burgerbeweging in actie

Verslag gemeenteraad 7 september 2015

Na twee maanden verdiende rust, kwam de Turnhoutse gemeenteraad deze avond weer samen. Het was een lange agenda, die toch relatief snel afgehandeld werd. Op de agenda stond ondermeer de vluchtelingenproblematiek en de jaarrekening 2014.

DSC_0411

Openbare zitting

 

De heer Nic Van Heupen en Danny-Spock Vermeijen nemen ontslag als gemeenteraadslid. Twee nieuwe raadsleden zullen gevraagd worden de eed af te leggen:

– Mevrouw Annick De Smet in vervanging van de heer Nic Van Heupen

– De heer Jan Boulliard in vervanging van de heer Danny-Spock Vermeijen

DSC_0409

 

2.

Door het ontslag van 2 raadsleden zullen de comissies opnieuw worden samengesteld.

 

Erwin Brentjens (N-VA) had een vraag over de voordrachtsakte getekend door zeven personen; een ervan was geen raadslid meer.

Luc Hermans (CD&V): ‘Op het moment van de ondertekening was iedereen nog raadslid.’

 

3.

Ook de voorzitter van commissie 3 moet opnieuw worden aangesteld.

 

  1. + 5. + 6. + 7. + 8.

Ook in verschillende bestuursorganen moeten nieuwe vertegenwoordigers worden aangeduid:

– 1 kandidaat-bestuurder in adviescomité van Cipal

– 1 effectieve volmachtdrager in de algemene vergadering van IKA

– 2 afgevaardigden in de algemene vegadering van EVA vzw Jeugdprogrammatie

– 1 kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van EVA Kinderopvang Turnhout

– 1 lid uit categorie B in de algemene vergadering van EVA vzw Centrummanagement

 

9.

Door het ontslag van een lid in het Beheersorgaan voor de Sport moet hier een nieuw vertegenwoordiger worden aangeduid.

 

10.

Mits goedkeuring door de gemeenteraad, worden 2 functies van manager vacant verklaard.

 

11.

Naar aanleiding van het opmaken van de jaarrekening 2014 werden de saldi van de thesaurieën gecontroleerd. Na controle is er een overeenstemming vastgesteld tussen de totalen van de saldi per thesaurie op het rapport ‘lijst thesaurietotalen’ met de totalen van de saldi per thesaurie op het rapport ‘grootboek thesaurie’ en de totalen van de klasse 5 op de proef- en saldibalans. De totalen stemmen overeen met de totalen vermeld op de rekeninguittreksels en het totaal van geldspeciën in de kas.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de controle van de saldi van de thesaurieën.

 

Onthouding van N-VA

 

12.

De gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2014 van de stad Turnhout vast te stellen.

 

Francis Stijnen (CD&V):

‘De jaarrekening 2014 en de eerste budgetwijziging 2015 met het aangepast meerjarenplan, opgemaakt volgens de nieuwe werkwijze van de BBC, ligt op deze gemeenteraad voor.

Vooreerst wens ik de financieel beheerder en de medewerkers van de financiële dienst te bedanken voor het vele werk dat zij moesten verzetten in het kluwen rond de overgang van de Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding (NGB) naar de Beleids- en Beheerscyclus(BBC). Dit was geen sinecure. Niettegenstaande er toch een periode aan vooraf gegaan was waarin een aantal gemeenten als piloot fungeerden, doken nog heel wat vragen, onduidelijkheden, wijzigingen en informaticaproblemen op, bij de effectieve start die in gans Vlaanderen vorig jaar en dit jaar werd uitgerold.

Dit is dan ook de reden waarom wij niet eind juni, maar wel begin september onze jaarrekening in de raad brengen. We zijn hiermee in Vlaanderen geen uitzondering, en heel wat gemeenten staan zelfs nog niet zo ver.

Verder wens ik mijn collega’s uit het schepencollege en de raad, de secretaris, het ocmw, het managementteam en alle medewerkers van de stad te bedanken voor de wijze waarop zij met deze omschakeling en de start van de besparingsoefening zijn omgegaan. Het resultaat dat wij voor 2014 voorleggen en de gecorrigeerde budgetten 2015 met meerjarenplanning, zijn enkel mogelijk door het feit dat de ganse organisatie zich bewust is van de noodzaak van de besparingsoperatie en dat deze tot op heden ook met verantwoordelijkheidszin werd uitgevoerd. De volgende jaren zullen wij deze inspanning en dit engagement moeten volhouden, maar een goede start is een goed begin.

Is er vandaag reden om de teugels te vieren, om victorie te kraaien, om maatregelen terug te schroeven ? Laat ons met de twee voeten op de grond blijven staan. Een eerste zwaluw maakt de lente niet.

Een aantal zaken nopen ons tot enige voorzichtigheid.

Ten eerste is het moeilijk vergelijken met het verleden. De opbouw van het resultaat volgens de NGB gebeurt anders dan in de BBC. We hebben in de verenigde commissie getracht daar enige tendensen in uit te zetten, maar dit blijft met het nodige voorbehoud en voorzichtigheid.

Ten tweede is het resultaat ook sterk beïnvloed door de andere werkwijze rond vastlegging van kredieten en boekhoudkundige verrekening van inkomsten en uitgaven. Dit heeft een gedeeltelijk éénmalig positief effect, ten gevolge van de overgang van NGB naar BBC van 2013 naar 2014. Ook voor de diensten heeft het enige tijd gevergd om deze andere werkwijze onder de knie te krijgen en dit mee in te calculeren bij de budgetplanning voor het lopende jaar.

Ten derde is een groot deel van de meerkost te situeren in de toekomst en dit met betrekking tot de toename van de pensioenlast van stadspersoneel en ziekenhuis. Het probleem is niet dat onze stad vandaag financieel ongezond is, het probleem stelt zich, dat onze stad financieel ongezond kan worden als wij vandaag en morgen niet de nodige maatregelen nemen om ons te wapenen. Deze inspanning moeten wij bewust blijven verder zetten. Ook dit is duurzaam besturen.

Ten vierde en ten slotte is er het voordeel van het gunstig financieel klimaat met lage rentestanden, maar ook de voorzichtigheid die we aan de dag moeten leggen bij een tendens van verarming van onze bevolking, wat zijn weerslag zal hebben op de evolutie van onze inkomsten.

Toch kunnen wij tevreden terugblikken op het resultaat 2014. Immers niettegenstaande de verscheidene ingrepen in de organisatie om de kosten te drukken, kan het exploitatiebudget met een positief saldo van 6,4 miljoen worden afgesloten. Dit is nog meer dan 4 miljoen meer dan oorspronkelijk voorzien in het meerjarenplan 2014-2019. Positief hierin is ook dat dit gerealiseerd is door een vermindering van de uitgaven en niet door een verhoging van de inkomsten. Het is dus voornamelijk door de eigen inspanningen en niet door het verhogen van de last voor de Turnhoutse inwoners, dat dit resultaat werd gehaald.

Met een positief resultaat op kasbasis van 7,1 miljoen, met een uiterst lage lening- en schuldenlast en een autofinancieringsmarge van 3,5 miljoen eind 2014, wat 4,1 miljoen meer is dan oorspronkelijk geraamd, brengt de rekening 2014 een verbetering van het budget 2015 en de meerjarenplanning 2014-2019. Zo kan er bij ongewijzigd beleid 8 miljoen minder geleend worden en blijft de autofinancieringsmarge ruim positief.

De eerste budgetwijziging 2015 bevat geen grote lastenverhoging, waardoor het zich voorlopig laat uitschijnen dat de positieve tendens zich ook in 2015 doortrekt.

We kunnen dus stellen dat de besparingsoefening op kruissnelheid zit en dat de noodzakelijke ruimte voor investeringen, zoals ze in het meerjarenplan voorzien waren, niet in het gedrang komen.

Als college zullen wij bij het opmaken van het budget 2016 de vinger aan de financiële pols houden, met oog voor de behoeften van vandaag, maar zonder de noden voor de toekomst uit het oog te verliezen.

In volgende commissies 2 zullen wij nog dieper trachten een aantal zaken te analyseren. Onder meer een meer gedetailleerd toetsing aan het besparingsplan, een diepere analyse van de resultaten aangaande het personeel en de toekomstige pensioenlast, de duiding van de algemene rekening 2014.

Tot slot wil ik aangeven dat wij ons politiek hebben geëngageerd om een besparing door te voeren om onze stad financieel gezond te houden en wij uit de resultaten van de rekening 2014 en de daaruit voortvloeiende budgetwijziging en meerjarenplanning, aantonen dat wij ook woord houden.

Ik besef dat wij met onze besparingsoefening niet alleen inspanningen vragen van onze medewerkers, maar ook van vele organisaties, verenigingen en burgers in onze stad. Ook hen wil ik van harte danken voor het begrip, de inspanning en de inzet waarmee ze mee aan de toekomst van onze stad werken, en meer in het bijzonder voor de huidige inwoners die het wat moeilijker hebben, voor onze kinderen en kleinkinderen.

Dat is niet altijd makkelijk. Ja mogen zeggen is voor iedereen prettiger dan neen. Dank aan iedereen die initiatief blijft nemen en zich in 2014 als vrijwilliger of professioneel heeft geëngageerd voor onze stad. Het resultaat van de rekening is er ook dankzij de manier waarop we ‘samen stad maken’. ‘

 

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang):

Zoals in de voorbije jaren wil ik ook nu woorden van dank uitspreken die uitgaan naar de stadsambtenaren voor de opstelling en technische juistheid van de rekening van de stad Turnhoud voor het boekjaar 2014. Ongetwijfeld moet het een moeilijke oefening geweest zijn om alles voor de eerste keer te verwerken in het systeem van de nieuwe Beheers- en beleidscyclus. In de toelichtende nota wordt overigens ook vaker gewezen op tekortkomingen en het onvoldoende vertrouwd zijn binnen het nieuwe systeem. Zo denken we daarbij aan de budgettering op basis van transactiekredieten, waarbij de uitgaven en ontvangsten ten laste worden genomen naarmate de prestaties effectief geleverd worden, terwijl men vroeger binnen de NGB de nodige kredieten reeds vastlegde bij de bestelling en niet gebruikte kredieten werden overgedragen naar het volgende boekjaar. Dit betekent dat een hele hoop projecten of uitgaven die niet afgerond werden in 2014 integraal worden doorgeschoven naar het budget van 2015 zonder dat deze in de jaarrekening worden opgenomen. Hierdoor wordt een en ander rooskleuriger voorgesteld dan wat werkelijkheid is. Ik noteerde alvast dat schepen Stijnen mijn bezorgdheid deelde en dit alvast zal overmaken aan de hogere overheden.

U herinnert zich ongetwijfeld nog mijn tussenkomst met betrekking tot het budget van 2014. Het budget dat uitblonk in vaagheid, omdat men het budget van 2013 als uitgangspunt nam en daar de eventuele besparingen van heeft afgetrokken. Uit het financieel kader dat daaruit kwam, kon niet worden afgeleid binnen welke focus de stad in de komende jaren zou worden bestuurd. De goedgekeurde begroting bevatte nota’s met exploitatiebudgetten die zeer vaag waren en de investeringsenveloppe werd uitgedrukt in totale bedragen omdat alles nog ingevuld en uitgesplitst diende worden. Dit alles toont aan dat het budget voor 2014 wat knip- en plakwerk was om in de loop van het jaar alles naar eigen goeddunken in te vullen. Er werden ook heel wat zaken vooruit geschoven. De meerjarenplanning die toen werd goedgekeurd werd, bevatte een thema-excel die nog verder moest uitgewerkt worden, aangezien niet alle bedragen waren ingevuld. Geen concretisering, geen uitleg hoe de doelen bereikt zouden worden,… Neen, helemaal niets. Ook later bleef ik op mijn honger zitten toen het bestuursakkoord werd voorgesteld en er –na maandenlang gepalaver- prioritaire doelstellingen werden bepaald. Het mag dan ook gezegd zijn dat de beleidsploeg maar weinig bruist van ambitie. Het eerste wapenfeit van de nieuwe ploeg was immers het verhogen van allerhande belastingen en retributies, want we konden vaststellen dat een hele hoop belastingen werden verhoogd en uitgevonden. Aandachtige collega’s in deze zaal zullen zich ook nog mijn grote vraagtekens herinneren die ik plaatste bij de besparingsoefening van 50 miljoen euro en vooral de manier waarop deze oefening gebeurde. Door gewoon 20% als uitgangspunt en target te nemen die alle diensten lineair moeten besparen, wordt naar onze mening helemaal niet naar prioritering gekeken. Het toont alleen maar aan hoe in deze stad aan politiek wordt gedaan.

In tegenstelling tot de meerderheidspartijen die tot voordien nog op de oppositie zaten, blijven wij wel consequent elk bestuur met meer dan kritische argusogen volgen. Wij stoelden ons toen op heel wat argumenten om het budget en de meerjarenplanning niet goed te keuren. Deze allemaal opnieuw opsommen zou ons vandaag te ver leiden, maar wij blijven achter onze standpunten van toen staan. Ook zijn wij het allesbehalve eens met de beleidskeuzes die in deze stad werden gemaakt. Het lijkt ons dan ook niet meer dan logisch dat wij deze jaarrekening niet zullen goedkeuren.’

13.

Naar aanleiding van budgetwijziging 1 wordt het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 ter goedkeuring voorgelegd.

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Onze fractie zal zich onthouden.’

Ook De Stadslijst onthoudt zich.

Vlaams Belang onthoudt zich.

 

14.

Budgetwijziging 1 van het exploitatiebudget, het investeringsbudget en de investeringsenveloppen en het liquiditeitenbudget 2015 ligt ter goedkeuring voor.

 

Onthouding voor Vlaams Belang, N-VA-fractie en De Stadslijst.

 

15.

Het Toerisme & UiTloket ondersteunt organisatoren van evenementen of voorstellingen inzake ticketverkoop en communicatie. Het is wenselijk om voor deze service een vergoeding te vragen

Tot nu zijn er geen kosten voor de organisator verbonden aan het gebruik van deze ticketservice. Omwille van de beleidskeuze om een billijke vergoeding te voorzien voor prestaties van dienstverlening aan de burger, hebben wij dit voor de UiTdienstverlening ook gedeeltelijk doorgetrokken.

Het retributiereglement terzake ligt ter goedkeuring voor.

 

16.

Naast de opdracht om de diversiteit aan vrijetijdsactiviteiten kenbaar te maken aan het grote publiek, heeft Toerisme & UiT ook een opdracht inzake de ondersteuning van organisatoren op het vlak van communicatie en ticketing, dit naast de bestaande uitgebreide ondersteuning vanuit het evenementenloket op het vlak van vergunningen. Deze ondersteuning bestaat oa uit een ticketingservice en een communicatieve ondersteuning via diverse communicatiekanalen. Dit gaat voor alle duidelijkheid over een aanvullende communicatie. De organisator blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de communicatie van zijn eigen activiteit. Stad Turnhout vindt het belangrijk de samenwerking met organisatoren te intensifiëren en wederzijdse afspraken te verstevigen.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan deze ondersteuning.

 

17.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het toekennen van een investeringstoelage van 425.000 euro vanuit het stadsvernieuwingsfonds aan SLIM Turnhout NV in het kader van de realisatie van een warmtenet in het project. Sinds de zomer van 2014 onderhandelt SLIM Turnhout NV met verschillende partijen over de aanleg van een autonome collectieve warmteproductie in het project, welk systeem verwarming en warm water kan leveren, maar gefaseerd kan worden aangelegd. Dankzij zo’n collectief systeem kan gemakkelijk ingepikt worden op toekomstige stadsregionale ontwikkelingen in warmteproductie en -verdeling. De aanleg van een warmtenet past binnen de doelstellingen van het project, alsook binnen de wens van de stad om in te zetten op de mogelijkheden van onder meer geothermie en warmtenetten.

 

18.

De gemeenteraad stelt het ontwerp van rooilijnplan opgemaakt in het kader van het project wegenis regionaal bedrijventerrein Veedijk fase 2 voorlopig vast. Nadien kan het openbaar onderzoek geopend worden.

Vooraleer er gestart kan worden met de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Veedijk fase 2 moet er nog weginfrastructuur worden aangelegd. Hiervoor is het ook nodig dat er een rooilijnplan wordt opgemaakt.

 

19.

De gemeenteraad wordt gevraagd de zaak der wegen voor het inbreidingsproject aan de Lokerenstraat goed te keuren. Het projectgebied omvat de terreinen tussen de Lokerenstraat nrs. 137-141 en de muur rondom de voormalige legerkazerne Campus Blairon.

In april 2015 werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor dit binnengebied. De aanvraag beoogt – naast de oprichting van gebouwen – de aanleg van het nieuwe openbaar domein alsook de heraanleg en aanpassingen in de Lokerenstraat (ter hoogte van de toegang tot het project).

Hierdoor moet de gemeenteraad een beslissing nemen over de zaak van de wegen alvorens het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag.

 

20.

De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van rooilijnplan voor het inbreidingsproject aan de Lokerenstraat definitief vast te stellen.

 

21.

Vanaf 8 september 2015 wil het Stadsarchief zijn openingsuren wijzigen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan vragen van klanten om ook een avondopening te voorzien. Tegelijkertijd maakt de online beschikbaarheid van informatie de vermindering van de openingsuren tijdens de kantooruren mogelijk.

De wijziging van het bezoekersreglement in die zin wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

22.

De Sportregio Noorderkempen ILV is een samenwerkingsoverkeenkomst tussen 12 gemeenten. Via de gebruikovereenkomst is bepaald dat de gemeenteraad het werkingsverslag en jaarrekening moet goedkeuren.

 

23.

Vanaf 1 juli 2015 wordt de milieuheffing door het Vlaams Gewest aanzienlijk verhoogd. IOK Afvalbeheer is sinds 2015 in principe onderworpen aan de vennootschapsbelasting en de milieuheffing is niet aftrekbaar. Gemeenten zijn niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Gemeenten kunnen zelf optreden als heffingsplichtige voor de door haar ingezamelde restafval en kan de intercommunale mandateren voor de administratieve afhandeling. Het financiële effect voor de gemeenten kan afgezwakt worden door de heffingsplicht over te dragen aan de gemeenten.

De gemeenteraad wordt gevraagd om zelf op te treden als heffingsplichtige voor de milieuheffing op het in Turnhout ingezamelde huisvuil en grof vuil en mandateert IOK Afvalbeheer er voor om in te staan voor de administratieve afhandeling van de aangifte en de betaling van de heffing.

 

24.

Op 1 januari 2014 ging de beleidsadviseur riolen met pensioen. Deze werd vervangen door een consulent riolering. De consequentie daarvan was dat een aantal taken zullen worden overgenomen door een externe partner. Het rioolbeleid en -beheer werd in zijn totaliteit bekeken naar taken die best door een externe partij worden uitgevoerd en welke zaken de stad zelf zal blijven uitvoeren.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het uitschrijven van een concessie van openbare dienst inzake ondersteuning en beheer van de rioolwaterinfrastructuur te Turnhout.

 

25.

De lastenvoorwaarden en de kostenraming van 500 296,25 euro l voor de opdracht “Betonherstellingen 2015-2019 liggen ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Deze opdracht kan gegund worden bij wijze van de open aanbesteding.

 

26.

Voor de Stedelijke Basisschool Turnhout wordt het convenant, afgesloten voor vervangingen van korte afwezigheden tijdens het schooljaar 2015-2016, ter goedkeuring voorgelegd.

 

27.

Het gewijzigde schoolreglement voor de Stedelijke Basisschool Turnhout ligt ter goedkeuring voor.

 

28.

Tenslotte wordt gevraagd om voor het schooljaar 2015-2016 voor de Stedelijke Basisschool Turnhout de omkadering vast te stellen en aan te wenden.

 

29.

De gemeenteraad wordt gevraagd de gewijzigde overdrachtsakte voor aanvaarding en kosteloze grondafstand voor algemeen nu aan de Tieblokkenlaan voor aaleg van een buffer- en infiltratiebekken in de Bosseloop god te keuren. Er worden twee clausules toegevoegd.

 

Vragen van raadsleden

 

30 a) Communicatie de Lijn (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 1 september 2015)

 

In de Stadskrant van juli en augustus staat een heel artikel over hoe de bussen zullen rijden vanaf 1 augustus tot 24 augustus. Er staat ook : “Uitgebreide informatie staat op www.delijn.be. U kunt ook navraag doen in de lijnwinkel in het Stadhuis.” Begin augustus wilden mensen, woonachtig in de Kwakkelstraat, naar de Nieuwe Kaai. Zij zochten informatie op www.delijn.be. De informatie die ze daar vonden heeft er toe geleid dat ze tevergeefs aan een bushalte stonden in de Otterstraat. Nadien deden ze navraag in de lijnwinkel op het Stadhuis. Maar ook daar deelde men mede dat ze nog niet op de hoogte waren van de aangepaste routes. Zij hebben dan een buschauffeur aangesproken, maar ook hij wist zijn nieuw schema nog niet.

Zijn hier nog meerdere klachten over binnengekomen? Hoe komt het dat De Lijn niet op de hoogte was van de aangepaste routes? Kan de communicatie van de Stad naar De Lijn geëvalueerd worden?

 

Astrid Wittebolle (Groen): ‘We hebben dit nagevraagd. Bij opmaak Stadskrant krijgen externe partners een kopie van de tekst. De Lijn ging akkoord met de tekst die gepubliceerd zou worden in de Stadskrant.’

 

Marc Boogers (Groen): ‘Volgens De Lijn is de communicatie correct gebeurd. Hun informatie was correct op de website en ook de info aan de haltes zou volgens De Lijn kloppen. De Lijn zegt correct gehandeld te hebben.’

 

30 b) Bevlagging 11 juli (Paul Meeus, Vlaams Belang, 1 september 2015)

 

Op 11 juli stelden collega-raadsleden vast dat de stad niet volgens de bepalingen van de wet bevlagd was, want tal van officiële gebouwen waren gewoonweg niet bevlagd. Het is niet de eerste keer dat wij het stadsbestuur hierop attent moeten maken.

– Is de regelgeving ter zake niet bekend bij het stadsbestuur?

– Indien ja, waarom wordt deze regelgeving dan niet strikt opgevolgd?

– Welke initiatieven zullen genomen worden opdat volgend jaar op 11 juli de stads- en andere officiële gebouwen correct zullen bevlagd zijn?

– Gelet op de festiviteiten op de markt naar aanleiding van deze feestdag, is het misschien wenselijk om op de markt en de onmiddellijke omgeving extra bevlagging met vlaggen van de Vlaamse gemeenschap te voorzien. Wenst het stadsbestuur deze piste te volgen?

– Kan overwogen worden om in de stadskrant van juni volgend jaar een oproep of suggestie te voorzien voor de burgers om ook hun huizen te bevlaggen?

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘Wat de bevlagging betreft, op 11 juli is er ons gesignaliseerd dat er onvoldoende bevlagd was op officiële gebouwen. Nadien bleek dat in 2013 en 2014 enkel het Stadskantoor en Stadskantoor bevlagd was. In 2015 hebben we dit wat uitgebreid. Wat betreft initiatieven naar volgend jaar: een gemeente heeft veel gebouwen die niet een publieke functie hebben, vandaar dat er contact is geweest met Brussel. Er blijkt veel vragen rond dit thema toe te komen. Hun advies is te kijken naar de functies van het gebouw: is er een fundamentele stedelijke werking? Het is overduidelijk dat de plaatsen die we bevlaggen, zeker voldoen. Het zou een piste kunnen zijn dat de plaatsen waar nu vlaggenmasten staan, die ook te bevlaggen. We zullen die oefening doen. Festiviteiten op de markt waren er dit jaar. We kunnen de burgers zeker raadplegen, niet alleen voor deze feestdag maar ook voor de nationale feestdag. Dit bekijken we best dan.’

 

Paul Meeus: ‘Dank u voor het antwoord. Ik wil wel duidelijk stellen dat mijn vraag ging over 11 juli en niet over een andere feestdag. Sommige openbare gebouwen met een culturele functie, zoals het Begijnhof of het Taxandriamuseum, kan toch bevlagd worden? Misschien is het goed om eens een lijst op te maken van gebouwen die zeker bevlagd moeten worden,zodat we het zelf ook kunnen opvolgen. Ik dank bij voorbaat voor alle initiatieven die u zult nemen.’

 

30 c) Sluiting de Paddenstoel (Paul Meeus, Vlaams Belang, 1 september 2015)

 

Het besluit tot sluiting van kleuterschool de Paddenstoel werd op 29 juni jl. ingetrokken door de gemeenteraad. In kringen van de meerderheidspartijen wordt gezegd dat een nieuw voorstel tot sluiting op de gemeenteraad van december dit jaar zal voorgelegd worden ter stemming.

– Klopt dit?

– Zo niet, voor wanneer wordt dit dan wel voorzien?

 

Marc Boogers (Groen): ‘Zowel de berichten van december als een eventuele sluiting moet ik tegenspreken. In september zien wij de advocaat aan wie wij het dossier toegestuurd hebben. Met hem zullen we door het dossier gaan en bekijken we zijn bevindingen. Het dossier zal dan eerst in het college besproken worden.’

 

Marc Van Damme (N-VA): ‘Is er al een overleg met de school geweest, zoals beloofd?

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Ik begrijp wel dat dit eerst doorgepraat moet worden met een advocaat, maar zijn jullie van plan om dit opnieuw ter stemming op de gemeenteraad te brengen? Klopt dat?’

 

Marc Boogers: ‘Een antwoord kan ik nu niet geven, want binnen het college is nog geen beslissing genomen. Het dossier terug indienen of niet, beiden zijn nog mogelijk. We willen eerst onze advocaat zien voor we spreken met het actiecomité. Elke uitspraak nu kan verdraaid worden en tegen ons gebruikt worden.’

 

Wordt vervolgd.

 

30 d) Fusieplannen Turnhout (Paul Meeus, Vlaams Belang, 1 september 2015)

 

De Vlaamse regering pakt uit met haar voorstellen om de fusies van gemeenten in de hand te werken. Tegen einde 2016 moeten de Vlaamse gemeenten laten weten of zij de stap zullen zetten. Als tegemoetkoming stelt de regering een overname van 500 euro schuld per inwoner daar tegenover. Dat gaat alleen al voor Turnhout over maar liefst meer dan 20 miljoen euro.

In Turnhout is dit al jaren een onderwerp van gesprek, op alle niveaus en tussen burgers en politici. Velen, over de partijgrenzen heen, spreken van de ‘gemiste’ fusie in 1976 met een of meer omliggende gemeenten. De denktank Vives van de KULeuven werkte recent een fusieplan uit en suggereert daarin een fusie van Turnhout met Oud-Turnhout en Vosselaar.

– Welke is de visie van het huidige stadsbestuur ter zake? M.a.w. welke pro’s en contra’s onderscheidt het stadsbestuur?

– Welke initiatieven zal het stadsbestuur nemen om met de omliggende gemeenten uit de stadsregio hierover structureel overleg te plegen?

– Weet men momenteel reeds hoe de omliggende gemeenten denken over deze aangelegenheid?

 

Eric Vos (T.I.M): ‘De studie dateert van vorig jaar en houdt een voorstel in tot fusie van gemeenten op basis van een aantal elementen: de pendelstroom en de bevolking die woont en werkt in de gemeente zelf. Gemeenten van meer dan 15.000 inwoners. In onze regio: Beerse wordt niet gesuggereerd om te clusteren met Turnhout, want Beerse heeft meer dan 15.000 inwoners. Volgens de studie kan er een clustering Beerse met Merksplas. De belangrijkste bedenking bij die studie is dat de pendelstroom en werkplek slechts een manier is om te zoeken naar samenhang. Er zijn natuurlijk nog andere invalshoeken, zoals e ruimtelijke samenhang, de draagkracht bij de gemeentebesturen en bevolking, bestaande samenwerkingsverbanden (de Stadsregio). De studie kan aanzetten tot denken. De conceptnota Homans (N-VA): men gaat ervan uit dat er een schaalvergroting nodig is. Blijvend inzetten op bestuurskracht lokale besturen. Er zijn een aantal voordelen aan de schaalvergroting. In dat kader zetten we stadsregionaal stappen, om onze gezamenlijke bestuurskracht te vergroten. We vinden het van belang om toch al een aantal dingen te kunnen neerzetten, dat heeft te maken met de wil om samen dingen te realiseren. We werken aan tien hefbomen. We werken aan een gezamenlijk strategisch plan, we bepalen een aantal strategische projecten. We willen de Stadsregio uitbouwen tot een Stadsregio met beslissingsbevoegdheid.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Ik had concrete vragen over de fusieplannen. In de Stadsregio wil men wel samenwerken, maar de lusten en lasten niet delen. Is het echt niet mogelijk om structureel overleg te plegen met de gemeenten, gewoon maar om te weten ‘wil men het, of wil men het niet?’ Wat zijn de pro’s van het stadsbestuur?

 

Eric Vos (T.I.M): ‘In de Stadsregio zetten we echt wel belangwekkende stappen, ik deel uw mening dus niet. De conceptnota Homans is ook nog niet besproken in de Stadsregio. Samen met de collega’s uit de stadsregio zullen we verder bespreken hoe er in de toekomst verder samengewerkt kan worden.’

 

30 e) Spookrijders in de binnenstad (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 2 september 2015)

 

Verschillende straten in de binnenstad krijgen regelmatig te maken met spookrijders, bestuurders die al dan niet bewust in de verkeerde richting door straten met eenrichtingsverkeer rijden. Vooral de Herentalsstraat blijkt zeer gevoelig aan dit probleem. Verschillende bestuurders rijden in de tegenrichting tussen de Pieter De Nefstraat en de Deken Adamsstraat, of zelfs door de bocht richting de Graatakker. Dit is niet enkel een verkeersovertreding van de derde graad, maar ook een reëel gevaar voor andere weggebruikers en zeker voor fietsers in de tegenrichting.

Vraag

Graag had ik dan ook geweten hoeveel vaststellingen er dit jaar reeds werden gedaan van bestuurders die in de tegenrichting door een enkelrichtingstraat reden. Hoeveel van deze vaststellingen werden in de Herentalsstraat gedaan? Worden er concrete maatregelen voorzien om deze asociale, maar vooral zeer gevaarlijke praktijk aan te pakken.

 

Eric Vos (T.I.M): ‘Er zijn in totaal een 15-tal pv’s opgemaakt voor spookrijden in het centrum van Turnhout. In de Herentalsstraat is er geen enkele gesignaleerd. Enkel tijdens de kermisperiode waren er wat feiten, maar toen was er ook een andere verkeerssituatie. Er wordt wel redelijk vermanend opgetreden. Bij de politie is het niet doorgekomen als een acuut probleem. Het zal wel nagekeken worden.’

 

30 f) Vragen over kermis (Willy Van Geirt, N-VA, 2 september 2015)

 

Wat zijn de kosten gemaakt voor het wegnemen van 10 fietsrekken (nietjes) op de Grote Markt ter hoogte van nummers 56 en 58, alsook van het terugplaatsen ervan? En wat is de opbrengst van die ene foorkraam geweest? Alsook stond er een tweede grijp kraam waarvan op de commissie bij de voorstelling van het foorplan niet is gesproken. Dus zal deze ook toch iets hebben opgebracht?

 

Luc Debondt (T.I.M): ‘Er is bewust gekozen voor deze oplossing. Qua werkuren zitten we in totaal op 8 werkuren, inclusief plaatsing: een 200 euro. Het voordeel van deze oplossing is dat de fietsrekken gemakkelijk teruggeplaatst kan worden.’

 

Francis Stijnen (CD&V): ‘Er is uiteindelijk een tweede kraam bijgekomen, deze kraam had ergens anders moeten staan in het oorspronkelijke plan. Voor de grootste kraam is er een opbrengst van 960 euro, voor de kleine kraam een opbrengst van 480 euro.’

 

30 g) Turnhoutse flitspalen (Paul Moelans, N-VA, 2 september 2015)

 

Onlangs werd er gemeld dat een overgroot deel van de vaste flitscamera’s niet in orde zou zijn met de privacy-wetgeving. Elke instantie die gebruik maakt van persoonsgegevens moet dit melden aan de privacycommissie.

– Zijn alle camera’s op het Turnhoutse grondgebied in orde volgens de privacy-wetgeving? Indien dit niet het geval zou zijn, zijn hiervoor de nodige stappen reeds ondernomen? Hoeveel camera’s zijn niet in orde ?

– Heeft dit reeds consequenties gehad of zou dit consequenties kunnen hebben voor de flitsboetes vermits de rechter zelf kan oordelen of hij gebruik maakt van de foto of niet?

 

Eric Vos (T.I.M): ‘Er is recent een uitspraak van het Hof van Cassatie. Dit heeft geen consequenties voor de overtreders.

 

30 h) Opvang van de tsunami aan vluchtelingen (Paul Moelans, N-VA, 2 september 2015)

 

Europa wordt al wekenlang geconfronteerd met het alom gekende schrijnend vluchtelingenprobleem. Staatssecretaris Francken heeft hiervoor al veel werk verricht en hoopt veel opvangplaatsen bij te kunnen creëren bij alle gemeenten en steden. Hij verwacht van elke stad en gemeente op zijn minst een opvangplaats extra. Sommige steden hebben al laten weten dat zij dit helemaal niet zien zitten omdat zij vandaag de dag al ruimschoots geconfronteerd worden met een alsmaar groter wordend probleem inzake de opvang en de ondersteuning zowel op logistiek als op financieel vlak van asielzoekers, vluchtelingen,…

Ook een stad als Turnhout wordt met deze problematiek geconfronteerd. Daarom de volgende vragen aan de schepen van sociale zaken:

– Ligt er een draaiboek klaar om verdere inspanningen te leveren inzake de opvang van de huidige en de toekomstige golf van vluchtelingen?

– Of is Turnhout alsnog bereid om net zoals enkele andere steden aan te tonen, dat het zijn maximum inzake opvang bereikt heeft ? Of is het college van mening dat men nog meer inspanningen moet leveren om opvang te regelen voor deze onfortuinlijke mensen?

– Wat zal de houding van Turnhout in de toekomst zijn wanneer de randgemeenten de erkend vluchtelingen blijven doorverwijzen naar Turnhout en dat ze zich hier blijven aanmelden bij het Turnhoutse OCMW? Meestal worden deze personen namelijk na hun erkenning als erkend vluchteling doorverwezen naar een OCMW. Op dit moment valt er namelijk een subsidie weg voor de gemeente die de eerste opvang heeft verzorgd en zal het OCMW verder instaan voor deze personen. Hierdoor komen deze mensen vaak in Turnhout terecht! Hoe gaat Turnhout hier in de toekomst mee omgaan ? Hoe gaat Turnhout zich wapenen hierin?

– Is er binnen Turnhout nog ruimte om deze vluchtelingen op te vangen? En waar ziet Turnhout deze ruimte ? Wat kan Turnhout nog doen ?

 

30 j) Mogelijke impact vluchtelingencrisis op Turnhout (Willy Van Geirt, N-VA, 2 september 2015)

 

Gelet op de huidige vluchtelingencrisis en de mogelijke impact ervan op Turnhout, leg ik graag volgende vragen voor:

– Werden er vanuit de federale overheid reeds concrete vragen aan Turnhout gesteld? Zijn de recente uitspraken van de ocmw-voorzitter in de pers het standpunt van het voltallige college?

– Hoeveel vluchtelingen zijn intussen in Turnhout reeds opgevangen en waar vinden ze een onderkomen?

– Heeft Turnhout nog extra capaciteit of wordt een en ander met de gemeenten van de stadsregio bekeken?

– Zijn er nog vrije mogelijkheden waar we eventueel vluchtelingen kunnen opvangen of zijn er gekende vluchtelingen waar we geen onderkomen voor vrij hebben kunnen maken?

– Wordt het LOI opnieuw of verder geactiveerd?

– Zijn er binnen de stadskas voldoende middelen om deze extra kost te financieren?

– Heeft het college kennis van privé initiatieven ter ondersteuning van de vluchtelingen problematiek?

– Er van uit gaande dat het verblijf van vele vluchtelingen mogelijk slechts van korte duur zou zijn, heeft men extra initiatievengenomen, of heeft men de intentie om initiatieven te nemen om deze mensen enig inzicht bij te brengen hoe onze samenleving, onze zogenaamde rijkdom tot stand komt?

 

Peter Segers (sp.a): ‘De cijfers zijn gepresenteerd op de commissie, ik ga daar niet op beantwoorden. Turnhout heeft de vraag gekregen voor extra plaatsen, drie dagen geleden. Daar is nog geen standpunt over ingenomen. De vraag ligt ter overweging binnen de organen van het OCMW en het college. Vorig jaar 55 plaatsen, nu 31 plaatsen. Kunnen wij 24 plaatsen extra creëren? Er zijn nog 3 plaatsen vrij. Het gaat over asielzoekers,mensen die nog in procedure zijn en nog niet erkend zijn. We hebben wettelijk geen enkel instrument om mensen te weigeren in te schrijven. Zijn er voldoende middelen? Heeft het college kennis van privé-initiatieven? We hebben daar geen oplijsting van. Als we dat in kaart willen brengen, dan kan dat. Tijdens de mondiale raad zal het thema ook aan bod komen. Zijn er nog mogelijkheden? Buiten die drie plaatsen die snel vrijkomen, zijn er geen mogelijkheden. Moeten we extra mensen opvangen, dan moeten wij op zoek naar extra opvangplaatsen. De 24 plaatsen die weggevallen zijn, zouden eventueel terug opengesteld kunnen worden. Als mensen erkend zijn, is het een ander verhaal. Dan is er ook een andere procedure. Dit is een algemeen antwoord. Ik ga er nu geen uitspraken over doen. We gaan dit in alle rust bekijken en we gaan kijken wat we kunnen en moeten doen. Het is logisch dat ook de Federale en Vlaamse overheid hierin hun verantwoordelijkheid nemen en het niet afschuiven op de lokale overheden.’

 

Peter Segers (sp.a): ‘Het enige dat wij kunnen doen, is dat de gemeenten ondersteund worden door de Vlaamse en Federale overheid. Sociale zekerheid wordt gedragen door alle werknemers. In de armoedeproblematiek zeggen we dan dat dit de verantwoordelijkheid is van de gemeente. De armoedecijfers zijn niet rooskleurig, het is niet dat we daar niets aan proberen te doen. Toch willen we solidair zijn en kijken wat we kunnen doen in de opvang van deze vluchtelingen. Het is inderdaad een vluchtelingenstroom. De enige manier om daar uit te komen, is daar met iedereen aan werken. België heeft de Conventie van Genève mee ondertekend, een internationaal bindend document. Dan kan je niet zeggen: wij doen niet mee. Ik heb een jaar met vluchtelingen gewerkt in het OCMW van Ravels. Elke vluchteling heeft een eigen verhaal en dan merk je dat er genuanceerd moet worden.’

 

Luc Hermans (CD&V): ‘Het is niet alleen een Europees probleem. Het moet ook daar ter plaatse opgelost worden.’

 

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Schepen, u heeft verwezen naar de federale overheid. Laat men de discussie daar voeren. Het gaat over Turnhout. U vertelt dat er plaatsen weggenomen zijn, er was ook geen volk om dit te vullen, nu wel.’

 

30 i) Projectsubsidie 1 euro maaltijden aan kinderen in armoede (Erwin Brentjens, N-VA, 2 september 2015)

 

Is het stadsbestuur bereid om een projectsubsidie in te dienen of te ondersteunen voor het aanbieden van “1 euro maaltijden” aan kinderen in armoede tot en met 12 jaar?

Begin augustus lanceerde Vlaams Minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans een projectoproep naar alle Vlaamse steden en gemeenten inzake het aanbieden van gezonde en betaalbare maaltijden aan kinderen in armoede en dit te koppelen aan integrale gezinsondersteuning.

Een projectvoorstel dient ten laatste op 30 september 2015 ingediend te worden en bij goedkeuring bedraagt de maximale subsidie 60 000 euro.

 

Peter Segers (sp.a): ‘We hebben al een project in ’t Antwoord in samenwerking met het Web en de Leeuweric. We zorgen voor ondersteuning. We bieden daar al maaltijden aan tegen 1 euro. In de komende weken is er een overleg. De kans dat we dit indienen is groot. Als we die aanvraag doen, dan proberen we het stadsregionaal aan te pakken. Ook in het licht van de stadsregionale samenwerking.’

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest