burgerbeweging in actie

Verslag gemeenteraad 29 juni 2015

De laatste dag voor de zomervakantie kwam de gemeenteraad nog een keertje samen. Het werd een korte vergadering, zonder al te veel hindernissen.

 

Openbare zitting

1.

De jaarrekening 2014 van het Samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘We zijn voorstander van samenwerking, maar we zouden toch graag zien dat er een werking komt die meer resultaat oplevert voor de gemeenten die participeren. Daarom willen we ons onthouden.’

Marc Van Damme (N-VA): ‘We sluiten ons aan bij het Vlaams Belang.’

De overige fracties gaan akkoord.

2.

Er wordt overgegaan tot de samenstelling van de verschillende gemeenteraadscommissies.

Toon Otten (T.I.M): ‘Het komt een beetje over als een sanctie. Ik ga het wel mee goedkeuren, want ik ben nog lid van de fractie. Het is voor mij voorbarig. De kiezers van T.I.M. worden zo ook in de kou gezet. Ik ben verkozen op de T.I.M-lijst, ik zal zo blijven verder werken. Ik blijf fractielid en ik vraag dan ook om voortaan uitgenodigd te worden op het fractieoverleg.’

Eric Vos (T.I.M.): ‘We gaan hier geen partijpolitieke uitspraken doen.’

3.

De gemeenteraad wordt gevraagd een aantal wijzigingen aan de Uniform Gemeentelijke Politieverordening (UGP) goed te keuren.

4.

Het huidige huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen is van 16 december 2009. Een aantal wijzigingen zijn nodig.

De gemeenteraad wordt gevraagd het bovenvernoemde reglement in te trekken en het nieuwe huishoudelijk reglement op de stedelijke begraafplaatsen goed te keuren. Het moet regelmatig aangepast worden in functie van de huidige wetgeving en de nieuwe tendensen rond lijkbezorging.

5.

In de gemeenteraad van 29 juni 2015 werd het aangepaste huishoudelijk reglement op de stedelijke begraafplaatsen goedgekeurd. Hierdoor kunnen kinderen begraven worden op de kinderbegraafplaats tot de leeftijd van 12 jaar in plaats van tot 7 jaar. In het aangepaste huishoudelijk reglement staat dat kinderen tot 12 jaar begraven worden op de kinderbegraafplaats gedurende minimum 30 jaar. Voor kinderen die in het bevolkingsregister van Turnhout staan ingeschreven, dient er hiervoor geen concessie te worden aangegaan. Na de periode van 30 jaar blijven ze begraven tot de heringebruikname van deze zone zich opdringt. Indien de aanvrager ervoor kiest om een kind op een andere plaats dan de kinderbegraafplaats te begraven, dient er een concessie te worden aangegaan. Als gevolg van deze aanpassing kan het tarief van 200 euro voor een grondconcessie in volle grond voor 30 jaar voor één kindergraf (= tot en met 7 jaar) worden geschrapt.

Het gewijzigde retributiereglement ligt ter goedkeuring voor.

6.

De gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te hechten aan een wijziging van de rechtspositieregeling van de stad Turnhout.

Het is aangewezen om een aantal correcties in de rechtspositieregeling aan te brengen (proefperiode contractanten, verwijzigingen naar artikels,…) en ook recente wetswijzigingen in de tekst op te nemen.

7.

Naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van de rechtspositieregeling van de stad Turnhout moet ook het arbeidsreglement worden aangepast.

Dit ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

8.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de wijziging van de personeelsformatie van de stad Turnhout en ze opnieuw vast te stellen.

9.

Centrummanagement Turnhout vzw organiseert op 6 juli een algmene vergadering.

De gemeenteraad wordt gevraagd om inname van standpunten over de dagorde.

10.

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het toekennen van taxicheques aan minder mobiele personen met een beperkt inkomen en met een wijziging van de voorwaarden.

De regelgeving inzake de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, dewelke o.a. een voorwaarde is om gebruik te maken van de taxicheques, is gewijzigd. Deze wijziging moet opgenomen worden in betreffend toelagereglement

11.

De gewijzigde reglementen Scholenfonds en Gezond op School liggen ter goedkeuring voor.

12.

De gemeenteraad beslist over de aanvraag tot Planologisch Attest van Master Meubel NV, Steenweg op Diest

Op 19 december 2014 ontving stad Turnhout een aanvraag tot het bekomen van een planologisch attest van Master Meubel NV, Steenweg op Diest 111. De gemeenteraad wordt gevraagd het ongunstig planologisch attest goed te keuren.

13.

Er zijn voldoende kandidaturen binnen om over te gaan tot de wedersamenstelling van de gecoro. Het college van burgemeester en schepenen doet een voorstel aan de gemeenteraad voor de samenstelling van de gecoro en de aanduiding van effectieve en plaatvervangende leden, de voorzitter en secretaris.

Het Vlaams Belang onthoudt zich.

14.

Goedkeuring te hechten aan de verrekening 3 van Riolering Noord.

Tijdens de uitvoering van de werken Riolering Noord is gebleken dat enkele wijzigingen nodig zijn. Deze wijzigingen omvatten onder meer aanpassingen inbuizingen, deksels , kopmuren. Dit voor een totaal bedrag van 55 813,72 EUR incl. BTW.

15

Goedkeuring te hechten aan verrekening 2 – aanleg park Heizijdse Velden – Quick Wins

Naar aanleiding van de voorlopige oplevering van de opdracht bleken nog enkele laatste werkzaamheden nodig. Dit voor een totaal bedrag van 2 232,45 EUR incl 21 % BTW.

Het Vlaams Belang onthoudt zich.

16.

Erasmus+ is het nieuwe EU-subsidieprogramma voor o.a. onderwijs. De SHT wenst aan 2 Erasmus+ programma’s deel te nemen (start 2015) en een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen:

  1. een samenwerkingsovereenkomst tussen de SHT en JA-YE Europe (een Europees project “Innovation Cluster for Entrepreneurship Education” (ICEE)). Het betreft een reeds goedgekeurd project ingediend door Vlajo en het Agentschap Ondernemen.
  2. een samenwerkingsovereenkomst met een Noorse en Italiaanse partner in het kader van het project “Addiction prevention in schools”. De preventiedienst van de stad Turnhout is eveneens partner in dit project. Op dit moment werd enkel een applicatie ingediend.

De gemeenteraad wordt gevraagd deze samenwerkingsovereenkomsten goed te keuren.

17.

VIBO vzw wenst een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met (ondermeer) de Stedelijke Handelsschool Turnhout in het kader van de oprichting en organisatie van opleidingsvorm 4. Het betreft een wettelijke verplichting voor OV4-scholen die een erkennning hebben gekregen om Type 9-leerlingen in te schrijven.

Deze samenwerkingsovereenkomst ligt eveneens ter goedkeuring voor.

18.

Ieder schooljaar moet de maximumcapaciteit van het aantal leerlingen in de school bepaald worden.

De Stedelijke Handelsschool Turnhout wenst het maximumaantal leerlingen van het eerste leerjaar A en B van de eerste graad voor het schooljaar 2015-2016 te laten goedkeuren.

19.

Ook het schoolreglement van de Stedelijke Handelsschool Turnhout voor het schooljaar 2015-2016 ligt ter goedkeuring voor.

20.

Intrekking van het gemeenteraadsbesluit van 1 juni 2015 mbt herstructurering door opheffing van de vestigingsplaats De Paddenstoel van de stedelijke basisschool.

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Het schepencollege komt in dit dossier met hangende pootjes en met schaamrood op de wangen ons vertellen dat het besluit ingetrokken wordt. Formeel wordt gezegd dat men geen juridische fouten wil maken. Ik herinner u aan mijn lange tussenkomst van 1 juni. Ik heb u toen gewaarschuwd en gevraagd om dit dossier minstens een jaar uit te stellen. U hebt toen uw neus opgehaald en u heeft gezegd: ik heb een sterk dossier. Zo sterk dat u het dossier nu intrekt. Ik vraag me af of jullie nu gaan volharden in de boosheid. Is het de bedoeling om alles opnieuw te beginnen? Gaat u dat uzelf aandoen? Wat gaat er nu gebeuren? Welke procedure gaat u nu volgen? Ik had hier graag een antwoord op. Wanneer denkt u hiermee terug naar de gemeenteraad te komen? Wat hier is gebeurd, is een karikatuur van politiek besluit. Dit dossier had klaar moeten zijn op 1 juni. Dit is onzorgvuldig bestuur. Schepen Boogers, u hebt hier gefaald en die verantwoordelijkheid moet u op u nemen. U had hier op 1 juni met een sluitend verhaal moeten komen. Turnhout heeft hier een slechte beurt gemaakt. Stop er mee en heroriënteer uw begroting. Schepen van kindvriendelijkheid: hebt u dit al uitgelegd aan de kinderen? Die begrijpen dit niet. Het is nooit een schande om op een beslissing terug te komen. Het is duidelijk dat hier geen draagvlak meer voor is. Keer op uw stappen terug.’

Marc Van Damme (N-VA): ‘Ik heb hier heel wat krokodillentranen zien vloeien. Ik voel me er niet goed bij. Wanneer krijgen we dit terug op de rail?’

Erwin Brentjens (N-VA): ‘Wat we de laatste maanden in dit dossier hebben meegemaakt, is een extreem voorbeeld van oude, politieke cultuur. Tijdens de voorbije gemeenteraad liet ik al weten dat het gegeven verkeerd geformuleerd was. Hoeveel raadsleden hebben tegen hun hart gestemd en de uitgestoken hand van het actiecomité genegeerd? Dit was allemaal niet nodig geweest, deze commotie. Er werd niet geluisterd naar argumenten, maar nu komt de waarheid achter de hoek kijken. Nog een opmerking: als men het dan toch heeft over de vorm en als men spreekt over opheffing, dan lijkt het me dat ook dit punt verkeerd geformuleerd werd. Ik vraag de hoofdelijke stemming over dit punt.’

Marc Boogers (Groen): ‘U gaat me vandaag niet kunnen vastpinnen op een datum. We gaan dit dossier terug grondig ter harte nemen en onderzoeken, eveneens de mogelijke vormfouten die hierin gebeurd zijn.’

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘U valt in herhaling. Ik herhaal, u was gewaarschuwd. Ik sluit me aan bij meneer Brentjens. Het is feitelijk een ander punt.’

Wat volgde wat een beetje commotie over de al dan niet juiste formulering van het agendapunt, waarna de zitting even geschorst werd.

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Ik zou ook graag antwoord krijgen op mijn vragen.’

Marc Boogers (Groen): ‘Ik ga me niet vastpinnen op een datum. Het is aan het college om het dossier verder grondig te bespreken.’

21.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het desaffecteren van een repeltje grond van het privaat domein van de stad met openbaar karakter gelegen aan de Patersstraat en akkoord te gaan met de openbare verkoop van het pand Patersstraat 136 en de gedesaffecteerde deelpercelen.

Het pand gelegen in de Patersstraat 136 en achterliggende tuin, wordt reeds sinds 1984 verhuurd. Er zijn geen redenen om het goed nog langer in het stadspatrimonium te houden. De openbare parking en de doorgang van de Patersstraat naar de Vredestraat werd immers gerealiseerd. Daarnaast heeft het betreffende goed geen openbare functie. Omdat het pand in zeer slechte staat is, bestaat de mogelijkheid dat het door de toekomstige koper zal worden gesloopt en opnieuw bebouwd. Door de grillige vorm van het perceel is er een grote kans dat de nieuwbouw zo zal worden ingetekend, dat er naast de openbare parking een heel smal stukje onbebouwd zal blijven. Hierdoor bestaat het risico dat dit verwaarloosd zal worden en/of sluikstorters zal aantrekken. Uit navraag bij de dienst RO blijkt ook dat het stedenbouwkundig aangewezen is om, nu de gelegenheid zich voordoet, het perceel recht te trekken.

Om dit te kunnen verwezenlijken, moet het stukje dat ingetekend is op het metingsplan met een oppervlakte van 6,5 ca, gedesaffecteerd worden. Dit stukje is in betonklinkers aangelegd en is onderdeel van het perceel dat kadastraal gekend is als sectie R, nummer 22 X. Het perceel is in eigendom van Stad Turnhout en wordt openbaar gebruikt als onderdeel van de openbare parking. Het wegnemen van dit deeltje heeft geen invloed op het gebruik van de parking, maar zal de bebouwbaarheid van het te verkopen goed wel vergemakkelijken, wat op zich dan weer de verkoopbaarheid verhoogt.

22.

Verschillende aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer en de openbare weg naar aanleiding van de invoering van een zone 30, liggen ter goedkeuring voor.

23.

Ook het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en de openbare weg naar aanleiding van de invoering van een zone 30 en parkeerstrook voorbehouden voor schoolbussen in de Smiskensstraat, ligt ter goedkeuring voor.

24.

Ook het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en de openbare weg naar aanleiding van de aanduiding van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de Wouwerstraat ligt eveneens ter goedkeuring voor.

 

Vragen van raadsleden

Koppeling vragen 25a en 25c

25 a) Stand van zaken verhuren winkelruimte Turnova

Onlangs kregen wij in onze mailbox een schrijven van Turnova.

Bouw Turnova komt op kruissnelheid.

Hierin lazen wij dat: Winkelruimte verhuur loopt vlot.

Er zouden volgens de tekst in dat artikel reeds diverse winkelruimtes verhuurd zijn. Kan de bevoegde schepen ons vertellen hoe de stand van zaken is?

Willy Van Geirt – N-VA – 23 juni 2015

25 c) Turnova afspraken

Reeds vorig jaar heb ik de vraag gesteld of dit college bereid is om de gemaakte gentlemen’s agreement tussen het stadsbestuur en de private ontwikkelaar van het Turnova project, die mondeling werden gemaakt tijdens vorige legislatuur door dit college, juridisch op papier vast te leggen.

De afspraak bestond er in dat de private ontwikkelaar geen initiatieven zou ondernemen om bestaande handelszaken en grote retailers uit de binnenstad te contacteren om hen te herlokaliseren in het nieuwe Turnova project.

De bevoegde schepen heeft tijdens vorige gemeenteraad gemeld dat dit nog steeds niet het geval is.

Uit goede bron vernam ik dat er enkele weken geleden een overleg heeft plaatsgevonden tussen de bevoegde instanties van de stad en collegeleden en een afvaardiging van Turnova.

-Is deze afspraak omtrent het zich onthouden van het contacteren van bestaande handelszaken en grote retailers om hen te herlokaliseren in het nieuwe Turnova project nu concreet op papier gezet of niet?

-Hoever staat de private ontwikkelaar nu met de concrete invulling van het handelsgedeelte van Turnova waarover reeds duidelijkheid was beloofd 6 maanden geleden?

-Welke kandidaat-uitbaters hebben zich nu definitief geëngageerd om een winkel te openen in Turnova?

Graag had ik een stand van zaken hieromtrent gekregen.

Tom Versmissen – N-VA – 24 juni 2015

Luc Hermans (CD&V): ‘Turnova is een PPS-project en het is altijd de afspraak geweest dat wij als stad over het publieke gedeelte van het project communiceren. De private partner communiceert over het private gedeelte. Het winkelgedeelte behoort tot het private gedeelte. We hebben er alle vertrouwen in en we gaan ervan uit dat van het moment dat de overeenkomst ondertekend wordt, dat dit wereldkundig gemaakt wordt.’

Eric Vos (T.I.M) vult aan: ‘Het is aan de private partner om op een moment dat zij passend vinden hierover te communiceren.’

Luc Hermans over de gentlemen’s agreement: ‘Het is een mes dat aan twee kanten snijdt. De afspraak blijft behouden en blijft van kracht.’

25 b) Vergunde of niet vergunde handelszaken in de binnenstad?

Het schepencollege heeft er een prioriteit van gemaakt om handelszaken naar de binnenstad te trekken. Toch stellen ik en heel wat handelaars vast dat op de ruimere winkeloppervlaktes zoals in het XXL park aan de Gierlesteenweg het een komen en gaan is van grote retailers. Zo werd bijvoorbeeld een module die in het verleden werd vergund en uitgebaat als sportwinkel, nu ineens heringericht tot kledingwinkel die voor 100% kleding in zijn assortiment aanbiedt.

Voor elke belangrijke wijziging van de aard van de handelsactiviteit in de modules van een vergund handelscomplex dient er een correcte socio-economische vergunning te worden afgeleverd.

-Kan de schepen mij meer informatie geven of alle handelsvestigingen op het XXL park correct uitgebaat worden volgens het gewestelijk en gemeentelijk RUP (minimum 1.000m2 netto-handels-oppervlakte per module) en volgens de verkregen socio-economische vergunningen?

-Zijn er overtredingen van de minimaal verplichte oppervlakte? Zijn er overschrijdingen van de wettelijk toegelaten assortimenten? Zo ja, wat gaat de bevoegde schepen hieromtrent ondernemen?

-In geval van een niet toegestane overschrijding, of het niet correct invullen van de juiste assortimenten, is de schepen dan bereid dit te regulariseren?

-Is de schepen bereid om alle mogelijke rechtsmiddelen aan te wenden om de handelszaken, die niet correct worden uitgebaat, te sluiten, tot de handelszaken over de juiste vergunningen beschikken?

Tom Versmissen – N-VA – 24 juni 2015

Luc Hermans (CD&V): ‘De dienst lokale economie is op de hoogte gebracht van de wijziging van winkels. De wijziging van de huurder is gebeurd binnen de contractuele en juridische mogelijkheden. De socio-economische vergunning is destijds afgeleverd voor het hele project. De vraag geeft zelf aan dat belangrijke wijzigingen van aard zijn om een nieuwe vergunning aan te vragen. Maar hier is dit beperkt zodat er geen sprake is van een assortimentswijziging. Het is een vraag waar me zelf mee zaten en dat we hebben uitgezocht. We gaan het zeker opnieuw nakijken.’

25 d) Voetbalfusie van KV Turnhout en FC Turnhout

Of de fusie van KV Turnhout en FC Turnhout nu momenteel reeds al dan niet definitief een feit is, weet nog niemand maar indien deze er komt, dan kan dit voor de stad Turnhout en andere sportclubs weliswaar consequenties hebben:

-zijn de nodige gesprekken met de Stad Turnhout al opgestart om de concessieovereenkomst te herbekijken van de terreinen in het Stadspark?

-is Turnhout bereid om de onderhandelde huur te herbekijken?

-stel dat de huurprijs blijft zoals het is en men verkiest de terreinen van de Leemshoeve te gebruiken om competitie te spelen, heeft dit dan gevolgen voor andere sportclubs die op de Leemshoeve trainen en/of spelen: oa Whitestar? rugby?

-is Turnhout bereid om de afspraken van het Stadspark terug integraal op tafel te leggen om te heronderhandelen ?

-als dit gebeurt, komen dan de afspraken van de gebruiksovereenkomst van de terreinen van de Leemshoeve ook terug op tafe ?

-Welke gevolgen zal dit hebben voor de andere sportclubs: de atletiek, de hockey, de korfbal? Op financieel vlak? op logistiek vlak? Op welke termijn?

-Welke gevolgen zou dit financieel allemaal kunnen betekenen voor de stad Turnhout?

Paul Moelans – N-VA – 24 juni 2015

Ondertussen zijn de fusiegesprekken rond.

Hannes Anaf (sp.a): ‘De gesprekken waren al een hele tijd rond, maar de voetbalbond heeft nu bevestigd dat de fusie door mag gaan. Een deel van de vragen is daarom naast de kwestie. Wat wij als stad gedaan hebben, is dat we de nieuwe fusieclub juridisch bijgestaan hebben. Als de club er niet toe komt om de afbetaling doen, dan is het de cvba die de verplichting overneemt. Er zijn in principe geen gevolgen voor andere clubs. De nieuwe fusieclub is al een tijdje bezig met het zoeken naar een oplossing voor die maandelijkse aflossingen. Ik krijg hierover ook positieve signalen. Als stad hebben we aangegeven dat we ook over de Leemshoeve de gesprekken willen aangaan.

25 e) Stand van zaken gesprekken herlocatie Whitestar

Naar aanleiding van het nakende masterplan moet er een oplossing gezocht worden voor deze club. Whitestar heeft bij monde van de OCMW-voorzitter Luc Op De Beeck altijd de garantie gehad, vanwege zijn sociaal karakter binnen Schorvoort, dat deze enkel en alleen een locatie zouden krijgen in deze wijk. Ik geloof hem hierin op zijn woord. Er zijn reeds verschillende gesprekken geweest tussen de voetbalclubs Technico en Whitestar enerzijds en de stad anderzijds.

-Welke zijn hier momenteel de resultaten van? Wat zijn de conclusies hiervan ?

-Zijn er al gesprekken geweest met de eigenaars van de gronden waar het over gaat en wat is hun standpunt hierin?

-Welke tijdspanne geeft het stad zich om hierin een oplossing te zoeken vermits Whitestar dringend nood heeft aan aanpassingen aan hun infrastructuur of is er hier een tussenoplossing voor?

-Is Hand in Hand hierin onlangs een betrokken partij geworden ? en op welk opzicht?

Paul Moelans – N-VA – 24 juni 2015

Hannes Anaf (sp.a): ‘We willen White Star en Hand in Hand huisvesten. Het is van in het begin de bedoeling geweest om voor één oplossing te gaan. Het is beter om samen te werken op een site. Alle clubs staan achter dit principe. We denken aan het gebied Waterheide, wat dicht ligt bij zevendonk en Schorvoort. Dit is belangrijk voor de verankering van White Star in Schorvoort. Er zijn drie invalshoeken: is het mogelijk om op die locatie een uitbreiding te doen van de voetbalvelden, hoe gaan fondsen verworven worden en hoe kan je de clubs er voldoende bij betrekken. In het eerste traject hebben we al onderzocht of het ruimtelijk mogelijk is. Een tweede traject is de gesprekken met de verschillende clubs. Iedereen wil samen tot een mooi verhaal komen. Budgettair zijn er nog vragen die beantwoord moeten worden over bijvoorbeeld de grondverwerving, ontsluiting, parking,…’

25 f) Stadspark als evenementenlocatie

Vorige gemeenteraad is er afgesproken dat dit verwezen ging worden naar de volgende commissie. Omdat de meerderheid dit wederom niet geagendeerd heeft op een commissie en dus ook niet behandeld heeft, stel ik hier mijn vragen opnieuw:

-is de locatie van het stadspark nu definitief goedgekeurd ?

-wanneer is deze goedkeuring gegeven?

-Wat doet men in de toekomst met evenementen die niet wachten op een goedkeuring van locatie? Gaat men hier enigszins tegen optreden?

-Welke adviezen zijn er vanuit de verschillende diensten gegeven?

-Welke (veiligheids)adviezen gelden er voor de organisator?

-Welke prijs gaat de organisator voorgeschoteld krijgen inzake de huur, het gebruik van materiaal van de stad,… ?

Paul Moelans – N-VA – 24 juni 2015

Eric Vos (T.I.M): ‘Er was inderdaad afgesproken dat als er meer duidelijkheid zou zijn, dit op een commissie zou komen. Wat de veiligheidsvoorschriften betreft, die zijn vrij uitgebreid. De toegankelijkheid van het park moet blijven. De prijs is voorzien in het retributiereglement. Het gaat om 310 euro zoals het nu berekend is. We weten dat 25 % van de organisaties al op een of andere manier communiceert over een evenement nog voor er een vergunning aangevraagd is. 75 % voert publiciteit voor er een vergunning is. Voor evenementen die jaarlijks plaatsvinden, kunnen er principegoedkeuringen zijn. Het is niet zo dat als men publiciteit voert, dat er automatisch een goedkeuring volgt.’

Paul Moelans (N-VA): ‘Hoe zit het met de stoomtreintjes op 15 augustus, de dag van het evenement?’

Eric Vos (T.I.M): ‘Er is met de mensen van de Stoomgroep vzw samen gezeten. De treintjes zullen rijden op 15 augustus.’

Toon Otten (T.I.M): ‘Het Stadspark is als locatie blijkbaar heel succesvol, want wie nog een ticket wil, zal snel moeten zijn.’

25 g) Klachten groenonderhoud van de Troef

De laatste dagen zijn verschillende berichten mij ter ore gekomen dat de Troef onderbemand is of dat zij het uitgeschreven bestek niet kunnen voldoen. Zelf heb ik dit met spijt in het hart mogen zien dat op de dag van de buren. De meerderheid vraagt steeds meer om burgerparticipatie, maar dan mag je toch verwachten dat de afspraken die gemaakt worden met externe aannemers / met de eigen stadsdiensten toch nagekomen worden en zeker stelselmatig gecontroleerd worden door de stedelijke diensten. Op het pleintje van de Brandhoef stonden de hagen zo dik en uitgestrekt erbij dat het leek of dit al jaren geleden was dat dit nog onder handen genomen is. Er staat daar een grote lege bak gevuld met dolemiet waar het onkruid rijkelijk heerst. De zandbak is volgens mij gewoon niet meer veilig om jonge kindjes in te laten spelen.

-Is de stad op de hoogte van klachten over externe aannemers?

-Is de stad bereid om op te treden, ook al is dit tegen een organisatie gelinkt aan het OCMW?

-Welke kunnen hierin de gevolgen zijn?

-Welke maatregelen worden hierin nu reeds getroffen?

-Op welke basis worden deze speelpleinen bezocht door de stedelijke diensten om te bekijken of zij nog veilig zijn? Of zij nog onderhouden worden? Of de toestellen niet aan opfrissing of vervanging toe zijn ?

-Is het mogelijk om dringend een oplossing te zoeken voor het pleintje op de Brandhoef voor de ‘bak’ met onkruid en een oplossing voor de zandbak? De buren trachten daar de petanquevelden zelf zo goed als mogelijk te onderhouden, dan zou de Stad zijn ‘verplichtingen’ ook mogen nakomen.

Paul Moelans – N-VA – 24 juni 2015

Luc Hermans (CD&V): ‘Wat de problemen bij de Troef betreft: het ging om een mechanische overmacht, want er was een machine kapot. De situatie nu opgelost. We zijn bereid om tegen elke aannemer op te treden als de werken onbehoorlijk uitgevoerd worden. In het verleden zijn er ook al firma’s geweigerd als er gebreken werden vastgesteld. Wat het speelplein betreft: het plein wordt jaarlijks volledig gecheckt, speeltoestellen die niet meer voldoen aan veiligheidsnormen worden weggenomen. De zandbak staat al een tijdje leeg. Er is bekeken of er herstellingen mogelijk zijn, maar dat is blijkbaar niet het geval. We hebben beslist om dit weg te nemen en dan gaat er een herinrichting gebeuren.

25 h) Digitaal behandelen van notariële inlichtingen

De stad Lier heeft onlangs een nieuw digitaal systeem in gebruik genomen waarbij er veel tijd en geld uitgespaard wordt inzake het aanvragen van notariële inlichtingen. Lier heeft een systeem ontwikkelt waarbij de notaris digitaal een aanvraag doet om inlichtingen. De ambtenaar krijgt deze vraag zeer snel voor zich en kan dus zeer snel anticiperen op de vraag van de notaris. Meestal krijgt de notaris binnen enkele minuten al een antwoord op zijn vraag tot inlichtingen. Het levert de stad Lier een extra besparing op van een ambtenaar die elders kan ingezet worden en er is dus een substantiële vermindering van tijdsduur, ook voor het milieu zou dit natuurlijk een besparing van papier zijn. Is de schepen bereid om dit systeem ook te implementeren in de stedelijke diensten naar het voorbeeld van Lier? Welke besparing zou dit voor een stad als Turnhout met zich meebrengen? Wetende dat Lier een stad is van 34.000 inwoners moet deze besparing in principe voor Turnhout hoger uitvallen. Welke stappen gaat de schepen hiervoor zetten? Of zijn hier al voor gezet?

Paul Moelans – N-VA – 24 juni 2015

Astrid Wittebolle (Groen): ‘De schepen gaat het laten onderzoeken en dan komen we daar terug op een volgende commissie.’

25 i) Einde werken Kastelein

Door de werken in Kastelein werd de Heizijde een doodlopende straat en dus geen straat meer voor doorgaand verkeer.

Welke invloed hadden deze werken op de verkeersstroom in het Noorden, de Ring, de omliggende wijken, de Dennenstraat (zandweg)?

Destijds werden tellingen gedaan in de Fonteinstraat, de Heizijde.

De ontsluiting van het Noorden zal hoe dan ook een belangrijk debat vereisen. Binnenkort kondigen zich weer belangrijke werken aan in diezelfde omgeving. Het in kaart brengen van de verkeersstromen door de omleidingen kunnen belangrijke gegevens samenbrengen om dit debat voor te bereiden.

Erwin Brentjens – N-VA – 24 juni 2015

Marc Boogers (Groen): ‘Ik wil eerst even meegeven dat aan de omleiding rond de werken Kastelein geen tellingen gebeurd zijn. Wel is het zo dat de verkeersstromen zich in twee richtingen verlegd hebben: de ring en de Denstraat die toegankelijk is en mag bereden worden. In alle oplossingpistes over de ontsluiting van het noorden wordt Heizijde af en toe vermeld, maar Kastelein niet. Nu is het zo dat tellingen heel wat mankracht vergen en dat betekent dat je eerst goed moet doordenken waar je gaat staan, dat vergt heel wat mensen, herkomst-en bestemmingsverkeer, notering nummerplaten,…dit betekent een budget. Daarom zijn we voorzichtig met de tellingen die we doen. In het verdere studiewerk rond de ontsluiting van het noorden kan het zijn dat er nog tellingen gebeuren.’

Besloten zitting

1.

Aanduiding van een sanctionerend ambtenaar.

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest