burgerbeweging in actie

Nieuws

Verslag gemeenteraad 9 november 2015

Ook deze maand kwamen de gemeenteraadsleden samen. Maar liefst 47 agendapunten en 10 vragen van raadsleden werden behandeld.

Openbare zitting

DSC_0481 DSC_0482 

Zijn verontschuldigd: Erwin Brentjens en Toon Otten. De vragen van Brentjens worden overgenomen door Paul Moelans.

 

1 t/m 7.

Verschillende intercommunale verenigingen organiseren een algemene vergadering. Zij vragen telkens om inname van standpunten over de dagorde en de vaststelling van het mandaat van de volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager.

 

8.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de aanvraag voor de voorlopige erkenning van stad Turnhout als Onroerend Erfgoedgemeente. Er wordt voorgesteld om principieel akkoord te gaan met het voorbereiden van een dossier voor definitieve erkenning in 2017 door de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Erfgoed Noorderkempen. Daarnaast wordt gevraagd om akkoord te gaan met de oprichting van een intergemeentelijke adviesraad onroerend erfgoed en de voorgestelde samenstelling. De definitieve vaststelling van de leden zal gebeuren via een aparte gemeenteraadsbeslissing.

 

 1. t/m 17.

Verschillende kerkraden leggen hun budget 2016 ter kennisname voor aan de gemeenteraad.

 

18.

De gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging 2 vast te stellen voor het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget 2015.

 

19.

Het convenant met Projectencentrum VZW ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Voor de uitwerking van een aantal beleidsdoelstellingen, doet het stadsbestuur een beroep op partners uit het welzijnsveld. De convenantpartners zijn actief betrokken bij acties die door de stad worden opgezet en tijdens overlegmomenten wordt de samenwerking bijgestuurd en geoptimaliseerd. De convenant met Projectencentrum liep af eind 2014. Daarna werden onderhandelingen opgestart om de inhoud en omschrijving van de opdracht te actualiseren.

 

20.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het actieprogramma sociale huisvesting. Het BSO is het bindend sociaal objectief dat elke gemeente overeenkomstig de bepalingen van het decreet grond- en pandenbeleid op zijn of haar grondgebied dient te realiseren. De Vlaamse overheid poogt op deze manier en het aanbod aan sociale woningen te laten toenemen, én een grotere spreiding te realiseren. Een van de tools die de gemeenten verplicht dienen in te zetten om dit BSO te bereiken, is de opmaak van een inventaris van onbebouwde gronden van Vlaamse besturen (waaronder stad en OCMW Turnhout) en semi-publieke rechtspersonen. Bovendien wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een actieprogramma op te maken zodat ten minste 25% van deze gronden kan geactiveerd worden met het oog op het bereiken van het gemeentelijk BSO.

 

21.

Voor de inschrijving en de toewijzing van de sociale woningen van de stad Turnhout in de Vredestraat en de Wouwerstraat beschikt de stad over een intern huurreglement. Het is aangewezen dit intern huurreglement te actualiseren. De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het geactualiseerde intern huurreglement. Het is aangewezen het intern huurreglement te actualiseren en aan te passen aan gewijzigde bepalingen van het sociale huurbesluit. In het genoemde MB wordt o.m. het puntensysteem gewijzigd. Gelet op de hogergenoemde actualisatie wordt ook voorgesteld de rationele bezetting te actualiseren. De rationele bezetting is de passende bezetting van een woning, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal slaapkamers en de grootte ervan en met het aantal personen. Tot op heden kon een 1 slaapkamerwoning bewoond worden door een alleenstaande of 2 samenwonenden. Voorstel dit te behouden (mits herformulering naar minimaal 1, maximaal 2 personen). Een woning met 2 slaapkamers kon momenteel slechts verhuurd worden aan een gezin met 3 personen. Voorstel dit te verruimen, en verhuur mogelijk te maken voor een gezin van minimaal 2, maximaal 3 personen. Dit moet mogelijk maken dat een 2 slaapkamerwoning ook kan verhuurd worden aan bv een alleenstaande ouder met 1 kind, of 2 samenwonenden.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘We hebben geen probleem met de actualisatie. Maar we hebben hier in de gemeenteraad al gesprekken gehad over de taalvereisten en de controle hierop. Er is al heel wat geëvolueerd, maar wij vinden dat er toch nog heel wat uitzonderingen zijn om af te wijken van die taalvereisten. Daarom onthouden wij ons.’

 

22.

Op basis van het kaderbesluit sociale huur kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen mits bepaalde voorwaarden een woning versneld toewijzen aan daklozen, personen met geestelijke gezondheidsproblemen en jongeren die begeleid zelfstandig wonen. In overleg met de betrokkenen werd een praktische werkwijze uitgewerkt voor de versnelde toewijzing, hetgeen resulteerde in het protocolakkoord dat ter goedkeuring voorligt.

 

Willy Van Geirt ( N-VA): ‘Over hoeveel woningen met voorrang gaat het eigenlijk? Wanneer is het maximum aantal woningen voor Turnhout vastgesteld? We willen een vergelijking maken met de huidige toestand in Turnhout.’

 

Peter Segers (sp.a): ‘Het heeft geen zin om een vergelijking te maken, want voorrang bestaat niet meer. Er wordt gewerkt met protocollen. Het gaat om een toewijzing per voorrang en het zijn geen woningen die voorbehouden worden. De exacte cijfers moet ik opvragen bij De Ark. Wij kunnen enkel zeggen hoeveel toezeggingen per voorrang er gebeurd zijn per categorie , dat zijn naakte cijfers maar welk dossier erachter zit, dat is privacy. Ik ben best bereid om daar verder meer uitleg over te geven in de commissie.’

 

Luc Hermans (CD&V): ‘Gezien de complexiteit van de vragen, en er zijn ook wat technische vragen bij , stel ik voor dat u de vagen voorlegt aan de commissie.’

 

Willy Van Geirt (N-VA): ‘Hoe kunnen wij nu iets goedkeuren als we geen antwoord krijgen op onze vragen?’

 

Peter Segers (sp.a): ‘Ik denk niet dat concrete cijfers iets veranderen aan het protocol.’

 

Onthouding N-VA-fractie; Paul Moelans vraagt de hoofdelijke stemming.

 

23.

Het gewijzigde huishoudelijk reglement van de Gecoro ligt ter goedkeuring voor.

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Onze fractie gaat zich onthouden om, ik durf het bijna zeggen, historische redenen.’

 

24.

De gemeenteraad wordt gevraagd de bestaande rooilijn Rustoordstraat op te heffen en het ontwerp rooilijnplan voor het inbreidingsproject Kasteelloop gelegen tussen Rubensstraat, Patriottenstraat, Kruisbergstraat en Albert Van Dyckstraat voorlopige vast te stellen. Het projectgebied omvat de terreinen tussen de Rubensstraat, Patriottenstraat, Kruisbergstraat en Albert Van Dyckstraat. Voor het projectgebied werd een masterplan opgemaakt in 2013. Op de terreinen is reeds het rooilijnplan ‘Rustoordstraat’ goedgekeurd. Deze werd niet gerealiseerd. Op 1 oktober 2015 werd een aanvraag tot verkavelen ingediend voor dit binnengebied. De aanvraag omvat het verkavelen van gronden voor grondgebonden woningen, meergezinswoningen, de uitbreiding van het OCMW, de aanleg van een park en bijhorende wegenis. Centraal in het binnengebied wenst men openbaar domein te voorzien. Door het ontwerp en het voorzien van een grote ondergrondse parking zal het openbaar domein binnen het project een zeer autoluw karakter hebben. Met de ontwikkeling van het binnengebied dient de bestaande rooilijn bijgevolg opgeheven te worden. Deze werd immers nooit gerealiseerd en past niet meer in het voorstel tot ontwikkeling van het gebied.

 

25.

Op 6 juli 2015 werd een aanvraag een verkavelingsaanvraag (ref. 123/472.1) ingediend voor het verkavelen van een deel van het binnengebied tussen de Hoveniersstraat, de Varenstraat en de Maastraat. De verkaveling omvat ook een uitbreiding van de Schupstraat. Concreet betreft de aanvraag het verkavelen van gronden in 10 loten, waarvan 8 voor ééngezinswoningen en 2 voor meergezinswoningen en het aanleggen van wegenis. De gemeenteraad wordt voorgesteld de zaak der wegen goed te keuren mits een aantal voorwaarden worden opgelegd.

 

26.

De gemeenteraad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan om een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid af te sluiten in het kader van een subsidiëring als erkend Onroerend Erfgoeddepot (OED).

 

27.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de samenwerkingsovereenkomst over het beheer van onbevaarbare waterlopen opgemaakt door het provinciebestuur. Op 27 november 2014 heeft de bestendige deputatie de nieuwe waterlopenkaart goedgekeurd. De aanpassing is doorgevoerd in het kader van de interne staatshervorming. In praktijk zijn alle onbevaarbare waterlopen categorie 2 geworden, waardoor ze onder beheer van de provincie vallen.

Om dit beheer te optimaliseren heeft het provinciebestuur een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen de verschillende betrokken partijen: het provinciebestuur, de Watering ‘De Oostelijke Mark’ en het stadsbestuur.

 

28.

De gemeenteraad wordt gevraagd een gunstig advies te geven voor het tweede plan van de nieuwe en af te schaffen wegen, afwateringen en kunstwerken binnen de ruilverkaveling Zondereigen mits volgende bemerking:’De inrichting van de site waar vroeger een oude hoeve heeft gestaan als rustplaats, picknickplaats, parking zou een meerwaarde betekenen voor het gebied’.

Binnen de ruilverkaveling Zondereigen zijn de terreininrichtingswerken uitgevoerd. Het ruilverkavelingscomité heeft een tweede plan van de nieuwe en af te schaffen wegen, afwateringen en kunstenwerken opgemaakt.

 

29.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het aangaan van een tijdelijk zakelijk recht ten algemeen nut met De Lijn, met als doel het inrichten van een speelterrein met omnisportveld op een deel van het terrein aan de Merodelei.

 

30.

De gemeenteraad wordt met de onderhandse aankoop voor algemeen nut van het pand gelegen aan de Herentalsstraat 53. Het betreft een strategische aankoop om de kinderopvang er verder te bestendigen en uit te breiden.

 

Paul Moelans (N-VA): ‘Ik was redelijk verrast. Het lijkt mij beter dit punt nog eens te behandelen op de commissie; zo had ik het ook begrepen op de vorige commissie. Nu zie ik het toch geagendeerd. Ik vraag me af waarom we in tijden van besparingen een investering moeten doen. Nu ga je terug een oud pand opkopen van 1 miljoen euro, met 200 à 300.000 euro renovatiekosten. Ik vind dat we hier meer duidelijkheid over moeten krijgen. Wat moet eraan gebeuren? Wat is de financiële draagkracht? Wat zijn de exacte kosten? Ik sta ervan versteld dat dit geagendeerd wordt.’

 

Er volgt wat discussie over een mail die verstuurd is over een plaatsbezoek (Moelans ontkent dat er een antwoord op de vraag voor een plaatsbezoek is gekomen. Dit wordt ontkend door het schepencollege en de andere fracties).

 

Gladiné (Open Vld): ‘In de commissie was er wel een engagement om meer uitleg over de kosten toe te lichten tijdens een volgende commissie.’Deze stelling wordt bijgetreden door Reccino Van Lommel (Vlaams Belang)

 

Peter Segers (sp.a): ‘Wij huren dit pand sinds januari 2008. Dat komt omdat we in het vorige pand opgezegd zijn (Druivenstraat). We hebben gekeken naar een ander pand is in die omgeving. Een pand voor kinderopvang, kan niet zomaar een pand zijn: het moet voldoen aan  de vereisten kinderopvang, voldoen aan brandveiligheid, binnen de 400 meter aan een school als het gaat om een buitenschoolse kinderopvang,…In de Druivenstraat bedienden we 4 scholen. Deze scholen bedienen we met dit huidige pand ook. Zoeken naar een alternatief hebben we toen gedaan, we hebben toen echt alles ondersteboven gedraaid. Dat bleek geen haalbare kaart. Toen kwamen we bij dit pand uit, dat stond op dat moment leeg. Dit was een pand met voldoende buiten-en binnenruimte om hier buitenschoolse kinderopvang in te organiseren. We hebben alles naar dit pand overgebracht. Er werd toen ook onderhandeld om dit pand te kopen. Dat was toen zeer onrealistisch; maar het was altijd al de bedoeling om dat pand te kopen. Dat kon toen niet, omdat de vraagprijs boven de schattingsprijs lag. De ouderdom van een gebouw zegt niet alles over de staat van een gebouw. Er is al redelijk wat geïnvesteerd in het pand. Waarom komen we nu terug uit bij de koop? Eind 2016 eindigt ons huurcontract. We hadden voorzien dat we dan kunnen onderhandelen over de verkoopprijs. We hebben deze mogelijkheid gewoon benut. Kopen is één. Als we kopen halen we de huurprijs eruit op iets meer dan 12 jaar. We hebben geen enkel alternatief in de omgeving. Dat is de reden voor de aankoop. Het Lindeken daarin onderbrengen, dat is een opportuniteit. Dat is niet de reden van de aankoop. Deze eigendom grenst aan andere stadseigendommen (parking en Speelkaartenmuseum). Dit is op zich ook een strategische aankoop. Dit pand blijft zijn waarde, ook al is het grondwaarde, altijd behouden. Het Lindeken zit nu in de Wollewei, ook als het daar blijft zal er geïnvesteerd moeten worden in het Lindeken. We hebben nu gezegd dat, als we dit pand kopen, dan gaan we kijken of we er geld in steken om het Lindeken over te brengen. In de begroting hebben we hiervoor geld voorzien. Nu wordt ons dat verweten? Het staat in de meerjarenplanning. In 2016 is er 100.000 euro opgenomen om een ontwerp op te stellen, in 2017 is er een raming gedaan van 300.000 euro voor de uitvoering. Hoeveel gaat het in detail kosten? Dat kan ik nu niet zeggen. We gaan dat alleen investeren als het ons eigen pand is. Het Lindeken laten zitten is nog steeds een optie. Maar ook dan moeten we investeren in het Lindeken. Als we een maand uitstellen, dan hebben we hier net dezelfde discussie. Onze dienst Facility raamt de renovatiekosten op 300.000 euro. Is dat exact? Dat kan niemand zeggen , ook niet in de volgende commissie. We zitten nu nog onder het bedrag van het schattingsverslag (50.000 euro onder de vraagprijs). Deze kritiek vind ik daarom echt onterecht.’

 

Er volgt nog een discussie:

 

Marc Van Damme (N-VA): ‘Ik had de indruk dat dit in onze maag wordt geduwd. We krijgen nu heel wat informatie, maar we weten het echte kostenplaatje nog altijd niet. Wat ons betreft, wij wensen ons toch zeker te onthouden gezien de onduidelijkheid.’

 

Paul Moelans (N-VA): ‘Schepen, bedankt voor je antwoord maar ik ben er niet veel mee. Als je op een commissie een plan komt presenteren om een pand te kopen, puur financieel moet je weten waar je instapt. Met uw antwoord ben ik vanavond niets. Over het Lindeken heb ik nooit iets gezegd. Centralisatie van de kinderopvang, daar heb ik geen problemen mee. Maar ik wil de invulling van het pand zien.’

 

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang): ‘Ik ben echt niet akkoord met de werkwijze die hier gehanteerd wordt. We horen hier schepen Boogers niet, simpelweg omdat hij het dossier niet kent. Dat vind ik heel spijtig.’

 

Gladiné (Open Vld): ‘Welke kosten gaan er later nog komen? Dit hebben we gevraagd in de vorige commissie en toen is ons gezegd dat we hierop een antwoord zouden krijgen in de volgende commissie. Ik heb dus het gevoel dat we op het verkeerde been zijn gezet. Al kan ik het antwoord van schepen Segers wel begrijpen.’

 

Marc Boogers (Groen): ‘Dit is een heel goed dossier dat goed behartigd is.’

 

Francis Stijnen (CD&V): ‘We hebben hier uit financieel oogpunt ook positief op gereageerd. We hadden inderdaad al van in het begin het plan om dit pand te verwerven. Financieel is dit pand kopen de beste optie. Dat staat nu op de agenda: de verwerving van het pand. De invulling ervan niet. De aankoop op zich is interessant. Bovendien levert het pand een strategische waarde op.’

 

Tom Versmissen (N-VA): ‘We twijfelen niet aan de goede intenties. Is er een probleem als dit dossier volgende maand opnieuw geagendeerd wordt? De dienst levert goed werk en men kan een raming geven. Ik wil wel graag weten waar we gaan uitkomen, financieel gezien. Dan kunnen we bekijken of het effectief interessant is.’

 

Luc Hermans (CD&V): ‘ Voor alle duidelijkheid: er is 100.000 en 300.000 euro ingeschreven.’

 

Paul Moelans (N-VA): ‘Waarom is dit hoogdringend? De uitleg van schepen Segers, heel goed, maar ik wil dit van de schepen van Patrimonium horen.’

 

Er volgt nog meer discussie…

 

Conclusie: een hoofdelijke stemming , waarna het punt wordt goedgekeurd. Het inhoudelijke luik wordt verder behandeld in de commissie.

 

31.

De gemeenteraad wordt gevraagd de kosteloze grondafstand voor algemeen nut te aanvaarden, samen vormende delen van de Jacobsmarkt.

 

 1. t/m 45.

Enkele aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg liggen ter goedkeuring voor:

– De Taeymanslaan

– Maria Van Hongarijestraat

– De Voorzorgstraat

– De Brugstraat

– De Steenweg op Oosthoven

– De Catharina Beersmansstraat

– De Rivierstraat

– De Amalia Van Solmstraat

– De Maria Van Zimmerenstraat

– De Albert Van Dijckstraat

– De Ieperstraat

– De Rerum Novarumlaan

– De Fonteinstraat

– De Korte Mermansstraat

 

Gladiné (Open Vld): ‘Een algemene bemerking: kan er een oplossing komen voor het beurtelings parkeren (aan de zijden waar geparkeerd wordt , wordt niet gekeerd)

 

46.

De Stedelijke Handelsschool Turnhout wenst haar naam te wijzigen in Sport- en Handelsschool Turnhout. Dit ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 

Reccino van Lommel (Vlaams Belang): ‘We betreuren het dat het stedelijke karakter is verdwenen, althans uit de schoolnaam.

 

Marc Boogers (Groen): ‘Ik denk dat ik de naamswijziging duidelijk genoeg gemotiveerd heb en ik heb ook gezegd dat in het logo het stedelijke zal blijven.

 

47.

De jaarrekening 2014 van het OCMW ligt ter kennisname voor.

 

Aanvullende agendapunten

 

1.

Economische achteruitgang in Turnhout (Tom Versmissen, N-VA, 31 oktober 2015)

 

De laatste weken was Turnhout niet uit het nieuws weg te slaan. De ene na de andere handelszaak in de Gasthuisstraat sluit de deuren. Op 22 mei 2015 hebben de handelaars van deze straat overleg gehad met de burgemeester en schepen Hermans van Lokale Economie. Daar werd uitvoerig gesproken over de bezorgdheid die deze handelaars hebben over de achteruitgang van de historische winkelstraat in Turnhout. Er werd ook een petitie overhandigd met meer dan 170 handtekeningen van lokale winkeliers om de bezorgdheid duidelijk te maken aan het huidige beleid en te vragen dat men op korte termijn een daadkrachtig actieplan kon opmaken voor het centrum van Turnhout.

Tot op heden hebben de handelaars zelfs nog geen reactie hierop mogen ontvangen van dit bestuur.

Daarom de volgende vragen voor de bevoegde schepen en burgemeester:

 

– Waarom werd er geen respons gegeven op de bezorgdheid en de petitie van de handelaars?

– Is het actieplan momenteel in opmaak? Zo ja, kan de schepen dit hier toelichten?

– Op welke termijn zal het actieplan in uitvoering komen?

– Hoe gaat de schepen voorkomen dat andere handelszaken in de Gasthuisstraat hun deuren ook zullen sluiten en wat is zijn plan van aanpak hieromtrent?

 

Luc Hermans (CD&V): ‘We mogen niet ontkennen dat er ook goed nieuws te rapen is, kijk maar naar de Patersstraat. We zien ook duidelijk dat er in de kern goed gewerkt wordt. Er zijn heel wat nieuwe zaken recent geopend in het winkelcentrum: Merodelei, Herentalsstraat, Leopoldstraat,…In de toekomst moeten we meer onze focus leggen op de Gasthuisstraat. We hebben inderdaad de handelaars ontvangen in mei. We hebben hen aangespoord om zichzelf te engageren. Dit traject is nog aan de gang. In eerste instantie hebben we de studie laten toelichten. Verder hebben we verschillende ontwikkelingstrajecten afgelopen in het kader van ruimtelijke ordening, mobiliteit en city marketing. Een terugkoppeling moet nog gebeuren naar de werkgroep toe, want een aantal zaken moeten nog afgetoetst worden naar realiseerbaarheid. Het actieplan zal voortvloeien uit heel dit traject dat we aan het wandelen zijn. Dit zal een verder zetting zijn om meerdere fronten: parkeren, bewegwijzering, beleving van het centrum, verfraaiing van het openbaar domein, uitbouw belevingspleintjes,…Het gaat om meerdere factoren. De eigenaars en ondernemers kunnen hier ook hun verantwoordelijkheid in nemen. We zien dat er een goede opvolging is. Hoe voorkomen we leegloop? Dit is niet alleen de taak van de schepen en zijn medewerkers. Alleen kan je niet veel, dat heb ik al meer gezegd. Om iets te bereiken moet je samenwerken. Het is belangrijk om de krachten te bundelen. We moeten er met zijn allen aan werken om de Gasthuisstraat terug op een goed spoor te krijgen. De reden dat handelaars vertrokken zijn uit de straat, heeft niet enkel te maken met Turnhout of met de Gasthuisstraat. Op hoofdbureaus van grote merken worden beslissingen genomen en die hebben veel te maken met bedrijfsresultaten. We gaan dit zeker verder bespreken in de commissie . Wanneer we dit actieplan concreet hebben, dan lichten we het toe. Het zal alleszins een actieplan zijn dat continu in evolutie zal zijn.’

 

Tom Versmissen (N-VA): ‘Dankjewel voor uw uitleg. E wordt inderdaad al heel wat gedaan, maar mijn vraag ging vooral over de Gasthuisstraat waar zo’n 80 procent grote ondernemingen zijn. Ik ben zeker van oordeel dat je dit samen moet doen, maar ik wil toch waarschuwen dat een pop-up store niet te vergelijken valt met een grote keten. Het is heel goed dat de kleine winkelstraten diversiteit bieden, maar grote trekkers heb je wel nodig om bezoekers naar Turnhout te lokken. Duidelijkheid over de projecten die in aantocht zijn, zal ook nodig zijn.’

 

Luc Hemans (CD&V): ‘De pop-up stores laten mensen ervaring opdoen en zorgen ervoor dat panden terug in beeld komen. Dit is een goede zaak. Het is een instrument om uw centrum in de kijker te zetten. Wat de grote trekkers betreft, we horen dat er zeker nog mogelijkheden zijn naar de toekomst toe. Zowel stad als eigenaars moeten hier realistisch mee omgaan. De tijd dat de Gasthuisstraat in de top tien van de verkoopsresultaten stond, is voorbij. Maar ik blijf erbij dat er mogelijkheden zijn.’

 

2.

Winkelen inTurnova (Tom Versmissen, N-VA, 3 november 2015)

 

Reeds vorig jaar en ook nogmaals 4 maanden geleden heb ik de vraag gesteld of dit college bereid is om de gemaakte gentlemen’s agreement tussen het stadsbestuur en de private ontwikkelaar van het Turnova project, die mondeling werden gemaakt tijdens vorige legislatuur door dit college, juridisch op papier vast te leggen. De afspraak bestond er in dat de private ontwikkelaar geen initiatieven zou ondernemen om bestaande handelszaken en grote retailers te contacteren om hen te herlokaliseren in het nieuwe Turnova project. De bevoegde schepen heeft tijdens de gemeenteraad van juni 2015 gemeld dat dit nog steeds niet het geval is en dat hij hier werk van zou maken. Is deze afspraak omtrent het zich onthouden van het contacteren van bestaande handelszaken en grote retailers om hen te herlokaliseren in het nieuwe Turnova project nu concreet op papier gezet of niet?

 

 • Hoever staat de private ontwikkelaar nu met de concrete invulling van het handelsgedeelte van Turnova?
 • Welke kandidaat-uitbaters hebben zich nu definitief geëngageerd om een winkel te openen in Turnova? De eerste grote trekker was zogezegd Peeters Govers, een retailer die ondertussen wel beslist heeft zijn vestiging in Turnhout te sluiten om te verhuizen naar een andere gemeente.

Graag had ik de stand van zaken vernomen in dit dossier van de bevoegde schepen.

 

Luc Hermans (CD&V): ‘Wat de invulling betreft, we hebben altijd gezegd en dat blijft zo: wij zijn verantwoordelijk voor de academies en openbaar domein. Wat betreft de invulling van het private gedeelte: dat is voor de private partner om erover te communiceren. Ik heb begrepen dat dit kortelings zal gebeuren. Ik heb er nog altijd alle vertrouwen in dat zij de afspraken nakomen. Wat het juridisch vastleggen betreft, dit werkt in twee richtingen. We gaan er nog altijd van uit dat dit nagekomen wordt.’

 

Tom Versmissen (N-VA): ‘Ik maak hieruit op dat er niets op papier gezet wordt? Ik ben ook ondernemer en ik was in het begin ook zo naïef. Die vraag zal ik alleszins niet meer stellen.’

 

Astrid Wittebolle (Groen): ‘Volgens mij zijn ze al een tijdje geleden begonnen met de werken. Voor mij is dit signaal duidelijk genoeg.’

 

3.

Turnhout X: Bouwt nv bpost een nieuw postsorteercentrum aan de Steenweg op Tielen 68A? (Erwin Brentjens, N-VA, 3 november 2015)

 

Tijdens de vakantiemaanden keurde het CBS een aanvraag goed uitgaande van de nv bpost, Muntcentrum Brussel, voor de bouw van een nieuw postsorteercentrum aan de Steenweg op Tielen. Het centrum zou de postbedeling verzorgen van tal van Kempense gemeenten en steden. De toelevering zou gebeuren vanuit de overige sorteercentra Brussel, Gent, Antwerpen, Charleroi en Luik. Grote hoeveelheden postzendingen zouden in dit centrum verwerkt worden. Tevens wordt er een parking/garage voorzien van 100 bedrijfsvoertuigen. De vergunning zou verleend worden voor 20 jaar met een termijn van ingebruikname van 3 jaar. Het openbaar onderzoek leverde geen bezwaren op.

 

Blijft het huidige postkantoor aan de Nieuwe Kaai in functie?

Verdwijnt het postcentrum aan de Elisabethlei?

Hoeveel personeelsleden gaan hier tewerkgesteld worden?

Moeten er nieuwe aanwervingen gebeuren?

Kan de vestiging van dit nieuwe postsorteercentrum als hefboom dienen om Turnhout bij de NMBS meer op de spoorwegkaart te zetten? (Vervoer van postpakketten via het spoor,..)

 

Eric Vos (T.I.M.): ‘Op 11 juli is er een vergunningsaanvraag toegekomen en deze is behandeld op 15 oktober. Elisabethlei zal verhuizen naar de Steenweg op Tielen en de activiteiten zullen hetzelfde zijn. Wat het huidige pand betreft, dat is aan bpost om de opties hiervan te bekijken. We hebben met hen een afspraak nog deze maand. Uw vragen zijn eerder gericht aan bpost dan aan het schepencollege. De grootste trigger om de aanvraag te doen, was de beperkte oppervlakte van de parking aan de Elisabethlei en men ziet ook voordelen naar mobiliteit toe. We komen hier zeker later op terug.’
4.

Werken aan gebouwen,….:(Erwin Brentjens, N-VA, 3 november 2015)

 

Worden er in de vergunningen onderrichtingen aan aannemers vermeld om bij inname van het openbaar domein (bv. voet-,fietspad) veiligheidsvoorzieningen te treffen voor de zwakke weggebruiker (voetgangers,fietsers,rolstoelgebruikers,moeders met kinderwagens,…) en worden die gecontroleerd? Op 21 september stuurde ik de burgemeester een schrijven over een hoogst onveilige situatie aan het stationsgebouw. De voor- en zijgevel van dit gebouw werd op dat ogenblik gereinigd. Een stelling nam vrijwel het ganse voetpad in beslag op de hoek rondpunt Stationsstraat-De Merodelei. Het doorgaand verkeer (gelede bussen,auto’s,vrachtwagens,..) scheert hier rakelings naast of over het voetpad. Voetgangers kunnen haast niet anders dan de rijweg gebruiken. Er werden geen signalisaties aangetroffen die de zwakke weggebruiker op een veilige manier voorbij deze werken kan loodsen. Ik heb geen antwoord op mijn brief ontvangen. Een soortgelijke situatie doet zich voor aan het drukke rondpunt Elisabethlei/Steenweg op Oosthoven waar een nieuw gebouw geplaatst wordt. Elders in de stad (Grote Markt) doen zich nog soortgelijke situaties voor.

Maanden geleden voerde N-VA reeds actie in het stadscentrum rond deze knelpunten.

 

Marc Boogers (Groen): ‘Bij de inname van het openbaar domein , moeten richtlijnen in acht genomen worden ter bescherming van de zwakke weggebruikers. Dat staat vrij gedetailleerd in de veiligheidsvoorschriften. In de Stationsstraat werd dit in eerste instantie inderdaad niet nageleefd maar dat is nu in orde. Alle vergunningen worden aan de politie bezorgd. De werven worden niet dagelijks gecontroleerd. Wel treedt de politie op aan de hand van vaststellingen, of wordt er opgetreden na een melding. Onze dienst krijgt ook vragen of klachten binnen. Gebeurt er niets, dan wordt de politie verwittigd.’

 

5.

Roekeloos rijgedrag huis-aan-huis leveranciers (Erwin Brentjens, N-VA, 3 november 2015)

 

Wanneer onderneemt de stad Turnhout zichtbare actie tegen het cowboygedrag en het roekeloos rijden van pizzakoeriers en andere huis-aan-huis leveranciers in het stadscentrum? Nogal wat inwoners ergeren zich terecht aan de onaangepaste snelheid, het negeren van verkeersborden en het rijden over voetpaden van de betrokken koeriers. De roep naar gerichte technische controles klinkt alsmaar luider. Kan er rond deze problematiek een deels preventief deels repressief actieplan opgesteld worden? Kan er aan de betrokken handelaars een engagementsverklaring ter ondertekening voorgelegd worden waarin ze aangespoord worden om zeer bewust om te gaan met de problematiek en hun personeel hierover aan te spreken?

 

Eric Vos (T.I.M): ‘We hebben dit nagevraagd en er zijn geen meldingen rond deze problematiek binnen gekomen, niet bij de politie en niet bij onze diensten. Er wordt wel toezicht opgehouden. Er worden regelmatig controles gehouden, gefocust op een bepaalde periode. Tijdens een vorige actie (juni tot augustus) werden er 16 bromfietsen in beslag genomen. Het lijkt ons nu niet opportuun om bepaalde sectoren te viseren. Het is aan iedereen om het verkeersreglement te volgen.’

 

6.

Erfgoed (Paul Meeus, Vlaams Belang , 4 november 2015)

 

Op de gemeenteraad van 27 januari 2014 kwam ik terug op een eerder gestelde vraag op 6 mei 2013 aangaande de oplijsting en conservatie van voornamelijk heiligenbeelden die te vinden zijn aan talrijke huisgevels in de stad. Ik verwijs naar deze laatst genoemde gemeenteraad voor de juiste context. In de notulen van de vergadering van 27 januari 2014 kunnen wij lezen dat schepen Debondt toen op mijn vraag naar een stand van zaken antwoordde: “Voor zo ver ik weet zou het nog niet opgestart zijn, maar wij gaan dat zeker terug ter hand nemen.” Nu wij bijna twee jaar verder zijn vernam ik dan ook graag een antwoord op volgende vragen:

 

 1. Is een en ander al ‘ter hand genomen’? Zo ja, welke zijn de resultaten?
 2. Zo neen, waarom niet?

– Is het in dit geval niet dringend nodig een en ander spoedig te doen, gelet op het risico dat anders cultureel erfgoed verloren gaat wegens afbraak- en bouwwerken?

– Wanneer mogen we hieromtrent eindelijk actie van het bestuur verwachten?

 

Luc Debondt (T.I.M): ‘Op 27 oktober hebben we van de Turnhoutse stadsgidsenvereniging vernomen dat er een inventaris is opgemaakt van alle heiligenbeeldjes. We hebben deze inventaris nog niet gekregen. We gaan zo snel mogelijk samen zitten om te bekijken hoe we deze beelden kunnen beschermen. De bedoeling is om daar deze maand rond samen te zitten. De lijst zelf heb ik nog niet ontvangen , maar die maak ik over. De bedoeling is om deze inderdaad te beschermen zodat we die ook in de toekomst veilig kunnen stellen.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘ Bedankt, ik kijk uit naar verder nieuws.’
7.

Huurwoningen De Ark ouderen (Paul Meeus, Vlaams Belang, 4 november 2015)

 

Het gemeentebestuur van Turnhout is in de naamloze vennootschap met sociaal oogmerk DE ARK vertegenwoordigd. Men mag er dus van uit gaan dat wij er in de beleidsorganen aldaar vertegenwoordigd worden en dat er de stem van Turnhout vertolkt wordt. Momenteel voert De Ark een beleid waarbij bij de renovatie van huurwoningen de betrokken bewoners tijdelijk hun woning dienen te verlaten en waarbij hun inboedel elders ondergebracht wordt. Na de renovatiewerken worden bepaalde huurders echter niet meer terug toegelaten in hun oorspronkelijke woning, maar krijgen zij elders een huurhuis of -appartement toegewezen. Naar verluidt heeft deze wijze van werken alles te maken met de grootte van de huizen en het aantal bewoners dat er op het ogenblik van de renovatie in verblijft. Deze manier van werken roept bij tal van huurders heel wat weerstand op, meer in het bijzonder bij ouderen die al vaak decennia in hun huurhuis woonden. Blijkbaar heeft De Ark geen oren naar hun argumenten om toch terug te keren naar ‘hun huis’. Ouderen die in een vertrouwde buurt wonen waarvan zij de woon- en leefgemeenschap mee opgebouwd hebben, er vaste leefgewoonten hebben, participeren aan het gemeenschapsleven, … worden letterlijk ‘verkast’ naar andere buurten waarmee zijn geen enkele band hebben en waar zij zich als vreemden voelen, met vaak vereenzaming tot gevolg.

 

 1. Keuren wij als gemeenteraad deze werkwijze goed, die toch flagrant indruist tegen de letter en de geest van het bestuursakkoord?
 2. Zo neen, willen wij een signaal via onze vertegenwoordiger geven dat wij dit beleid niet steunen ten aanzien van mensen die reeds decennia huurder zijn van een woning van De Ark?

 

Peter Segers (sp.a): ‘Eerst en vooral, ik heb deze vragen ook gekregen. Waarover handelt dit? De renovaties zijn een verplichting van de Vlaamse overheid: tegen 2020 moet het huurpatrimonium aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor De Ark gaat het om 100 miljoen euro investering. Sinds 2010 werd de renovatie van buurten opgestart. Oorspronkelijk was het de bedoeling van De Ark om de bewoners na de renovatie terug naar hun woning te laten terugkeren. In een kaderbesluit van de Vlaamse regering van oktober 2013 staat echter dat de huurder verplicht naar de woning moet terugkeren na renovatie op voorwaarde dat hij het rationeel kan bezetten. Indien niet, dan verhuist de verhuurder naar een andere woning van de huurder. De huurder moet dus kiezen voor een woning met rationele bezetting. Als er geen rationele bezetting is, kunnen ze niet terug naar hun oorspronkelijke woning. Dat vinden wij ook spijtig, maar daar kunnen we niets aan doen. Waar het schoentje wel wringt: senioren begrijpen wel dat hun woning te groot is. Ze willen wel naar een kleinere woning, maar dan wel in dezelfde buurt. En dat is dikwijls moeilijk. Het gaat niet om een lokale keuze. Ook in de beleidsbrief van minister Homans staat dit zo vermeldt. Als de brief naar wetgeving omgezet wordt, dan zou het er op neer komen dat senioren soms nog sneller naar een kleinere woning moeten verhuizen, ook zonder renovatie. Wat kunnen wij als stad doen? We zijn in overleg met de Ark: misschien kunnen we zorgen voor bijkomende seniorenwoningen in bepaalde wijken. In Stokt zijn er bijvoorbeeld geen seniorenwoningen. Menselijk vinden wij het ook pijnlijk dat dikwijls heel oude mensen nog moeten verhuizen. We bekijken daarom de mogelijkheden. Het zwaard snijdt langs twee zijden. Er zijn ook gezinnen met kinderen die blij zijn dat er een grotere woning vrijkomt. Wat niet wegneemt dat we als stad ook wel bezorgd zijn.’

 

Paul Meeus (Vlaams Belang): ‘Als we spreken over sociale huisvesting, dan moet het ook sociaal zijn. Dit is een asociale maatregel. We kennen allemaal het spreekwoord: een oude boom verplant men niet. Ik neem er akte van dat u deze problematiek gaat onderstrepen bij De Ark. Het zou al helpen als de mensen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Als stad moeten we hier een signaal kunnen geven. Je moet de wet volgen , maar we leven in een democratie waar we ook een signaal van onder naar boven kunnen geven. We kunnen toch als centrumstad een signaal naar de Vlaamse regering geven ?’

 

Luc Op de Beeck (OMW-voorzitter): ‘We betreuren dit inderdaad. Die woningen moesten sowieso gerenoveerd worden. In andere gemeenten is de situatie nog veel schrijnender, omdat wij nog redelijk veel seniorenwoningen hebben.’

 

8.

Effecten taxshift op stedelijke begroting (Reccino Van Lommel, Vlaams Belang, 4 november 2015)

 

De FOD Financiën becijferde dat de taxshift de gemeenten tegen 2021 samen 264 miljoen euro zal kosten. De beslissingen van de federale overheid aangaande de taxshift zullen in de komende jaren steeds een grotere impact hebben op ons stedelijk budget. De maatregelen hebben effect op de personenbelasting en dus ook de aanvullende personenbelasting. De eerste impact zou reeds voelbaar zijn in 2017.

 

 1. Houdt het college rekening met de impact van de taxshift op de meerjarenplanning?
 2. Zijn er bijkomende inspanningen nodig van de stad om eventuele minderopbrengsten te compenseren?

 

Francis Stijnen (CD&V): ‘We houden hier uiteraard rekening mee. We gaan er voor ijveren dat er geen bijkomende inspanningen nodig zijn. We zitten redelijk goed in ons besparingsplan. Laten we vandaag zeker nog niet vooruitlopen. Het FOD Financiën gaat doorgeven wat het effect per gemeente zal zijn. Vandaag weten we dit nog niet, dit zou over enkele weken bekend zijn. Er is een algemeen cijfer genoemd, maar daar zijn we niet veel mee. Er zijn ook positieve effecten naar tewerkstelling toe. Dat heeft invloed op de stedelijke inkomsten ook. We zijn alleszins voorzichtig met de beraming van de inkomsten uit de personenbelasting. We zetten dus op voorhand al vraagtekens bij de cijfers die we zullen krijgen voor Turnhout. Van zodra we gedetailleerde cijfers hebben, lichten we dit toe op de commissie.’

 

9.

Digitalisering van bouwaanvragen (Reccino Van Lommel, Vlaams Belang , 4 november 2015)

 

Steeds meer gemeenten stappen in het systeem van digitale bouwaanvragen (DBA). Binnenkort wordt de milieu- en stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Het uitvoeringsbesluit zal op korte termijn worden goedgekeurd. Vast staat dat omgevingsvergunningen digitaal afgehandeld moeten worden. Minister Joke Schauvliege roept steden en gemeenten dan ook op niet te wachten op de digitale omgevingsvergunning en reeds in te stappen in de digitale bouwaanvraag.

 1. We lazen in diverse beleidsdocumenten dat het college streeft naar meer efficiëntie. Werd de mogelijkheid tot digitalisering van bouwaanvragen reeds besproken binnen het college?
 2. Is het college van mening dat deze digitalisering zal bijdragen tot efficiëntiewinsten en modernisering van de stedelijke dienstverlening?
 3. Binnen welke termijnen worden volgende zaken verwacht:
 4. De beslissing en het stappenplan
 5. De effectieve implementatie
 6. De ingebruikname en communicatie naar de burger

 

Astrid Wittebolle (Groen!): ‘Als we er morgen mee kunnen beginnen, dan zouden we dat meteen doen. Maar…we willen dit niet overhaast doen. Er zit toch nog wat ruis op het verhaal van de omgevingsvergunningen, vooral op het juridische vlak. Er zijn wel wat redenen die ons nu nog even weerhouden om daar meteen mee aan de slag te gaan. Wat niet betekent dat we daar zo snel mogelijk, als er uitsluitsel komt, hierop terugkomen en een stappenplan zullen opstellen.’
10.

NMBS-varkensneuzen: Komt van uitstel,afstel? (Erwin Brentjens, N-VA, 4 november 2015)

 

Tijdens de jongste commissie werd er een brief voorgelezen uitgaande van de NMBS waarin vermeld werd dat de komst van de gerenoveerde varkensneuzen met vier maanden uitgesteld werd.

Werd er vanuit het College een brief geschreven waarin alsnog aangedrongen wordt voor het snel inzetten van deze gerenoveerde treinstellen?

Werd er door het College in datzelfde schrijven op aangedrongen om voor de reizigers van en naar Turnhout een compensatie te voorzien nu ze nog vier maanden langer in rammelende rijtuigen met stinkende toiletten en versleten zitplaatsen moeten reizen?

Heeft het College in deze brief nogmaals de kans waargenomen om andere spoorwegdossiers (opwaardering station Turnhout, ontdubbeling spoor Herentals-Turnhout,..) aan te kaarten?

Worden de plaatsvervangende Desiro’s ingezet op beide lijnen Turnhout-Binche en Turnhout-Antwerpen?

 

Marc Boogers (Groen!): ‘We hebben besloten om ditmaal geen brief te sturen. Er zijn wel positieve signalen. We willen momenteel in goede samenwerking verdergaan. Binnen 4 maanden moeten de gerenoveerde varkensneuzen in Turnhout zijn. Is dat niet, dan is actie op zijn plaats.’

 

Gladiné (Open Vld): ‘Ligt het probleem bij de veiligheidsattesten? Eerst attesten en dan pas rijden he!’

 

Dit was het einde van de openbare zitting.

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Heet de vluchtelingen welkom op zaterdag 10 oktober

CorsendonkDe komende dagen en weken zullen er in Turnhout 377 vluchtelingen aankomen. Zij worden opgevangen in Opvangcentrum Turnhout in de Corsendonk Apartments in de Heilig Hartstraat.  Op zaterdag 10 oktober om 14 uur wordt een verwelkoming georganiseerd. De Koep steunt de oproep om aan hieraan deel te nemen. Ondertussen blijft de Turnhoutse burgerbeweging het dossier van de vluchtelingen op de voet volgen.
Continue reading

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

DiverCity, het eerste interculturele volksfeest van Turnhout

IMG_4294

Het gratis interculturele evenement DiverCity van de jongerenorganisatie Fris Gemixt, dat op zondag 5 oktober plaatsvond op de Grote Markt van Turnhout, was een erg groot succes. De minieme weerklank in de pers wekt verbazing want de Grote Markt zag zwart (en dit keer zelfs een beetje letterlijk) van het volk, er waren BV’s, er was muziek en er was ambiance. Normaal is dat voorpaginanieuws in onze kranten.
De Koep wil hierbij de initiatiefnemers van FrisGemixt uitdrukkelijk feliciteren. Als burgerbeweging die zich inzet om Turnhout aangenamer en verdraagzamer te maken, zijn wij in de wolken met ‘DiverCity’. Misschien zullen we in 2040 terugdenken aan deze ‘historische’ gebeurtenis: het eerste waarlijk multiculturele volksfeest van Turnhout.

Op onze Facebook-pagina vindt u een fotoreportage van DiverCity. Met dank aan Jef Van Eyck.

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

De gemeenteraad live op uw computer: stad start experiment

DSC_0411

De stad Turnhout start met een proefproject om de gemeenteraad voortaan live te ‘streamen’ op het internet. Ook zou de geluidsopname van de raad worden gedigitaliseerd zodat ze nadien gemakkelijk – per agendapunt – te raadplegen is. Dat werd bekendgemaakt op Commissie 4 op 28 september. Het gaat om een tijdelijk proefproject dat er komt op vraag van een aantal raadsleden. Als er voldoende interesse is bij het brede publiek om de gemeenteraad op die manier te ontsluiten, dan wordt bekeken of het proefproject niet kan worden bestendigd.

Continue reading

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Droomdag Mijn 2040 wekt enthousiasme + FOTO’s en CARTOONS

Turnhout 2040 web-167De eerste Droomdag van Mijn2040, op 5 september in het Raadsherenpark, was een groot succes. Dit grootschalige experiment in burgerparticipatie voor de hele stadsregio (Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar) bracht 55 mensen op de been. Initatiefnemer Vormingplus Kempen (dat hiervoor nauw samenwerkt met De Koep) was dan ook uitzonderlijk tevreden. Weldra verschijnt op de website van Mijn2040 een uitgebreid verslag, maar ondertussen pikte Gazet van Antwerpen het initiatief al op.

Continue reading

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Doe mee aan de Droomdag van Mijn2040

2020-2Beste Koep- vrienden,

Samen met Vormingplus Kempen werkt de Koep aan een erg interessant, vernieuwend en creatief participatieproject: Mijn 2040. Centraal in dat project staat op 5 september een Droomdag gepland in het Raadsherenpark in Turnhout. Met 100 mensen van Beerse, Vosselaar , Oud-Turnhout en Turnhout willen we toekomstbeelden formuleren over de stadsregio in 2040.

Continue reading

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

Mijn 2040 , burgers durven dromen

Mijn2040De samenleving waarin we leven is altijd in beweging. Ook dichtbij ons: het uitzicht van je gemeente, de samenstelling van de bevolking, de gezondheidszorg, de aandacht voor de (schaarse) open ruimte,… Wie 25 jaar terug gaat in de tijd, naar 1990, staat versteld van de verandering die onze directe omgeving ondertussen onderging. En dan rijst de vraag: hoe zal onze stadsregio eruit zien binnen 25 jaar, in 2040? Hoe willen wij dat onze regio eruit zal zien ? Willen wij daarover mee denken en voorstellen formuleren ?

Continue reading

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

‘Radioactief Monument’ moet ereplaats krijgen in Turnhout

monu05

Vandaag, tijdens de kortste nacht van het jaar, heeft een groep Turnhoutse burgers het ‘Radioactief Monument’ in de Smalvoorstraat een opknapbeurt gegeven. Het kunstwerk van de Belgische kunstenaar Raphaël Opstaele (°1934)  werd opgepoetst en netjes herschilderd. Hiermee wilden de initiatiefnemers aandacht vragen voor een uniek monument dat al bijna veertig jaar in een verdomhoekje staat. De actie kwam er na een oproep van De Koep.

Continue reading

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest

De Koep partner in innovatief participatieproject ‘Mijn 2040’

Mijn2040foto

Hoe moet onze stadsregio eruit zien binnen 25 jaar, in 2040? Daarover kan u binnenkort misschien mee dromen.
Vormingplus Kempen en  de Koep willen samen met heel wat mensen nadenken over de toekomst van onze stadsregio. Met bewoners van de vier gemeenten, nieuwkomers, oudere mensen en jonge mensen (die zullen immers in die stad van de toekomst wonen) gaan beide organisaties een innovatief participatieproject opzetten: Mijn2040.

Continue reading

FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest