burgerbeweging in actie

Verslag gemeenteraad Turnhout, 2 maart 2015

Wendy Lucykx bracht maandagavond verslag uit van de gemeenteraad van Turnhout. U vindt voortaan maandelijks haar verslag op deze website. Daarmee zet De Koep een fijne traditie verder van Gazet van Turnhout.

Openbare zitting

Voorzitter Luc Hermans (CD&V) vraagt de goedkeuring van de vorige zitting, waarop Erwin Brentjens (N-VA) nog even wil zeggen dat hij het tijdstip van de vorige vergadering van commissie 2 betreurt. Luc Hermans benadrukt dat er bij de opstelling van de data geen bemerkingen waren.

1.

Centrummanagement Turnhout vzw werd bij ministerieel besluit van 22 januari 2015 van de Vlaamse Regering erkend als extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm. De gemeenteraad wordt gevraagd om Centrummanagement Turnhout vzw te erkennen als extern verzelfstandigd agentschap en om over te gaan tot aanduiding van de 12 leden voor de algemene vergadering.

Voorzitter Luc Hermans (CD&V):

‘Er zijn twee categorieën. Bij categorie A zijn de leden aangeduid bij de goedkeuring statuten. Bij categorie B zijn er kandidaten voorgedragen. Als iedereen akkoord gaat, dan gaan we akkoord met de voorgestelde kandidaten.’

 1. + 3.

De afgevaardigde namens CD&V nam ontslag als vertegenwoordiger in enerzijds PWA Turnhout en anderzijds Beheersorgaan bibliotheek. De gemeenteraad wordt gevraagd een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden.

4.

De gewijzigde personeelsformatie ligt ter goedkeuring voor.

5.

Het bestaande reglement maaltijdcheques dateert van 2010 en trad in werking op 1 januari 2010. Naar aanleiding van de invoering van de elektronische maaltijdcheques moet het reglement aangepast worden. Het voorstel bevat nu ook artikels rond de elektronische betaalkaart.

6.

De gemeenteraad wordt gevraagd 2 retributiereglementen op te heffen.

 1. a) In 2014 werd de werking van ’t Lindeke overgebracht van Stad Turnhout naar de EVA Kinderopvang Turnhout. De inkomsten uit kinderopvang ’t Lindeke komen tot en met 2014 toe aan de Stad Turnhout, vanaf 2015 gaan de inkomsten van ’t Lindeke naar de EVA kinderopvang Turnhout. Daarom wordt het betreffende retributiereglement van de Stad Turnhout opgeheven vanaf 1 januari 2015.
 2. b) Vanaf 1 januari 2015 worden de brandweerprestaties uitgevoerd door de nieuw opgerichte hulpverleningszone Taxandria. Het retributiereglement van de Stad Turnhout is bijgevolg niet meer van toepassing. Het wordt opgeheven vanaf 1 januari 2015.

7.

De RvB van IKA heeft besloten over te gaan tot een kapitaalverhoging ter dekking van de reeds in opdracht van de gemeenten verworven financieel vaste activa. Deze wordt tevens georganiseerd om de namens de gemeenten aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen. De kapitaalverhoging heeft geen impact op het budget en de rekening van de gemeente.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan deze kapitaalverhoging zonder cashimpact voor de stad Turnhout.

Vlaams Belang-fractie onthoudt zich, de overige fracties gaan akkoord.

8.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van EVA Kinderopvang Turnhout van 12 maart ek. en standpunten in te nemen over de dagorde.

9.

Het bestaande “reglement voor het waarborgen van stedenbouwkundige lasten in verkavelingen en projecten in Turnhout”dd. 30 juni 2014, heeft betrekking op de waarborging van nieuw te realiseren openbaar domein binnen verkavelingen en projecten.

Voorgesteld wordt om het reglement aan te passen met het oog op een aantal verbeteringen.

10.

De gemeenteraad wordt gevraagd de integrale overdracht van AGB Turnhout aan stad Turnhout van de procedure voor het ontwerp, de financiering, de verbouwing, het onderhoud en de exploitatie in een publiek-private samenwerking van een bestaand stedelijk zwembad Stadspark in Turnhout, inbegrepen het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van de buitenaanleg, te aanvaarden.

Paul Meeus (Vlaams Belang) reageert: ‘Onze fractie wenst in zwembadverhaal niet mee te stappen. We zijn blijkbaar de enige fractie die dit niet wil. We hebben onze redenen al vaker uiteen gezet. De keuzes die hier gemaakt worden zijn misschien technisch in orde, maar principieel kunnen we niet akkoord gaan. We stemmen tegen.’

De andere fracties gaan akkoord.

11.

Het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de Guido Gezellestraat naar aanleiding van het afschaffen van beurtelings parkeren en het aanduiden van een parkeerplaats voor personen met een handicap, ligt ter goedkeuring voor.

In de Guido Gezellestraat geldt beurtelings parkeren. Voor de aanduiding van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de straat is het noodzakelijk dat het beurtelings parkeren wordt afgeschaft. Het parkeren kan geschrankt vastgelegd worden, rekening houdend met de straatzijde waar de meeste parkeerplaatsen kunnen ingericht worden.

Bovendien worden lokale besturen geadviseerd om het beurtelings parkeren op termijn af te schaffen. De variabale parkeermogelijkheden zijn immers niet bevorderlijk voor de verkeersveiligheid en vereisen extra organisatie van de parkeerders.

De rijbaanbreedte van de Guido Gezellestraat laat niet toe dat er langs weerszijden van de straat geparkeerd wordt. Als het parkeren wordt vastgelegd, wordt best per straatdeel gekozen voor de kant waar het grootst aantal voertuigen kunnen parkeren, afhankelijk van de locaties van opritten en garagepoorten. Als er een schranking kan voorzien worden in de straat, onderbreekt dit het rechte straatbeeld en geeft dit een snelheidsremmend effect in deze woonomgeving.

12.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de onderhandse aankoop van een woning aan de Hogestraat 9 voor de prijs van 50.000 euro.

Het perceel ligt in het strategisch projectgebied ‘den Horst’ en is voor de stad interessant om te verwerven. De stad bezit in dit gebied reeds de meeste van de gronden. Voor de uitvoering van een eventueel inbreidingsproject moet enkel nog deze woning worden aangekocht.

13.

Goedkeuring wordt gevraagd van de erfpachtovereenkomst met Digitale Fotografiegroep Turnhout op domein F.R.A.C.

Argumenten voor de huisvesting van DFT vzw op de jeugdsite is het feit dat de vereniging naast een tweewekelijkse werking met volwassenen ook een tweewekelijkse werking met jongeren ontplooit. Deze werkingen vinden in de regel plaats op een weekavond, wat dan weer extra sociale controle meebrengt voor de site, waar de jeugdverenigingen al herhaaldelijk werden geconfronteerd met vandalisme, inbraak en sluikstorten. Hoe meer het domein en de infrastructuur gebruikt wordt, hoe kleiner de kans op dergelijke incidenten.

14.

Bij de onderhandelingen voor de aankoop van de strook grond langs de Kastelein voor algemeen nut, meer bepaald het vernieuwen van riolering en aanleg van fietspaden, is een prijs bedongen van 2,55 euro per vierkante meter. De totale som voor de aankoop bedraagt bijgevolg 1 445,85 euro. Hiertoe werd een eenzijdige verkoopbelofte ondertekend door de familie De Brouwer. In zitting van 2 februari werd in het raadsbesluit voorgesteld dat de prijs 2,5 euro per vierkante meter, met een totaal van 1 417,5 euro bedraagt. Dit is dus 5 cent per vierkante meter minder dan de werkelijk bedongen prijs.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het gewijzigd bedrag.

 

Vragen van raadsleden

 

15 a)

Riolerings- en sanitaire problemen in de Tichelarijstraat

Een aantal inwoners van de Tichelarijstraat trok vorige week aan de alarmbel naar aanleiding van rioleringswerken in de Bruyne Strijd.  Welke stappen heeft het College ondernomen om de riolerings- en sanitaire problemen en geurhinder bij een groep buurtbewoners uit de Tichelarijstraat krachtdadig aan te pakken?

Erwin Brentjens-N-VA-25 februari 2015

Luc Debondt (T.I.M): Er zijn twee problemen vastgesteld bij de rioleringswerken. Tot vorige week was er een probleem met de pompen die een aantal keer waren stil gevallen. Eind vorige week zijn de definitieve pompen geplaatst en de geurhinder zal hierdoor tot verleden behoren. Een tweede probleem had te maken met een aansluiting die nog geplaatst moet worden op het tennisterrein. Een oplossing hiervoor komt er binnenkort in samenspraak met de tennisvereniging.

15 b)

Het zwaard van Madelon

Ik verwijs naar mijn vraag van 16 december 2013 aangaande het zwaard van de Madelon. Ondertussen lijkt de aangelegenheid enigszins in de vergetelheid te zijn geraakt. Daarom krijg ik graag een stand van zaken, waarbij volgende vragen wellicht nuttig kunnen zijn:

 1. Iemand bezit een zwaard dat mogelijk dat van het monument is. Werd er reeds contact opgenomen teneinde dit na te gaan en een vergelijkend onderzoek te doen?
 2. Hoever staat – in het andere geval – het onderzoek naar de mogelijkheid tot het maken van een replica van het zwaard?
 3. Zou het in het kader van de restauratie van het monument en de herdenkingen van de Grote Oorlog niet verantwoord zijn om ook de kwestie van het zwaard van de Madelon voor eens en voor altijd op te lossen?
 4. De schepen van cultuur sprak eerder over de mogelijkheid tot ‘crowdfunding’. Is dit al concreet overwogen?

Paul Meeus-Vlaams Belang-25 februari 2015

Astrid Wittebolle (Groen): ‘We hebben met de diensten het gevonden zwaard van persoon X bekeken. Er zijn inderdaad manieren om een vergelijkend onderzoek te doen en we hebben heel wat documentatie teruggevonden. Het zwaard dat deze persoon ons heeft laten zien, is te klein. Bovendien ontbreekt er ook een lauwerkrans. Al deze aspecten hebben ons tot de conclusie gebracht dat dit niet het originele zwaard betreft. Het idee om een replica te maken ligt momenteel niet op de tafel. Het is spijtig dat het zwaard verdwenen is, maar langs de andere kant is dat op den duur een soort eigenschap geworden van de Madelon en maakt het deel uit van de mystiek rond het monument. Dat is een beetje zoals de Rechtvaardige Rechters, die zijn ook verdwenen. Los van dat verhaal staat de crowdfunding. Daar hebben we nog geen stappen in gezet.’

Paul Meeus neemt hiervan akte. ‘Anderzijds sluit u niet uit dat er mogelijk een replica zou kunnen komen. In het kader van de herdenking van de Groote Oorlog en de restauratie van het monument is een replica een goed idee. Het mysterie hoort wel bij de Madelon, dat is juist, maar langs de andere kant is de eer van het monument ook belangrijk. Een monument is pas een monument als het volledig is. Kan het onderzocht worden of er een replica gemaakt kan worden? Ik vond uw idee over de crowdfunding een goed idee. Ik stel voor dat u dit toch bekijkt. Het raakt de stadskas niet, dus waarom niet? Denk bijvoorbeeld aan het boek dat terug gevonden werd op het begijnhof, dat is gered van de ondergang.’

Astrid Wittebolle repliceert hierop dat de restauratie  van het boek ook mogelijk werd gemaakt dankzij Boekensteun. ‘Het is niet evident om als stad een crowdfunding te doen. Dit opstarten is nog niet aan de orde.’Waarop Paul Meeus de schepen aanmaant om wakker te blijven. ‘Ik wil niet nog eens een jaar wachten.’

15 c)

Gemeenteraad livestream

Ondanks heel wat goed intenties en zelfs inspanningen blijft de communicatie met de burger een moeilijke aangelegenheid in Turnhout. De kloof tussen politiek en burger blijft vrij groot. De belangstelling voor de gemeenteraden is niet erg groot. Vaak is de drempel voor de burger te hoog.

In een aantal gemeenten (Kortrijk, Oostende, Koksijde,…) is het daarom mogelijk om via ‘livestream’ de gemeenteraden te volgen. In andere gemeenten wordt het overwogen. Dat versterkt de betrokkenheid en zet de mandatarissen ook aan tot een actievere deelname.

 1. Is het bestuur van mening dat het invoeren van ‘rechtstreekse uitzendingen’ van de gemeenteraad een meerwaarde kan zijn in de drempelverlagende communicatie met de burger?
 2. Wat houdt Turnhout – toch een pionier inzake communicatie met de burger – tegen om het systeem van de livestream in te voeren?
 3. Welke zijn de mogelijke financiële implicaties? Klopt het dat de dienst van Livestream.com een kostprijs van ‘slechts’ 2.950 euro per jaar bedraagt?

Paul Meeus-Vlaams Belang-25 februari 2015

Astrid Wittebolle (Groen): ‘Een livestream, daar zitten waarschijnlijk duizenden burgers op te wachten. Ik ga een ander voorstel doen. We zijn in onderhandeling met Notubiz, een bedrijf uit Nederland. Zij hebben een applicatie waarmee een vergadering live uitgezonden kan worden. Zoals livestream, maar dan enkel audio. Wat hier interessant is, is dat dit ook gebruikt kan worden om een bepaald onderwerp te traceren. De vergadering kan hierdoor rechtstreeks mee gevolgd worden en daarna wordt de informatie beschikbaar als opzoekmiddel. Dit wordt bijvoorbeeld al gebruikt in Leuven. We hebben met de nieuwe techniek de mogelijkheid om digitale opnames te maken. Deze willen we dan doorsturen naar dit bedrijf. De tape wordt bewerkt en daarna kan het gebruikt worden.’

Paul Meeus: ‘Is er een principieel bezwaar tegen visuele livestream?’

Astrid Wittebolle: ‘Nee, maar visuele livestream is door het vaste camerastandpunt heel statisch, waardoor de meerwaarde redelijk beperkt is.’

Dit wordt tegengesproken door Meeus. ‘Ik denk dat het voor ons ook perfect van toepassing kan zijn. Een alternatief is goed, maar ik dacht dat het beter kon zijn met echte visuele beelden; dit kan alles versterken en mensen nog beter aansporen om de zaak te volgen.’ Wittebolle stelt voor om beide opties naast elkaar te leggen. ‘Het prijskaartje zal ook van doorslaggevende orde zijn.’

Vragen d) en l) worden gekoppeld.

15 d)

Fusie KV en FC Turnhout

De voetbalclubs KV en FC Turnhout kondigden aan dat ze volgend seizoen zullen aantreden als de nieuwe fusieclub KFC Turnhout. Vanuit de nieuwe fusieclub werden meteen vragen gesteld bij het hoge kostenplaatje voor de afbetaling van de tribunes van het voetbalstadion in het Stadspark. Hierover zouden onderhandelingen lopende zijn met het stadsbestuur.

 1. Welke engagementen zijn er op dit moment lopende tussen het stadsbestuur en respectievelijk KV en FC Turnhout? Welke impact heeft de fusie van beide ploegen op deze engagementen?
 2. KFC Turnhout overweegt om volgend jaar niet in het Stadsparkstadion te spelen als er geen oplossing kan gevonden worden voor de hoge financiële last die dit met zich meebrengt. Wat zou de impact van het eventuele vertrek van de voetbalclub zijn voor het beheer van het stadion en voor de andere clubs die er een thuisbasis hebben?

Pierre Gladiné-DE Stadslijst-25 februari 2015

15 l)

Fusie voetbalclubs

Welke zijn de juridische en administratieve gevolgen voor de stad Turnhout na de fusie van beide voetbalclubs? Welke zijn de engagementen die de nieuwe voetbalclub van het stadsbestuur verwacht

Erwin Brentjens-N-VA-25 februari 2015

Voorzitter Luc Hermans (CD&V) komt even tussen met de melding dat het niet ok is dat lokale pers raadsleden contacteren voor aanvang van gemeenteraad.

Hannes Anaf (sp.a): ‘Tijdens de voorbije kampioenenviering heb ik nog opgeroepen tot meer samenwerking tussen de clubs. Een heel mooi verhaal hebben we gezien op de Frac. Samenwerking loont en ik ben dan ook heel blij met deze fusie. Samenwerken werkt beter dan naast elkaar werken. We waren als college op de hoogte van gesprekken, maar de reikwijdte van de gesprekken hebben ons ook verrast. Tijdens een gesprek vorige week met beide clubs was het duidelijk dat de kogel door de kerk was in verband met de fusie, maar dat er veel dingen nog niet uitgeklaard zijn. Het is dan ook niet mogelijk om nu op alle zaken uitsluitsel te geven. 

Qua engagement naar beide clubs denk ik aan de Leemshoeve. Beiden werken daar hun training af. De jeugdploegen werken daar ook thuiswedstrijden af. Dat zorgde de voorbije jaren meermaals tot spanningen; als stad hebben we altijd geprobeerd om bemiddelend op te treden. Voor de sportdienst valt er nu een last van de schouders. De concessie van de cafetaria gaat over naar de nieuwe club. De sportaccommodatie in Stadion Stadspark is in eigendom van de stad. De tribune is eigendom van KV Turnhout. Andere clubs betalen huur aan KV om kantines te gebruiken.  De club KV heeft maandelijkse afbetalingen, niet aan de stad, maar ten opzichte van een hypothecaire instelling en de CVBA. Wij hebben daar als stad geen inkomsten van. De fusieclub geeft wel aan dat die afbetalingen een zware last zijn. Zij hebben aan de stad gevraagd of wij daar iets aan kunnen doen. We hebben de financiële gegevens verder opgevraagd, we gaan bekijken wat kan en wat niet. Er is alleszins nog geen beslissing hierover genomen. Wat de gevolgen van het stadion betreft, zover wij weten zijn er geen gevolgen. Het wordt anders als de club de verplichtingen ten aanzien van de schuldeisers niet gaat nakomen. We volgen de situatie van nabij op.

15 e)

Terreurdreiging niveau 3

Naar aanleiding van het oprollen van de terreurcel in Verviers is het veiligheidsniveau landelijk ‘opgetild’ naar niveau 3. Hiervoor heeft Binnenlandse zaken via ADCC (Algemene directie crisiscentrum) aanbevelingen gegeven aan de geïntegreerde politiediensten.

– Graag had ik vernomen welke adviserende maatregelen gegeven zijn aan de politiediensten?

– Wat houdt dit in voor een stad als Turnhout?

– Wordt het advies van Binnenlandse Zaken , van ADCC in Turnhout opgevolgd? Wordt er met deze aanbevelingen rekening gehouden?

Paul Moelans-N-VA-25 februari 2015

Eric Vos (T.I.M): ‘We hebben deze materie al herhaaldelijk aan bod laten komen. We hebben het vanuit het politiecollege ook geagendeerd op de publieke zitting van 16 februari. Daar werden alle geadviseerde maatregelen uit de doeken gedaan. Voor aanvang van de politieraad hebben we ook samen gezeten met de vakbonden over bekommernissen die ook zij hebben. De korpschef is uitvoerig ingegaan op alle aanbevelingen. Ik zal hier enkele grote onderdelen opnoemen. Bezoekers die zich aandienen aan politiepost, moeten geïdentificeerd worden. Agenten in de politiepost moeten ook een wapen dragen en het machinepistool moet binnen handbereik zijn. De politiepost Turnhout Markt zal tijdens de nachten op weekdagen gesloten zijn. In de weekends niet, maar dan is er een ploeg van het uitgaansleven dichtbij en toezicht markt eveneens aanwezig. Qua logistiek zijn er afspraken gemaakt. Zo moet de buitenverlichting in politieposten aangelaten worden en moeten dienstvoertuigen parkeren in garages of afgebakende zones. Interventieteams moeten de nodige uitrusting hebben. De foto’s van wijkagenten worden van de website gehaald en agenten moeten in privésfeer voorzichtig omgaan met het gebruik van Facebook. Voorts zijn er drie extra ploegen paraat: een tijdens de nachtshift en twee ploegen in de dag, voornamelijk voor de beveiliging van gerechtshoven.’

Moelans: ‘Bedankt voor de uiteenzetting. Dit was zeer verduidelijkend. Ik stel me toch wel een paar vragen. Ik wil toch enkele dingen terug ter sprake brengen op college. Er zou een tekort zijn aan kogelvrije vesten. Alle politiediensten moeten deze ter beschikking hebben. Wat qua beveiliging burgerpersoneel? Ook inzake de werking van de wijkagenten: zij worden aangeraden om in burger naar het commissariaat te gaan en zich daar om te kleden. In onze politiezone wordt daar geen gevolg aan gegeven.’

Vos: ‘De aanbevelingen zijn gegeven. Er zijn afwegingen gebeurd in het managementteam; dit is duidelijk gecommuniceerd. Er zijn vragen gesteld door de vakbonden. U geeft een aantal zaken aan die geadviseerd zouden zijn die ik niet lees. Ik ben best bereid om vragen mee te nemen naar het politiecollege, maar graag deze vragen schriftelijk overdragen. Dan zullen we op gepaste manier een antwoord geven.’ Eric Vos benadrukt dat een gemeenteraad niet het geschikte forum is om hier dieper op in te gaan.

Erwin Brentjens (N-VA) komt even tussen. ‘Vanuit deze raad moet het mogelijk zijn om het ganse korps proficiat te wensen voor het goede optreden recent. We hebben een korps waar we fier op mogen zijn.’ Eric Vos erkent dit.

15 f)

Vlaamse bouwmeester ontslagen

Onlangs werd de beslissing genomen door de Vlaamse regering om de Vlaamse Bouwmeester te ontheffen uit zijn functie. Doordat de Vlaamse bouwmeester een trekkende rol heeft gespeeld in het project Schorvoort wens ik nu te weten of dit ontslag consequenties heeft voor het project in Schorvoort. Heeft dit gevolgen voor dit project ? Loopt dit project nu vertraging op?

Paul Moelans-N-VA-25 februari 2015

 

Astrid Wittebolle (Groen): ‘Er verandert op zich niets, want het is het team van bouwmeesters die dit opvolgt. We hebben overigens al contact gehad met diens opvolger. Alle andere projecten blijven ook aangehouden. Sowieso is er op 1 juli een verandering.’

15 g)

Bouwvergunning parkeren ondergronds voor de nieuwe OCMW gebouwen in Schorvoort

Er wordt voor de meeste projecten enkel en alleen een goedkeuring gegeven op voorwaarde dat er ondergronds geparkeerd kan worden zodat de parkeeroverlast in de buurt zo vermeden wordt. Dit brengt voor de meeste projectontwikkelaars een aanzienlijke meerkost met zich mee. Onlangs is er voorstelling geweest op de commissie waarbij er enige duidelijkheid verstrekt werd over de plannen van de nieuwe dokterspraktijk op Schorvoort inclusief bijhorende parkeerplaatsen alsook over de nieuwe OCMW-gebouwen die gepland staan achter de dokterspraktijk. Hierbij werd er verteld dat er achter deze gebouwen voorlopig verschillende parkeerplaatsen voorzien worden voor de OCMW-medewerkers die er tewerkgesteld worden, maar als er nog een extra gebouw van het OCMW bij zou moeten komen in de toekomst, dan zal dat gebeuren op de plaats van deze parkeerplaatsen. Waarom worden verschillende projectontwikkelaars verplicht om ondergronds parkeren te voorzien en waarom wordt dit niet opgelegd aan het OCMW-Turnhout? Dienen wij Stad/OCMW niet juist het goede voorbeeld te geven? Als daar geen parkeerplaatsen voorzien worden dan gaat de parkeerdruk op de parkeerplaatsen van de plaatselijke zelfstandigen automatisch omhoog. Op die locatie op straat parkeren is geen optie vermits dit een heel gevaarlijke situatie creeert. Graag had ik willen weten of het OCMW hiermee wil instemmen? En graag had ik willen weten van de schepen van ruimtelijke ordening waarom zij deze maatregel niet oplegt aan het OCMW en wel aan de particuliere projectontwikkelaars?

Paul Moelans-N-VA-25 februari 2015

Astrid Wittebolle (Groen): ‘Er is een verschil tussen bezoekersparkeren en bewonersparkeren. We gaan daar anders mee om. Wat het project Schorvoort betreft zijn we bezig met compacte bouwvormen waar ondergronds geparkeerd kan worden, dan hebben we plaats gewonnen. De ontwikkelaars begrijpen ons standpunt, want het is ook aangenamer om te kijken op een open ruimte dan op een ruimte waar 25 auto’s geparkeerd staan.

Het derde volume van het OCMW-gebouw, daar spreekt men nu nog niet over. We zullen kijken wat de noden dan zijn. Zoals de situatie nu is, gaat dit perfect functioneren. Het is daar niet de bedoeling om honderd auto’s aan te trekken. Men wil mensen daar op die plek bedienen. We hopen dat velen te voet of met de fiets gaan komen. De plek zelf is niet ver van de grote parking van Schorvoort. Stel dat het echt een overrompeling zou zijn, dan is deze parking ook op wandelafstand.’

Luc Op de Beeck (OCMW-voorzitter): ‘24 maart gaan we op de commissie vertellen hoe de planning precies in elkaar zit. W voorzien 7 parkeerplaatsen voor artsen, waarvan 2 surplus voor mindervaliden. Achteraan komen er 10 parkeerplaatsen. Er komen 25 plaatsen voor mensen die met de fiets komen. Enkel de mensen die minder mobiel zijn, zullen met de wagen komen; zij moeten ook voorrang krijgen om te parkeren. Ondergronds parkeren; dan heb je ook inrit nodig. Dat is moeilijk op deze locatie wegens de brandvoorschriften. We gaan dit allemaal toelichten op de commissie. Die 10 parkeerplaatsen niet alleen voor personeel. De personeelsbezetting gaat beperkt zijn want de mensen staan in het veld.’

Moelans: ‘Ik vind het redelijk bizar. Mensen aanraden om met de fiets te komen,..Het Dienstencentrum is er voor het ganse bereik van Turnhout-Zuid. Turnhout-Zuid is meer dan de mensen van de wijk zelf. Het derde gebouw is toekomst, maar hoe bekrompen is deze toekomstvisie? Problemen pas aanpakken als ze er zijn. Hou er toch rekening mee op voorhand. Niemand in Schorvoort heeft een probleem met de dokterspraktijk en met het dienstencentrum, maar hou rekening mee met het parkeren.’

Schepen Wittebolle legt nog eens het verschil uit tussen bewoners-en bezoekersparkeren. ‘Een bezoeker parkeert en vertrekt. Een bewoner parkeert langdurig. Dit is een ander soort gebouw en dat vraagt een andere aanpak.’

Op de Beeck legt verder uit: ‘Nu al parkeerplaatsen voorzien voor iets dat er misschien ooit, misschien nooit gaat komen, dat zijn onzinnige kosten om nu al te maken. Met de 10 plaatsen komen we toe.’

15 h)

Voorsortering Everdongenlaan

Enkele gemeenteraden geleden heb ik gemeld dat er verschillende personen mij aangesproken hebben over het voorsorteerbord in de Everdongenlaan. Welke rijstrook moet men gebruiken om rechtdoor over te steken? Dit staat niet duidelijk aangegeven met een verkeersbord. Dit zou bekeken worden door de desbetreffende diensten en hier zou gevolg aan gegeven worden. Waarom is dit nog niet gebeurd ? Wat is de reden van de nutteloze vertraging?

Paul Moelans-N-VA-25 februari 2015

Marc Boogers (Groen). ‘Er is toegezegd om een parkeerbord te zetten, maar er is geen datum vooropgezet. We zijn twee maanden verder. Dit ligt in behandeling en zal binnen afzienbare tijd gebeuren. Er moet nog een plaatsbeschrijving gebeuren.’

15 i)

Gas-installatie Stadsgebouwen

Jaren geleden heeft de Stad Turnhout geïnvesteerd in een dure en grote aardgasinstallatie aan de stadsbedrijven met het oog op het inzetten van milieuvriendelijkere voertuigen die rijden op gas.

– Wanneer is dit daar aangelegd ?

– wat heeft dit project gekost ?

– hoeveel wagens heeft de Stad Turnhout in dienst momenteel die op gas rijden?

– hoeveel wagens heeft de stad Turnhout in dienst gehad die op gas gereden hebben?

– Moet deze gasinstallatie jaarlijks gekeurd worden ? en is dit de laatste jaren nog gebeurd?

– wat zijn de plannen hiervoor?

– welke kosten zijn hiervoor nog jaarlijks te doen?

– wordt er binnen de Stad Turnhout alsnog de overweging genomen (gezien de aankoop van enkele electrische voertuigen) om nog te investeren in voertuigen op gas?

– graag had ik van de schepen van milieu geweten wat zijn mening hierover is : blijft hij voorstander van de electrische wagens en waarom wel of waarom niet ?

Paul Moelans-N-VA-25 februari 2015

 

Luc Debondt (T.I.M): ‘Eind vorige eeuw (1999-2000) heeft de stad een proefproject gestart om voertuigen om te zetten naar aardgas. Binnen de stad waren er zo twee voertuigen, bij iveka ook een aantal. In 2001 kwam er ook een gasinstallatie aan de stadsbedrijven. De kost was 3718 euro om dit station aan te sluiten; de rest van de kosten zat in het proefproject. Nog voor de eerste wagen kon tanken, waren er problemen. Het tankstation is niet in gebruik. De twee voertuigen werden omgebouwd naar een LPG-installatie. Momenteel rijdt er geen enkel voertuig van de stad op aardgas. De stad heeft die twee bestelwagens nog steeds op LPG en ondertussen is er nog een extra op lpg. De gasinstallatie moet niet gekeurd worden. Plannen hiervoor zijn er niet, maar we wensen geen voertuigen aan te kopen op aardgas. Wat zit er nog wel in de pijplijn: een elektrische wagen voor de  groendienst. Na testen zullen we dan bekijken of we verder  kunnen investeren in dergelijke installaties.’

Hannes Anaf (sp.a): ‘Ik sluit me volledig aan bij het antwoord van Debondt. Ik voel me niet direct geroepen om te antwoorden. In de toekomst zal er bij elk voertuig gekeken worden wat de beste en de milieuvriendelijkste manier is.’

15 j)

Onroerende voorheffing

In Merksplas werd op de afgelopen gemeenteraad een subsidiereglement goedgekeurd waarbij ondernemers die een nieuwe, publiek toegankelijke handelszaak opstarten in twee specifieke straten in het dorpscentrum het gemeentelijk aandeel van de onroerende voorheffing terugbetaald krijgen. Na ontvangst van de factuur die ze van de Vlaamse Overheid krijgen, moeten ze dit simpelweg aan de gemeente voorleggen en krijgen ze het eerste jaar 100%, het tweede jaar 75% en het derde jaar 50% terugbetaald. Unizo was laaiend enthousiast over deze maatregel en noemde het een voorbeeld voor alle gemeenten in Vlaanderen.

– Hoeveel bedroegen de inkomsten uit het gemeentelijk deel van de onroerende voorheffing in het kernwinkel- en het winkelgroeigebied in 2013? Hoeveel van deze inkomsten waren afkomstig van ondernemers die in 2013 hun handelszaak hebben opgestart?

– Overweegt het schepencollege om een vergelijkbare maatregel – eventueel specifiek op enkele straten gericht – ook in Turnhout in te voeren?

Pierre Gladiné-DE Stadslijst-25 februari 2015

Francis Stijnen (CD&V): ‘We krijgen alleen een globaal cijfer van onroerende voorheffing.  Het is blijkbaar geen evidentie om dit op te splitsen want dit hebben we nagevraagd. Dat is echter niet de essentie. De essentie is wat je doet als stad om een nieuwe ondernemer te stimuleren en welke subsidie geef je hiervoor. Dit is een premie gelijk aan een bedrag dat als onroerende voorheffing betaald wordt. Is de stad bereid om inspanningen te doen om nieuwe ondernemers te ondersteunen? In het verleden hebben we al verschillende gelijkaardige initiatieven gelanceerd, zoals het handelsfonds en de renovatiepremie. We hebben al verschillende systemen gehad als ondersteuning. Het is belangrijk dat we het reglement van Merksplas eens opvragen. De situatie daar is ook niet te vergelijken met Turnhout. Er zijn hier meer winkels en  veel meer mensen die moeten huren om iets te ondernemen. We moeten opletten dat we geen subsidie geven aan de eigenaar. Daarnaast is het ook belangrijk dat we niet alleen zorgen dat er nieuwe ondernemers komen, maar ook de mensen die er nu al zijn, ook kunnen blijven als zaak in Turnhout. Het is alleszins iets dat we verder moeten onderzoeken. Op dit moment is er geen bedrag voorzien in de meerjarenplanning. In het beleidsplan is wel opgenomen om te onderzoeken hoe we het centrum aantrekkelijker kunnen maken.’

Gladiné: ‘De lokale middenstand is heel belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. Dit lijkt mij heel interessant en ik neem aan dat dit teruggekoppeld wordt naar de desbetreffende commissie.’

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) komt even tussen om Francis Stijnen gerust te stellen. ‘In 80 procent van de gevallen wordt de onroerende voorheffing doorgerekend aan de huurder; wat betekent dat de huurder ook rechtstreeks een voordeel uit deze maatregel kan halen.’

15 k)

Gesprekken onderwijsnetten

Worden er in de nabije toekomst opnieuw gesprekken aangeknoopt met de andere onderwijsnetten in de stad Turnhout met als doel de stedelijke scholen op termijn over te nemen?

Erwin Brentjens-N-VA-25 februari 2015

Marc Boogers (Groen): ‘Het college schaart zich achter de doelstelling om op 1 sept 2017 overdrachten te doen naar de scholengemeenschap. Het is een kwestie van op het juiste moment de juiste stappen te zetten en dit zijn wij van plan om te doen. Ik volg de situatie nauwgezet op in Turnhout.  Wat ik geleerd heb uit vooronderzoek is dat we heel omzichtig te werk moeten gaan in dit dossier en dat wil ik hier ook doen.’

15 m)

Communicatie parking NMBS

Heeft de stad de afgelopen week op een voldoende en afdoende wijze gecommuniceerd naar de gebruikers van de NMBS-parking aan het station van Turnhout?

Dagelijks stak er achter de ruitenwisser van de geparkeerde wagens een klein briefje voorzien van het stedelijk logo en van het logo van APCOA met deze korte tekst: “OPGELET! In deze omgeving wordt momenteel een betalende zone (zone met beperkte parkeertijd) ingericht. Gelieve de bijbehorende reglementering toe te passen!”

Verder niets. Nergens een telefoonnummer, website,….

Erwin Brentjens-N-VA-25 februari 2015

Marc Boogers (Groen): ‘Onze dienst Communicatie heeft met heel het gebeuren niets te maken. Het gat om een rechtstreeks contact tussen mobiliteit en Apcoa. Apcoa zou de flyer maken, maar Apcoa heeft in al zijn enthousiasme te weinig informatie op de flyer gezet. Als stad zijn we in actie gekomen toen we wisten dat deze flyer er lag. Onze dienst Mobiliteit en Communicatie hebben een nieuwe flyer opgemaakt. Deze is doorkruist door de mededeling van de NMBS zeggende dat er een technisch probleem was met de verkoop van abonnementen. We kregen van hen de vraag om de controle uit te stellen tot maandag 9 maart. We hebben toen opnieuw de flyer herschreven. Dat is degene die op alle auto’s ligt. Ook verantwoordelijke uitgever staat hierop vermeldt.De controle zal dus duidelijk gebeuren vanaf 9 maart. Op de eerste flyer stond inderdaad het logo van de stad vermeld. Dat mag, maar dan hadden we de flyer wel liever eerst goedgekeurd. De fout hebben we recht gezet. Ik hoop

Logo stad inderdaad vermeld, we hadden flyer graag eerst goedgekeur. De fout hebben we rechtgezet. Ik hoop dat ook de NMBS  hieruit een les geleerd heeft. Het heeft lang aangesleept maar langs onze kant hebben we het opgelost.’

Besloten zitting

1.

Goedkeuring te hechten aan de detacheringsovereenkomst voor het ter beschikking stellen van een personeelslid aan de Hulpverleningszone Taxandria

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest