burgerbeweging in actie

Verslag gemeenteraad 4 mei 2015

gemeenteraad

De gemeenteraad van 4 mei kreeg bezoek van een delegatie van de wijk Schorvoort die voldoende handtekeningen verzamelde om de gemeenteraadsleden toe te spreken. Maar er stond nog veel meer op de gevulde agenda. Het werd dan ook een zitting die tot in de late uurtjes duurde.

Openbare zitting

1.

De heer Nic Van Heupen is omwille van medische redenen tot en met 17 juli 2015 verhinderd om de vergaderingen van de gemeenteraad bij te wonen. De gemeenteraad wordt gevraagd hiervan akte te nemen.

 

2.

In vervanging van de heer Nic Van Heupen zal mevrouw Annick De Smet gevraagd worden de eed af te leggen als gemeenteraadslid voor de fractie sp.a.

 

3.

Met aangetekende brief van 9 april 2015 vraagt het wijkcomité van Schorvoort om hun bezorgdheden en verwachtingen met betrekking tot de ingrijpende woonuitbreidingsplannen in de wijk aan de voltallige gemeenteraad te mogen toelichten. Zij verzamelden hiervoor voldoende handtekeningen en worden dus uitgenodigd om dit te komen toelichten op de gemeenteraad.

De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit voorstel van burgers.

 

Roel Truyen:

Ik spreek ook uit naam van de meer dan 1.000 burgers die onze standpunten expliciet ondersteunen en met hun handtekening ons het mandaat hebben gegeven om dit punt op de gemeenteraad te brengen. De bedoeling vandaag is om jullie duidelijk te informeren over de

bezorgdheden en aandachtspunten die bij de inwoners van Schorvoort leven. Wij vragen dat jullie met deze punten rekening houden en het Masterplan en de 14 richtlijnen voor de verdere ontwikkeling van Schorvoort bijsturen voordat het hier of in de commissie ter stemming komt. De afgelopen 3 jaar hebben we diverse contactmomenten gehad met de stad, onder andere in de klankbordgroep. Tijdens die bijeenkomsten hebben we de bezorgdheden en verwachtingen van de wijk duidelijk kenbaar gemaakt aan de stad, Ark en OCMW. Samengevat zijn dat: de dorpse, menselijke schaal; een goede mobiliteit; respect voor water, natuur en open ruimte; en behoud van het levendige sociaal weefsel.

 Tot echte dialoog of inspraak is het echter niet gekomen. De stad heeft ons weinig informatie gegeven over de concrete plannen en heeft tot op heden weinig of geen rekening gehouden met onze bezorgdheden en verwachtingen. We hebben ons ongenoegen over dit gebrek aan inspraak duidelijk met de stad gecommuniceerd in onze evaluatie van de klankbordgroep en in onze reactie naar de Vlaamse bouwmeester vorig jaar: “De bewoners geven dit Masterplan een onvoldoende. Dit is niet de manier waarop in 2014 dient te worden omgegaan met stadsontwikkeling en inspraak.” Een project met dergelijke omvang, uitstraling en impact vereist een ernstige uitwerking, doordachte tijdslijn en grondig overleg met de buurtbewoners. We geloven dat de wijk kan verbeteren door goed overwogen ingrepen, maar alleen als dit gedragen wordt door de lokale bevolking. We vragen aan jullie raadsleden dat het wijkcomité echt inspraak krijgt en zich mag uitspreken over het masterplan en de 14 richtlijnen voor de verdere ontwikkeling van Schorvoort voordat deze op de gemeenteraad wordt gestemd.

 

Het Masterplan besteedt aandacht aan de trage verbindingen binnen de wijk en dat juichen we absoluut toe. Het is erg belangrijk dat onze kinderen – maar ook volwassenen en senioren – zich op een veilige manier binnen de wijk kunnen verplaatsen. Het Masterplan biedt echter geen oplossingen voor het in- en uitgaande verkeer. Dat is vandaag al een ernstig probleem, en zal door de geplande assale uitbreiding nog toenemen. Dat wordt ook duidelijk onderkend in de studie van de KU Leuven die de stad heeft goedgekeurd: ”Een mobiliteitsonderzoek moet tijdens het ontwerp van het ontwikkelingsplan van Schorvoort uitwijzen of de voorgestelde maatregelen uit de Streefbeeldstudie 13 en het Mobiliteitsplan 2010 kunnen aangehouden worden.”

Zoals we ook aan de Vlaamse Bouwmeester hebben laten weten begrijpen we niet hoe een Masterplan met dergelijke omvang en met zo’n groot experimenteel karakter kan worden opgesteld zonder concreet mobiliteitsplan. We vragen aan jullie raadsleden om de ontwikkeling van de wijk geleidelijk mee te laten evolueren met de oplossing van het mobiliteitsprobleem. Concreet betekent dit dat het finale masterplan een degelijk extern mobiliteitsplan moet bevatten en dat het gelijktijdig met de woonuitbreiding moet worden uitgevoerd, niet achteraf. De stad heeft de middelen in handen om dit af te dwingen via het al dan niet verlenen van bouwvergunningen.

 

 Zowel in de 10 punten van de stad als de thema’s die de wijk belangrijk vindt is “een dorpse, menselijke schaal” een hoofdthema. De woonuitbreiding zoals nu gepland zal onherroepelijk leiden tot volledige verstedelijking van onze wijk. Een dichtheid tot van 30 tot 40 woningen per hectare en wooncomplexen tot 4 à 5 bouwlagen horen niet thuis in onze dorpse omgeving! We stellen ons ook vragen over de noodzaak van deze woonuitbreiding; in de studies over de verwachte demografische evolutie in Turnhout in de komende decennia blijkt die behoefte zeer duidelijk niet, zeker als we ook rekening houden met alle huidige en recente woonontwikkelingen. We vrezen dat deze woonuitbreiding uitsluitend gedreven is vanuit economische motieven, en onvoldoende mikt op de verbetering van de wijk. We vrezen ook dat ons bloeiend sociaal en verenigingsleven en aangenaam dorps karakter van de wijk ernstig zullen worden aangetast door te sterke verstedelijking. We vragen jullie raadsleden om ernstig na te denken of zo’n massale woonuitbreiding wel echt nodig is in Schorvoort. We vragen ook aan jullie dat er meer rekening wordt gehouden met de leefbaarheid van de buurt. Concreet vragen we voor elk van de drie projectgebieden in Schorvoort: een maximale woondichtheid van 25 woningen per ha en geen hoogbouw (maximaal 2 bouwlagen plus zadeldak). Voor het hele project vragen we een geleidelijke groei (maximaal 10% nieuwe woningen per decennium).

 Tenslotte tonen de laatste plannen een erg zware bebouwing van de Aa-vallei. Er is sprake van 4 tot wel 5 bouwlagen, en een woondichtheid van 40 woningen per hectare. Dat is 3x de huidige dichtheid in de wijk en ruim boven het vereiste minimum in stedelijk gebied (25 woningen per hectare). Dat is sterk in tegenspraak met de uitgangspunten die door de stad zijn opgesteld: “Er zijn meer woningen nodig, maar dat mag de dorpse menselijke schaal niet verdringen.” en “Langs de Aa moet een groot deel van de groenruimte bewaard blijven als buurtpark.” Wij vrezen ook dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de overstromingsgevoeligheid van het gebied. Daarenboven zal het voorstel een belangrijk stuk landelijk gebied in Schorvoort onherroepelijk teniet doen. De huidige plannen zijn ook in tegenspraak met de studie van Leuven, het Ruimtelijk Structuurplan en het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan: “Gezien het ‘onbebouwbaar karakter’ van dit gebied werd in deze zone een ‘structurerend groengebied Aa-beek’ aangeduid. Hoewel het Bekkenbeheerplan Netebekken aandacht vraagt voor retentiecapaciteit, hermeandering en overstromingscapaciteit rond de Aa in het Turnhoutse werd de natuurlijk overstroombare Aa-vallei in Schorvoort toch herbestemd tot ’stedelijk woongebied’. Er wordt in de begeleidende nota wel gewezen op het onbebouwbaar karakter van het gebied.

SchorvoortVerenigingUit voorgaande delen blijkt dat het aangewezen is om de Aa-vallei in Schorvoort grotendeels te vrijwaren van bebouwing. Niet als smal groen lint, maar als volwaardige vochtige hooiland-vallei.” Het is dan ook volstrekt onbegrijpelijk dat de Aa-vallei zo intens zal ontwikkeld worden, en dit in tegenspraak met de studie van Leuven en de punten van de stad. Zelfs in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan is er sprake van 175 woningen in de Aa-vallei, niet van het huidige geplande 300+ woningen. We vragen de stad om eerder gemaakte principes na te komen, ruimte te voorzien voor een toegankelijk groengebied en als overstromingsbuffer, en het overgebleven deel te bebouwen met een dichtheid van 25 woningen per hectare. De studie van Leuven (figuur 58) geeft een duidelijke schets van wat er bedoeld wordt met een ‘ruimer stadspark’.

 We vragen de voltallige gemeenteraad, over de partijgrenzen heen, om het ontwerp van het masterplan en de 14 richtlijnen grondig te bestuderen en aan te passen aan de bezorgdheden van de wijk Schorvoort alvorens ze goed te keuren. En tenslotte dit: in plaats van deze belangrijke ontwikkeling even terloops via een Masterplan te regelen en goed te keuren, vragen we dat deze ontwikkeling ondersteund wordt door een volwaardig Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Dat zal ervoor zorgen dat de juiste inspraak kan gebeuren via een openbaar onderzoek, en zal de grondeigenaars en ontwikkelaars voldoende rechtszekerheid geven om hiermee verder te gaan.

 Astrid Wittebolle (Groen):

Beste mensen van Schorvoort, vooreerst, welkom op de gemeenteraad. Vanuit de oppositie heeft – onder andere mijn partij – er hard voor gevochten om burgers hier spreekrecht te geven. Het is goed dat dat vandaag kan en het is niet omdat wij nu in de meerderheid zitten dat we dat nu minder waardevol vinden. Dit gezegd zijnde. U onderschat deze raad. Onze gemeenteraadsleden zijn terdege vertrouwd met dit dossier. Ze keurden vier jaar geleden het 10-puntenplan voor Schorvoort goed en werden op 24 maart jongstleden nog in commissie 4 geïnformeerd over het masterplan. Jullie waren er ook bij toen, overigens.

Voor de petite histoire: de stad Turnhout heeft zijn plannen rond de toekomst van Schorvoort de afgelopen vier jaar altijd ‘eerst’ gedeeld met de wijk. Er werd een klankbordgroep samengesteld waarmee we nauw hebben samengewerkt. De primeur van alle plannen was altijd voor die groep. En dat is vrij uitzonderlijk. We hebben er onze agenda eens bijgehaald. We zien in totaal tien bijeenkomsten op Schorvoort, inclusief een wandeling door de wijk. Alles kan altijd beter, maar we denken dat er in Vlaanderen weinig projecten zijn waarbij burgers zo nauw worden betrokken bij de voorbereiding. Dat Schorvoort er binnen pakweg dertig jaar anders zal uitzien dan nu, is duidelijk. Er moeten in stedelijk gebied meer woningen komen om de open ruimte te vrijwaren en de bevolkingsaangroei op te vangen. Dat is beslist in Vlaanderen en Turnhout ondersteunt die beslissing. In de stadsregio Turnhout is Schorvoort een van de gebieden die voor woonuitbreiding in aanmerking komen.

Dat zal gebeuren. Ooit. Later. Niet onmiddellijk.

Om de toekomst voor te bereiden werken we aan een masterplan. Dat plan is vooral een procesbenadering. We zetten er de lijnen uit en geven een aanzet voor komende projecten. De kans dat de wijk er anders zal uitzien dan we nu uittekenen, is trouwens groot. Dat hangt namelijk niet van ons af, maar van de plannen van eigenaars en ontwikkelaars. Wij trekken echter nu al de krijtlijnen waarbinnen die eigenaars en ontwikkelaars zullen moeten werken. Zodat ze niet zomaar hun ‘goesting’ kunnen doen. Ik hoor en lees dat jullie bang zijn dat Schorvoort zal volgebouwd worden met appartementen. Dat klopt niet. We beperken precies het aantal wooneenheden in het hele gebied tot 25 per hectare. Door op enkele plaatsen appartementen met vijf verdiepingen toe te staan, kunnen we net het groene karakter van de hele wijk vrijwaren. Die maatvoering is trouwens geen verplichting. In het overgrote deel van de wijk zullen er maar twee à drie bouwlagen mogen komen.

Ik hoor en lees dat wij de natuurwaarden van de Aa-vallei willen aantasten. Het plan is net dat we de Aa-vallei terug in beeld willen brengen en het groene gebied toegankelijk willen maken, voor iedereen. De overstromingsproblematiek wordt hierbij uiteraard aangepakt.

 Ik hoor en lees dat jullie bang zijn dat het ‘dorpse’ karakter van Schorvoort zal verdwijnen. Het is precies door dit Masterplan dat we het onmogelijk maken dat er – binnen vijftien, twintig of dertig jaar ongebreideld hoogbouw kan worden neergepoot. Als we nu niks doen, als we als stad hier deze regierol niet oppakken, is zowat alles mogelijk. Zonder kader doet iedereen wat hij of zij wil. Dat geldt zo voor Turnhout, dat geldt voor elke plek in Vlaanderen waar men geen mastervisie ontwikkelt.

En er is meer. We hebben, in constructieve samenspraak met de club, een oplossing voorhanden voor White Star – dat is een belofte. We maken die waar. Er komt een dienstencentrum, centraal in Schorvoort. Iets wat vele Turnhoutse wijken jullie zullen benijden. Zeker nu er een huisartsentekort dreigt. En neen, er komen géén extra sociale huurwoningen in Schorvoort. Er komt wel een co-housingproject dat uniek is in Vlaanderen en dat maakt dat jong en oud er in de wijk kunnen (blijven) wonen.

We willen ons niet verschuilen achter autoriteitsargumenten, maar het project Schorvoort is door Team Vlaams Bouwmeester erkend als pilootproject voor heel Vlaanderen. Het traject werd in juli 2013 nog door de vorige ploeg geïnitieerd. Het is iets waarvoor we als stad in de rest van Vlaanderen applaus krijgen. Een eer voor Turnhout. Wij zijn Calimero niet. De ‘grondcoalitie’ waarbij eigenaars, de stad, het OCMW en de Ark hun gronden in één ‘pool’ hebben gestopt om zo te komen tot een globale visie, bestaat nergens anders. Private- en algemene belangen worden zo verzoend.

Laat ons toe even te citeren uit het rapport van Team Vlaams Bouwmeester: “Schorvoort is een enclave die door de weginfrastructuur afgesneden is van de stad. De bevolking veroudert, maar er zijn weinig of geen voorzieningen, zorgaanbod of aangepaste woningen om de vergrijzing op te vangen. Velen vrezen dat ze hun vertrouwde wijk zullen moeten verlaten wanneer ze niet meer goed te been zullen zijn. Er is nog heel wat groene, open ruimte, maar die is vaak ontoegankelijk voor de bewoners. De Aa is niet enkel weggestopt in ondergrondse kokers, de vroegere levensader van het gehucht is ook verdwenen uit het collectieve geheugen van de bewoners. Het Pilootproject moet niet van nul beginnen. De stad Turnhout is reeds ettelijke jaren bezig met een denk- en planningsproces dat een nieuwe toekomst uittekent voor de wijk.’ Einde citaat.

Team Vlaams Bouwmeester heeft lof voor Turnhout omdat we resoluut kiezen voor de zachte aanpak. En dan de mobiliteit. Het masterplan voorziet voor de interne afwikkeling een netwerk van zachte verbindingen om de doorwaadbaarheid van de wijk te voet en met de fiets te optimaliseren. Dit komt de leefkwaliteit zeker ten goede. De ontsluiting van de wijk is een aandachtspunt, zeer zeker, maar dat geldt voor elke wijk in de stad. Hiervoor zijn onze diensten dagelijks aan het werk en in gesprek met de Vlaamse administratie om het mobiliteitsplan in zijn totaliteit gerealiseerd te krijgen. Maar we hebben nog tijd. Er is op dit moment geen enkel privaat woonproject gepland in Schorvoort. En aangezien er nog tal van andere woonprojecten op til staan in Turnhout, is de kans klein dat die er snel zullen komen. Nieuwe woonontwikkelingen zullen zich moeten inpassen in de mastervisie. En daarin staat de leefbaarheid van Schorvoort centraal. Ook dàt is een belofte. Bij elk project zal opnieuw een inspraakronde worden opgestart. Als wij binnenkort met het masterplan naar de gemeenteraad gaan, dan vragen wij de raad dus niet om een blanco cheque te tekenen.

 En er is meer. Precies omdat we bekommerd zijn over de twijfels die er nog zijn over dit toekomstproject, gaan we straks naar de wijk. Om het nogmaals duidelijk uit te leggen. We plannen op korte termijn drie bijkomende vergaderingen. Voor de hele wijk, niet alleen voor de klankbordgroep. Graag geven we u nog een bedenking mee. We hoorden op vergaderingen van de klankbordgroep en in de wijk dat er mensen zijn die liever hebben dat we géén masterplan voor Schorvoort maken. Dat we het gevaar van een ongebreidelde ontwikkeling van de wijk als ‘dreiging’ gebruiken. Dat we dus alles maar moeten laten zoals het nu is. Dat is een erg gevaarlijke redenering. De ontwikkeling van Schorvoort is niet tegen te houden. Of we dat nu prettig vinden of niet. Er ligt nu eenmaal bouwgrond. Mensen en eigenaars hebben er rechten en zullen er ooit willen bouwen. Ze mogen dat ook.

Als wij nu niet samen het kader vastleggen, als we er nu niet over waken dat dat proces ordentelijk gebeurt, dan zullen de toekomstige bewoners van Schorvoort daar de dupe van zijn. En misschien staan zij hier dan ooit, binnen vijftien, twintig of dertig jaar om de gemeenteraad te verwijten dat de stad in 2015 niets gedaan heeft om de toekomst voor te bereiden. Wij zullen op dat moment misschien niet meer in de gemeenteraad zitten, maar we beschouwen het als onze taak om vandaag – samen met jullie – te werken aan een visie voor morgen. De toekomstige bewoners van Schorvoort, en bij uitbreiding van Turnhout, kunnen vandaag niet meepraten over ‘hun’ wijk. Het is onze plicht om ook aan hun belangen te denken.

Roel Truyen:

Bedankt voor deze bemoedigende woorden. Ik neem aan dat jullie openstaan voor onze vragen en we kijken uit naar onze volgende bijeenkomst.

 

 1. + 5.

De gemeenteraad wordt gevraagd een nieuwe volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager aan te duiden in de algemene vergaderingen van IOK en IOK Afvalbeheer.

 

 1. + 7.

IOK en IOK Afvalbeheer organiseren een algemene vergadering op 19 mei 2015. Zij vragen om inname van standpunten over de dagorde en vaststelling van het mandaat van de volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): Naar gewoonte zullen we ons onthouden voor punt 6 en 7.

Voor de fractie N-VA eveneens een onthouding voor beide punten.

Ook De Stadslijst onthoudt zich.

 

8.

Ingevolge de aanstelling van een nieuw gemeenteraadslid wordt gevraagd de gemeenteraadscommissies opnieuw samen te stellen.

 

9.

De heer Nic Van Heupen was voorzitter van commissie 3. Door zijn verhindering wegens medische redenen is het nodig een nieuwe voorzitter voor commissie 3 aan te stellen.

 

10.

De gewijzigde statuten van het AGB Turnhout liggen ter goedkeuring voor.

 

11.

De stad Turnhout wil met enkele Turnhoutse culturele spelers een convenant afsluiten. Deze convenanten liggen ter goedkeuring voor.

 

12.

De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van rooilijnplan dat werd opgemaakt in het kader van het geplande inbreidingsproject welk de verbinding maakt van de Hoveniersstraat naar de Varenstraat (Schupstraat fase 2) voorlopig vast te stellen. In 2013 stelde de gemeenteraad het ontwerp van rooilijnplan van het geplande inbreidingsproject gelegen aan de Maasstraat-Varenstraat definitief vast. Het betrof de eerste fase van de Schupstraat, waar op de niet-bebouwde gronden gelegen tussen Maasstraat en Varenstraat een verkaveling wordt voorzien voor 23 loten voor halfopen en gesloten ééngezinswoningen en een lot met 4 sociale wooneenheden. Op het gedeelte van de grond die nog niet verkaveld is, worden momenteel ook plannen voor ontwikkeling opgemaakt. Het gaat om een uitbreiding van de Schupstraat, met hetzelfde profiel als het eerste gedeelte waarlangs enkele ééngezinswoningen worden voorzien en 2 appartementsgebouwen. Voor het overige wordt er langs de kant van de Hovenierstraat bijkomend openbaar domein voorzien dat de voornoemde appartementgebouwen voor autoverkeer ontsluit. Hier worden bezoekersparkeerplaatsen, een buurtparkje en een doorsteek voor fietsers en voetgangers voorzien van de Varenstraat en Maasstraat naar de Hoveniersstraat.

 

13.

De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van rooilijnplan van de inbreiding aan de Schorvoortstraat, definitief vast te stellen. De voorziene rooilijn laat toe om volgende aanleg van openbaar domein te voorzien. De minimale breedte binnen de rooilijn is 8 m. Deze breedte zorgt er voor dat de ruimte binnen de rooilijn gebruikt kan worden als toekomstige ontsluiting voor ontwikkelingen in het achterliggende binnengebied door autoverkeer en veiligheidsdiensten. Vermoedelijk zal de ruimte ontworpen worden als woonerf waarbij de inrichting zoveel mogelijk op fietsers en voetgangers zal worden afgestemd.

 

14.

Enkele gewijzigde toelagereglementen ter ondersteuning van Turnhoutse sportverenigingen liggen ter goedkeuring voor.

 

15.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het voorstel rond de locatiekeuze van de nieuwe organisatie Stad en OCMW. Alle ondersteunende diensten van de nieuwe organisatie (Stad en OCMW) worden fysiek samengebracht op campus Blairon eind 2017. Deze datum is gekoppeld aan de verhuis van de directie sociale zaken van het OCMW naar de Stationsstraat.

 

16.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het vestigen van een erfdienstbaarheid van doorgang over de percelen vormende de personeelsparking en dit ten behoeve van voetgangers en fietsers binnen een bouwproject van DE ARK, gelegen aan de Steenweg op Gierle 96. De percelen waarover de erfdienstbaarheid zal worden gevestigd zijn eigendom van Stad Turnhout en vormen de personeelsparking. Het perceel dat het recht verkrijgt, is gelegen langs de Steenweg op Gierle 96 en bestaat uit een winkel, een magazijn en bovenliggend appartement. DE ARK heeft het eigendom aan de Steenweg op Gierle 96 aangekocht met de bedoeling om het te verbouwen tot een appartement, kantoren en magazijnen. Het magazijn zal gebruikt worden als magazijn/werkruimte voor de werkmannen van woningmaatschappij. Van hen kwam de vraag om een toegang te voorzien aan de achterzijde van het bouwproject dat zij willen verwezenlijken op het perceel dat zij aangekocht hebben. Het gaat om twee deuren van elk 1 meter breed en 2 meter hoog, die in de achtergevel van het gebouw zullen worden geplaatst. De toegang betreft een doorgang voor voetgangers en fietsers, een garagepoort is niet toegestaan. Omdat voor alle andere woningen die uitgeven op de personeelsparking reeds eerder een doorgang werd toegestaan, is het logisch dat ook voor deze woning een gelijkaardig recht wordt toegekend. Uiteraard wordt dit recht volledig analoog uitgeschreven, onder dezelfde voorwaarden die in de eerdere akte met de andere woningen werden opgenomen.

 

17.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de grondverwerving voor algemeen nut in het kader van de aanleg van een fietspad aan de Zierenbosstraat. Het betreft de percelen in eigendom van Philips Belgium met een totale oppervlakte van 1 303 m², zoals ze voorkomen op het plan. De totale waarde van deze deelpercelen wordt geschat aan 70 euro/m², bedraagt 91 210 euro.

De stad zorgt voor de sloop van de conciërgegebouwen gelegen aan de Zierenbosstraat 1-3. De sloopkosten hiervoor bedragen 8 409 euro incl BTW. Deze kost wordt in mindering gebracht op het aan de eigenaar te betalen bedrag voor de grondverwerving. Eveneens zal de stad zorgen voor het verwijderen van bestaande opstallen als hekken, beplanting, opritten, verplaatsen van verlichtingspalen, opbreken van parkeerplaatsen etc., die nodig zijn voor de aanleg van de fietspaden. Er dient ook nog een groenaanplanting te worden voorzien door de stad die de verwijderde afsluitingen zal vervangen. Eventuele kosten voor bodemsanering van de te verwerven deelpercelen vallen ten laste van de verkoper.

 

Punt ter hoogdringendheid

Hannes Anaf (sp.a) : De tennis had normaal gisteren moeten open gaan, maar dit is niet gelukt. We hebben lang gezocht naar oplossingen. We willen voorstellen om het retributiereglement in die zin aan te passen zodat we de tennisvelden in het Stadspark gratis ter beschikking stellen mits reservering bij de sporthal waar een systeem gemaakt kan worden (papier opgehangen aan de tennisvelden zodat er geen discussie kan komen over reserveringen). Het dagelijks onderhoud zal nog door de stadsdiensten gebeuren. Hopelijk kunnen we naar volgende zomer voor een definitieve oplossing zoeken. We hopen dat de Turnhoutenaar op deze manier terug kan tennissen in het Stadspark.

 

Het punt wordt goedgekeurd.

 

Vragen van raadsleden

 

Volgende vragen worden gekoppeld: d-i en e-r.

 

18 a) Armoedeproblematiek in Turnhout (Paul Meeus, Vlaams Belang, 24 april 2015)

 

Op de vergadering van commissie 3 dd. 22 april 2015 werd ons een voortreffelijke wetenschappelijke analyse gebracht van de armoedeproblematiek in Turnhout. Dit cijfermateriaal was verontrustend inzake de onophoudende en snel groeiende hoge armoedegraad en – bij uitbreiding – de (jeugd)werkloosheidsgraad. Ook de link met de migratie naar Turnhout was onmiskenbaar. Voor de commissieleden was het overduidelijk dat hier een bijzonder grote uitdaging voor en een enorme verantwoordelijkheid van het stadsbestuur voorligt.

 1. Hoe worden de algemene doelstellingen, zoals geformuleerd in het bestuursakkoord in het hoofdstuk ‘Turnhout: een stad die armoede aanpakt’, geconcretiseerd in haalbare initiatieven?
 2. Welke prioriteiten legt het stadsbestuur in deze?
 3. Welke doelstellingen uit het bestuursakkoord wil het stadsbestuur tegen het einde van de legislatuur zeker bereiken m.b.t. de aanpak van de armoede in onze stad?
 4. Hoe wordt het aangekondigde ondernemers- en bedrijfsvriendelijk beleid gevoerd om bijkomende jobs creëren? Welke stimuli zijn reeds ontwikkeld om de tewerkstelling in het stadshart op relatief korte termijn te bevorderen?
 5. “Samen met het opleidings- en onderwijsveld en ondernemers werken we vernieuwende concepten uit.” Lezen we op p. 14 van het bestuursakkoord. Welke concepten zijn reeds uitgewerkt of staan in de steigers?

 

Peter Segers (sp.a): Armoede in Turnhout stijgt door allerlei factoren. We gaan blijven nadenken en analyseren en dit vooral op wijk-en buurtniveau om middelen in te zetten waar de nood het hoogst is. Dat zal grondig gebeuren zodat we de middelen doelgericht en efficiënt kunnen inzetten. We hebben projecten die inzetten op kansarmen bewust buiten de besparingen gehouden. We hebben ook meer concretere projecten: de brugfiguren, de vrijetijdspas die we gaan hervormen naar de uitpas, voedselbedeling,…. Daarnaast gaan we voor 15 % sociale woningen bij omvangrijke woonprojecten; in allerlei vormen. Dit kunnen ook koopwoningen zijn, bescheiden woningen,…Ook een akkoord met een sociaal verhuurkantoor valt daaronder. In Turnhout ziet het er naar uit dat we het bindend sociaal objectief gaan halen. We willen de woningen van het SVK verhogen. In het kader van die private huurmarkt willen we afspraken maken binnen de Stadsregio. We proberen ook de huisjesmelkerij terug te dringen, een van de plaatsen waar we vaak armoede aantreffen. Daar werken we nog altijd aan.

Wat zijn de prioriteiten? Een van de prioriteiten is zeker kinderarmoede. 1 op 5 van de kinderen groeit op in een kansarm gezin. We proberen snel in te grijpen met huisbezoeken en zo te kijken welke begeleiding er nodig is. De link wordt ook gelegd met Studio K van het OCMW. We zetten op deze prioriteit ook extra personeel in.

 

Luc Op de Beeck (CD&V): Ook ik als OCMW-voorzitter kan niet ontkennen dat we kampen met een ernstig armoedeprobleem. Armoede is een complex gegeven. Het heeft verschillende facetten, ik denk aan wonen, gezondheid,werk,…We focussen als OCMW vooral op de financiële armoede. Een 6-tal mensen werkt met 25 gezinnen. 120 mensen stellen we te werk met de initiatieven De Troef en Den Aas. Voor alle aanbestedingen zoeken we naar ondernemers uit de regio Turnhout of we vragen om ons doelpubliek tewerk te stellen. Route 11 is een revalidatiecentrum waar mensen leren de draad weer op te nemen. Hier is ook een arbeidscoach aanwezig om mensen weer aan het werk te krijgen, want het gaat om mensen die wegens psychische problemen niet meer kunnen werken. We willen een zorgbedrijf oprichten; dat samen met externe partners nieuwe diensten zal ontwikkelen. We willen werk creëren voor onze regio, ook via toeleveringsbedrijven. We moeten bekijken of we met het zorgbedrijf nieuwe ondernemingen kunnen oprichten. Dit is de belangrijkste prioriteit: job creatie voor deze legislatuur. De artikel zestigers willen we uit de armoede halen door tal van initiatieven om hen aan het werk te zetten.

 

Luc Hermans (CD&V): We voeren een actieve aanpak naar leegstaande panden; we brengen eigenaars in contact met kandidaat-huurders of nieuwe eigenaars. We denken ook aan het pop-upverhaal waarbij we startende ondernemers begeleiden en hierbij ook leegstaande panden terug in beeld brengen zodat de mensen de panden leren kennen. Dit geeft mogelijkheden naar ontwikkelingen op lange termijn. Sinds januari hebben we de horeca-en innovatiecoach. We zijn bezig met de inventarisatie en de kennismakingsronde met de verschillende horecazaken die interesse hebben getoond. We bekijken de mogelijkheden naar het samenvoegen van panden. We proberen de aantrekkelijkheid van het centrum te verhogen. We hebben een nieuwe aanpak wat de bebloeming betreft. De investering die we doen naar netheid in het centrum draagt bij aan een goede beleving van de stad. We denken aan wifi in het stadscentrum. Sinds september 2014 kiest de stad ervoor om een onderwijsconsulent aan te stellen. Deze persoon is het aanspreekpunt voor onderwijs en opleiding. We willen dat de bedrijfswereld en de onderwijswereld elkaar beter leert kennen. We hebben ook nauw contact met de VDAB. We werken aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de VDAB en de gemeenten uit de Stadsregio.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): Jullie geven een opsomming van initiatieven die in voegen zijn, ik had dit verwacht. Maar ik ben nu zelf ruim 20 jaar mandataris in de stad en ik heb de meeste van deze initiatieven tot stand zien komen. Dat waren allemaal initiatieven om tegemoet te komen aan de armoedeproblematiek. Alleen stel ik vast dat we nu cijfers krijgen. De cijfers zeggen dat de armoede problematisch stijgt. Wat gaat u nu structureel doen? De initiatieven zijn allemaal waardevol, maar dat zijn maar middelen die aangereikt worden om iets op te vangen en niet om het probleem als dusdanig op te lossen. We moeten nu de stap zetten naar structurele oplossingen. Als centrumstad moeten we op de eerste plaats onze verantwoordelijkheid meer leggen in de Stadsregio. Dit is een belangrijk gegeven: de lusten en de lasten moeten gedeeld worden. Het water staat ons aan de lippen en we hebben structurele steun nodig. Het is nuttig om op geregelde tijdstippen deze problematiek in kaart te brengen. Waarom geen Staten-Generaal met alle partijen?

 

Luc Hermans (CD&V): We hebben een mogelijke datum voor de Staten-Generaal bekend gemaakt, waarschijnlijk zal dit 2 juli zijn.’

 

Eric Vos (T.I.M.): Dit debat kunnen we verder voeren in commissies maar het is toch nuttig om aan te geven dat de fundamentele oplossing werk voor iedereen is. We zijn hier belangrijke stappen in aan het zetten, bijvoorbeeld met de invulling van het industrieterrein Veedijk, Bentel,…We produceren heel wat welvaart in onze stad en er vloeit heel weinig terug naar de bevolking terug. Binnen de Stadsregio zijn we met uniek traject bezig rond ruimtelijke planning. We hebben gepleit om vanuit de Stadregio meer slagkracht te krijgen rond projecten. Ik kom er graag uitgebreider terug op een van de volgende commissies.

 

18 b) Beveiliging eigendommen stad (Willy Van Geirt, N-VA, 27 april 2015)

 

Graag had ik meer info gekregen hoe onze eigendommen van de stad worden beveiligd.

Enkele weken geleden verdween uit het stadhuis een kar waar podiumelementen op moeten vervoerd worden. Deze stond in de gang aan de kant van de winkel van De Lijn. Die kar is spoorloos. In het weekend, vooral op zaterdagen, kan iedereen zomaar in dat gebouw binnen zonder dat daar controle is. Men kan in al die gangen gewoon een feestje bouwen, stelen, graffiti spuiten, vernielen enz. Volgens mijn informatie hangen daar nergens camera’s; enkel één camera gericht op het stadhuis aan de overkant van de markt. Welke initiatieven zal het stadsbestuur nemen om het stadhuis/erfgoedhuis beter te beveiligen? De stad beschikt over een heel pakket aan eigendommen. Zijn deze beveiligd met camera’s? Worden de lokalen en gangen iedere avond gecontroleerd op eventuele ongenode bezoekers? In heel wat gebouwen staat voor heel veel geld aan PC’s, laptops en ander materiaal. Het lijkt mij niet uitgesloten dat in meerdere gebouwen na sluitingstijd er een ongenode bezoeker achterblijft om later tijdens de nacht nog meerdere personen binnen te laten om dan een en ander te ontvreemden. Kan de betrokken schepen ons eens uitleggen wat de procedures zijn elke avond om bv. het stadhuis af te sluiten? Wie is de laatste die de deur vergrendeld? En is er dan een controle gebeurd? Worden alle lokalen gecontroleerd dat zij leeg zijn? Worden de toiletten bijvoorbeeld gecontroleerd op achterblijvers? Kortom, graag had ik geweten per gebouw welke de stad in gebruik heeft en waar er diensten in zijn ondergebracht van de stad, hoe die worden gecontroleerd voor sluiting en is er de dag nadien nacontrole mogelijk via camerabeelden?

 

Luc Debondt (T.I.M): Ik wil dit punt op een commissie 5 in een besloten zitting behandelen.

Willy Van Geirt: Ik ga hiermee akkoord

 

18 c) Drop off zone horeca Grote Markt (Willy Van Geirt, N-VA, 27 april 2015)

 

Meer en meer is er onrust in de horeca, en zeker bij de horeca op de Grote Markt. Zij hebben al moeten inleveren door het rookverbod, er kan niet langer geparkeerd worden op de Grote Markt. Maatregelen die wij zeker ook niet ongenegen zijn. Maar nu er ook nog de witte kassa zal verplicht worden, maken wij ons meer en meer zorgen omtrent de horeca op de Grote Markt. Daarom de volgende vraag en idee aan de schepen van mobiliteit.

Wil u overwegen en onderzoeken om chauffeurs met de auto toe te laten om klanten, gezinnen af te zetten aan horeca of andere zaken waar men wil gaan verteren om nadien de wagen meteen te gaan plaatsen op een nabije parking? Bijvoorbeeld een drop off zone om mensen toe te laten hun minder mobiele gezinsleden op een veilige en boeteloze manier te kunnen brengen naar de horeca van de Grote Markt.

 

Marc Boogers (Groen): Veel steden en gemeenten hebben meerdere voetgangerszones, we zijn daar niet uniek in. Ook daar moeten mensen geraken. We hebben een duidelijke drop off zone. ‘Drop off’ betekent afzetten. We hebben een zone aan de Zuidkant en een aan de Oostkant van de Grote Markt. Ook op het Zegeplein is een drop off zone. We houden het hier liever op. De Noordkant willen we hiervoor niet in aanmerking laten komen omdat dit een voetgangerszone is en die geven we niet graag op.

 

18 d) Doorrijmogelijkheden in voetgangerszone voor Minder Mobielen Centrale (Willy Van Geirt, N-VA, 27 april 2015)

 

Naar aanleiding van de uitspraken van Minister Ben Weyts over de belbus en het afschaffen hiervan.

Ben Weyts wil nu samen met onder meer TreinTram Bus en de Minder Mobiel Centrales alternatieven uitwerken.

Vorige gemeenteraad heb ik reeds aangehaald dat door het waarschijnlijk afschaffen van de belbus er misschien kon bekeken worden hoe de Minder Mobiele Centrale zou kunnen betrokken worden in deze materie. Is de schepen bereid het engagement aan te gaan om na te gaan hoe de vrijwilligers van de MMC gemakkelijker doorrij-mogelijkheden kunnen krijgen in voetgangerszones, op los en laadruimtes te kunnen staan, kortom om hen de mogelijkheden te willen verschaffen om minder mobiele mensen te kunnen brengen op de plaatsen waar zij naar toe willen gaan?

 

18 i) Geen belbus meer! (Josiane Driesen, CD&V, 28 april 2015)

 

De Lijn kondigde enkele weken geleden aan dat zij geen belbus meer laten rijden in onze stad.

Bijna een jaar geleden werd door onze fractie een voorstel ingediend om de lijn naar de begraafplaats terug te activeren, met een minimum aan kost voor de lijn : de buslijn naar Reusel passeert elk uur aan het ziekenhuis en wacht daar een 10-20 minuten. Door een ommetje te maken via de Fonteinstraat en de Heizijde, zou er een 5tal minuten minder gewacht moeten worden, maar hadden we elk uur een bus naar het begraafpark. Hierop wilde de Lijn niet ingaan ( te smalle weg en mogelijkheid tot blokkering kon het schema van de buslijn in het gedrang brengen), maar ze zagen het wel zitten om op een vaste dag en binnen bepaalde uren een belbus in te leggen.

Ook dat kunnen we dus nu vergeten. De beslissing van de Lijn brengt voor hen zeker de nodige besparingen, maar zorgt ervoor dat een heleboel mensen in de problemen zitten : hoe geraken zij nog bij de dokter, op de Grote Markt, bij familie, …. Het zal zeker ook zorgen voor sociale vereenzaming bij die mensen die het nu ook al moeilijk hebben. Er zijn inderdaad nog een heleboel sociale- en vrijwilligers organisaties die ook voor vervoer zorgen, maar zij hebben nu al mensen tekort om hun aanvragen bol te werken. De Provincie is gestart met een nieuw initiatief : PlusBus.

Dit is een project om mensen met een mobiliteitsbeperking toch een aangepast aanbod te doen van vervoer, in samenwerking met de locale besturen. ( Er is al 1 project opgestart met de locale besturen van Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Mortsel, Wommelgem en Wijnegem)

Heeft de schepen al contact opgenomen met de verantwoordelijke gedeputeerde om te kijken of een dergelijk project ook hier de belbus zou kunnen vervangen?

 

Marc Boogers (Groen) op vraag van Willy Van Geirt: Er is een brief van juli 2012 gericht aan de MMC. De auto’s mogen de voetgangerszone in-en uitrijden als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Misschien moeten we dit schrijven nog eens herhalen.

 

Marc Boogers (Groen) op vraag van Josiane Driesen: Het is effectief zo dat de belbus afgeschaft is. Een paar weken geleden hebben we de vraag gesteld aan De Lijn waar de belbus nu staat. De Lijn is bereid om in te gaan op het eigen voorstel: om een Belbus ter beschikking te stellen tegen een bepaalde huurprijs zodat de stad over de belbus kan beschikken. Er moet hiervoor wel een aanpassing komen van het decreet zodat een stad of gemeente mee openbaar vervoer kan organiseren. Ik heb de problematiek ook op de agenda van de Stadsregio gezet want we moeten dit op stadsregionaal niveau behandelen.

In verband met PlusBus. Ik heb inderdaad contact gehad met de gedeputeerde. Elk vervoersgebied heeft aangepast vervoer ingericht. Bij ons heet dat Rolmobiel. De werking van Rolmobiel is zo dat die ook samenwerken met instellingen zoals het Gielsbos. De deputé gaat in het najaar een initiatief nemen om te bekijken hoe dit uitgebreid kan worden. Momenteel zijn er twee wagens bij Rolmobiel waar rolstoelen in kunnen. Dit zou uitgebreid moeten worden. Gedeputeerde Peter Bellens zal ook graag in Turnhout een uiteenzetting geven.

 

Jan Van Otten (sp.a): Steeds terugkomen op de belbus moet blijven gebeuren, zodat dit actueel blijft. We pleiten voor een overleg met alle actoren. Dagelijks word ik nog geconfronteerd met mensen die nu echt in de problemen zitten. Mobiliteit is een basisbehoefte voor iedereen.

 

Willy Van Geirt: De vrijwilligers van de MMC zijn hier niet van op de hoogte en blijkbaar ook de politie niet.

 

18 e) Belasting op drijfkracht (Reccino Van Lommel, Vlaams Belang, 27 april 2015)

 

Nog amper 1 op 5 gemeenten heft de verouderde belasting op drijfkracht bij bedrijven. De belasting werd vorige eeuw ingevoerd om de handenarbeid te beschermen. Volgens VOKA is het heffen van deze belasting op termijn geen goede zaak, omdat bedrijven dit mee opnemen in hun beslissingsboom om zich al dan niet in een gemeente te vestigen.

 1. Is de oorspronkelijke doelstelling van deze belasting nog van toepassing?
 2. De stad gaf eerder herhaaldelijk aan deze belasting niet te willen afschaffen. Is het college van mening dat er een uitzondering kan toegestaan worden voor bedrijven die investeren in nieuwe energiezuinige machines?

 

18 r) Drijfkrachtbelasting (Tom Versmissen, N-VA, 29 april 2015)

 

Recent konden we lezen in de media dat in 67 Vlaamse gemeenten, ofwel 1/5, er nog een drijfkrachtbelasting bestaat voor bedrijven. Een belasting die in de 19de eeuw werd voorzien om handenarbeid te te beschermen voor de invloed van de industriële revolutie. Deze belasting kan in verschil tot het achtdubbele bedragen tussen verschillende gemeenten. Dit houdt bedrijven tegen om te investeren in een bepaalde gemeente en is soms een reden om er te vertrekken.

– Wat is de motivatie van het college om deze verouderde antieke wetgeving te handhaven?

– Wat is de opbrengst van deze belasting voor de stadskas en hoeveel bedrijven worden op het grondgebied van Turnhout hiermee belast?

– Is het college bereid om deze drijfkrachtbelasting te herbekijken om zo de concurrentiepositie van onze stad naar ondernemingen toe, kracht bij te zetten

 

Francis Stijnen (CD&V): Belastingen zijn niet van de 19de eeuw, maar zijn veel ouder. Een vorm van herverdeling is van alle tijden en zo is ook onze belasting naar bedrijven toe. In de 19de eeuw is dit ontstaan, om de tollen en lasten die er toen waren gebaseerd waren op de Middeleeuwen toen er nog geen sprake was van industrialisatie. De belastingen verschillen naargelang de gemeente. Er zijn ook gemeenten die deze belasting niet hebben, omdat ze quasi geen bedrijven hebben.

Wat de cijfers betreft: in 2014 was de opbrengst voor de stad 476.000 euro. Het gaat om 97 bedrijven. Een lagere belasting voor bedrijven die energiezuinige machines gebruiken, dat is eigenlijk nu al. De kilowatt zal dan lager zijn, waardoor ze minder moeten betalen. De belasting herbekijken lijkt me niet nodig. We hebben nu in de meerjarenplanning voorzien dat deze belasting zal blijven.

Wat staat daar tegenover? Belastingen heffen we om kosten van algemeen nut te dekken. We hebben een milieudienst bijvoorbeeld. We zoeken oplossingen voor mobiliteit, PR,…

 

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang): Ik heb weer een echt ‘tsjeven’-antwoord gekregen. Belastingen zijn van alle tijden. Waarom kunnen we deze belasting niet aanpassen aan de noden van deze dag? Wat krijgen de bedrijven ervoor in de plaats? Wat doet de stad concreet voor deze bedrijven?

 

Tom Versmissen (N-VA): Ik stel me de vraag waarom u nooit overwogen heeft om de belasting procentueel te laten dalen. Dat zou een goed signaal zijn naar de bedrijven.

 

Francis Stijnen (CD&V): wij investeren ook naar bedrijven toe: we staan bedrijventerreinen toe op ons grondgebied. Wij wensen bedrijven aan te trekken op ons grondgebied. Je mag niet te snel conclusies maken die niet helemaal kloppen. Wij stimuleren de komst van bedrijven door grond ter beschikking te stellen als bedrijventerrein, bijvoorbeeld Veedijk. Dat zijn investeringen. We hebben een uitgebreide milieudienst die de bedrijven ondersteunen, we hebben een economiedienst waar bedrijven terecht kunnen, we zorgen een stukje mee voor de PR, we zorgen dat vergunningen kunnen afgeleverd worden,…Deze taks is niet alleen om te pesten want er staat heel wat tegenover.

 

18 f) De eenzame uitvaart (Reccino Van Lommel, Vlaams Belang, 27 april 2015)

 

De eenzame uitvaart is een project dat zijn oorsprong in 2009 vond in Antwerpen en kan omschreven worden als een literair en sociaal project waarbij dichters eenzaam gestorvenen begeleiden naar hun laatste rustplaats. Jaarlijks worden er in Vlaanderen een hoog aantal mensen begraven zonder dat iemand naar hen omkijkt. Bij ‘De eenzame uitvaart’ schrijven dichters een gelegenheidsgedicht voor de overledene en lezen dit voor op de uitvaart. Het is een sociaal project, waarbij het respect en de solidariteit voor medeburgers centraal staan. Omdat de deelnemende dichters erin geloven dat niemand zomaar mag begraven worden, zonder dat iemand naar hen omkijkt.

 1. Welke voorzieningen zijn reeds aanwezig om eenzame mensen in Turnhout te begraven?
 2. Hoe staat het college tegenover dit project en is zij van mening dat een dergelijk project zinvol is voor onze stad?

 

Luc Hermans (CD&V): Ik kende het initiatief niet. Ik heb het nodige opzoekingswerk verricht. Ik heb hierover nog geen informatie binnen. Ik wil dit graag in een volgende commissie bespreken. We moeten een basis voor een lange termijn kunnen leggen.

 

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang): Staat u positief tegenover dit project?

 

Luc Hermans (CD&V): Zoals ik reeds gezegd heb, is dit bevoegdheidsoverschrijdend. Persoonlijk, wanneer het een garantie is op lange termijn, ben ik bereid om hierin stappen te zetten.

 

18 g) Verzekeringspolissen Stad Turnhout (Reccino Van Lommel, Vlaams Belang, 27 april 2015)

 

Elke Vlaamse stad of gemeente voelt vandaag de noodzaak om te besparen. Jaarlijks zouden alle steden en gemeenten samen 62 miljoen euro uitgeven aan verzekeringspremies. Vele Vlaamse gemeenten lichtten daardoor hun verzekeringspolissen door met aanzienlijke efficiëntiewinsten tot gevolg. Omwille van een heronderhandeling konden gemeenten daardoor in een aantal gevallen tot meer dan 50% besparen op verzekeringspremies.

 1. Wanneer werd het verzekeringspakket van onze stad voor de laatste keer onderhandeld en hoeveel werd daarmee bespaard? Wie zijn onze partners? Voor welke risico’s is onze stad verzekerd?
 2. Voorziet onze stad een heronderhandeling op korte termijn?

 

Francis Stijnen (CD&V): Ik kan u geruststellen, we hebben deze evaluatieronde reeds vorig jaar gedaan. We zijn naar onze verzekeraar toe gestapt om te kijken hoe we kunnen besparen. We hebben ons vooraf wel laten adviseren door onze raadsheer. We moeten nu een 70.000 euro minder aan premie betalen. We hadden dit al eerder in 2011 en 2008 gedaan. Het gaat om verzekering arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, een aantal brandverzekeringen en autoverzekeringen op ons patrimonium. We hebben de onderhandelingen gevoerd in juli vorig jaar. Ethias is op dit moment onze partner. We hebben de intentie om dit uiteraard te blijven herzien. Wat heeft het ons opgeleverd? In 2013 ging het om een bedrag van 538.000 euro, in 2015 gaat het om 355.000 euro.

 

18 h) Betalingsuitnodiging Diftar (Pierre Gladiné, De Stadslijst, 28 april 2015)

 

Begin april ontvingen heel wat inwoners een betalingsuitnodiging van het stadsbestuur omdat het saldo op hun Diftar rekening onder het drempelbedrag van 10 euro was gezakt.

Voor deze inwoners bedroeg de betalingsuitnodiging meer dan 200 euro, het bedrag was namelijk gebaseerd op het geschatte verbruik voor de komende 12 maanden. Deze betalingsuitnodiging had – op de titel na – volledig het uitzicht van een factuur, met een detailberekening, een te betalen bedrag en zelfs een voorgedrukt overschrijvingsformulier. Nergens was te vinden dat de mogelijkheid bestond om een lager bedrag te storten. Vele mensen voelden zich dan ook terecht bedrogen, omdat hierover op de infoavonden en in de infobrochures andere informatie werd verspreid.

Hoe komt het dat deze betalingsuitnodigingen werden verstuurd zonder de vermelding dat de burgers ook een lager bedrag kunnen betalen? Gaat het stadsbestuur alsnog de nodige informatie verspreiden om deze mogelijkheden wel kenbaar te maken?

 

Hannes Anaf (sp.a): Eerst en vooral toch aangeven dat de aanrekening wel degelijk gebeurde conform het belastingreglement van Diftar. In dit reglement staat duidelijk dat van zodra het drempelbedrag overschreden wordt, een betalingsuitnodiging verstuurd zal worden. Dit bedrag wordt bepaald op basis van het geschatte verbruik. Dit is ook zo gecommuniceerd. Ik begrijp wel de verwarring. We hebben ook gecommuniceerd dat gespreide betalingen mogelijk zijn. Dit staat niet op de betalingsuitnodiging, omdat het conforme brieven zijn. Ook ik was geschrokken van sommige bedragen. Er zullen zeker ook mensen zijn die pas tegen het einde van het jaar een nieuwe betaling moeten uitvoeren. Het gaat om een betalingsuitnodiging, niet een factuur. Op de volgende gemeenteraad willen we een wijziging van het reglement doorvoeren, zodat er telkens een betalingsuitnodiging komt van 75 euro. Maar wel met een duidelijke vermelding van het geschatte jaarverbruik op de uitnodiging, zodat de mensen weten wat hun verbruik is. Uiteraard zal dit het systeem ingewikkelder maken, maar we denken dat dit tegemoet komt aan een belangrijke problematiek in de stad. Dit kan echter niet van vandaag op morgen. Naar de volgende gemeenteraad toe zullen we een voorstel doen. Diftar heeft al aangegeven dat ze dit in juli rond kunnen krijgen. De tegemoetkomingen voor mensen met incontinentie en voor ouders met kinderen zijn nu ook gestort. In tussentijd is er een geplande communicatie met de burgers waarbij ook tips gegeven worden om beter te sorteren. Als we de cijfers bekijken, kunnen we al aangeven dat er 25 % minder restafval en 30 % minder gft-afval is meegegeven in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Ik wil ook benadrukken dat noch wij noch IOK winst wil maken met dit systeem.

 

Pierre Gladiné (De Stadslijst): Wij hebben het reglement ook mee goedgekeurd omdat we achter het principe ‘De vervuiler betaalt’ staan. Ik heb een deel van uw antwoord zaterdag in de krant gelezen. Ik vind uw voorstel een stapje in de goede richting. Daarom ben ik blij dat we dit probleem een halt toeroepen.

 

Hannes Anaf (sp.a): IOK staat niet te springen om in kleine bedragen te werken. Dat verhoogt de administratieve kost. Als ons voorstel op de gemeenteraad goedgekeurd wordt, is het niet meer dan logisch dat we dit naar het brede publiek communiceren. Of eerdere betaalde bedragen terugbetaald kunnen worden, moet ik bekijken met IOK. Daar kan ik zo geen antwoord op geven.

 

Danny Vermeijen (N-VA): kan een ondernemer ervoor kiezen om niet mee in te stappen in het Diftar-verhaal?

 

Hannes Anaf (sp.a): Iemand die in Turnhout gedomicilieerd is, moet mee betalen aan het vast recht. Dat is niet meer dan logisch.

 

Astrid Wittebolle (Groen): We hebben een aparte infovergadering georganiseerd voor ondernemers waarom zij wel of niet aanwezig waren, op eigen verantwoordelijkheid. We hebben op deze vergadering antwoord gegeven op al deze vragen. We kunnen het nog twintig keer herhalen.

 

18 j) Fraude internetaankopen (Willy Van Geirt, N-VA, 29 april 2015)

 

Ik heb melding gekregen van een nieuwe manier om eventueel fraude te plegen via internet aankopen.

Klopt het dat er bendes bezig zijn om goederen te bestellen via internet en deze laten toekomen op een bepaald adres van een groot appartementsblok?

Ik verklaar dit nader.

Men bestelt dus via internet en geeft een adres op van een groot appartementsblok waar men niet woont.

De dag van levering, via internet kan men de status van zijn bestelling opvolgen, gaat een persoon plaats nemen aan de ingang van dat blok en kleeft een fictieve naam op een der belletjes.

De postleverancier komt aangereden en de persoon in kwestie staat de leverancier op te wachten en beweert op dat adres te wonen, hij geeft aan de besteller van de goederen te zijn .

De postbode overhandigt het pakket, de persoon die daar zogezegd woont, tekent al dan niet nodig af voor ontvangst en bijna samen rijden de postbode en de fraudeur (???) weg. De fraudeur moet eerst nog zijn naam van de bel verwijderen.

Mijn bezorgdheid is de volgende.

Is dit een georganiseerde bende die in Turnhout aan de slag is?

Zijn er reeds meerdere meldingen omtrent dit fenomeen toegekomen bij de politie?

Wat met de niets vermoedende bewoners die wel de aanmaningen en eventuele deurwaarders op het opgegeven adres kunnen/zullen krijgen?

 

Eric Vos (T.I.M.): De politie heeft geen weet van georganiseerde bendes in Turnhout. Als u dat wel hebt, mag u dit discreet doorgeven aan de politie. Er zijn enkele meldingen gekend, maar vooral binnen de relationele sfeer. De werkwijze is wel gekend, maar dit geeft tot hiertoe geen aanleiding tot klachten. Bijvoorbeeld een besteller van GHB die de producten laat leveren op een ander adres. De politie werkt wel op dit fenomeen. Wat met de nietsvermoedende bewoners? Bij ons en bij de politie is er geen weet van tussenkomst van deurwaarders.

 

18 k) Stadspark als eventlocatie (Paul Moelans, N-VA, 29 april 2015)

 

Het stedelijk stadspark is een zeer mooi locatie om te gebruiken als event-locatie gezien de mooie groene omgeving en de ruime nabijheid van parkeergelegenheid. Maar graag hadden we toch nog enige duidelijkheid gekregen omtrent een paar praktische zaken over het gebruik van het Stadspark. Daarom wensen we vanavond antwoorden te krijgen van desbetreffende schepenen over de volgende zaken:

– Wanneer is deze aanvraag ingediend ?

– Is deze toelating al definitief gegeven en wanneer?

– Is volgens het college het Stadspark af te huren voor evenementen voor particuliere en commerciële organisatoren? Tegen welke prijs wordt dit deze zomer afgehuurd ? Is deze locatie volkomen gratis te gebruiken indien de toestemming gegeven wordt?

– Welke prijzen gaan aangerekend worden voor het gebruik van welke delen van het stadspark?

– Is het college van oordeel ,indien de organisator dit vraagt om praktische redenen, een deel van het Stedelijk Stadspark deels af te sluiten voor het grote publiek? Om dit met andere woorden enkel toegankelijk te maken voor de organisatie van het evenement?

– Worden de organisatoren specifieke vereisten opgelegd?

– Wie staat in voor het opruimen van de vuilnis dat gevonden zal worden in het Stadspark buiten de evenementenzone? Worden deze kosten aan de organisator doorgerekend?

– Is het niet zo, als men als stad huur vraagt, dat hier eerst een huurreglement voor opgesteld dient te worden, een soort retributiereglement?

– Kunnen zowel kleine festivals op deze locatie doorgaan alsook grotere festivals waarbij verschillende plaatsen in het Stadspark gebruikt gaan worden ? Onder welke voorwaarden?

– Wat met de commerciële fuiven op 1 of meerdere locaties in het Stadspark?

– Welke veiligheidsmaatregelen worden er opgelegd aan de verschillende organisatoren?

– wat met bijv. de vereniging van de stroomtreintjes ? Krijgen zij hiervoor compensatie? Hoe wordt dit dan berekend? Wie betaald deze?

 

Eric Vos (T.I.M.): Voor wat de aanvraag K3 betreft, er was een initiële aanvraag voor Park Begijneveldekens op 5 maart. Per mail is de optie aangekomen om de locatie te veranderen naar het Stadspark. 15 augustus is ook de start van de kermis, dus de markt en het Warandeplein is dan bezet.

Een eerste veiligheidsoverleg moet nog plaatsvinden.

We hebben een retributiereglement gestemd. Er zijn heel wat locaties genoemd, maar er is ook een rubriek ‘andere locaties’ die groter zijn dan 200 m². Het Stadspark afsluiten is geenszins de bedoeling. Mocht uit het veiligheidsoverleg blijken dat er bepaalde maatregelen nodig zijn, dan wordt dit bekeken. Er worden specifieke maatregelen opgelegd aan de organisator op gebied van veiligheid bijvoorbeeld. De organisator staat in voor het opruimen van het afval.

Elke aanvraag dient telkens bekeken te worden door onze dienst en door het schepencollege. Het is niet de bedoeling om het Stadspark regelmatig te gebruiken voor muziekfestivals. Er zijn in het verleden al verschillende activiteiten geweest: een Pasar familiedag, Fata Morgana, de Stadsparkfeesten,…Wat commerciële fuiven betreft, daar hebben we nog geen aanvragen voor gekregen. Mij lijkt het niet wenselijk om avondlijke of nachtelijke activiteiten te laten plaatsvinden in het Stadspark.

De veiligheidsmaatregelen die opgelegd worden, zijn vastgelegd in het UGP.

Voor de vereniging stoomtreintjes: het evenement op 15 augustus loopt samen met de traditionele activiteit die de Stoomgroep vzw ook heeft op 15 augustus. Daar is dus een goede afstemming nodig.

 

Paul Moelans (N-VA): Heel duidelijk is het niet. Ik heb u horen zeggen ‘het is niet wenselijk dat’..Echt duidelijk is dat niet. Is er al toestemming gegeven voor het evenement?

 

Eric Vos (T.I.M.): We behandelen de vraag op basis van het concrete dossier dat ingediend is op 27 april.

 

Paul Moelans (N-VA): wat is de totale kostprijs voor het gebruik van het Stadspark? Mag iedereen een aanvraag indienen voor een evenement in het Stadspark, ook als het Warandeplein of de Grote Markt vrij is.’

 

Eric Vos (T.I.M.): Er is een indicatief bedrag dat meegedeeld wordt aan de organisator.

 

Luc Hermans: ik schors hier de vergadering voor een fractieoverleg (gezien het late uur van de vergadering)

 

18 l) Intresten uit strategische participaties (Paul Moelans, N-VA, 29 april 2015)

 

Onlangs werden de behaalde resultaten bekeken in de vergadering van IKA uit strategische participaties voor alle steden en gemeenten. Het gaat over onder andere de financiële dividenden vanuit bijvoorbeeld ECS, dividenden publigas, Publi-T., … en dit voor het verleden alsook voor de recurrente inkomsten die geschat worden op 18,6 % jaarlijks. Jaarlijks betekent dit een dividend van circa 688.000 €. Voor de resultaten van de voorbije jaren, samengeteld met het dividend van 2014, bedraagt dit een kleine 5.000.000 €. Aangeraden wordt vanuit IKA om een reserve aan te leggen op de R/C van circa een 1-jarig dividend van dus circa 688.000 € en dat de rest dat nu nog op de R/C staat te gebruiken om schuldafbouw te doen voor de stad of om bijv. bijkomende investeringen te financieren.

Wat is de Stad Turnhout hiermee van plan ? Worden de fondsen gebruikt om schuldafbouw te financieren ? Is het stad Turnhout bereid om een deel van de fondsen te gebruiken om de heraanleg van fietspaden of te gebruiken voor het onderhoud van de Turnhoutse wegen te financieren? Of gaat de Stad Turnhout opteren om dit gewoon te laten staan op de R/C?

 

Francis Stijnen (CD&V): We gaan dit niet zomaar laten staan. Ik moet wel de bedragen nuanceren. Hetgeen ter beschikking is, komt maar neer op 1,2 miljoen euro dat we kunnen gebruiken voor vervroegde schuldafbouw. We hebben hierover nog geen beslissing genomen binnen het college. We komen hier op terug in de commissie. Als er een restant is en er zijn geen zaken in het verschiet, dan kunnen we dit gebruiken voor schuldafbouw. Is er schuldafbouw, dan hebben we iets meer ruimte voor investeringen.

 

18 m) Bels Lijntje (Erwin Brentjens, N-VA, 29 april 2015)

 

Wat is de stand van zaken betreft de beoogde vredessite aan het Bels Lijntje/Fietsersbrug.?

Vorig jaar werd in het antwoord op een soortgelijke vraag gesteld dat men de idee genegen was om de plek waar nu een Duitse bunker staat uit de Eerste Wereldoorlog om te vormen tot een vredessite.

 

Luc Hermans (CD&V): deze vraag gaan we bespreken op commissie 1.

 

18 n) Ondersteuning gezinnen met thuisstaal niet het Nederlands (Erwin Brentjens, N-VA, 29 april 2015)

 

Is de stad voldoende gewapend om de vele gezinnen waar de thuistaal niet het Nederlands is de nodige ondersteuning te bieden? Waar schiet de stad tekort?

Enige tijd geleden bevestigde een statistiek dat het aantal gezinnen waar de thuistaal niet het Nederlands is de afgelopen jaren spectaculair is gestegen. Turnhout staat hierbij op eenzame hoogte en staat met deze toename veruit boven alle andere centrumsteden.

Ondanks vele stedelijke initiatieven (‘Taal in het Park’, het brugfigurenproject,..)en ondanks een ruim onderwijsaanbod van Okan en NT2 lijken wij precies niet de doelgroep te kunnen bereiken, terwijl de kansarmoedebarometer op felrood staat.

 

Luc Hermans (CD&V): dit laten we plaatsen op de agenda van commissie 3.

 

18 o) De Paddenstoel (Erwin Brentjens, N-VA, 29 april 2015)

 

Is de stad bereid de geplande sluiting van het wijkschooltje ‘De Paddenstoel’ te herbekijken en kansen te ontwikkelen om onderwijs in deze verjongde buurt een verzekerde toekomst te bieden?

Tijdens de jongste onderwijscommissie werd het duidelijk dat het huidige bestuur het plan heeft opgevat om kleuterschool De Paddenstoel in de Jozef Simonslaan te sluiten vanaf 1 september 2016.

 

Marc Van Damme (N-VA): Ik stel me flink wat vragen. Turnhout, kindvriendelijke stad. Kindvriendelijkheid heeft ook te maken met veiligheid. Kinderen die te voet naar school kunnen, moeten nu verplaatsen naar een andere school waardoor ze de Ring moeten oversteken. Volgens schepen Boogers slechts een kwartiertje wandelen, maar kinderen en ouders doen daar wel iets langer over. Een artiest kan best stoppen op het hoogtepunt van zijn carrière, maar dan geldt niet voor een school in volle bloei. Deze beslissing is snel en lichtzinnig genomen. De stad zet 50 kleutertjes letterlijk op straat. Het weghalen van de school zou wel eens kunnen leiden tot een verslechtering van de buurt. Wij pleiten voor een behoud van de kleuterschool.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): In heel de discussie is er wel iets dat ik nog wil stellen: toen we in de vorige legislatuur spraken over de overheveling van de Handelsschool naar een ander net, vroeg ik of de stad onderwijs als kerntaak had. Daar werd bevestigend op geantwoord. De stad moet in dat geval het onderwijs goed inrichten.

 

Marc Boogers (Groen): De lijst met gronden en eigendommen was ook voorgesteld tijdens de vorige legislatuur. We hebben heel op tijd de communicatie hierover verricht. We hebben gekozen voor een eerlijke communicatie zodat ouders langer dan een jaar op voorhand weet hebben van de intentie van het stadsbestuur. We hebben oog in oog gesproken met de school, de ouders, de leerkrachten,…Volgend jaar is het laatste schooljaar. Deze intentie ligt voor. Het klopt voor een stuk dat het een verjongde buurt is, maar het gaat op en af in golfbewegingen. Het aantal leerlingen is sterk gestegen; dit heeft vooral te maken met een stijging in de buurt er rond. Wat niet wil zeggen dat het niet tot eer strekt van de drie leerkrachten die er effectief wervend hun best gedaan hebben om het leerlingenaantal te doen stijgen. Als je de cijfers bekijkt van 3- tot 5-jarigen: in de wijk Den Bremt en Tuinwijk tellen we 253 kinderen. De school trekt hiervan 15 % aan. Dit heeft niets te maken met kwaliteit, wellicht kiezen veel ouders ook voor scholen waar een lagere school met een kleuterschool gekoppeld wordt. We hebben capaciteit genoeg in het Stadspark en de Parkwijk om de overstap op te vangen. We gaan heel dit traject afstappen, mogelijk kan er met busvervoer gewerkt worden. Zijn er alternatieven? Alternatieven kosten investeringen en dat is niet de bedoeling. De schooltjes Parkwijk en het Stadspark zijn de alternatieven voor ons.

 

Erwin Brentjens (N-VA): Ik hoor u spreken over golfbewegingen. Elke basisschool wordt daarmee geconfronteerd, dat weet ik heel goed. In elke omgeving van een school zijn er ouders die naar een andere school trekken. Dat is overal zo. Naar het veiligheidsaspect wordt dikwijls gewezen. Ouders moeten de drukke baan en de overweg niet over. Dit heb ik meermaals gehoord.

 

Marc Boogers (Groen): We gaan dit zo veilig mogelijk laten verlopen. Met de dienst gaan we de weg ook afgaan.

 

Marc Van Damme (N-VA): Is er gedacht aan Blairon? Daar staan veel kamers leeg.

 

Marc Boogers (Groen): Elk alternatief kost geld. We hebben heel veel geïnvesteerd in de Parkwijkschool. Deze is volledig in orde en er is nog capaciteit voor een 30 leerlingen. We gaan nog investeren in de Stadsparkschool. Het besparingsplan dateert van de vorige legislatuur.

 

Erwin Brentjens (N-VA): Ik wil heel duidelijk stellen dat het vorige bestuur geen enkele beslissing heeft genomen. We hebben toen enkel het patrimonium in kaart gebracht.

 

Marc Boogers (Groen): Dat siert ons dan. Wij nemen beslissingen.

 

18 p) Straatnaambordje Witte Weverspoort (John Guedon, N-VA, 29 april 2015)

 

In de Gemeenteraadszitting van 1/9/2014 is een deel van de Graatakker van naam veranderd en officieel erkend als “Witte Weverspoort”. Tot nu is er nog geen enkele aanduiding van de nieuwe straatnaam, behalve een geplastificeerd bordje dat de bewoners zelf gehangen hebben. Dit geeft problemen voor diegene die de situatie niet kennen. Deze situatie is door meerdere bewoners reeds langer aangekaart bij de bevoegde stadsdienst maar tot nu, bijna 8 maanden later, zonder resultaat.

– hoe komt het dat bijna 8 maanden na de officiële erkenning van een straatnaam dit straatnaambord nog altijd niet aangebracht werd ?

– Wanneer wordt dit straatnaambord aangebracht op zijn voorziene plaats?

 

Luc Debondt (T.I.M.): Ik ben deze middag speciaal nog gepasseerd daar en er hangt een straatnaambord. Het is daar vorige week gehangen.

 

18 q) Asbestcement in waterleidingen (John Guedon, N-VA, 29 april 2015)

 

In de media hebben wij vernomen dat er gevaarlijke asbestvezels zitten in ons drinkwater. 30 procent van onze waterleidingen bestaat uit asbestcement en die vezels kunnen loskomen en in ons kraantjeswater belanden.

Mijn vraag :

– Heeft het gemeentebestuur kennis of er buizen voor het leidingwater in Turnhout bestaan uit asbestcement.

– Wat zijn de intenties van het stadsbestuur omtrent deze problematiek.

 

Dit punt wordt verzet naar de gemeenteraad van 1 juni

 

 

Besloten zitting

1.

Goedkeuring te hechten aan de overeenkomst voor het ter beschikking stellen van een jeugdanimator aan JeP vzw

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest