt een groot stuk weiland omgevormd tot een verkaveling met tegen de Oude Dijk een appartementsblok die toegang neemt langs een nieuw aan te leggen straat. Deze straat loopt dan verder en krijgt nog een zijstraat, langs welke aan beide kanten een 8-tal woningen zullen voorzien worden. In deze streek is er niet echt een ongebruikt toponiem voorzien welk voor deze straat kan gebruikt worden, maar aangezien de straat vlakbij de Aa zal liggen, is het voorstel van de werkgroep ‘Waterjufferstraat’, een verwant van de libel, een netvleugelig insect dat graag aan het water vertoeft.

Verderop, tussen huisnummer 24 en het bruggetje wordt dit stuk nog verder ontwikkeld en krijgt de verkaveling hierlangs nog een toegangsweg die uitgeeft op een appartementsblok en een parkje, welke de beide delen met elkaar verbindt, maar toch een scheiding vormt voor het autoverkeer. Omdat hier slechts één blok wordt gezet met een klein straatje ervoor, kiest de werkgroep ervoor om dit blok en straatje mee op te nemen onder ‘Oude Dijk’. Met een extra straatnaambord langs de Oude Dijk is de vindbaarheid van het woongebouw gegarandeerd.

 

Rubensstraat – inbreiding

Het inbreidingsproject dat toegang krijgt langs de Rubensstraat, is een tamelijk besloten woonerf waarrond een 40-tal appartemtenten worden voorzien. Er zal een toegangsweg worden aangelegd die ook een nieuwe naam nodig heeft, gezien het hoge aantal wooneenheden. In deze streek werden er namen van bekende schilders gebruikt. De Albert Van Dyckstraat en de Rubensstraat zijn daar mooie voorbeelden van. De werkgroep dacht in eerste instantie aan bijkomende namen van schilders, die regionaal naam en/of faam hebben gemaakt, maar bij nader inzien bleken de meest ons bekende namen van schilders reeds in gebruik bij de omliggende gemeenten. Voor interventies van de hulpdiensten kan dit verwarring opleveren en dat dient absoluut vermeden te worden. Toch wilden we graag in die sfeer verder blijven borduren en stelt de werkgroep de naam ‘Schildershof’ voor. Die naam geeft bovendien een residentiële toets aan het project.

 

Kwakkelstraat – inbreiding

Een inbreidingsproject waarbij 30 appartementen worden gebouwd met een insteekweg die toegang neemt langs de Kwakkelstraat. Uit de toponiemenkaart kwamen twee mogelijkheden naar voren: Kwakkelhoek en Tikkenhaan. Met eenparigheid van stemmen en zonder twijfel verkozen de leden om voor deze straatnaam ‘Tikkenhaan’ voor te stellen. Deze naam is ook algemeen bekend in de volksmond voor deze regio.

 

Kasteelloop – verkaveling

Een inbreidingsproject van enkele honderden woningen met verschillende nieuwe wegen tussen de Patriottenstraat, Rubensstraat, Albert Van Dyckstraat en Kruisbergstraat. In dit project wordt nieuwe wegenis aangelegd, waarvan een weg toegang neemt in de Patriottenstraat, dwars door het project loopt en dan uitgeeft in de Albert Van Dyckstraat. Hier dient nog een straatnaam voor gevonden te worden. Dit is eerder een pad dat slechts toegankelijk is voor fietsers en voetgangers, maar er zullen toch enkele voordeuren op uitkomen waardoor dit hoofpad ook een naam moet krijgen. Verder wordt het bestaande straatje Kasteelloop verlengd, waarbij de werkgroep het wenselijk acht om ook deze verlenging te benoemen als ‘Kasteelloop’. Vanuit de toekomstige hoofdweg door het project komt nog een aftakking van de weg, welke zal uitmonden in de Kruisbergstraat. Voor deze weg opteren we toch weer voor het toponiem dat hier aanwezig is, namelijk ‘Trempt’, welk een karspoor tussen twee akkers is en daardoor uiterst geschikt als straatnaam.

 

Lokerenstraat – inbreiding

Een klein inbreidingsproject waarin een insteekwegje wordt aangelegd dat doodloopt tegen de muur van Campus Blairon. Naar analogie van de naamgeving rond de kazerne werd voor dit wegje gekozen om ‘Rekrutenhof’ voor te stellen vanuit de werkgroep.

 

8.

De gemeenteraad wordt gevraagd de zaak der wegen voor de stedenbouwkundige aanvraag: het bouwen van een appartementsgebouw met 28 appartementen met ondergrondse parking en aanleg wegenis in de Jubileumlaan goed te keuren mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden en lasten.

 

9.

Zaak van de wegen voor het inbreidingsproject aan de Kwakkelstraat, wegenis gelegen achter de huizenrij Kwakkelstraat 120-158. De gemeenteraad wordt gevraagd de zaak van de wegen voor het inbreidingsproject aan de Kwakkelstraat, deel uitmakend van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de inrichting van dit binnengebied in functie van een meergezinswoning en de aanleg van de nodige wegenis gelegen achter de huizenrij Kwakkelstraat 120 tot 158, goed te keuren mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden en lasten.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Wij gaan dit punt niet goedkeuren omdat er een aantal bezwaarschriften ingediend zijn met betrekking tot de servitudeweg. Er is onvoldoende rekening gehouden met andere bezwaren: het grondwaterpeil, parkeren,…’

 

10.

Tenslotte wordt de gemeenteraad gevraagd goedkeuring te hechten aan de zaak der wegen voor de verkavelingsaanvraag voor het verkavelen van gronden in 17 loten met bijhorende wegenis langs Oude Dijk mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden en lasten.

 

11.

De gemeenteraad wordt gevraagd de concessievoorwaarden voor de uitbating van de cafetaria met minigolf aan de stedelijke sporthal, gelegen aan de Steenweg op Zevendonk 18/2 goed te keuren.

 

12.

In de Stationstraat is een laad- en loszone ingericht over een lengte van 25 m voor de huisnummers 54 – 58. Dit is tegenover de parkinginrit voor de speelhal aan het station. Aangezien de eerdere handelszaak er weg is, mag de laad- en loszone ingericht worden als gewone parkeerplaatsen.

Het parkeerverbod voor de huisnummers 60-62 moet behouden blijven omdat hier anders een risico bestaat op aanrijdingen door manoeuvrerende bussen van De Lijn, die afdraaien naar de achterkant van de loods. Dit aanvullend reglement op de politie en het wegverkeer ligt ter goedkeuring voor.

 

13.

De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2015 inzake goedkeuring van budgetwijziging 2 van het exploitatiebudget en liquiditeitenbudget 2015 van het OCMW.

 

14.

De gemeenteraad wordt gevraagd het besluit van de OCMW-raad van 14 januari 2016, waarbij de OCMW-raad beslist over te gaan tot oprichting en deelname aan de publiekrechtelijke vereniging, genaamd “zorggroep Orion” goed te keuren. Daarnaast wordt gevraagd het ontwerp van oprichtingsakte, met inbegrip van de aangepaste ontwerpstatuten en bijhorende bijlagen van Zorggroep Orion, alsook de aangevulde motiveringsnota van Zorggroep Orion, goed te keuren.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘We hebben al eerder bemerkingen gemaakt. We hebben het moeilijk met de samenstelling van de Raad van Bestuur. Er bestaat een mogelijkheid dat een grote oppositiefractie een kleine oppositiefractie kan uitschakelen. Wij stemmen tegen op artikel 15, voor de rest keuren we dit goed.’

 

Een onthouding van de N-VA-fractie. Erwin Brentjens vraagt de hoofdelijke stemming.

Luc Hermans (voorzitter) vraagt de goedkeuring, uitgezonderd artikel 15, waarna de goedkeuring volgt.

 

Aanvullende agendapunten

 

1

Een jaar Diftar: tijd voor een evaluatie op jaarbasis (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 25 januari 2016)

 

Onze partij heeft de invoering van diftar mee goedgekeurd. We zijn dus niet tegen de grote lijnen van het systeem, maar willen wel een grondige evaluatie na één jaar werking. Sinds januari 2015 betalen de burgers van Turnhout voor hun huishoudelijk afval met gedifferentieerde tarieven. Afval moet overeenkomstig de wetgeving zoveel mogelijk gescheiden aangeboden worden. Per huishouden wordt de hoeveelheid aangeboden afval in rekening gebracht. Enkele maanden geleden hebben wij een tussentijdse evaluatie gekregen over 8 maanden werking en werden de cijfers geëxtrapoleerd naar 1 jaar. Wij zouden nu de evaluatie over het ganse jaar 2015 willen bespreken.

– Wat is het effect diftar op het afvalaanbod met name GFT en restafval.

– Werden de beoogde milieudoelstellingen ( afvalpreventie en genegereren van deelstromen) gehaald.

– Welke is de gemiddelde kostprijs per jaar per huishouden.

– Dekt het tarief van diftar de beoogde 75% van de ophaal en verwerkingskost.

– Zijn het aantal ophaalpunten gelijk aan de domicilieringen

– Heeft men een idee hoeveel klachten en vragen bij I.O.K. zijn binnengekomen aangaande het diftar systeem.

– Was de communicatie rond de invoering van diftar voldoende.

Het is positief dat er meer vrijwilligers zijn die het zwerfvuil mee opruimen. Is men bereid om ook jeugdverenigingen mee te betrekken voor het opruimen van zwerfvuil temeer daar minister Joke Schauvliege twee miljoen euro voorziet om burgerinitiatieven – zij denkt daarbij aan scholen, jeugdbewegingen of wijkverenigingen – die opruimacties doen een vergoeding te geven per opgehaalde kilo.

Zoals eerder aangehaald staan wij achter het principe de vervuiler betaald daarom vinden wij het hanteren van het vaste tarief van 4 euro in tegenstrijd met dit principe. Iemand die veel meegeeft betaald per kg minder dan iemand die milieu bewust omgaat met zijn afval.

Daarom vragen wij op basis van de evaluatie te onderzoeken of er een bijsturing mogelijk is namelijk verlagen van het vast recht om milieubewuste mensen te belonen.

 

Hannes Anaf (sp.a): ‘We gaan ons aan de belofte tot evaluatie houden. Het was onmogelijk om alle cijfers nu al voor te leggen. We gaan deze evaluatie zeer grondig maken en we komen hierop terug tijdens de volgende commissie.’

 

John Guedon (N-VA): ‘Wij staan ook achter het principe ‘de vervuiler betaalt’, maar dat is hier niet het geval.’

 

2

Spoorlopen (Pierre Gladiné , De Stadslijst, 25 januari 206)

 

Infrabel besteedt de laatste jaren bijzonder veel aandacht aan het fenomeen ‘spoorlopen’. Schokkende campagnes moeten weggebruikers er attent op maken dat het levensgevaarlijk is om op de sporen te lopen of een overweg over te steken wanneer de slagbomen zijn afgesloten. Toch vallen er jaarlijks nog vele ongevallen te betreuren aan de spoorweg. Het aanpakken van spoorlopen is niet alleen een zaak van Infrabel. Het is in onze stad opvallend dat veel mensen blijkbaar zo gehaast zijn dat ze tussen de slagbomen door glippen om enkele seconden sneller aan de overkant te zijn. Het betreft hier een overtreding van de vierde graad, waarvan de maximumstraffen kunnen oplopen tot maar liefst 3000 euro. Heeft de politie specifiek aandacht voor de problematiek van het spoorlopen? Hoeveel overtredingen werden er in 2015 zo vastgesteld in Turnhout? Zijn er overwegen waar dit opvallend vaker voorkomt? Het is ook opvallend dat sommigen simpelweg niet blijken te beseffen dat op of langs de sporen lopen verboden en gevaarlijk is. In het buitenland is het soms ook gewoon noodzakelijk om over de sporen te lopen om het perron te bereiken. Wordt er specifiek naar nieuwkomers, of de bewoners van het opvangcentrum Turneia gecommuniceerd over de gevaren van spoorlopen?

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘Echt spoorlopen met de richting van het spoor mee hebben we niet, wat er wel is: de situatie dat mensen nog snel oversteken. Daar is inderdaad toezicht op door de politie , ook op vraag van de NMBS. Men houdt daar twee zaken in de gaten: het oversteken en het hangen door fietsers op de slagbomen. Er zijn 5 inbreuken in 2015 vastgesteld. Voor de nieuwe inwoners die onze verkeersregels niet kennen , is er sinds half januari verkeerseducatie. Het correct oversteken van de overwegen hoort hier uiteraard bij.’

 

Pierre Gladiné (De Stadslijst): ‘Sinds ik mijn vraag gesteld heb, heb ik heel wat mails gekregen van treinbestuurders. Zij kunnen met kennis van zaken meepraten. Slechts weinigen zijn niet geconfronteerd met een persoonsongeval. Volgens hen zijn er op het grondgebied Turnhout toch enkele gevaarlijke situaties. Wat zij speciaal aanhalen, is ter hoogte van de Muizenvenstraat: bestuurders zien hier vaak fietsers en joggers oversteken. De problematiek is niet alleen de slagbomen alleen.’

 

3

Deplorabele toestand Gasthuisstraat (Marc Van Damme, N-VA, 26 januari 2016)

 

Er is een ogenblik geweest waarbij zowel de Leopoldstraat als de Gasthuisstraat van Turnhout stonden te pronken op het speelbord van Monopoly, naast de Nieuwstraat in Brussel, de Bondgenotenlaan in Leuven en de Meir van Antwerpen. Die glorie is intussen al wel ver zoek.

Het uitzicht van de Gasthuisstraat is intussen in die mate aangepast ‘ lees verloederd’ dat ik me zou schamen als we nog in het Monopolyspel zouden vernoemd worden. De deplorabele toestand van de voetpaden, het wegdek, het tekort aan fietsstallingen, de gelukkig lichte aanrijdingen tussen voetgangers en fietsers, de leegstand van de gebouwen, het ontbreken van een aangenaam winkelcentrum op Le Bon, … de lijst is zeker niet eindig. Concreet zou ik het college willen vragen wat het plan van aanpak op korte, middellange en lange termijn zal zijn om de Gasthuisstraat terug een ‘winkelwandelstraat’ te maken, die naam waardig ?

Wordt er rekening gehouden met de draagkracht van het wegdek nu er gelede bussen door de straat rijden en het vrachtverkeer als maar zwaarder wordt zonder de esthetische vormgeving noch uit het oog te verliezen, noch te laten primeren ?

Kan er gedacht worden om op zaterdagen en andere koopdagen het fietsverkeer te verbieden, net zoals het openbaar vervoer en de voetgangers absolute prioriteit te geven ?

En als jullie dan toch bezig zijn : misschien dringt een politioneel optreden zich meer op om de fietsers die in de verkeerde richting in de Gasthuisstraat rijden op hun fout te wijzen. Het benieuwd me trouwens om te weten hoeveel pv’s hiervoor in 2015 werden opgemaakt.

 

Luc Debondt (T.I.M): ‘De heraanleg van de Gasthuisstraat dateert van 1992. De intentie was om vorig jaar in augustus het wegdek aan te pakken, maar wegens onderbezetting is dit uitgesteld naar augustus van dit jaar. Het wegdek zal aangepakt worden van aan de Zeshoek tot aan de Grote Markt. Alle verzakkingen zullen aangepakt worden. Op lange termijn moet bekeken worden of een volledige heraanleg nodig is of niet.’

 

Marc Boogers (Groen): ‘Openbaar vervoer verbieden op zaterdagen: op zaterdagen rijden geen bussen door de Gasthuisstraat. Deze bussen worden afgeleid via de Sint-Antoniusstraat. Het fietsverkeer verbieden? Ik ga daar op dit moment liever niet op in. Op bepaalde momenten fietsverkeer verbieden, kan leiden tot verwarring. Op dit ogenblik zijn er geen klachten hier rond. De wegcode voorziet ook dat de fietsers zich moeten aanpassen aan de voetgangers in dit gebied. In 2015 waren er 15 pv’s. Er wordt op dit ogenblik vooral preventief opgetreden.’

 

4.

Juridisch advies kleuterschool De Paddenstoel (Paul Meeus, Vlaams Belang, 27 januari 2016)

 

Op de commissievergadering van dinsdag 19 januari jl. werd door ondergetekende – en hierin gesteund door andere leden van de oppositie – gevraagd om de advocaat te horen die namens het college van burgemeester en schepenen optreedt in de zaak van de problematiek aangaande de kleuterschool De Paddenstoel. De beslissing tot aanstelling van deze advocaat gebeurde op 6 juni 2015 en zijn opdracht bestond er toen o.m. in een juridisch advies te schrijven in dit dossier.

Mijn expliciete vraag op de commissievergadering werd op mijn verzoek formeel genotuleerd. De bevoegde schepen wenste hier niet op te antwoorden en wilde enkel akte nemen van deze vraag.

 1. Wanneer heeft de advocaat zijn juridisch advies afgeleverd?
 2. Wil het schepencollege ingaan op de vraag om deze advocaat te horen aangaande de problematiek van De Paddenstoel en meer bepaald zijn juridisch advies?
 3. Zo neen, kan het schepencollege in deze voorbijgaan aan de vraag van leden van de Inrichtende Macht, die de Gemeenteraad is?
 4. Welke is de visie van het schepencollege, gehoord het juridisch advies van de advocaat?

 

Marc Boogers (Groen): ‘Ik weet dat u het vervelend vindt omdat mijn antwoord hetzelfde is: er is nog altijd een ten gronde onderzoek bezig door het college en door de advocaat. De advocaat is op 23 februari vrij en hij komt graag een toelichting geven tijdens een besloten zitting op de commissie.’

‘Het is een heel complex dossier, een dossier dat een menselijk aspect heeft. Het vergde tijd om dit te onderzoeken. Beide opties, de school sluiten of behouden, behoort voor het college nog tot de opties. Er is nog geen beslissing genomen.’

 

5.

Brandweer (Erwin Brentjens, N-VA, 27 januari 2016)

 

Uit de pers vernamen we dat er enige onrust heerst bij de brandweer. Een motie zou toegelicht moeten worden op de zoneraad. Moeten de inwoners van onze stad vrezen voor acties van onze brandweer? Komt de veiligheid in het gedrang? Kan er een korte toelichting gegeven worden waarrond deze gevoeligheden draaien en welke stappen ondernomen gaan worden om op hun vragen een relevant antwoord te geven?

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘Er is geen enkele aanwijzing dat de veiligheid in het gedrang is. In 2015 zijn er meer dan 3.000 ritten uitgevoerd. Op de eerste zonevergadering van het jaar werd er een nieuwjaarsbrief voorgelezen. Vanuit de zoneraad werd aangegeven dat de elementen die aangegeven werden in de brief onderzocht zullen worden. Het is aangegeven dat de zoneraad overtuigd dat zowel beroeps-als vrijwillige brandweermannen nodig zijn. Het zijn allemaal brandweermannen die ten dienste staan van de bevolking.’

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Ik zal het dossier verder blijven opvolgen. De onvrede bij onze brandweer duurt reeds langer. Men probeert langs alle mogelijke wegen de onvrede duidelijk te maken. Hopelijk is dat signaal doorgekomen.’

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘De brandweerhervorming heeft zich lang aangediend, we zijn gestart op 1 januari 2015. Er zijn verschillende stappen gezet.’

 

6.

Zebrapaden (John Guedon, N-VA, 27 januari 2016)

 

De vijfhoek Watertoren mag tegenwoordig één van de drukste kruispunten van Turnhout genoemd worden.

De groeiende bebouwing en bevolkingsaangroei in het noorden van Turnhout, de invals- en uitvalswegen naar de Noorderkempen, de nabijheid van de school St. Victor, de verzadiging van de Nassaulaan en de grote doorstroming van de bussen van De Lijn maken dit kruispunt extra gevaarlijk. Door het gebrek aan zebrapaden wordt het oversteken van deze kruispunten voor menig voetganger een hachelijke situatie zeker in het gezelschap van kinderen en ouderen die niet zo snel te been zijn.

Mijn vragen

– Hoe komt het dat er op de vijfhoek geen zebrapaden aanwezig zijn?

– Wat is de intentie van de schepen van mobiliteit omtrent deze situatie, kan hier op korte termijn iets aan gedaan worden ?

 

Marc Boogers (Groen): ‘Het betreft een complex kruispunt. Er is hier sprake van een verhoogde inrichting. Mogelijk weet niet iedereen dat de maximum snelheid hier 30 km per uur is. Je herkent de verhoogde inrichting aan de korte en lange witte strepen; het is een uitgerekt verkeersplateau. Hier heb je eigenlijk geen zebrapaden nodig. De Warandestraat is een voorrangsweg. Moesten we daar een overweging maken om zebrapaden aan te maken: dan moet het zebrapad genomen worden. Je mag ergens anders niet oversteken. Voetgangers nemen het ‘recht van oversteken’ met een zebrapad. De bussen en auto’s moeten dan stoppen. Door het vele verkeer kan hierdoor de situatie misschien gevaarlijker worden dan het nu is. Hoe zit het met de ongevallencijfers? Ik heb deze nog niet binnen. Ik stel voor dat ik hierop terugkom tijdens de volgende commissie.’

 

7.

Kwakkelstraat (Willy Van Geirt, N-VA, 27 januari 2016)

 

In één enkel dossier viel mij op dat de uitvoeringstermijn wel heel lang op zich liet wachten. Dossier 044a Kwakkelstraat. Op de volgende vraag kreeg ik reeds schriftelijk antwoord van de bevoegde diensten. Ik citeer even die schriftelijke vraag; Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de Kwakkelstraat naar aanleiding van het invoeren van snelheid beperkende – maatregelen. Alsook en reeds daterend uit het college van 20 11 2014 werd door het college en de GR goedgekeurd dat er diverse maatregelen zouden genomen worden ter hoogte van het kruispunt kwakkelstraat- Hofstraat. Wanneer gaan deze maatregelen worden uitgevoerd? Moet hier méér dan één jaar overheen gaan vooraleer dit wordt uitgevoerd?

Dat was mijn schriftelijke vraag, waarop ik eigenlijk zeer vlug een antwoord op kreeg. Van de dienst stadsbedrijven werd er geantwoord en ik citeer: Deze opdracht hebben wij nog niet doorgekregen.

Wil dit zeggen dat er zo al meerdere beslissingen van de Gemeenteraden niet tijdig werden uitgevoerd? Wil dit zeggen dat er hoogst waarschijnlijk nog dossiers nog steeds niet zijn uitgevoerd?

Sinds einde 2013 tot heden kunnen dat behoorlijk veel dossiers zijn die nog steeds op een werkopdracht liggen te wachten. Kunnen de betrokken schepenen ons duidelijk maken

 1. Hoeveel dossiers zijn zo te laat uitgevoerd?
 2. Kan er een opsomming gebeuren van alle dossiers die door de GR zijn goedgekeurd die nog steeds liggen te wachten op een werkopdracht?

 

Marc Boogers (Groen): ‘Het is zo dat ik ben teruggegaan naar de diensten om duidelijkheid te krijgen.     Het systeem is nu wel verandert. Van november 2013 tot nu nagegaan. Alles is uitgevoerd, behalve inderdaad uw dossier van de Kwakkelstraat. De werkopdracht is intussen verstuurd.’

 

8.

Processierupsen (Stef Breugelmans, CD&V, 27 januari 2016)

 

De laatste jaren merken we een opmars van de processierupsen. De zachte weersomstandigheden van de laatste maanden spelen hierin een belangrijke rol. Ook in Turnhout, waar veel zomereiken staan, zie je dat deze rupsen een echte plaag geworden zijn. De vele klachten van burgers , zijn een referentie voor dit probleem.

Uit de aanpak van de voorbije jaren, merk ik toch dat we mogelijks een tandje bij moeten steken om deze plaag te bestrijden. Preventief werken is een optie die we moeten overwegen om problemen in een later stadium van het proces te voorkomen. De burger in Turnhout zal dit zeker appreciëren.

De periode om deze rupsen te bestrijden is vrij kort. Ook hier spelen de weersomstandigheden een belangrijke rol. Daarom ben ik er van overtuigd dat met een degelijk preventief bestrijdingsplan, vroegtijdig en op het juiste moment kan ingegrepen worden.

 1. Erkent de schepen enerzijds de opmars van deze rupsen en anderzijds het probleem?
 2. Is er op dit ogenblik al een plan van aanpak en wordt er de overweging gemaakt om ook preventieve maatregelen te nemen?

 

Luc Debondt (T.I.M): ‘Dat processierupsen een probleem worden, kunnen we niet ontkennen. Tot 2014 werden de nesten uitgebrand, maar slechts 50 % van de rupsen werd gedood. De nesten worden nu handmatig verwijderd, net zoals de resten. In 2015 werden er 115 eiken door de aannemer onder handen genomen. Wat preventieve maatregelen betreft, vanuit de dienst milieu wordt gezegd dat ook andere organismen hier schade van ondervinden. Zodra de eerste melding binnenkomt, zullen alle zomereiken preventief nagekeken worden.’

 

9.

Timing inzake het Masterplan Schorvoort (Paul Moelans, N-VA, 27 januari 2016)

 

Onlangs werd er door de Vlaamse regering het licht op groen gezet voor het wijzigen van het RUP voor de terreinen rond de voetbal van Technico in Schorvoort. Gezien deze stap nodig was in de verdere ontwikkeling van Schorvoort inzake het masterplan wens ik graag volgende vragen te stellen inzake het masterplan :

 1. Welke planning wordt er nu aangehouden inzake het masterplan Schorvoort ?
 2. Wanneer wordt de klankbordwerkgroep van Schorvoort op de hoogte gebracht van de verdere timing inzake het masterplan?
 3. Wanneer komt het masterplan Schorvoort op de agenda van het college?
 4. Indien het college beslist om het masterplan goed te keuren, komt dit dan eerst ter sprake op een commissie?
 5. Wordt dit masterplan geagendeerd op een agenda van de gemeenteraad ter goedkeuring?

 

Astrid Wittebolle (Groen): ‘Elk van deze dossiers komt nog op commissie.                                             Wordt zeker vervolgd.’

 

10.

Inbrakenplaag in Turnhout (Paul Moelans, N-VA , 27 januari 2016)

 

De laatste tijd wordt Turnhout terug geconfronteerd met vele inbraken en/of inbraakpogingen. De politie doet regelmatig speciale acties om dit te bestrijden, met wisselend succes. Graag had ik de volgende vragen hierover gesteld :

 1. Is er een merkbare stijging vast te stellen voor de periode tussen december 2015 en februari 2016 in vergelijking met de periode tussen dec. 2014 en febr. 2015?
 2. Hoeveel inbraken zijn er tijdens deze periodes geweest?
 3. Hoeveel inbraakpogingen werden er gedurende deze periode geregistreerd?
 4. zijn er bepaalde wijken die meer geviseerd worden?
 5. tijdens welke periode worden de meeste inbraken en/of pogingen gepleegd?
 6. Zijn er na de inbraken meldingen geweest door het B.I.N. en hebben deze resultaten gehad?
 7. Hoe gaat de politie om met een inbraak inzake buurtonderzoek?
 8. Zijn er speciale maatregelen die het stadsbestuur en de politie wil nemen om dit probleem aan te kaarten bij de bevolking?

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘Ik heb me geconcentreerd op de woninginbraken. Er is inderdaad een merkbare stijging, maar dit kan een vertekend beeld geven omdat het over een korte periode is. Als we over het hele jaar kijken zijn de inbraken gedaald tot 122 in 2015. Over de periode december – januari waren er 37 inbraken, inderdaad meer dan dezelfde periode het jaar daarvoor. Maar elke inbraak is er een te veel. De inbraken zijn verspreid over de stad, op diverse plekken, voornamelijk tijdens het weekend in de afgelopen periode. Voornamelijk ochtenden tot 8 uur. Speciale maatregelen?   We maken een brochure voor architecten, aannemers,…gericht op preventieve inbraakmaatregelen. De politie doet ook een aantal grootschalige acties; dat gebeurt heel regelmatig. Ook de federale politie heeft een belangrijke opdracht inzake het opzoeken van rondtrekkende dievenbendes. Na inbraak is er ook nazorg.’

 

11.

Voetbal in het Stadspark of niet ? (Paul Moelans, N-VA, 27 januari 2016)

 

De laatste week zijn er terug verontrustende berichten verschenen inzake het voetbal in Turnhout: met name de toekomst van KFC Turnhout in het stadspark. Zelfs de toekomst van deze club in Turnhout staat volgens sommigen op het spel. In verschillende media wordt er al rekening gehouden met een mogelijk vertrek van de voetbal van KFC Turnhout. We weten dat de tribunes eigendom zijn van een cvba waarin we als Stad Turnhout niets te zeggen hebben, maar toch graag antwoorden op de volgende vragen :

 1. Welke houding gaat het College aannemen in dit dossier als eigenaar van de voetbalvelden?
 2. Gaat het stadsbestuur actief participeren in de gesprekken tussen de verschillende partijen?
 3. Welke financiële gevolgen zou een vertrek van KFC Turnhout hebben voor de Stad Turnhout inzake de verhuur van het voetbalterrein in het stadspark ? En kan dit dan ook consequenties inhouden voor de terreinen en de uitbreidingsplannen van de Leemshoeve indien ze effectief een verhuis naar een locatie buiten Turnhout overwegen?

 

Hannes Anaf ((sp.a): ‘Het gaat om een afbetaling die de club moet doen, geen huur. We hebben vorige week nog samen gezeten met de club. Zij streven naar een goede oplossing. Er zijn geen intenties om Turnhout te verlaten. De uitbreiding van de Leemshoeve is nog steeds aan de orde. Voet bal hoort thuis in het stadion. Wij willen de club met raad en daad bijstaan, maar we zijn geen rechtstreeks betrokken partij.’

 

Besloten zitting

 

15.

Werving en selectie – aanstelling manager Beleving – goedkeuring

 

16.

Verlenging terbeschikkingstelling van een personeelslid naar de Hulpverleningszone Taxandria – goedkeuring

 

IR 12

Dispuut stad Turnhout – Pelckmans nv

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest